avstria

Zalian warmatebuli pirveli, meore da mesame gamocemis Semdeg, 2010 w.
gamomcemloba Praesens–i meoTxed gamosca profesor iurgen kopenStaineris safuZvlianad gadamuSavebuli da ganaxlebuli naSromi saxelwodebiT „avstria“. wigni gankuTvnilia qveyanaTmcodneobiT da, kerZod,
avstriiT dainteresebul mkiTxvelTa farTo wrisaTvis.
gamomdinare iqidan, rom saqarTveloSi bolo periodSi gansakuTrebiT
gaizarda interesi evropuli qveynebisadmi, da, maT Soris, avstriis mimarT, ilias saxelmwifo universitetis avstriulma biblioTekam gadawyvita moemzadebina iurgen kopenStaineris wignis qarTuli Targmani,
raTa es zedmiwevniT saintereso naSromi xelmisawvdomi gaexada germanuli enis armcodne qarTveli mkiTxvelisTvisac.
wignis 17 TavSi i. kopenStaineri avstriasTan dakavSirebul mraval saintereso, zogjer mtkivneul Temas mimoixilavs da, miuxedavad imisa, rom
ar faravs Tavis subieqtur damokidebulebas garkveuli sakiTxebisadmi,
mainc axerxebs movlenaTa saRad da obieqturad Sefasebas.
wignSi gamoyenebulia 2010 wlis martis monacemebi.

proeqti ganxorcielda avstriis respublikis evropul da
saerTaSoriso saqmeTa federaluri saministros finansuri
mxardaWeriT.
mTargmneli gansakuTrebul madlobas uxdis wignis avtors,
prof. iurgen kopenStainers gaweuli daxmarebisTvis.
Publiziert mit Unterstützung des Bundesministeriums für europäische und
internationale Angelegenheiten der Republik Österreich.
Vom Verfasser autorisierte Übersetzug von Mzia Galdavadze

gamomcemloba „petiti“
Tbilisi 2010
ISBN 978-9941-9131-2-9

iurgen kopenStaineri

Aavstria
me-4 gadamuSavebuli da ganaxlebuli gamocema

germanulidan Targmna mzia galdavaZem

gamomcemloba „petiti“
Tbilisi 2010

koreqtura da dizaini: mzevinar WumburiZe
Korrektur und Design: Mzevinar Tschumburidze

Titel der deutschsprachigen Originalausgabe:
Jürgen Koppensteiner: Österreich,
ein landeskundliches Lesebuch.
© Praesens Verlag
http://www.praesens.at
Wien 2010
Alle Rechte vorbehalten.
Rechtsinhaber, die nicht ermittelt werden konnten, werden
gebeten, sich an den Verlag zu wenden
© mzia galdavaZe
yvela ufleba daculia

winaTqma

9

1. geografiuli mdebareoba da mosaxleoba
12
avstriis mdebareoba evropaSi 12 | farTobi da mosaxleoba 13 |
sazRvrebi 13 | hava 14 | qveyana da mosaxleoba 14 | eTnikuri jgufebi
15 | avstria – migrantebis qveyana? 17 | interviu mirna iukicTan:
„intergracia amocana ar aris“. 20
2. 9-jer avstria:
federaluri miwebi (bundeslandebi)
22
forarlbergi 22 | tiroli 24 | hans haidi: „soflis suraTi - 2009”
25 | zalcburgi 26 | „amadeusi“ 27 | Staiermarki (Stiria) 28 |
kernteni (karinTia) 30 | bernhard k. bunkeri: „zafxulSi” 32 | zemo
avstria 33 | qvemo avstria 34 | vena 35 | alois brandSteteri: „vena
lincelTa TvaliT“ 37 | burgenlandi 38
3. avstriis istoria
41
ostarixi 41| habsburgTa dinastia 42 | maria terezia 43 | avstroungreTi 44 | h.k. artmani: „Cemi samSoblo avstria“ 45 | senJermenis xelSekruleba 46 | pirveli respublika 47 | germaniasTan
SeerTeba 47 | politikuri anekdotebi aneqsirebul avstriaSi: 48
| avstria meore msoflio omis Semdgom 49 | „netarTa kunZuli“
51 valdhaimis Soki 52 | „bevrma winaaRmdegoba gaswia, bevri ki
miesalma SeerTebas“ 53 | gaerTianebuli evropisaken mimaval
gzaze 54 | gardatexidan did koaliciamde 56
4. saxelmwifo da politika
60
parlamenti 60 | federaciis prezidenti (bundesprezidenti)
60 | federaluri kancleri da federaluri mTavroba 61 |
federalizmi 61 | politikuri olqi 62 | Temi 62 | politikuri
partiebi 62 | avstriis social-demokratiuli partia (SPÖ) 63 |
avstriis saxalxo partia (ÖVP) 64 | mwvaneTa partia (Die Grünen)
66 | avstriis Tavisuflebis partia (FPÖ) 67 | avstriis momavlis
kavSiri (BZÖ) 69 | avstrielebi da politika 70 | socialuri
saxelmwifo 71 | socialuri partnioroba 72 | saxelmwifo
simboloebi 73 | wiTeli-TeTri-wiTeli 73 | avstriis respublikis
federaluri Rerbi 73 | mTebis qveyana, qveyana mdinaris piras 74 |
avstriis respublikis saxelmwifo himni 74

5

5. avstriuli ekonomika
77
„rogor akeTeben amas avstrielebi?“ 77 | avstria: warmatebis
modeli 77 | reformebi da cvlilebebi 78 | Svidi umdidresi eridan
erT-erTi 78 | avstria 2007: ori perspeqtiva 80 | avstriuli
ekonomikis safuZvlebi da struqturebi 81 | industria, turizmi,
delikatesebis maRazia 81 | „damzadebulia avstriaSi, magram
TiTqmis ar aris cnobili” 82 | turizmi 84
6. vin arian avstrielebi?
86
erovnuli xasiaTi 86 | identuroba – avstriuli cnobiereba –
erovnuli siamaye 87 | barbara kudenove-kalergi: „vin var? sad
vimyofebi?“ 89 | avstrielebi da germanelebi 91 | peter turini:
„germanelebi da avstrielebi – erTi turistuli Sexvedris
qronika” 94
7. Tanamedrove avstrielebi
96
ojaxi: tradiciebi da realoba 96 | qali avstriaSi 97 |
axalgazrdoba 99 | pensionerebi 103
8. religiebi da eklesiebi
107
romaul-kaTolikuri eklesia 107 | evangelisturi eklesia A.B.
da H.B. 109 | ebrauli religia 110 | islami avstriaSi 110
9. cxovrebis avstriuli wesi
113
wodebebi da misalmebis formebi 113 | norbert mapes-nidiki:
„batoni karis mrCeveli“ 113 | wes-Cveulebebi da dResaswaulebi
116 | Tavisufali dro da sporti 121 | ernst iandli: biblioTeka
122 | avtomanqana – hobi da statusis aRmniSvneli simbolo 123 |
sportis popularuli saxeobebi 124 | „ras saqmianoben Tavisufal
dros” Tanamedrove avstrielebi 124 | ardadegebi da Svebuleba 125
10. avstriuli samzareulo
127
ojaxuri kerZebi da umaRlesi klasis Tanamedrove samzareulo
127 | comeuli 129 | federaluri miwebis „safirmo” kerZebi 129 |
yava 130 | yavis nairsaxeobebi 130 | kaTxa ludi da Wiqa Rvino 131
| venuri Sniceli Tu makaroni: axali tendenciebi kulinariul
yoveldRiurobaSi 131 | avstria, WarbwonianTa qveyana 133
| „Erdäpfelsalat-s (qarT. kartofilis salaTi) isev Erdäpfelsalat
hqvia: gastronomia da enobrivi Taviseburebebi 133 | rCevebi
gurmanebisTvis 135 | Das Beisel 135 | Zexveuli 135 | ramdenime
recepti avstriuli samzareulodan 136

6

11. saskolo ganaTleba
139
avstriuli saskolo sistema 139 | sayovelTao savaldebulo
ganaTleba 139 | dawyebiTi ganaTleba / saxalxo skola 140 | saSualo
ganaTlebis qveda safexuri 140 | mTavari (sabazo) skola (10-dan
14 wlamde) 140 | zogadsaganmaTleblo saSualo skola (AHS) 140 |
axali tipis saSualo skola (kooperatiuli saSualo skola) 141
| saSualo ganaTlebis zeda safexuri 141 | politeqnikuri skola
(14-dan 15 wlamde) 141 | zogadsaganmaTleblo saSualo skolis
maRali (damamTavrebeli) safexuri 141 | saSualo safexuris
profesiuli skola 142 | maRali safexuris profesiuli skola 142
| dualuri sistema 142 | profesiuli saxalxo skola (profesiuli
skola) 142 | saxelobo ganaTleba 142
12. umaRlesi ganaTleba avstriaSi
144
universitetebi 144 | umaRlesi profesiuli saswavleblebi
146 | umaRlesi pedagogiuri saswavleblebi 146 | problemebi,
protestebi da reformebi 147 | ra aris boloniis procesi? 147 |
swavlis gadasaxadi 148
13. kultura da mediebi 150
musika da festivalebi 150 | momRerali biWunebi da venis
filarmoniis simfoniuri orkestri 151 | zalcburgis musikaluri
festivali 151 | federaluri miwebis musikaluri festivalebi
151 | msubuqi musika 152 | avstropopi 153 | msoflio hitebi
avstriidan 153 | xalxuri musika 154 | „popularuli …musika“ 154 |
„Tanamedrove xalxuri musika“ 155 | avstria – „msoflio musikis
samSoblo„? 156 | Teatri 157 | radio da televizia 158 | presa 160
| “...oskari avstriaSi midis“. avstria - kinos qveyana 163
14. avstriuli germanuli ena
165
avstriuli germanulis enobrivi Taviseburebebi 166 | gamoTqma
166 | gramatika 167 | sityvaTwarmoeba 167 | winadadebis agebuleba
168 | leqsika 168 | evrokavSirSi Sesvlis win 170 | „namdvili
literaturuli germanuli” 171 | dudeniseuli marTlwera –
„koloniuri azrovnebis” simbolo? 171 | erTi venuri ambavi173
15. rogor amboben amas avstriaSi?
mcire avstriuli leqsikoni 174

174

16. avstriuli literatura
187
istoriuli aspeqtebi literaturaSi 188 | mravalmxrivi, Wreli,
winaaRmdegobrivi 190 | meore msoflio omis Semdgom 191 | 80-

7

90-iani wlebis literatura 194 | avstrieli avtorebi msoflio
bestselerebis siebSi 195 | interviu germanist vendelin SmidtdenglerTan 196 | peter handke 198 | peter handke: usurvilo
ubedureba (nawyveti) 198 | daniel glaTaueri 201 | erix hakli 202
| erix hakli: gamomSvidobeba sidonisTan (nawyveti) 202 | qristine
nostlingeri 204 | qristine nostlingeri: Zirs kitra-mefe!
(nawyveti) 205
17. avstriuli xelovnebis mokle istoria
208
romanuli stili 208 | goTika 209 | renesansi 211 | baroko 212 |
klasicizmi 214 | bidermaieri 214 | istorizmi 216 | secesioni 217
| Tanamedrove arqiteqtura 218 | meoce saukunis ferwera 220

8

winaTqma
winamdebare wigni qveyanaTmcodneobis saxelmZRvaneloa da,
pirvel rigSi, gansazRvrulia germanulis rogorc ucxo enis
SemswavlelTaTvis, romelTac kargad an Zalian kargad ician germanuli ena. garda amisa, am wigniT SeuZlia isargeblos yvelam,
vinc dainteresebulia avstriiT. wigni SeiZleba gamoyenebul
iqnas ara marto, rogorc qveyanaTmcodneobis saxelmZRvanelo,
aramed rogorc damatebiTi sakiTxavi masala enis Semswavlel
kursebze. is gansakuTrebiT gamoadgeba maT, vinc garkveuli periodiT avstriaSi apirebs cxovrebas, an, magaliTad, SvebulebiT
ukve imyofeba am qveyanaSi. garda amisa, winamdebare wigni germanulenovani mkiTxvelisTvisac aranakleb sainteresoa, radgan aq
mokled aris gadmocemuli yvela saWiro informacia avstriis Sesaxeb, da, amasTan, sakiTxebi ganxilulia sruliad arastandartuli kuTxidan.
wigni iolad da gasagebi eniT acnobs mkiTxvels avstrias, mis
politikur, ekonomikur, socialur da kulturul struqturebs.
avtori cdilobs warudginos mkiTxvels avstria, rogorc cxovrebis maRali xarisxis mqone qveyana, da amavdroulad, Tvali ar
daxuWos qveyanaSi arsebul arcerT problemaze. wignSi warmodgenili masala dayofilia 17 nawilad, sadac ganxilulia metad
mravalferovani Tematika da TandarTulia auTenturi teqstebi
(leqsi, esse, anekdoti, sagazeTo statia, moxseneba da a.S.), fotoda grafikuli masala, karikaturebi. avtori cdilobs gverdi
auaros kliSeebs da avstriis gansxvavebuli suraTi aCvenos mkiTxvels. i. kopenStainers ara aqvs pretenzia wignis srulyofilebaze. avtori sakuTar samSoblos Soridan, kritikuli TvaliT akvirdeba da cdilobs, iyos maqsimalurad obieqturi, Tumca, amave
dros, amJRavnebs subiqtur xedvasac.
sasurvelia, magram ara aucilebeli, wignis mTlianad da mocemuli TanmimdevrobiT wakiTxva. savsebiT SesaZlebelia, SemoTavazebuli mravalferovani masalidan mxolod im Temebis amorCeva, romelic drois mocemul momentsa da mkiTxvelis konkretul
interess Seesabameba. araviTar problemas ar qmnis calkeuli Tavebis erTmaneTisgan damoukideblad wakiTxva da gageba.
wignis literaturul nawilSi warmodgenilia fragmentebi
cnobili Tanamedrove avstrieli mwerlebis peter handkes, erih
haklisa da daniel glaTaueris prozauli nawarmoebebidan, aseve, nawyveti avstriis yvelaze warmatebuli sabavSvo mwerlis,

9

qristine nostlingeris romanidan. SerCeuli teqstebi gviCveneben kavSirs im istoriul, socialur, politikur da kulturul
garemosTan, romelSic isini warmoiSva, da amgvarad, kavSirs Tavad winamdebare wignTan. sasixarulo iqneba, Tu mkiTxvels maTi
wakiTxvis Semdeg am literaturuli teqstebis sruli variantis
gacnobis survili gauCndeba.
winamdebare, me-4, srulad gadamuSavebuli da ganaxlebuli
gamocema mkiTxvels aqtualur, problemebze orientirebul (magram ara problemebiT damZimebul) informaciebs sTavazobs avstriis Sesaxeb da dRevandeli avstriis ukeT gagebaSi exmareba. gamoyenebuli monacemebi 2010 wlis martiT TariRdeba.
wigni didaqtikuri kuTxiT ar gadamuSavebula, radgan avtori
miiCnevs, rom germanulis rogorc ucxo enis maswavleblebma SesaniSnavad ician swavlebis Sesabamisi formebi. calkeul, SedarebiT rTul sityvebs, romlebic mcire moculobis leqsikonebSi iSviaTad gvxvdeba, Tan axlavs Sesabamisi ganmarteba. avtori
sTxovs maswavleblebs, gamomcemlobis meSveobiT miawodon mas
wignTan dakavSirebuli yvela SeniSvna da sxva saxis mosazreba.
avtori da gamomcemloba imedovneben, rom warmodgenili naSromis gacnoba siamovnebas mianiWebs mkiTxvels da daexmareba mas
avstriis ukeT SecnobaSi.
winaswar vuxdiT madlobas yvela im mkiTxvels, vinc gamogvexmaureba da Tavis SeniSvnebsa da winadadebebs mogvawvdis.

iurgen kopenStaineri, graci, 2010 w. gazafxuli

10

avstria

avstria? es xom saucxoo qveyanaa. asmagad lamazia da, saerTodac, lamazia. avstria mSvenieria da mSvenieria avstria. me Seyvarebuli var avstriaze, asgzis Seyvarebuli. avstria rom Zalian
lamazia, amas vswavlobT da asjer vimeorebT, rom avstria marTla Zalian lamazia. yvelaze mSvenieri ki is aris, rom avstriel bavSvebs skolaSi aswavlian, ra mSvenieria es avstria. aswavlian ise,
rom arc arasodes daaviwydeT. mSvenieria, aba, ra aris. da, saerTod. mze. imisaTvis, rom mere ar daaviwydeT, ra lamazi, ra mSvenieria avstria, skolis moswavleebma asjer da kidev asjer unda
daweron: avstria lamazia. mSvenieria. iseTi mSvenieria avstria,
rom adamianebma es jer kidev skolis asakSi unda Caiweron. ase
unda daweron: avstria lamazad iwyeba da lamazadve wydeba. diax.
asea avstriis saqme. zustad ase. asjer da asgzis.

(francobeli)

11

1. geografiuli mdebareoba da
mosaxleoba
avstriis mdebareoba evropaSi
avstria centraluri evropis samxreT nawilSi mdebareobs. qveyanas zRvaze gasasvleli ara aqvs, magram masze gadis italiisa da
samxreT evropisken mimavali yvela mniSvnelovani avtomagistrali.
aRmosavleTiT ungreTi esazRvreba, dasavleTiT - Sveicaria da
lixtenStaini, samxreTiT - slovenia da italia, xolo CrdiloeTiT - germania, CexeTi da slovakeTi.
avstria saerTo farTobiT (83 879 kv. km) bevrad ar aRemateba
Sotlandias da odnav CamorCeba portugalias. saxelmwifo sazRvari 2 706 km-ia, mosaxleobis saerTo raodenoba ki – 8,3 milionze
meti. politikur-administraciulad avstria cxra federalur
miwad iyofa.
aRmosavleTidan dasavleTiT avstriis respublika 573 km-zea
gadaWimuli, samxreTidan CrdiloeTisaken - 294 km-ze, dasavleT
sazRvari ki mxolod 60-70 km-is sigrZis viwro derefans warmoadgens.
Svarcvaldidan Savi zRvisken mimavali dunai 350 kilometris
manZilze miedineba avstriis teritoriaze. sxva mniSvnelovani
mdinareebia: ini, zalcaxi, ensi, drau da muri. yvela es mdinare
avstriis farglebs gareT uerTdeba dunais. mdinare raini ki,
romelic qveynis dasavleTiT bunebriv sazRvars qmnis, CrdiloeTis zRvaSi Cadis. naosnoba mxolod dunaizea SesaZlebeli, gansakuTrebuli mniSvneloba satvirTo gemebis mimosvlas eniWeba.
dunaize mxolod im samgzavro gemebis mimosvlaa nebadarTuli,
romlebsac turistebi vaxausa da Savi zRvis marSrutebiT gadahyavs.
bevr mdinarezea agebuli hidroeleqtrosadgurebi. avstriaSi
bevri tbaa. maTgan yvelaze dids, bodenzees avstria germaniasa da
SveicariasTan iyofs. sididiT meore tbaa noizidlerzee, romelic burgenlandSi mdebareobs da romlis samxreT-aRmosavleT
napirzec ganTavsebulia evropis sam yvelaze mniSvnelovan frinvelebis nakrZalTagan erT-erTi.

12

farTobi da mosaxleoba
federaciuli miwa

farTobi kv.
km-Si

mosaxleobis
ricxvi

burgenlandi

3 962

283 166

kernteni (karinTia)

9 538

560 139

qvemo avstria

19 186

1 605 410

zemo avstria

11 980

1 410 324

zalcburgi

7 156

529 368

Staiermarki (Stiria)

16 401

1 207 148

tiroli

12 640

704 825

forarlbergi

2 601

367 881

vena

415

1 690 936

avstria mTlianad

83 879

8 359 197

Statistik Austria, 2009 w. 1 ivlisis monacemebi
sazRvrebi
avstriis saerTo sazRvari .....
germaniasTan

816 km

CexeTTan

466 km

slovakeTTan

107 km

ungreTTan

356 km

sloveniasTan

330 km

italiasTan

430 km

SveicariasTan

166 km

lixtenStainTan

35 km

sul

2 706 km

13

hava
avstria SeiZleba sam klimatur zonad daiyos. mTebSi alpuri
havaa da naleqi uxvad modis. aq zafxuli mokle da SedarebiT grilia, xolo zamTari - grZeli da uxvTovliani. stabilurad kargi
amindi metwilad mxolod Semodgomazea.
alpebis mTianeTsa da barSi Suaevropuli gardamavali havaa.
atlantis okeanis gavlenebis (dasavleTis qarebi) gamo zafxulobiT xSiria uavdroba, temperaturis dacema da „xangrZlivi,
magram msubuqi wvimebi“, zamTarSi ki - wvima da Tovli. aRmosavleTidan momavali mSrali qarebis an maRali atmosferuli wnevis
dros zafxulobiT Zalian cxela, xolo zamTarSi xangrZlivad
civa, rasac xSirad Tan axlavs dablobSi nisliani, mTebSi ki mziani amindebi. Tbili da sasiamovno amindi metwilad Semodgomazec
SenarCunebulia.
qvemo avstriis aRmosavleTsa da burgenlandis CrdiloeT
nawilSi e.w. panoniuri havaa1: xanmokle gazafxuls mcirenaleqiani, cxeli zafxuli mosdevs, rac niadagis Zlier gamoSrobas iwvevs. Semodgoma mSrali da Tbilia, zamTari ki - SedarebiT civi.
qveyana da mosaxleoba
avstriis saerTo teritoriis ori mesamedi alpebis mTianeTs
uWiravs. mxolod erTi mesamedia borcvebiani da vake. amitomac
qveynis teritoriebis sakmaod vrceli nawili dausaxlebelia da
mosaxleobis saSualo simWidrovec SedarebiT dabalia: erT kvadratul kilometrze daaxloebiT 99 kaci modis. Tumca, gamomdinare iqidan, rom qveynis teritoriis didi nawili alpebis regions uWiravs, mosaxleobis faqtobrivi simWidrove dasaxlebul
teritoriebze arsebiTad ufro maRalia, vidre amas mosaxleobis
saerTo raodenobis qveynis mTel farTobTan Sedareba gvaCvenebs. „mudmivad dasaxlebuli sivrce“, e.i. samSeneblo, agraruli
da satransporto TvalsazrisiT gamoyenebadi farTobi avstriis
saxelmwifo teritoriis or mexuTeds Seadgens. amitomaa, rom
qveynis yoveli mexuTeE moqalaqe avstriis dedaqalaq venaSi cxovrobs.
centraluri da aRmosavleT evropis yofil komunistur qveynebSi komunizmis damarcxebis Semdgom periodSi mimdinare mo1 SedarebiT Tbili da mSrali, zomieri hava

14

vlenebma mniSvnelovnad Secvala avstriis demografiuli suraTi. 80-ian wlebamde avstriaSi mosaxleobis raodenoba ar izrdeboda, piriqiT, misi Semcireba iyo mosalodneli. ucxoelebis
migraciam ki mosaxleobis raodenobis mkveTri zrda gamoiwvia.
amgvarad, ukve 2009 wels, avstriaSi mcxovrebi, magram avstriis
moqalaqeobis armqone 870 000 adamiani dafiqsirda.
daaxloebiT 395 000 avstrieli amJamad sazRvargareT (metwilad germaniaSi) cxovrobs da avstriaSi mudmivi sacxovrebeli
ar gaaCnia. 1990 wlidan am e.w. „ucxoel avstrielebsac“ mieniWaT
erovnulი sabWosa da bundesprezidentis arCevnebSi monawileobis ufleba. Tumca unda iTqvas, rom am uflebiT maTi mxolod
Zalian mcire nawili sargeblobs.
turistTa umetesobas tipiuri avstrieli ase warmoudgenia:
kacs erovnuli kostiumi an tyavis Sarvali acvia da qurcikis
bewviT morTuli qudi axuravs, qali – raRa Tqma unda - Davstriul
erovnul kabaSia (Dirndl) gamowyobili da oriveni alpebis mTebSi
mdebare patara romantikul sofelSi cxovroben. visac ase hgonia, cdeba, radgan sinamdvileSi avstrielTa 66 % qalaqebSi cxovrobs.
eTnikuri jgufebi
avstriis moqalaqeTa daaxloebiT 1,1 procentisTvis mSobliuri ena ara germanuli, aramed slovenuri, xorvatiuli, Cexuri,
slovakuri, ungruli an boSuria (Romanes)2. es xalxebi didi xania
avstriis mosaxleobis ganuyofel nawils warmoadgenen. maT didi
wvlili Seitanes avstriuli identurobis CamoyalibebaSi. 1976 w.
avstriis saxelmwifom gamosca kanoni erovnuli umciresobebis
Sesaxeb, romelic aRiarebs maT gansakuTrebul uflebebs. Tumca,
es xalxebi mxolod nawilobriv sargebloben maTTvis miniWebuli
uflebebiT da erovnul umciresobaTa dacvis pirobebic aseve
nawilobriv sruldeba.
erovnuli umciresobebi avstriaSi didwilad kompaqturad
arian dasaxlebuli. magaliTad, avstriaSi mcxovreb slovenTa
umetesoba kerntenSi (karinTia) cxovrobs, xorvatebi ki burgenlandis mTel teritoriaze arian gafantuli. pirveli msoflio
2 bolo periodSi bevr evropul enaSi farTod damkvidrda eTnonimi
„roma“ – ase uwodeben sakuTar Tavs boSaTa garkveuli eTnikuri jgufebi. isini laparakoben boSur enaze, romelsac Romanes-s eZaxian.

15

omis Semdeg sagrZnoblad Semcirda avstriaSi mcxovrebi Cexebisa
da slovakebis ricxvi. isini dRes mxolod venaSi arian. avstriel
romaTa umravlesoba burgenlandSi cxovrobs.
miuxedavad imisa, rom erovnul umciresobaTa enebis mimarT
interesi dRes gacilebiT didia da umciresoba da umravlesoba
SedarebiT ukonfliqtod da mSvidobianad Tanaarsebobs, 1994 da
1995 wlebSi momxdari afeTqebebi kidev erTxel Segvaxsenebs, rom
rasistuli ganwyoba sazogadoebaSi mainc arsebobs da es xalxebi
nebismier dros SeZleba iqcnen maTdami mtrulad ganwyobili adamianebis samizned.
avstriaSi mcxovreb slovenTa ricxvi 2001 wels Catarebuli
aRricxvis mixedviT daaxloebiT 18 000-ia, maTi sakuTari monacemebiT ki 40-50 000-s utoldeba. am xalxis istoria qristeSobidan
daaxloebiT me-6-e saukuneSi iwyeba. habsburgTa imperiis daSlis
Semdeg samxreT kerntenSi serbebi SeiWrnen, romelTac ganzraxuli hqondaT am teritoriebis axali samxreTslavuri saxelmwifosTvis daqvemdebareba. 1920 wlis 20 oqtombers samxreT kerntenis mosaxleobis 60%-ma (aq kompaqturad saxloben slovenebi)
avstriis SeamdgenlobaSi darCenas misca xma. sanacvlod mTavrobisgan erovnulobis SenarCunebis garantiebi miiRes, Tumca es
dapireba ar Sesrulda: slovenurenovani mosaxleoba male asimilaciis Zlieri wnexis qveS aRmoCnda. maTi mSobliuri enis gamoyeneba SeizRuda, slovenuri warwerebi gaqra, orenovani skolebi
ZiriTadad germaneli maswavleblebiT dakompleqtda.
umciresobis uflebebis dacvis sakiTxTan dakavSirebiT politikuri dapirispirebebi kerntenSi meore msoflio omis Semdgomac gamwvavda. saqme kvlavac orenovan skolebsa da orenovani
abrebis aRdgenas exeboda. marTalia, am mxriv mdgomareoba bolo
wlebSi ganimuxta, magram faqtia, rom slovenuri ena metnaklebad
mainc „RvTismsaxurebisa da samzareulos“ enad iqca. dRes arsebobs slovenuri skolebi, radio da telegadacemebi slovenur
enaze, slovenuri kulturis ganviTarebasac sakmao yuradReba
eqceva, magram asimilaciis procesi grZeldeba da aq absoluturi tolerantobis atmosferos arsebobaze saubari namdvilad naadrevad gveCveneba.
burgenlandSi daaxloebiT 19 000 xorvati cxovrobs. dReisaTvis avstriaSi xorvatuli kultura gansakuTrebiT gamococxlebulia. xorvatulenovani pop- da rok-jgufebic ki arsebobs. pirvel rigSi, aRsaniSnavia, rom xorvatebma miaRwies imas, rom burgenlanduri xorvatuli meore oficialur enad gamocxadebuliyo. qalaq obervartSi orenovani gimnaziac daarsda.

16

kulturuli ganviTarebis mxriv burgenlandSi kompaqturad
mosaxle ungrelebmac (25 884 kaci) did warmatebebs miaRwies. skolebSi ungruls aswavlian, radiosa da televiziaSi ungrulenovani gadacemebia. Tumca, jerjerobiT ar aris orenovani abrebi
da arc ungruli gamocxadebula meore oficialur enad.
dramatulad ganviTarda asimilaciis procesi venaSi mcxovrebi Cexebisa da slovakebisaTvis. Tu mecxramete-meoce saukunis
mijnaze 370 000 Cexi da slovaki cxovrobda venasa da mis SemogarenSi, dRes mxolod 14 000 adamiani miakuTvnebs Tavs am erovnul
umciresobebs.
ramdeni roma da sinti3 cxovrobs dRes avstriaSi, SeiZleba mxolod vivaraudoT. faqti isaa, rom boSebi meTeqvsmete saukuneSi
dasaxldnen burgenlandSi. maTi mSobliuri boSuri ena (Romanes),
indogermanuli enaa. radgan boSaTa umetesoba Zalian Raribi iyo,
maTi Senaxva Tems uxdeboda, rac adgilobrivi mosaxleobis guliswyromas iwvevda. pirveli respublikis dros eskalirebuli
konfliqtebi ocdaaTian wlebSi ukve nacional-socialistebis
mier boSaTa sistematuri ganadgurebis winapirobad iqca. nacional-socialistebma miznad daisaxes, burgenlandi boSebisgan
„gaewmindaT“. am miznis ganxorcielebisaTvis SesaniSnavi piroba
aRmoCnda germaniasTan mierTeba 1938 wels. boSebs jer Cveulebriv banakebSi aTavsebdnen, mere sakoncentracio banakebSi gadahyavdaT da bevri maTgani fizikuradac gaanadgures. mxolod 600700 boSa gadaurCa holokausts. dRes maTi ricxvi daaxloebiT
6 300-ia. arsebobisa da sakuTari uflebebisTvis brZola meore
msoflio omis Semdegac uxdebodaT boSebs. dRes bevri maTgani
cdilobs sakuTari erovnuli tradiciebisa da miviwyebuli mSobliuri enis dacvas. 1993 wels saxelmwifom boSebi erovnul umciresobad aRiara, Tumca diskriminaciis da mtruli ganwyobis
TvalsazrisiT maTTvis am kanonis miRebis Semdegac bevri araferi Secvlila. 1995 wels obervartSi boSebze ganxorcielebuli
Tavdasxmisas afeTqebulma bombma oTxi romas sicocxle Seiwira.
avstria – migrantebis qveyana?
msgavsad pirveli msoflio omis wina periodisa, meore msoflio
omis Semdegac vena - da Sesabamisad mTeli avstria – magnitiviT
izidavda aRmosavleTevropel migrantebs. 1945 wlidan samuSaos
3 boSaTa erTi nawili sakuTar eTnikur jgufs „sinti“-s uwodebs.

17

Tu TavSesafris maZiebeli, devnili Tu iZulebiT gadaadgilebuli asiaTasobiT adamiani axal-axal nakadad awydeboda qveyanas.
40-iani wlebis migrantTa pirvel talRas warmoadgendnen e.w.
„sazRvars gareT mcxovrebi germanelebi“, romlebmac yvelaze
swrafad moaxerxes integrireba. garda amisa, Zalian bevri ltolvili miiRo avstriam ungreTidan, Cexoslovakiidan da poloneTidan. avstriam Seifara okeanisgaRmeli devnilebic Ciledan,
ugandidan da avRaneTidan. 90-ian wlebSi gansakuTrebiT imata politikuri TavSesafris mTxovnelTa ricxvma aRmosavleT evropidan da wina aziidan. amas emateboda yofili iugoslaviis qveynebSi
mimdinare samoqalaqo omebis gamo iZulebiT gadaadgilebul pirTa didi raodenobac. garda amisa, avstria didi xnis ganmavlobaSi
warmoadgenda sabWoTaA kavSiridan wamosuli ebraelebis droebiT
TavSesafars, vidre maTi didi nawili sacxovreblad israelsa da
amerikaSi gadavidoda.
60-iani wlebidan moyolebuli avstriaSi uamravi adamiani
Camodioda samuSaod. Tavidan marto modiodnen, Semdeg ojaxebic
mohyavdaT da sacxovreblad rCebodnen. stumrad Camosulebi migrantebad iqcnen, maspinZeli avstria ki - migrantTa qveynad. iugoslaviis Semdeg TurqeTia is qveyana, saidanac avstrias yvelaze
bevri migranti hyavs.
gansakuTrebiT maRalia venasa da forarlbegSi mcxovreb ucxoelTa ricxvi. iq msubuqi mrewvelobis sawarmoebSi TurqeTidan Camosuli didi raodenobiT muSaxelia dasaqmebuli. germanulis Semdeg Turqulia rigiT meore ena, romelzedac avstriaSi yvelaze
meti adamiani saubrobs. venis zogierTi skolis moswavleTa 30-50
procentisaTvis germanuli mSobliuri ena ar aris. 2007 wels venis saxalxo skolebSi miRebul moswavleTagan yoveli mexuTe imdenad cudad laparakobda germanulad, rom amis gamo CamorCeboda saswavlo process. 2009 wlis monacemebiT gracis sabavSvo baRebis aRsazrdelTa 42,2 % migrantTa ojaxebidanaa, xolo gracis
skolebis zogierT klasSi erTi moswavlec ki ar aris, romlisTvisac mSobliuri ena germanuli iqneboda.
migrantTaA umetesi nawili naklebad prestiJul samuSaos asrulebs (dasufTavebis samsaxuri, mZime mrewveloba, mSenebloba,
turistTa momsaxureba). es adamianebi avstriul sazogadoebaSi integrirebuli TiTqmis ar arian da xSir SemTxvevaSi Zalian
viwrod cxovroben Zveli saxlebis patara, magram sakmaod ZviradRirebul binebSi.
avstrielTaA damokidebuleba ucxoeli migrantebis mimarT ambivalenturia. umetesoba Tvlis, rom ucxoelebis sawinaaRmdego

18

araferi eqneboda, Tu isini swrafad moaxdendnen integracias,
moergebodnen avstriul kulturasa da yofas, da advilad „gaavstrieldebodnen”. imis gafiqrebac ki, rom avstrieli qali Savkanian mamakacTan xelixelgayrili ixilos supermarketSi sayidlebze yofnisas, umetes maTgans, ubralod, ar surs.
avstriis politikur partiebSi migrantTa sakiTxTan mimarTebaSi didi dabneuloba da gaurkvevloba sufevs. gansakuTrebiT
restruqciul sagareo politikas atarebs Tavisuflebis partia,
romelic mudmivad akeTebs aqcents imaze, rom avstria ar aris migrantebis qveyana, da arc venaa „Camosulebis” qalaqi. igulisxmeba, rom im adamianebma, romelTac avstriaSi darCena surT, unda
moaxdinon TviTintegrireba, aRiaron da gaiTavison avstriuli
kultura da cxovrebis wesi. sxvebi miiCneven, rom avstria Ria
unda iyos yvelaferi ucxosaTvis, xolo rac Seexeba integracias,
es, maTi azriT, mxolod drois sakiTxia.
2009 w. avstriaSi daaxloebiT 870 000 ucxoeli cxovrobda, rac
imas niSnavs, rom evrokavSiris qveynebs Soris meore adgilzea da
mxolod luqsemburgs (34,1%) CamorCeba ucxoelTaA saerTo raodenobiT qveyanaSi. avstriaSi ucxoelTa wili 9,1 %-ia, mas odnav
CamorCeba germania (9%). mosaxleobis saerTo raodenobaSi ucxoelTaA yvelaze dabali wili aqvT espaneTs (1,5%), saberZneTs (1,5%)
da fineTs (1,6%). evrokavSiris saSualo kvota 4,9 %-ia. eqspertTa
azriT, avstrias arsebuli demografiuli viTarebidan gamomdinare yovelwliurad 25 000 migranti sWirdeba imisaTvis, raTa
mosaxleobis raodenobis stabilizeba SeZlos. maTi varaudiT,
migrantTaA nakadis SeCerebis SemTxvevaSi dramatulad gaizrdeboda moxucTa raodenoba, ar iqneboda sakmarisi raodenobiT
momvleli personali saavadmyofoebSi, sadac aseTi saxis samuSaoebs ZiriTadad filipinelebi asruleben da 2030 wlisaTvis venis mcxovrebTaA ricxvi milionze naklebi gaxdeboda. faqti isaa,
rom avstrias weliwadSi aranakleb 50 000 migranti emateba. sainteresoa, rom maT Soris germanelebi meore adgilze (serbebisa da
montenegroelebis win) arian.
eqspertebi Tvlian, rom avstriam „gamiznuli saimigracio politika“ unda gaataros, rac saSualebas miscems qveyanas, akontrolos migraciis procesi, izrunos migrantTa socialur integraciaze, da tolerantoba gamoiCinos Seqmnili kulturuli
mravalferovnebis mimarT ise, rom ar gaCndes avstrielTa erovnuli identurobis dakargvis safrTxe. de faqto avstria isedac
didi xania iqca migrantTa qveynad.

19

interviu mirna iukicTan: „integracia amocana ar aris“.
mirna iukici bolo wlebis yvelaze warmatebuli avstrieli mocuravea. warmoSobiT xorvati iukici 13 wlis iyo, roca 1999 w.
mamasTan erTad Camovida venaSi. mas Semdeg sportsmenma araerTi
medali da gamarjvebis sixaruli moutana avstrias.
Standard: 13 wlis iyaviT, roca mamasTan erTad zagrebidan CamoxvediT da vsacxovreblad venaSi darCiT. 2001 wlidan moyolebuli mravali gamarjveba moutaneT avstrias. Tqven sanimuSo
magaliTad iTvlebiT avstriaSi integrirebul ucxoelTa Soris.
avstria Tavs iwonebs TqveniT da amiT avstriul sazogadoebaSi
migrantTa warmatebuli integrirebis SesaZleblobis demonstrirebas axdens.
iukici: ra Tqma unda, Zalian bednieri viyavi, roca bevri cnobili adamianis mxardaWeriT, erT weliwadSi SevZeli avstriis
moqalaqeobis miReba. magram integrirebac swrafad movaxerxe,
Zalian Cqara viswavle germanuli ena, riTac Zalian vamayob.
Standard: albaT garkveul privilegiasac grZnobT, radgan swored Tqveni sportuli talantis damsaxurebaa, ase daCqarebuli
wesiT rom miiReT avstriis moqalaqis statusi.
iukici: arsebobs raRac, risi gakeTebac me Zalian kargad SemiZlia. yovelTvis Cemi SesaZleblobebis maqsimums vakeTebdi.
Tavidan Zneli iyo, 13-14 wlis asakSi ucxo adgilas Tavs kargad
ver igrZnob. bevri dagcinis, roca maT naTqvams ver igeb. enis codna Zalian mniSvnelovania, madloba RmerTs, rom amis niWi momca.
axal garemoSi gansakuTrebiT vcdilobdi, mindoda integrireba.
imis damtkiceba msurda, rom aq darCenis Rirsi viyavi.
Standard: albaT, Tvalyurs adevnebdiT axalgazrda kosovoeli
gogonas, arigonas gaxmaurebul ambavs. gasul wels, avstriaSi
eqvswliani cxovrebis Semdeg, arigonas mama da oTxi da-Zma qveynidan gaasaxles. Tavad arigonas, skolis damTavrebisTanave, dedasTan erTad, aseve, mouwevs avstriis datoveba.
iukici: marTali giTxraT, ver gavige, ratom gaxda es ojaxi
iZulebuli, Tavis qveyanaSi dabrunebuliyo, da, saerTod, ra moxda. aqamde ver vxvdebi. Tumca, zogjer xdeba raRacebi, risi gagebac advili ar aris.
Standard: Tqven warmoSobiT vukovaridan xarT, omis gamo dubrovnikSi gadasaxldiT, mere – zagrebSi da ukve cxra welia, rac
venaSi cxovrobT. romelia TqvenTvis samSoblo, sad xarT „Sin„?
iukici: me mxolod erTi samSoblo ara maqvs. ra Tqma unda,
vena aris Cemi samSoblo: aq gavizarde, rac vici, yvelaferi aq

20

viswavle. magram warmoSobiT saidanac xar, sul iqauri xar, amis
Secvla SeuZlebelia. Zalian mixaria, roca vukovarSi Cavdivar.
Cemi bebia da babua omis Semdeg isev ukan dabrundnen da axlac iq
cxovroben. Zalian kargia iq, magram saSinelebaa is, rom iqauroba
veRarasodes iqneba iseTi, rogoric omamde iyo. me vityodi, rom
xorvatiac da avstriac Cemi samSobloa.
Standard: Tqvens Semdeg Tqveni ori wliT umcrosi Zma dinkoc
male gadmovida sacxovreblad venaSi. manac saocrad mokle droSi SesaniSnavad iswavla germanuli ena.
iukici: Tavidanve yvelas vexvewebodiT, Secdomebi gaesworebinaT CvenTvis. dinko isedac Tavidanve ukompleqsod laparakobda.
mamaCvenic ki SevagulianeT da germanulis swavla davawyebineT.
vTvliT, rom ufro meti unda icodes, vidre is ramdenime fraza,
romelic mocuraveTa mwvrTnelisTvis savsebiT sakmarisia. Tumca, unda iTqvas, rom ucxo enis Seswavla ufrosebs bavSvebTan SedarebiT aSkarad uWirT.
Standard: rogor xsniT venelebis mtrul damokidebulebas
ucxoelTa mimarT?
iukici: zogierTi aq mcxovrebi adamiani aseTia da yovelTvis
aseTad darCeba. zogierTi, marTla, iseTi Camodis, saerTod rom
ar cdilobs moergos aqaurobas. es ar mesmis. me, cxadia, yovelgvari getosmagvari dasaxlebebis mowyobis winaaRdegi var, magram is, rom oci weli icxovro venaSi da erTi sityva germanuli
ar iswavlo, gulwrfelad getyviT, Tavxedobad mimaCnia. me yovelTvis vTvlidi da axlac vfiqrob, rom moqalaqeobis miniWebamde yvela adamiani valdebuli unda iyos, Caabaros testi germanul enaSi. sxva enis Seswavla da sxva kulturaSi integrireba imas
ar niSnavs, rom mSobliur enaze da kulturaze ambob uars.

(fric noimani, DER STANDARD, 13.05.2008)

21

2. 9-jer avstria:
federaluri miwebi (bundeslandebi)
forarlbergi
teritoria: 2 601 kv. km
mosaxleoba: 367 881
dedaqalaqi: bregenci (mosaxleoba: 26 752)
droSis ferebi: wiTeli-TeTri
dedaqalaqi: bregenci (27 309 mcxovrebi)
metsaxeli: „lendle“ (Das Ländle)
udidesi mdinare: raini
„forarlbergi damoukidebeli miwaa avstriis federalur
saxelmwifoSi“. ase weria forarlbergis federaluri miwis konstituciaSi. es miwa teritoriis mixedviT sididiT bolodan meorea, aseve meore adgils iWers yvelaze mWidrod dasaxlebul federalur miwebs Soris, sadac pirvel adgilze venaa.
forarlbergs mravalmxriv gamorCeuli adgili uWiravs avstriis federalur miwebs Soris. igi alemanuri4 enobrivi sivrcis nawilia. geografiuli da satransporto mimosvlis TvalsazrisiT es federaluri miwa gamoyofilia danarCeni avstriisgan da praqtikulad yvela politikur, ekonomikur, socialur
da kulturul impulss Tavisi dasavleli mezoblebisgan iRebs.
„lendle“-s - rogorc avstrielebi eZaxian forarlbergs – demokratiis didi xnis tradicia aqvs. forarlbergelebs naklebad
swamT avtoritarizmis da venis centraluri Zalmosilebis mimarTac skeptikurad arian ganwyobilni. 1964 wels, roca bodenzeeze mSenebare axali gemisTvis karl reneris saxelis darqmeva
gadawyda, gemTsaSenTan 20 000 demonstranti Seikriba da problemac uceb gadaiWra: gems „forarlbergi” ewoda. momWirneoba, muyaiToba da sakuTrebisadmi swrafva alemanelTa maRalzneobriv
Tvisebebad iTvleba. meores mxriv, maT akritikeben „forarlbergSi gamefebuli sulieri provincializmis” (helmut pfaneri)
gamo, da, sxvaTa Soris, am federalur miwaze universitetis ararsebobasac swored amiT xsnian.
forarlbergi im regionTa ricxvSi Sedis, sadac yvelaze maRa4 alemanuri – germanuli enis dialeqtia, romelzedac laparakoben baden-viurtenbergSi, SveicariaSi, elzassa da forarlbergSi)

22

lia ekonomikuri potenciali erT sul mosaxleze da, aseve, Semosavlebic.
Tavisi naqargi da naqsovi produqciiT forarlbergi mniSvnelovan adgils iWers avstriis safeiqro industriaSi, da qveynis
safeiqro mrewvelobis mesamedi swored am federalur miwaze
modis. Tumca, unda iTqvas, rom industriis es dargi, mTlianobaSi, ukve moZvelebulia. (Tu evropis qveynebs SevadarebT, aq avstria, mxolod patara moTamaSea. evropis safeiqro produqciis
yvelaze didi mwarmoeblebi italia da germania arian.) aranakleb
mniSvnelovania eleqtro, metalis, manqanaTwarmoeba da kvebis industria. forarlbergSi warmoebuli sabagiro liftebi, mdnari
yveli da Sokoladi avstriis saeqsporto produqtis did nawils
Seadgens. mniSvnelovan rols asrulebs sawyalosno saSualebebis
mrewvelobac.
SedarebiT maRali xelfasebis gamo bevri forarlbergeli
mezobel Sveicariasa da lixtenStainSi muSaobs. marTalia, maT
sakmaod bevri fuli SemoaqvT qveyanaSi, magram, samagierod, Sveicariasa da germaniaSi arsebuli dabali fasebis gamo myidvelTaA
didi raodenobac mezobel qveynebs ufro etaneba da, Sesabamisad, Semosuli Tanxis didi nawili kvlav qveynidan gaedineba. forarlbergis qarxnebsa da fabrikebSi sakmaod bevri muSaxelia
dasaqmebuli yofili iugoslaviis qveynebidan da aseve TurqeTidan, saerTo jamSi, daaxloebiT 31 000 kaci. mosalodnelia, rom
migraciis procesi gagrZeldeba.
ekonomikis mniSvnelovani dargia turizmi. forarlbergi,
romelic aRmosavleT alpebis regionSi erT-erTi yvelaze uxvTovliani mxarea, alpuri saTxilamuro sportis ganviTarebis
„akvnad“ iwodeba. imisaTvis, rom bunebas naklebi ziani miayenon, dRes forarlbergelebi did ekologiur sifrTxiles iCenen. Tovlis qvemexebis gamoyenebac ki mkacrad limitirebulia,
miuxedavad imisa, rom swored erT-erTi forarlberguli firma iTvleba Tovlis qvemexebis yvelaze did mwarmoeblad msoflioSi.
forarlbergis kulturuli cxovreba bolo wlebSi gansakuTrebiT gaaqtiurda. saerTaSoriso mniSvnelobis RonisZiebebs
Soris, romlebic tradiciulad imarTeba forarlbergSi, pirvel
rigSi aRsaniSnavia feldkirxis „Subertiada“ da bregencis festivali, bodenzeeს tbaze mowyobili Ria sceniT, sadac zafxulobiT operebi idgmeba.

23

tiroli
teritoria: 12 640 kv. km
mosaxleoba: 704 825
droSis ferebi: TeTri-wiTeli
dedaqalaqi: insbruki (mosaxleoba: 118 035)
udidesi mdinare: ini
avstriis umaRlesi wertili: obergurgli (1 972 m)
tiroli msoflios erT-erTi yvelaze cnobili sakurorto mxarea, romelic mTebTan, tyeebTan, zamTris sportTan, Wrel erovnul tansacmelTan da sasule orkestrebTan asocirdeba. saxelwodeba graf fon tirolis sagvareulo sasaxles ukavSirdeba,
romelic meranosTan axlos mdebareobs.
turistul samaxsovroebze ufro xSirad tirolis xelSeuxebi
buneba, wynari alpuri mdeloebi da idiliuri glexuri kar-midamoebia aRbeWdili. Tumca,A sasoflo-sameurneo sawarmoTa ricxvma bolo aTwleulebSi mkveTrad iklo. gansakuTrebiT axalgazrdebi toveben sacxovrebels. tirolel glexTa umravlesoba msxvilfexa pirutyvis moSenebas misdevs da warmoebul produqcias,
pirvel rigSi, germaniasa da italias awvdis.
miuxedavad imisa, rom tiroli industriuli mxare ar aris, aq
saerTaSoriso mniSvnelobis da msoflioSi aRiarebuli araerTi
sawarmoa, magaliTad, metalo-keramikis, dizelis Zravebis, satransporto saSualebebis, optikuri xelsawyoebis da mravali sxva.
tirolis sastumroebSi erTdroulad 350 000-ze meti turistis
miRebaa SesaZlebeli. maT ricxvs umetesad germanelebi Seadgenen, magram tirols, aseve, xSirad stumroben turistebi beneluqsis qveynebidan da didi britaneTidan. avtobanebis mSeneblobam
tiroli samxreT germaniis didi qalaqebis mcxovreblebisTvisac
swrafad da advilad xelmisawvdomi gaxada.
masobrivma turizmma mravali problemac moutana tirols. saTxilamuro trasebisa da sabagiroebis mSeneblobebisaTvis mTeli tyeebi iCexeba. amitom dablobebs zvav- da mewyersaSiSroeba
Seeqmna. yvelaze didi ziani adamianisa da bunebisTvisac transportis „zvavebs“ moaqvs, romelic tirols ukve mravali welia periodulad atydeba Tavs. tiroli mniSvnelovan satranzito qveyanas warmoadgens Crdilo da samxreT evropas, industriul da
turistul qveynebs Soris. gansakuTrebiT sagangaSo mdgomareoba iqmneba zafxulobiT. sagzao satransporto mimosvlis rkinigziT Canacvlebis idea, marTalia, Zalian moswonT xmauriT Sewuxe-

24

bul tirolelebs, magram igi swrafad realizebadi samwuxarod
ar aris.
tirolelebs Zalian mkveTrad gamoxatuli erovnuli cnobiereba aqvT. Tu maT istorias gadavxedavT, davinaxavT, rom isini
jiuti da Tavisuflebismoyvare xalxia. danarCeni avstriisagan
gansxvavebiT, tirolis Tavisufali glexoba am mxriv yovelTvis
gansakuTrebul rols TamaSobda. tiroleli politikosebi dResac siamovnebiT agrZeleben tradicias.
1918 wels tiroli orad gaiyo. samxreT tiroli italiis SemadgenlobaSi Sevida. amis Sedegia, rom aRmosavleT tiroli mowyvetilia CrdiloeT tirols da iq moxvedra mxolod zalcburgis
an italiis teritoriis gavliTa aris SesaZlebeli. samxreT tirolis sakiTxi avstriel politikosebs aTeulobiT wlis ganmavlobaSi awuxebda, dRes es problema garkveulwilad gadaWrilia.
mas erTgvari „evroregionis“ statusi aqvs, romelic saxelmwifoebriv sazRvrebs scdeba da am xelSekrulebis farglebSi tirolis orive nawili urTierTTanamSromlobs.
kaizer maqsimilianis mefobis dros, daaxloebiT 1 500 wels,
insbruki Tavisi ayvavebis xanaSi iyo. am periodis renesansis, barokosa da rokokos stilis Senobebi dResac amSvenebs qalaqis
Zvel nawils. insbruki sauniversiteto qalaqia da, aseve, mravaldargovani industriuli mrewvelobac aqvs. 1964 da 1976 wlebSi
insbruki olimpiur zamTris TamaSebs maspinZlobda da zamTris
sporti dResac gansazRvravs am qalaqis xasiaTs.
hans haidi: „soflis suraTi - 2009”
ara xe
ara yvavili
arc glexi
arc mze
arc mTvare
arc eklesia
arca sofeli
arc myinvari
arc sixaruli
yvelaferi fulSi CamxrCvala
SuagulSi sikvdilia
mucelamoyorili
sikvdili

25

yvelaferi mkvdaria
da ukidures
gaWirvebaSi Cafluli
ambobs SurisZiebis RmerTi
da midis
zalcburgi
teritoria: 7 156 kv. km
mosaxleoba: 529 368
droSis ferebi: wiTeli-TeTri
dedaqalaqi: zalcburgi (mosaxleoba: 147 732)
udidesi mdinare: zalcaxi
cnobili saSobao simRera: „Stille Nacht, heilige Nacht“ (qarT. Cumi
Rame, wminda Rame) 1818 w. Seiqmna zalcburgTan axlomdebare patara sofel oberndorfSi.
zalcburgi _ ase hqvia saqveynod cnobil qalaqs da amave saxelwodebas atarebs federaciuli miwac, sadac es qalaqi mdebareobs,
da aqedan gamomdinare, saarqiepiskoposoc, romelsac tirolis nawilebic miekuTvneba. saxelwodeba momdinareobs mariliT mdidari sabadoebidan („TeTri oqro“, germanuli sityva Salz qarTulad marils
niSnavs), romelTac saukuneebis manZilze keTildReoba da Zalaufleba mohqonda am mxarisaTvis. zalcburgis teritoriis 80% mTagoriania, Crdilo-aRmosavleTSi uamravi tba da marilis sabadoa.
zalcburgma, romelsac jer kidev 787 wels mieniWa saarqiepiskoposos statusi, saTave daudo qristianobis gavrcelebas
mTlianad alpebis samxreT-aRmosavleTSi. 1803 wlamde arqiepiskoposebi imavdroulad saero mmarTvelebsac warmoadgendnen.
mxolod 1816 wels iqca „zalcburgis sahercogo“ habsburgTaA
monarqiis Semadgenel nawilad. zalcburgi im federalur miwaTa
ricxvs miekuTvneba, romelTac pozitiuri ekonomikuri ganviTareba aReniSnebaT. es, garda xelsayreli geografiuli mdebareobisa, zalcburgis gawonasworebuli ekonomikuri struqturis
damsaxurebacaa. ekonomikis yvelaze mniSvnelovani dargebia industria (kvebisa da sagemovno5 produqtebis warmoeba, qimiuri
5 germ. Genussmittel. sagemovnos uwodeben iseT sakveb produqts, romelic, pirvel rigSi, gansakuTrebuli gemoTi da sasiamovno emociebis
aRmZvreli TvisebebiT xasiaTdeba (garda tkbileulisa da sasmelisa,

26

warmoeba da manqanaTmSenebloba, Txilamurebis warmoeba), energetika, aseve sayofacxovrebo momsaxurebis seqtori (sabiTumo
vaWroba, satransporto gadazidvebi), msxvilfexa rqosani saqonlis moSeneba, aseve rZis da xis warmoeba.
saocari silamazis bunebam da kulturulma mravalferovnebam zalcburgi mniSvnelovan turistul mxared aqcia, romelic
turistebs zafxulSic da zamTarSic mdidar arCevans sTavazobs.
zalcburgs samarTlianad aqvs mopovebuli evropis erT-erTi
ulamazesi qalaqis saxeli da gasaocari sulac ar aris, rom is
yovelwliurad turistTa sul ufro did nakads izidavs. zalcburgis Zveli nawili, romelic sul raRac naxevar kvadratul kilometrs moicavs, zafxulobiT usaSvelod gadatvirTulia. mocartis mSobliur qalaqs musikaluri centris gansakuTrebuli
statusi aqvs mTel msoflioSi. zalcburgis festivali, romelic
1920 wlidan moyolebuli yovel zafxuls tardeba, msoflios yvela kuTxidan izidavs komfortis moyvarul turistebs. barokos
stilis qalaqs universitetic aqvs da prestiJuli musikaluri
universitetic, romelic mocarteumis saxeliTaa cnobili.
bolo aTwleulebSi qalaqi Zalian gaizarda, rasac Tan mohyva sabinao, saskolo da transportTan dakavSirebuli mravali problema.
„amadeusi“
is avstrielebis yvelaze sayvareli kompozitoria. 53 %-s is
„Zalian uyvars“, 60 procents mocartis minimum erTi nawarmoebi
Tavidan bolomde aqvs mosmenili. cnobil nawarmoebTagan pirveli adgili „jadosnur fleitas“ ukavia. magram yvela rodi fiqrobs mocartis gvaris gagonebisas mxolod musikaze. zalcburgi da mocarti TiTqmis sinonimebad qceuli saxelebia. sakmaod
bevr adamians mocartis gagonebisas pirvel rigSi e.w. „mocartkugelebi“ axsendeba, marcipanisa da Sokoladisgan damzadebuli,
burTulis formis erTgvari tkbileuli, romelic bolo periodSi yvelaze popularul avstriul suvenirad iqca. Tqven ra asociaciebi giCndebaT mocartis saxelis gagonebisas? misi romeli
nawarmoebi mogismeniaT Tundac erTxel Tavidan bolomde? mocartis romeli melodia gaxsendebaT?

sagemovno produqtebs miakuTvneben Tambaqos da Trobis momgvrel
sxv. saSualebebsac).

27

Staiermarki (Stiria)
teritoria: 16 401 kv. km
mosaxleoba: 1 207 148
droSis ferebi: TeTri-mwvane
dedaqalaqi: graci (mosaxleoba: 253 994)
tyiT dafaruli teritoria: 57 %
umaRlesi mwvervali: daxStaini (2 995 m)
udidesi mdinare: muri
farTobis mixedviT Staiermarki avstriis respublikis sididiT
meore federaluri miwaa. mosaxleobis raodenobis mixedviT ki venis,
qvemo da zemo avstriis Semdeg mxolod meoTxe adgils ikavebs.
„avstriis mwvane gulad“ wodebuli Staiermarkis teritoriis
naxevari marTlac tyis masivebiTaa dafaruli. saerTo farTobis
sami meoTxedi ki mTebi da mTagoriani adgilebia. simaRlis mkveTri
gansxvavebebis gamo Staiermarki ramdenime klimatur zonad iyofa.
yvelaze dabali adgili zRvis donidan mxolod 209 metrze mdebareobs da samxreTSi, mevenaxeobis mxareSia, sadac mziani da zomieri
havaa. aqedan manqaniT ramdenime saaTis savalze ukve maRali alpuri
regioni da avstriis mTian landSaftTagan erT_erTi ulamazesi,
daxStainis mTaTa jgufi iwyeba. daxStaini 2 995 metris simaRlisaa
da Staiermarkis yvelaze maRal wertilad iTvleba.
miuxedavad imisa, rom glexuri meurneobebis ricxvi gamudmebiT klebulobs (glexebis wili federaluri miwis mosaxleobis
saerTo raodenobis mxolod 5,6 procents warmoadgens, maSin,
roca 1981 w. 12 % iyo), Staiermarkis ZiriTadi maxasiaTebeli mainc
sasoflo da satyeo meurneobaa. yvelaze mniSvnelovani agraruli produqtebia bostneuli, simindi, svia, gogra da yurZeni. gansakuTrebuli Stiriuli produqtia gogris Teslisgan damzadebuli, muqi feris zeTi. salaTa gogris zeTis gareSe StaiermarkelTaA umetesobisTvis ubralod warmoudgenelia. StaiermarkSi
evropis masStabiT yvelaze meti vaSli modis. mTlianad avstriaSi moweuli vaSlis sami meoTxedi swored StaiermarkSi ikrifeba.
yvelam rodi icis, rom miwis samxreTSi Rvinis warmoebas misdeven.
aq damzadebuli Rvinis did nawils qveynis Sida bazarze moixmaren. sazRvargareT Stiriul Rvinoze moTxovna jer kidev dabalia da is vaxaus (qvemo avstria) da burgenlandis Rvinoebs konkurencias ver uwevs. StaiermarkSi kargad aris ganviTarebuli qaRaldis warmoeba, aq uxvad moipoveba am dargisaTvis aucilebeli
xis nedleuli.

28

Staiermarki mdidaria wiaRiseuliT (qvanaxSiri, rkina), romelTa mopoveba bolo periodSi sakmaod ararentabeluri gaxda.
bevri - jer kidev mecxramete saukuneSi Seqmnili -, rkinis gadamamuSavebeli sawarmo arakonkurentunarianobis gamo daixura.
Sedegad mravali samuSao adgili gauqmda. ukanasknel wlebSi
Staiermarkis bevrma industriulma sawarmom gaiara struqturuli gadaiaraRebis procesi. ase gadaiqca mZime ekonomikuri problemebis mqone Staiermarki bolo aTi wlis ganmavlobaSi maRali
teqnologiebis mxared, sadac bolo periodSi Zalian bevri damatebiTi samuSao adgili Seiqmna. Staiermarki evropis erT-erTi
yvelaze mniSvnelovani saavtomobilo centria, romelsac mTels
msoflioSi hyavs momxmarebeli. magaliTad, gracis avtomwarmoebelma Magna Steyr-ma 2006 wels TiTqmis 240 000 avtomobili gamouSva. misi SemkveTebi arian mersedesi, kraisleri, BMW da Saab.
dRes Zalian mcirea Sansi, atarebde avtomobils, romlis agebaSic Staiermarkel specialists monawileoba ar hqondes miRebuli. aseTi warmatebis mizezi sxva danarCenTan erTad imaSic mdgomareobs, rom sawarmoebi koncentrirebas umaRles teqnologiebze akeTeben da e.w. klasteruli formiT erTiandebian. laparakia calkeuli firmebis Tavisufal, partniorul kooperaciaze.
gadamwyveti mniSvneloba aqvs, aseve, sauniversiteto kvleviT da
saswavlo dawesebulebebTan TanamSromlobas. amasobaSi maRali
teqnologiuri produqtebis 30 procenti - niSniT „damzadebulia
avstriaSi” - swored Staiermarkidan modis. klasteruli sistema
yvelaze ukeT funqcionirebs avtonawilebis industriaSi, dawyebulia misi danergva sxva sferoebSic, rogoricaa, xis warmoeba
da garemos dacvis teqnologiebi, gaxdeba Tu ara es regioni „avstriis silikon-veli6”, rogorc amas zogierTi eqsperti winaswarmetyvelebs, momavali gviCvenebs.
yvelafer amasTan erTad Staiermarki SesaniSnav sakurorto mxaresac warmoadgens, romelic turistebisgan zedmetad gadatvirTuli jer kidev ar aris. gansakuTrebiT venelebs uyvarT aq dasveneba.
mTebi, tye, kargi haeri da saucxoo saWmeli Staiermarkis mTavari
atraqcionebia. StiriaSi daaxloebiT 150 adgilia, sadac zamTris
sportis moyvarulTaTvis dasvenebis yvela pirobaa Seqmnili. turistebs gansakuTrebiT izidavs Staiermarkis samxreT-aRmosavleTSi arsebuli Termuli abanoebi.
6 Silicon Valley - qarT. siliciumis veli (geografiuli saxelwodeba: santa-klaras veli, kaliforniis Stati, aSS). aq ganTavsebulia aSS-s umniSvnelovanes eleqtrosawarmoTa didi umravlesoba.

29

gracis regioni, romlis mosaxleobis saerTo raodenoba 400
000-s aWarbebs, Staiermarkis ekonomikur centrs warmoadgens.
graci aramarto federaluri dedaqalaqia, aramed sauniversiteto, Teatraluri da saerTaSoriso bazrobebis qalaqic da Zalian
maRali rangis kulturuli centric. graci pirveli avstriuli
qalaqia, romelic 2003 wels evropuli kulturis dedaqalaqad
gamocxadda. gviandel Sua saukuneebSi aq rezidencia hqondaT
habsburgebs. swored maTi damsaxurebaa, rom gracis saxiT centralur evropas erT-erTi yvelaze didi da saukeTesod Semonaxuli Zveli qalaqi SemorCa. evrokavSiris gafarToebis Sedegad
Staiermarki mis SuagulSi aRmoCnda.
kernteni (karinTia)
teritoria: 9 538 kv. km
mosaxleoba: 560 139
droSis ferebi: yviTeli-wiTeli-TeTri
dedaqalaqi: klagenfurti (mosaxleoba: 94 478)
yvelaze mniSvnelovani mdinare: drau
udidesi tba: viorTerzee
umaRlesi mwvervali: grosglokneri (3 798 m)
kerntenSi mdebareobs avstriis ukiduresi samxreTi wertili.
kernteni sididiT mexuTea avstriis federalur miwebs
Soris, Tumca, aq qveynis mosaxleobis mxolod Svidi procenti
cxovrobs. kernteni erTaderTia federalur miwebs Soris, romelic mTlianad alpebis mTavari qedis samxreTiT mdebareobs.
am mxareSi uamravi sufTa, Tbili tbaa, da zomieri hava, ramac
karinTia damsvenebelTa sayvarel adgilad aqcia. gansakuTrebiT sainteresoa es regioni sportisa da Tavgadasavlebis moyvarulTaTvis: aq sportis mravali saxeobiT SeiZleba dakavde, tradiciuli laSqrobidan dawyebuli sportuli siaruliTa7 da raftingiT 8 da damTavrebuli kanioningiT 9. siaxleebia
7 Nordic Walking -sportuli siarulis saxeoba, romelsac Crdilours
an skandinaviurs uwodeben. siarulis dros adamiani, moTxilamuris msgavsad, or joxs iyenebs da maT nabijebis ritmSi amoZravebs.
8 Rafting - eqstremaluri, gasarTobi sportis erT-erTi saxeoba, qarT.
wyaljomardoba, mTis mdinareze jgufuri daSveba specialuri naviT.
9 Canyoning - eqstremaluri, saTavgadasavlo sportis erT-erTi saxeoba,

30

zamTris sportis saxeobebis moyvarulebisTvisac. kerntenSi
ukve snoubordiT10 da Tovlis velosipedebiT11 garToba da yinulqveS yvinTvac ki aris SesaZlebeli. damsvenebelTa mozRvavebaa viorterzees SemogarenSi (2007). gansakuTrebiT prestiJulia garTobisa da dasvenebisTvis tbis axlos mdebare kurorti veldeni, romlis cnobil kazinoebSi kerntenis uamravi
mdidari stumari iyris Tavs.
kerntenSi mdebare cxra kilometris sigrZis pasterce aRmosavleT alpebis yvelaze didi myinvaria. bunebis am saocrebasTan
Zalian advilad SeiZleba moxvdeT groskloknerisken mimavali
saavtomobilo gziT, romlis mSeneblobac alpebis maRalmTianeTSi 1935 wels dasrulda.
habsburgTa dinastiis daSlasa da serbTa, xorvatTa da
slovenTaA (SemdgomSi iugoslavia) samefos Seqmnas teritoriebTan dakavSirebuli davac mohyva. iugoslaviis mTavrobam
seriozuli pretenziebi gamoTqva kerntenis samxreT sazRvarTan dakavSirebiT (es adgilebi metwilad slovenebiT iyo
dasaxlebuli). 1920 wels Catarebuli saxalxo referendumis dros kerntenSi mcxovreb slovenTa umravlesobam avstriis SemadgenlobaSi darCenas misca xma. sanacvlod, slovenTa erovnulma umciresobam gansakuTrebuli uflebebi da
kulturuli da ekonomikuri ganviTarebisaTvis xelSewyobis
garantiebi miiRo. Tumca, am sakiTxebis irgvliv diskusiebi
dRemde ar wydeba. germanulenovani kerntenelebi yovelTvis
rodi iCendnen tolerantobas slovenTa mimarT. nacional-socialistebi slovenTa gagermanelebas iTxovdnen, sxva SemTxvevaSi, maTi gasaxlebiT imuqrebodnen. aq mcxovreb or xalxs
Soris konfliqtebs 1945 wlis Semdegac araerTxel hqonda adgili. gansakuTrebuli davis sagans warmoadgenda orenovani
warwerebis sakiTxi. dRes ramdenime skolaSi slovenur enas
aswavlian. klagenfurtSi slovenuri gimnazia arsebobs., zogierT dawesebulebaSi germanulTan erTad slovenuric oficialur enas warmoadgens. miuxedavad amisa, slovenTa asimilaciis procesi sul ufro Zlierdeba.

qarT. wyaljomardoba unavod, mTis mdinareze individualuri daSveba
sxvadasxva formiT (kldeze cocva, TokiT daSveba, curva, yviTva da a.S.)
10 Snowboarden – samTosaTxilamuro sportis erT-erTi saxeoba: Tovlze
ficriT daSveba
11 Snowbiken– zamTris gasarTobi sportis erT-erTi saxeoba: Tovlis velosipediT sriali

31

kerntenis administraciuli centri klagenfurtia, sauniversiteto, saskolo da sasporto qalaqi. viorTerzees tbasTan mdebare es qalaqi-baRnari gansakuTrebiT komfortulia garTobisa
da Sopingebis moyvarulTaTvis.
klagenfurtis bevri tradiciuli sawarmo dRes ukve mTel msoflioSia cnobili.
ekonomikuri TvalsazrisiT kerntenma bolo wlebSi mkveTri
ganviTareba ganicada. bolo adgilidan avstriis „saCvenebel federalur miwad” (rogorc tragikulad daRupuli landeshauptmani iorg haideri ambobda) qcevamde kerntens jer kidev aqvs
garkveuli gza gasavleli (Semosavlebis, msyidvelobiTunarianobisa da umuSevrobis kuTxiT aq jer kidev bevria gasakeTebeli),
Tumca, avstriis ukidures samxreTSi mdebare federaluri miwa
ukve acxadebs pretenzias, iyos evropis momavlis ekonomikuri
regioni. kerntens udavod gaaCnia potenciali, Tumca, zogierTi kritikosi Tvlis, rom aqedan bevri araferi gamova. marTlac,
kerntenis politikuri klimati – gauTavebeli diskusiebi orenovan warwerebze da slovenur umciresobasTan damokidebulebis problema - regionis pozitiuri ganviTarebisaTvis maincadamainc xelSemwyob pirobebs ar qmnis.
amasTan erTad, ar unda dagvaviwydes, rom kerntenSi kulturuli cxovreba Cqefs. zafxulobiT mravali musikaluri festivali tardeba (magaliTad, „milStatis musikaluri kvireuli” da
„karinTuli zafxuli“). sayovelTaod cnobilia festivali saxelwodebiT „germanulenovani literaturis dReebi“, romelic yovel wels tardeba. festivalze mowveuli avtorebi nawyvetebs kiTxuloben sakuTari nawarmoebebidan da ingeborg baxmanis prestiJuli premiis mosapoveblad erTmaneTs ejibrebian.
bernhard k. biunkeri: „zafxulSi”
zafxulSi CvenTan
fuliani gogonebi Camodian,
ufro metni vidre aqauri biWebia,
zafxulSi
biWebic gvstumroben
ZviradRirebuli manqanebiT,
Cveneburi gogonebisTvis sakmarisni arian.
zafxulSi stumrebis momsaxureba
CvenTvis Zalian seriozuli saqmea,

32

da vinc amaSi ar dagvexmareba,
is kargi kernteneli ver iqneba.
zemo avstria
teritoria: 11 980 kv. km
mosaxleoba: 1 410 324
droSis ferebi: TeTri-wiTeli
dedaqalaqi: linci (mosaxleoba: 189 122)
kontrastebis mxare: industria da soflis meurneoba, ekologiuri
problemebi da romantikuli landSaftebi, folklori da avangardi.
yvelaze mniSvnelovani mdinare: dunai
avstriis alpebSi mdebare udidesi tba: aterzee
zemo avstrias mTiani dasavleTidan aRmosavleTis dablobSi gadavyavarT. meoce saukuneSi zemo avstriam ekonomikuri
TvalsazrisiT didi struqturuli cvlilebebi ganicada da
agrarulidan industriul mxared Camoyalibda. dRes es federaluri miwa avstriis yvelaze dinamiurad ganviTarebad
industriul mxareTa ricxvSia. ekonomikis araagraruli dargebis eqspansiis paralelurad soflebi mosaxleobisagan TandaTanobiT icleboda. gansakuTrebuli aRmavloba industriis
ganviTarebam meore msoflio omis periodSi da 1945 wlis Semdgom ganicada. industrializaciam lincisa da misi Semogarenis mcxovrebTa ricxvi mkveTrad gazarda. am regionis ekonomikuri prioriteti pirvel rigSi rkinisa da foladis ZiriTadi
masalebis tradiciuli warmoebaa, aseve qimiuri mrewveloba da
satransporto manqanaTmSenebloba (BMW). aq bevri mimwodebeli sawarmo funqcionirebs, romlebic germanuli avtoindustriisaTvis muSaoben. linci erT-erTi yvelaze sufTa industriuli qalaqia mTel evrokavSirSi. 2000 wlidan dRemde lincSi evrokavSiris qalaqebTan SedarebiT umuSevrobis yvelaze
dabali kvotaa.
agrarul seqtorSi dasaqmebuli mosaxleobis ricxvis
TvalSisacemi klebis miuxedavad zemo avstria rCeba #1 agrarul miwad avstriaSi. aq Zalian kargadaa ganviTarebuli soflis meurneoba (mohyavT xorbali, simindi, Saqris Warxali,
ewevian mesaqonleobas). aqauri glexoba, garda Tavisi Ziri-

33

Tadi saqmianobisa, kulturuli landSaftis SenarCunebazec
zrunavs.
zemo avstriis landSaftis erT-erTi ZiriTadi maxasiaTebelia
cixe-simagris magvari, e.w. „oTxfrTiani kar-midamo12“. es ki imaze
metyvelebs, rom zemo avstriaSi dResac kvlavindeburad arsebobs mdidari da Rirseuli glexobis fena.
CrdiloeTiT mdebare, tyiT mdidari miulfirTeli lincelebisTvis aramarto axlo, aramed dasasveneblad idealuri adgilicaa. samxreTSi marilis sabadoebia uamravi romantikuli tbiT,
dasavleTiT - SesaniSnavad restavrirebuli Zveli qalaqebi braunau, Serdingi da sxva. waruSlel STabeWdilebas tovebs barokosdroindeli eklesia-monasterebi. zemo avstria arc kulturis
sferoSi CamorCeba sxva federalur miwebs. 1966 wlidan linci
sauniversiteto qalaqia. man msoflioSi gaiTqva saxeli anton
brukneris musikiT. saerTaSoriso aRiareba moutana lincs iseTma festivalebma, rogoricaa „ars electronica“ da „Linzer Klangwolke“,
aseve Tanamedrove xelovnebisa da teqnologiebis festivalma.
2009 w. linci evropis „kulturul dedaqalaqad“ gamocxadda.
qvemo avstria
teritoria: 19 186 kv. km
mosaxleoba: 1 605 410
droSis ferebi: cisferi-yviTeli
dedaqalaqi: sankt-piolteni (mosaxleoba: 51 548)
yvelaze mniSvnelovani mdinare: dunai
qvemo avstriaSi mdebareobs avstriis ukiduresi CrdiloeTi
wertili.
teritoriulad yvelaze didi da istoriulad yvelaze Zveli mxare amJamadac avstriis respublikis mTavar birTvs warmoadgens. swored aq mdebareobda dRevandeli avstriis „ostarix“-ad wodebuli
uZvelesi winapari qveyana.
vena saukuneebis manZilze warmoadgenda qvemo avstriis administraciul centrs da mxolod 1920 wels gamoeyo mas. miuxedavad imisa, rom federaluri miwis dedaqalaqis statusi aRar hqonda, vena
12 glexuri sacxovrebeli, romelic oTxive aucilebel komponents - sacxovrebel saxls, saqonlis sadgoms, sabZelsa da samuSao iaraRebis
Sesanaxad gankuTvnil nagebobas – aerTianebs.

34

kidev didxans asrulebda am funqcias. suraTi mxolod 1986 w. Seicvala, roca intensiuri diskusiebisa da sayovelTao referendumis
Sedegad (slogani aseTi iyo: „qveyana dedaqalaqis gareSe igivea, rac
guliaSi uwvenod“) sankt-piolteni qvemo avstriis dedaqalaqad gamocxadda. uzarmazari investiciebi da ambiciuri arqiteqturuli
proeqtebi barokos xanis am myudro qalaqs male aqcevs Tanamedrove
urbanul centrad da federalur miwas mxolod misTvis damaxasiaTebel identurobasac SesZens.
qvemo avstria landSaftebis mravalferovnebiTac gamoirCeva.
gansakuTrebuli datvirTva agrarul seqtorze modis. es federaluri miwa avstriis puris beRlad iTvleba. avstriaSi moweuli
kartofilis 80% swored qvemo avstriaze modis. igivea yurZnis warmoebaSic. qvemo avstriaSi mzaddeba TeTri Rvino saxelwodebiT „Grüne Veltliner”, romelic avstrielebs gansakuTrebiT moswonT.
qvemo avstriis SemadgenlobaSi Sedis, aseve, avstriis uZvelesi industriuli mxarec. venis SemogarenSi ganTavsebulia yvela
saxis sawarmo: safeiqro, manqanaTmSeneblobis, minis, samSeneblo
masalebis, sinTeturi masalebis da mravali sxva. venis mimdebare raionebi federaciuli miwis ekonomikurad yvelaze dinamiurad ganviTarebad mxared iTvleba. samagierod, industria sustad aris ganviTarebuli qvemo avstriis CrdiloeTiT. Tumca,
CexeTTan sazRvris gaxsnis Semdeg aqac elodebian ekonomikur aRmavlobas. uwindeliviT Zalian bevr adamians izidavs vena. aq bevri qvemoavstrielia dasaqmebuli da Sesabamisad yovel samuSao
dRes Cadis dedaqalaqSi.
tradiciulad, venelTa udidesi nawili dasvenebisa da garTobisaTvis qvemo avstrias irCevs. gansakuTrebiT popularulia vaxau,
venis dasavleTiT, melksa da kremss Soris gadaWimuli dunais romantikuli napirebi Tavisi baR-venaxebiT, uZveles cixe-koSkTa nangrevebiTa da ulamazesi sasaxleebiT.
qvemo avstriis kulturuli cxovrebis ritms metwilad jer kidev vena gansazRvravs. Tumca, federaciul miwas aqvs seriozuli
ambicia, am sferoSic Seitanos sakuTari aqcentebi. ase gaCnda sanktpioltenSi Tanamedrove xelovnebis impozanturi raioni, romelis
Seqmnazec avstriis ramdenime saukeTeso arqiteqtori muSaobda.
vena
teritoria: 415 kv. km
mosaxleoba: 1 690 936

35

droSis ferebi: wiTeli-TeTri
avstriis politikuri, kulturuli da ekonomikuri centri.
marTalia, vena farTobis mixedviT yvelaze pataraa federalur
miwebs Soris, magram pirvel adgilzea mosaxleobis simWidroviT.
vena erTdroulad aris avstriis respublikis dedaqalaqic da
damoukidebeli federaluri miwac. vena evropis satransporto
arteriebis gzajvaredinze mdebareobs. swored xelsayrel geografiul mdebareobas unda umadlodes es qalaqi Tavis gansakuTrebul mniSvnelobas. jer kidev romaelebma aages aq TavianTi
samxedro banaki. habsburgTa dinastiis mmarTvelobis dros ki
vena Zalauflebis, mimosvlisa da ekonomikuri ganviTarebis centrad iqca im didi evropuli imperiisa, romelic mravali saukunis manZilze inarCunebda arsebobas.
mniSvnelovani zrda iwyo qalaqma mecxramete saukuneSi. sruliad gansxvavebuli erovnebis adamianebi monarqiis yvela kuTxidan moedinebodnen venisaken. 1890 wels „venelTa“ 65 procentze
meti venaSi dabadebuli ar iyo. 1908 wels qalaqis mosaxleobis
saerTo raodenobam or milions gadaaWarba. yvela CamosulisaTvis saswrafod unda Seqmniliyo elementaruli sacxovrebeli pirobebi. ase gaCnda qalaqis ukidures gareubnebSi usaxuri sacxovrebeli saxlebi, romlebSic amJamadac metwilad ucxoeTidan
Camosuli muSebi da ltolvilebi cxovroben.
kaizer franc iozefis mmarTvelobisas (1830-1916 ww.) venas saocari aRmavlobis periodi daudga. swored imdroindeli ringStrase qmnis Tavisi istorizmis stilSi nagebi saucxoo SenobebiT
dRevandeli qalaqis iersaxes. vena evropis kulturuli metropoli gaxda.
pirveli msoflio omis Semdeg ki erT dros mravalerovani, 52
milioniani imperiis dedaqalaqi erTi patara qveynis dedaqalaqad iqca.
venas „Tavkombalas“ adarebdnen, romelic federaluri miwebis xarjze sul ufro da ufro izrdeboda. venasa da federalur
miwebs Soris xSirad hqonda adgili dapirispirebas. amgvari metoqeoba drodadro axlac iCens Tavs.
amJamad venas aramarto xelovnebis istoriisa da kulturis
TvalsazrisiT aqvs umaRlesi kategoriis qalaqis statusi, aramed aq iseTi mniSvnelovani saerTaSoriso organizaciebis Stabbinebia ganTavsebuli, rogoricaa, gaero (UNO) da navTobis eqsportior qveyanaTa organizacia (OPEC). vena amavdroulad warmoadgens avstriis udides ekonomikur centrs. venis kulturu-

36

li cxovreba Tavisi saocari mravalferovnebiT uamrav turists
izidavs msoflios yvela kuTxidan. vena erT_erTia msoflios im
ramdenime qalaqs Soris, sadac yvelaze xSirad tardeba msoflio
mniSvnelobis kongresebi. venis centraluri nawili da belvederisa da Sonbrunis sasaxleebi iuneskos msoflio kulturuli
memkvidreobis siaSia Setanili. Sonbrunis sasaxle RirsSesaniSnaobaTa CamonaTvalSi pirvelia. msoflios qalaqebis araerTma globalurma Sedarebam aCvena, rom vena saukeTesoTa Soris
erT-erTi pirvelia. aseTi kvlevebisas ki ara marto politikuri,
ekonomikuri da socialuri aspeqtebis, aramed ekologiisa da,
pirvel rigSi, usafrTxoebis sakiTxebs iTvaliswineben. es faqti
aramarto turizmis eqspertebs axarebs, venelebma isedac kargad
ician, rom maTi mSobliuri qalaqi super-qalaqia. igi msoflios
im cxra qalaqs Soris saxeldeba, romlebSic cxovrebis yvelaze
maRali donea.
aRmosavleT evropis qveynebTan sazRvrebis gaxsnam qalaqs ganviTarebis kidev ufro meti Sansi misca: ixsneba uamravi ucxouri
firmis warmomadgenlobebi, romlebic aqedan apireben axali bazrebis aTvisebas. amave dros, venaSi sul ufro meti adamiani
Camodis aRmosavleT evropis qveynebidan samuSaosa da sacxovreblis Sovnis mizniT. es procesebi adgilobriv mosaxleobaSi
eWvebsa da SiSs aCens, rac, samwuxarod, kvlav da kvlav CamosulTa
mimarT mtrul ganwyobaSi gadadis. rogorc Cans, saukuneTaA gasayarze isev meordeba venis istoria. qalaqi, romelic erTxel ukve
gaizarda aRmosavleTidan CamosulTa xarjze (amaSi dasarwmuneblad telefonebis wignSi erTi Caxedvac ki kmara), kvalavac saocari ZaliT izidavs migrantebs.
alois brandSteteri: „vena lincelTa TvaliT“
„vena cotaTi didia avstriisTvis. dRevandeli avstria cotaTi
pataraa Tavisi dedaqalaqisTvis. vena, samwuxarod, cotaTi moSorebulia centrs. ekonomikuri TvalsazrisiT venisTvis cotaTi
ufro xelsayreli iqneboda, aRmosavleTiT misi sazRvrebi ufro
Sors rom midiodes. avstria ki venasTan, cota ar iyos, uceb mTavrdeba.
danarCeni avstrielebi yovelTvis cotaTi cudad moixsenieben
venelebs. venelebic cotaTi zemodan uyureben danarCen avstrielebs. maTi TqmiT, isini cota ar iyos, sulelebi arian. am dros,
danarCeni federaluri miwebis xarjze rom ar izrdebodes, vena

37

aqamde, cotac da, mokvdeboda. miuxedavad amisa, mosaxleobis ricxvma cotaTi mainc iklo. vinc provinciidan venaSi pirvelad Camodis, cotaTi gakvirvebuli rCeba. aqauri saxlebi lincelebisTvis cotaTi maRalia. lincSi yvelaferi cotaTi ufro pataraa,
satransporto mimosvlac cotaTi ufro sustia lincSi. dunai
venasTan cotaTi ufro ganieria. samagierod is lincTan odnav
ufro sufTaa. dunai venasTan cotaTi cisferic ki ar aris.
venelebi, cota ar iyos, zarmacebi arian. xSirad sxedan restornebSi, cota axladdawurul Rvinos agemovneben da cotas cekvaven da mRerian. parlamentSi cotas progreszec laparakoben.
forarlbergeli parlamentarebi isurvebdnen, cota meti federalizmi hqonodaT. am sakiTxSi veneli deputatebi, cota ar iyos,
kritikulebi arian.“
burgenlandi
teritoria: 3 962 kv. km
mosaxleoba: 283 166
droSis ferebi: wiTeli-oqrosferi
dedaqalaqi: aizenStati (mosaxleoba: 12 744)
udidesi tba: noizidlerzee (erTi nawili ungreTs ekuTvnis)
burgenlandi, avstriis „nabolara Svili“, avstriisa da ungreTis sazRvarze mdebareobs. es teritoria pirveli msoflio omis
damTavrebisTanave miakuTvnes avstrias, Tumca 1921 wlamde - ungreTis seriozuli winaaRmdegobis gamo – misi mierTeba faqtobrivad ver moxerxda.
bevrs kamaToben imis Taobaze, Tu vin moigona saxelwodeba
„burgenlandi”. zustad es ambavi aravin icis. Tavdapirvelad
arsebobda azri, rom am sakmaod grZeli teritoriisTvis, romelic adre germanul-dasavleTungrul mxared iwodeboda da oTxi
komitatisgan 13 (presburgi/Bbratislava/ungrulad pozsoni, vizelburgi/mozoni, odenburgi/soproni da aizenburgi/vasi) Sedgeboda, Sesabamisad „firburgenlandi”14 an „draiburgenlandi”15
daerqmiaT, Tumca, yvelam kargad icoda, rom avstrias oTxive
olqs aravin miakuTvnebda. ase Sejerdnen sabolood neitralur
13 administraciuli erTeuli ungreTSi
14 germ. vier=oTxi
15 germ. drei=sami

38

saxelwodebaze „burgenlandi”.
burgenlandSi landSaftebis, klimaturi zonebisa da eTnikurkulturuli gavlenis sferoebis saocari mravalferovnebaa. alpebis aRmosavleT kideze grZlad gawolili miwis viwro zolis
xelSi Cagdebis mizniT, sadac meeqvse saukunidan slavebi, germanelebi da magiarebi saxloben, Setakebebi xSirad xdeboda. slavTa
da magiarTa cxovrebis kvali kargad Cans zogierTi adgilis saxelwodebasa da mikrotoponimSi. DdRes daaxloebiT 5 000 burgenlandelisaTvis yoveldRiuri salaparako ena ungrulia.
meTeqvsmete saukuneSi qveyanaSi xorvatebi Camoasaxles. amis
gamo burgenlandSi dRemde arsebobs erTgvari enobrivi kunZuli
xorvatulenovani mosaxleobisa, romelTa raodenoba sul ufro
iklebs. burgenlandSi xorvatul enaze molaparake moqalaqeTa
ricxvi dRes daaxloebiT 19 000 (7,3 %)-ia.
burgenlandis mTavari prioriteti soflis meurneobaa. aq
marcvleuli da sasilose kulturebi, Saqris Warxali, sxvadasxva
saxis bostneuli, xili da, uwinares yovlisa, saukeTeso xarisxisYyurZeni mohyavT. industria Zalian sustad aris ganviTarebuli.
bolo aswleulis manZilze burgenlandi ekonomikuri mizezebis
gamo 300 000 kacma datova. maTi udidesi nawili CrdiloeT amerikaSi gadasaxlda. CikagoSi amJamad, savaraudod, ufro meti burgenlandeli cxovrobs, vidre aizenStatSi. dRes burgenlandelebs
qveynidan wasvla aRar uwevT, Tumca, venaSi, gracsa da sxva did qalaqebSi bevri maTgani muSaobs. maT yoveldRe uwevT aqeT-iqiT mgzavroba, radgan mSobliur mxareSi samuSao adgilebis povna uWirT.
noizidlerzee, romelsac metsaxelad „venelebis zRvas“ uwodeben, Zalian popularuli dasasvenebeli da gasarTobi adgilia.
tbas gars ertymis farTo leliani, romelSic 280 sxvadasxva saxeobis frinveli budobs. albaT, arsad ise Zlierad ar ejaxeba erTmaneTs ekologiuri da komerciuli interesebi, rogorc aq. ialqniani navebiT seirnobisa da serfingis moyvarulebis garda uTvalavi saagarako saxli da auzi uqmnis tbas ekologiuri balansis
darRvevis udides safrTxes.
aizenStati, romelic meCvidmete-meTvramete saukuneebSi dasavleT ungreTis kulturuli centri da iozef haidnis cxovrebisa da moRvaweobis adgili iyo, 1925 wlidan burgenlandis dedaqalaqia. ungreTTan sazRvris gaxsnam qalaqi ukanasknel wlebSi
mniSvnelovan satranzito mxared aqcia. 1989 wels burgenlands
moulodnelad moawyda ltolvilTa uzarmazari nakadi: gdr-is
aTiaTasobiT moqalaqe ungreTisa da avstriis gavliT cdilobda
germaniis federaciul respublikaSi SeRwevas. dRes burgenlan-

39

di, romelic saukuneebis manZilze sazRvrispira qveyanas warmoadgenda, evropis SuagulSia moqceuli.
kiTxvari
romeli gamonaTqvami romel bundeslands (federalur miwas)
miesadageba?
1. am bundeslands siyvaruliT „lendle”-s eZaxian. is alemanuri
enobrivi sivrcis nawilia.
2. aq mdebareobs didi tba, romelic venelebis sayvarel dasasvenebel da gasarTob adgils warmoadgens.
3. qveynis yvelaze didi qalaqi amavdroulad federaluri miwacaa.
4. am bundeslandSi kompaqturad cxovroben eTnikuri slovenebi.
5. es bundeslandi „avstriis mwvane gulad“ iwodeba. misi teritoriis naxevari tyiTaa dafaruli.
6. am federaluri miwis dedaqalaqi evropis erT-erT ulamazes qalaqad iTvleba. aq Zalian cnobili kompozitori daibada.
7. es bundeslandi msoflioSi erT-erTi yvelaze cnobili sakurorto mxarea. is CrdiloeT da samxreT evropas Soris mniSvnelovan satranzito funqcias asrulebs.
8. am miwis dedaqalaqi mniSvnelovani industriuli centria. mis
ekonomikur prioritets rkinisa da foladis warmoeba warmoadgens.
9. misi dedaqalaqi 1986 wlidan sankt pioltenia.
10. aq mdebareobs Sonbrunis sasaxle, romelic RirsSesaniSnaobaTa
siaSi pirvel adgilzea.
yoveli swori pasuxisTvis erTi qula.
10 qula: saukeTeso Sedegia!
8-9 qula: amdeni ram saidan iciT?
6-7 qula: kargi Sedegia.
5 da naklebi qula: zogierT sakiTxze kargad xarT informirebuli, magram jer kidev gaqvT „TeTri laqebi“.
swori pasuxebi16

16 1.forarlbergi, 2. burgenlandi, 3. vena, 4. kernteni, 5. Staiermarki, 6.
zalcburgi, 7. tiroli, 8. zemo avstria, 9. qvemo avstria, 10. vena.

40

3. avstriis istoria
ostarixi
avstriis geografiuli mdebareoba gansazRvravs mis istorias.
qveynis dablob da mTagorian adgilebsa da mTaTa masivebis ganapiras jer kidev Zalian adreul saukuneebSi Camoyalibda kulturuli lanfSaftebi da saxelmwifoebrivi teritoriuli danayofebi.
qristeSobamde daaxl. 1000 wels alpebis aRmosavleT mxares, iq,
sadac uamravi sasargeblo wiaRiseuli iyo, ilierebi dasaxldnen,
erT-erTi indoevropuli xalxi. am xalxis civilizaciis maRal
dones halStatsa da zemo avstriaSi Catarebuli arqeologiuri
gaTxrebis Sedegebi mowmobs. mogvianebiT, dRevandeli kerntenis
teritoriaze daarsda keltTa saxelmwifo, saxelwodebiT norikumi. mere romaelebma TavianTi imperiis sazRvrebi dunaimde
ganavrces. es sazRvari xangrZlivi periodis manZilze rCeboda
aramarto politikur sazRvrad, aramed mijnad romaul-qristianul da germanikul-warmarTul kulturebs Soris. romaelebi agebdnen gzebs da qmnidnen dasaxlebebs, saidanac mogvianebiT
avstriuli qalaqebi aRmocenda: vindobona-vena, lencia-linci,
iuvavumi-zalcburgi, briganciumi-bregenci.
xalxTa didi gadasaxlebis dros (meoTxe saukune), alpebis winamdebare teritoriebi mniSvnelovan gasasvlel da SemakavSirebel
sivrced iqca. germanebma gadaTeles dunaisa da alpebis provinciebi. isini Seejaxnen slavebs, romlebic aseve SemoWrili iyvnen
am teritoriaze. 500-700 wlebSi bavarebma daipyres da sakuTar
koloniad aqcies qveyana. karlos didma avarTa damarcxebis Semdeg mdinareebs enssa da venas Soris sasazRvro qveyana daarsa,
romelic Mmere ungrelebma daipyres. meaTe saukuneSi ungrelebic
damarcxdnen da am teritoriaze xelmeored daarsda sasazRvro
qveyana, romlis mmarTveloba babenbergTa dinastiam gadaibara.
babenbergebma ungrelebi qveynis mimdebare teritoriebidanac
gaaZeves da TavianTi samflobelos sazRvrebi aRmosavleTiT da
dasavleTiT kidev ufro gaafarToves. vena maT sataxto qalaqad
iqca. am periodis didi brZolebidan samefo moxerxebulad iZvrenda Tavs, ise rom, maTi mmarTvelobis dros qveyanam seriozuli
ekonomikuri da kulturuli aRmavloba ganicada. babenbergTa
dinastiis 270 wliani mefobis periodSi yvelaze mniSvnelovani
miRweva mainc is iyo, rom maT SeZles kuTvnili teritoriebis ara

41

omebis, aramed mSvidobiani gziT gafarToeba. babenbergebma memkvidreobiT miiRes Staiermarki, xolo qalaqebi, linci da velsi,
iyides.
swored babenbergebma Cauyares safuZveli sakuTriv avstriuli saxelmwifos Camoyalibebas. 996 wliT daTariRebul erT-erT
sigelSi pirvelad Cndeba saxelwodeba avstria, maSin - @”ostarixi”
(anu samefo aRmosavleTSi). 1996 wels avstriaSi didi zeimiT aRiniSna qveynis „saxelobis dRis” 1000 wlisTavi. avstriam jer kidev
wminda romis imperiis farglebSi, babenbergTa mefobis gviandel
periodSi moipova seriozuli damoukidebloba Tavisi sasazRvro
mdebareobis wyalobiT.
habsburgTa dinastia
1246 wels babenbergTa dinastiis ukanaskneli warmomadgenelic gardaicvala, mmarTvelobis ramdenimewliani gardamavali
periodis Semdeg ki, kerZod, 1273 wels, maTi kuTvnili teritoriebi sabolood gadavida habsburgTa xelSi. habsburgebis ZiriTadi samflobeloebi SveicariaSi iyo. maT ekuTvnodaT Svabiis didi teritoriebic. aqedan gamomdinare, sruliad naTelia,
ratom cdilobdnen isini imperiis aRmosavleTSi mdebare axali
miwebi Zvel samflobeloebTan daekavSirebinaT. habsburgebi imperiis saTaveSi idgnen da, bunebrivia, surdaT TavianTi „Sida Zalaufleba” gaezardaT. amis gareSe imperatoris statusi mniSvnelobas TiTqmis kargavda.
me-14-e saukunis Sua wlebSi habsburgebma kernteni, tiroli
da forarlbergis nawilebic miisakuTres. amgvarad, sakuTar
teritoriaze gaxsnes koridori Sveicariidan venamde. Tumca,
SveicariaSi arsebuli ZiriTadi samflobeloebi habsburgebma Zalian adre dakarges. momdevno saukuneebSi maTi Zalaufleba sul
ufro izrdeboda, rac, sxvaTa Soris, Wkvianuri saqorwino politikis damsaxurebac iyo. maqsimilian pirvelis qorwinebam 1477
wels burgundia da niderlandebi habsburgTa gavlenis sferoSi
moaqcia. roca maqsimilianis vaJma espaneTis princesa SeirTo, espaneTic Tavisi uamravi koloniiTurT habsburgTaA Zalauflebis
qveS aRmoCnda. karl mexuTem (1500-1558 ww.) habsburgebis mflobelobaSi myofi yvela qveyana gaaerTiana, evropis yvelaze Zlieri
dinastia Seqmna da msoflio mbrZaneblad iqca. karl mexuTes sruli ufleba hqonda, eTqva, rom mis samefoSi mze arasodes Cadioda.
mogvianebiT es uzarmazari imperia habsburgTa ojaxur Stoeb-

42

ze gadanawilda. avstriul-germanulma Stom scada teritoriebi
aRmosavleTiT gaefarTovebina. roca 1526 w. imperatorma ferdinandma memkvidreobiT ungreTi da bohemia miiRo, ukve gaCnda
Canasaxi momavali avstro-ungruli monarqiisa. marTalia, habsburgTa mmarTvelobaSi myofi qveynebi kidev didi xnis ganmavlobaSi viTardebodnen damoukideblad, magram politikuri, ekonomikuri da kulturuli kavSirebi am sruliad gansxvavebul qveynebs Soris sul ufro da ufro mWidro xdeboda. yvelaferi venaSi
iyrida Tavs. vena Zlevamosili imperiis brwyinvale metropolad
iqca.
maria terezia
dedofali maria terezia habsburgTaA dinastiis erT-erTi brwyinvale warmomadgeneli iyo. is 1740 wels, 23 wlis asakSi avida taxtze. maSin avstria didi, magram daSlis piras misuli qveyana iyo. ramdenime didgvarovanma scada, situaciiT esargebla da axalgazrda,
gamoucdeli monarqisTvis taxti waerTmia. maria terezias yvelaze didi mowinaaRmdege prusiis mefe fridrix meore aRmoCnda, romelmac bevrjer CaiTria avstria omSi. Sedegad avstria iZulebuli gaxda prusiisTvis Tavisi araerTi mdidari provincia daeTmo,
Tumca, maria terezias far-xmali mainc ar dauyria. piriqiT, mtkice gadawyvetileba miiRo, SeenarCunebina teritoriuli mTlianoba da qveynis modernizeba moexdina. swored imitom, rom mowinaaRmdegeebisTvis sakadrisi pasuxi gaeca, maria tereziam mravali
sasicocxlo mniSvnelobis reforma gaatara. zogierTi maTgani
aqtualobas dResac inarCunebs. pirvel rigSi, armiisa da safinanso sferos reorganizacia moaxdina da feodaluri mmarTvelobis
qveynebidan erTiani centralizebuli saxelmwifo Seqmna. mis mier
gatarebuli saskolo reforma, romelic yvela bavSvis eqvswlian
savaldebulo saskolo ganaTlebas iTvaliswinebda, im droisaTvis
namdvilad revoluciuri xasiaTis gadawyvetileba iyo.
miuxedavad imisa, rom maria terezia saxelmwifo saqmeebiT Zalian
dakavebuli iyo, aqtiuri saojaxo cxovrebisaTvis dros yovelTvis
poulobda. dedofals bednieri ojaxi hqonda da saocari deda iyo.
16 Svili gaaCina da yvela maTgans uamrav werils ugzavnida, romlebSic rCevebs aZlevda da afrTxilebda. maSinac ki, roca Svilebi
ukve zrdasruli da daojaxebuli hyavda, Seufaravad swerda Tavis
azrs. misi yvelaze didi sazrunavi Svilebis simravle iyo. albaT,
ubednieresi iqneboda, Tu evropis yvela taხtze sakuTar Svileb-

43

sa da SviliSvilebs ixilavda. qaliSvilebis gaTxovebisas saocar
pativmoyvareobasa da ukompromisobas iCenda. siyvaruli misTvis
araviTar rols ar TamaSobda. TavisTavad cxadia, aseT politikas
Sedegad bednieri qorwinebebi ver mohyveboda. maria terezias erTerTi yvelaze cnobili qaliSvili safrangeTis dedofali maria antuaneta iyo, romelsac safrangeTis revoluciis dros Tavi mohkveTes. rTuli urTierToba hqonda maria terezias Tavis vaJ iozefTan,
romelic mamas, germaniis kaizers Tanaregentad gahyva avstriis SemadgenlobaSi myof qveynebSi. mis mier gatarebuli radikaluri reformebi da kaTolikuri eklesiis winaaRmdeg mimarTuli politika
dedis mxridan mowonebas iSviaTad imsaxurebda.
xalxs maria terezia Zalian uyvarda. misma gardacvalebam 1780
wels qveyanaSi namdvili glova gamoiwvia. gansakuTrebuli da
warmatebuli reformebisTvis mas respublikuri wyobis avstriac
did pativs miagebs. 1980 wels, gardacvalebidan 200 wlisTavze,
avstriaSi gamouSves vercxlis monetebi da safosto markebis
seria maria terezias gamosaxulebiT. garda amisa, moewyo grandiozuli gamofena Sonbrunis sasaxleSi, dedoflis yvelaze sayvarel rezidenciaSi. sxvaTa Soris, bevri avstrielisTvis maria
terezia pirveli saqmiani qalia, romelic karieraSi, qorwinebasa
da ojaxSi erTnairad warmatebuli iyo.
avstro-ungreTi
me-19-e saukuneSi gansakuTrebiT gamZafrda dapirispireba
avstriasa da prusias Soris germaniaze gavlenis mosapoveblad.
wminda romis imperia daSlili iyo. ase rom, 1806 kaizer francis
mier romis imperatoris gvirgvinze uaris Tqma srul formalobas warmoadgenda. man jer kidev 1804 wels miiRo avstriis imperatoris tituli. 1866 wels prusiasa da avstrias Soris omi daiwyo.
habsburgTa saxelmwifom es omi waago da Sedegad germaniis teritoriebze gavlenac dakarga. avstriam mTeli yuradReba Sida
problemebze gadaitana, pirvel rigSi, erovnuli umciresobebis sakiTxze. dunais mravalerovan imperiaSi Semavali, sruliad
gansxvavebul enebze molaparake xalxebi damoukideblobisaken
iswrafvodnen. saxelmwifos daSlisgan gadasarCenad kompromisis
povna iyo saWiro. 1867 w. ungreTs farTo avtonomia mieniWa. avstro-ungreTis monarqiam - rogorc is amieridan iwodeboda - harmoniuli ekonomikuri sivrce Seqmna. alpebisa da bohemiis industrializebuli mxareebi bunebrivad Seerwynen ungreTis agrarul

44

teritoriebs. Tumca, verc amgvarma politikurma kompromisma da
verc pirveli msoflio omis win miRweulma seriozulma ekonomikurma aRmavlobam qveyana rRvevisgan ver ixsna.
imperatorma franc iozefma, romelic Tvrameti wlisa avida
taxtze da 68 wlis manZilze marTavda qveyanas, avstria daSlas
verafriT gadaarCina. franc iozefi imperiis yvelaze bejiT
moxeled iTvleboda. is gaTenebidan gvian Ramemde ijda sawer
magidasTan da Tavisi qveSevrdomebis sasikeTod Tavdauzogavad
muSaobda. bevri avstrielis warmodgenaSi franc iozefi dRemde
rCeba keTil moxuc imperatorad. Tavisi monarqiis winaSe mdgari
problemebi franc iozefma, cxadia, ver gadaWra.
brZola imperiaSi Semaval xalxebs Soris sul ufro mwvave xasiaTs
iRebda. monarqias veRarc taxtis memkvidre franc ferdinandis gegmam uSvela, romelic slavebisaTvis meti avtonomiis micemas iTvaliswinebda. imperia jer kidev pirveli msoflio omis damTavrebamde daiSala. imperatori franc iozefi 1916 wels, 86 wlis asakSi
gardaicvala. misi sikvdiliT is bolo Zafic gawyda, romelic urTierTdapirispirebul xalxebs erTmaneTTan jer kidev akavSirebda. karl habsburgma taxtze uari Tqva da SveicariaSi emigraciaSi
wavida. 1918 wlis 12 noembers venaSi respublika gamocxadda.
h.k. artmani: „Cemi samSoblo avstria“
odesRac avstria
Semdegi qveynebisgan Sedgeboda:
avstriis ercsahercogo,
Staiermarkis sahercogo,
tirolis sagrafo
da forarlbergi,
bohemiis samefo,
moraviis samarkgrafo,
sileziis avstriuli samflobeloebi,
ilierTa samefo,
galiciisa da lodomeriis samefo,
lombardiisa da veneciis samefo,
ungreTis samefo mimdebare qveynebiT
slavonia, xorvatia da dalmacia,
da transilvaniis17 didi saTavado.
17 germanuli saxelwodeba: Siebenbürgen

45

dRes avstria
Semdegi qveynebisgan Sedgeba:
vena,
qvemo avstria,
zemo avstria,
zalcburgi,
tiroli,
forarlbergi,
kernteni,
Staiermarki
da burgenlandi.
Sen, bedniero avstriav, ixare da imRere!18
sen-Jermenis xelSekruleba
sen-Jermenis xelSekrulebam (1919 w.) mniSvnelovani teritoriebi daakargvina avstrias (samxreT tiroli). yofili monarqiis
teritoriaze aRmocenebuli damoukidebeli saxelmwifoebi19 avstriis mimarT mtrulad iyvnen ganwyobili. am qveynebma sazRvrebi Cauketes da produqtebis miwodeba SeuCeres avstriis respublikas. 50 milioniani imperiis yofili dedaqalaqi Zalian didi
aRmoCnda axladSeqmnili patara saxelmwifosaTvis. sakvebi produqtebis deficits SimSiloba mohyva.
avstrielTa umetesoba fiqrobda, rom maTi patara qveyana damoukideblad arsebobas veRar SeZlebda da umjobesi iyo, germanias SeerTeboda. am mosazrebas mokavSireebi ar daeTanxmnen.
sabednierod, maTTvis misaRebi ar aRmoCnda arc avstrielebis
mier SerCeuli saxelwodebebi, rogoric iyo, „germano-avstria”,
„zemo germania”, „germaniis mTianeTi”, „dunais germania” da sxv...
ase iqca „germano-avstriis respublika“ avstriis respublikad.
oficialurad avstriis saxelmwifo dResac ase iwodeba.

18 perifrazi cnobili gamoTqmisa Bella garant alii, tu felix Austria, nube!, romelsac ungreTis mefe maTias korvinuss (gardaicvala 1490 w.) miaweren. iTargmneba Semdegnairad: „omebi, dae, sxvebma awarmoon, Sen ki,
bedniero avstriav, iqorwine!”
19 avstro-ungreTis samefos daSlis Semdeg ramdenime axali saxelmwifo
Seiqmna, magaliTad, Cexoslovakia.

46

pirveli respublika
qristian-socialuri da social-demokratiuli partiebi respublikis gamocxadebisTanave SeTanxmdnen, SeeqmnaT erTiani mTavroba. Tumca, es TanamSromloba didxans ar gagrZelebula. male
social-demokratebi faqtiurad CamoaSores qveynis mmarTvelobas. praqtikulad, qveyanas qristian-socialuri partia marTavda
SedarebiT mcirericxovan memarjvene partiebTan erTad. male
orive didma partiam sakuTari SeiaraRebuli dajgufebebi Seqmna
da saqme sisxlian dapirispirebamde mivida. qveynis ekonomikuri
mdgomareoba katastrofulad gauaresda. avstria inflaciam da
umuSevrobam moicva.
1932 w. avstriis respublikis bundeskancleri20 qristian-socialuri partiis lideri engelbert dolfusi gaxda. avstriis politikuri da ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba verc man moaxerxa. dapirispireba msxvil politikur dajgufebebs Soris kidev ufro
gamwvavda. dolfusi, romelsac undoda avstria „qristianuli“, pirvel rigSi ki, damoukidebeli saxelmwifo yofiliyo, faSistur italias dauxlovda. man parlamenti daiTxova, social-demokratiuli
partia akrZala da qveynis avtoritaruli marTva daiwyo. avstriaSi,
faqtiurad, faSisturi diqtatura damyarda. social-demokratebsa
da mTavrobas Soris samoqalaqo omi gaCaRda, romelic, marTalia,
mTavrobis gamarjvebiT dasrulda, magram sasurveli Sidapolitikuri simSvide qveyanas mainc ver moutana. imZlavra teroristulma moZraobam, 1934 wels ki, erT-erT teroristul aqts Tavad bundeskancleri dolfusi emsxverpla. putCi, marTalia, CaiSala, magram dro
erTmniSvnelovnad hitleris momxreebis sasargeblod muSaobda. avstriis mTavrobam didxans veRar gauZlo social-demokratebis zewolas. „RmerTi faravdes avstrias!“ es iyo bolo sityvebi romelic
bundeskanclerma kurt SuSnigma germanelebis ainmarSis (Semosvlis)
win, radioTi gamosvlisas warmoTqva. saerTaSoriso samyaromac mSvidad miiRo avstriis okupacia. erTaderTi qveyana, romelmac protesti gamoTqva, meqsika iyo...
germaniasTan SeerTeba
1938 w. martSi avstria germaniis raixs miuerTda. avstrielTa umravlesoba am SeerTebis momxre iyo da hitlers didi zar20 avstriis mTavrobis meTauri

47

zeimiT Sexvda. 600 000–ze meti avstrieli maSinve SeuerTda nacional-socialisturi partiis rigebs. nacional-socializmma
maTSi samuSao adgilisa da lukma-puris Sovnis imedi gaaRviZa.
avstrielebi Zalian gvian mixvdnen, rom umuSevrobis winaaRmdeg hitleris mier gatarebuli ekonomikuri saocrebebi sxvas
arafers niSnavda, Tu ara gamalebul SeiaraRebasa da omisTvis samzadiss. miuxedavad imisa, rom asiaTasobiTA avstrieli
frontze daiRupa, avstriel ebraelTaA didi nawili, maT Soris
msoflio mniSvnelobis mecnierebi da xelovnebis moRvaweebi,
qveynidan ganidevna, 65 000-ze meti ki fizikurad ganadgurda,
„ostmarkis„21 moqalaqeTa winaaRmdegoba faSisturi reJimis
mimarT mxolod kritikuli anekdotebis gavrcelebiTa da metismetad pasiuri winaaRmdegobis moZraobiT gamoixata. avstrielTa erovnuli cnobiereba da identurobis gancda imdenad susti iyo, rom maT umetesobas kanonzomierad miaCnda qveynis germaniasTan mierTeba.
qveyanas Zalian Zvirad daujda is, rom zogierT mis moqalaqes
nacional-socialistTa ierarqiaSi sakmaod maRali posti eWira
da faSistebis mier Cadenili saSinelebebisaTvis pasuxismgebloba maTac ekisrebodaT. omis damTavrebisa da germaniis damarcxebis Semdeg avstrielTa umetesobam moindoma, rac SeiZleba swrafad daeviwyebina sakuTari Tanamemamulis adolf hitlerisa da
mis uaxloes garemocvaSi myofi sxva avstrieli nacional-socialistebis mier Cadenili danaSaulobebi.
politikuri anekdotebi aneqsirebul avstriaSi:
1938 wlis martSi, venaSi, ringStraseze gaakres transparanti
warweriT: „vena Tavisufalia!“ frau polaki22 ekiTxeba frau rubenStains23: „rao, ukve wavidnen germanelebi?“
erTi batoni qalaqis sapasporto samsaxurSi cxaddeba da saxelisa da gvaris gadakeTebis (Name germanulad SeiZleba saxelsa
da gvarsac niSnavdes da mxolod saxelsac) survils gamoTqvams.
„Tqveni saxeli da gvari?“ ekiTxebian mas. „adolf pimpelhuberi“
21 �������������������������������������������������������������������
ase ewodeboda avstrias 1938-dan 1942 wlamde. Semdgom periodSi: „alpebi da dunais mxare“.
22 ebrauli gvari
23 ebrauli gvari

48

„gasagebia, mesmis Tqveni. romeli gvari gsurT miiRoT?“ „ras brZanebT, gvari darCes, ubralod peteri minda merqvas!“
blaum rogorc iqna moaxerxa amerikis vizis miReba. niu-iorkSi
Casulma koni moinaxula. binaSi Sesvlisas blaum gaoceba ver dafara, roca kedelze gakrul hitleris suraTs mohkra Tvali. „Sen
ra, gagiJdi, es rad ginda?“ hkiTxa megobars. „nostalgiis daZlevaSi mexmareba!“ upasuxa konma.
graf bobi24 gestapom daapatimra da mxolod im pirobiT gaaTavisufla, rom saidumlo policiisaTvis imuSavebda. meore dRes
bobi Tavis megobar rudis Sexvda da HhkiTxa: „ras fiqrob mesame
raixze?“ „ucnauri kiTxvaa. imasve, rasac Sen!“ - upasuxa rudim.
„Zalian vwuxvar, magram Tu asea, unda dagapatimro“- uTxra bobim.
omis Semdgomi periodis politikuri anekdotebi:
graf bobi venis erT-erT kafeSi zis, sadac is mudmivi klientia
da mimtans SekveTas aZlevs: „Tu SeiZleba, erTi finjani melanJi25
momitaneT da erTic „Völkischer Beobachter„26. oficiants moaqvs yava
da eubneba: „batono graf, „saxalxo meTvalyure“ aRar gvaqvs.“
bobi svams yavas da axal SekveTas aZlevs: „erTi koniaki momitaneT da erTic „Völkischer Beobachter“, geTayva!“ mimtani pasuxobs: „ki,
magram, batono graf, xom giTxariT, rom „saxalxo meTvalyure“
aRar gvaqvs.“ „vici, vici, magram ra vqna, Zalian msiamovnebs amis
gagoneba“. pasuxobs bobi.
avstria meore msoflio omis Semdgom
1945 w. avstriam kidev erTxel daiwyo yvelaferi nulidan. Tumca, arsebiTi gansxvaveba mainc iyo. amjerad avstrielebs swamdaT
sakuTari momavlis. jer kidev nacional-socialistebis dros,
sakoncentracio banakebSi myofi politikosebi, romlebic sxva24 avstriuli anekdotebis cnobili personaJi, romlis partniori TiTqmis yovelTvis misi megobari rudia.
25 rZiani yava
26 nacional-socialistebis gazeTi, romlis saxelwodeba qarTulad ase
iTargmneba: „saxalxo meTvalyure”.

49

dasxva partias warmoadgendnen, Seikribnen da omis Semdgomi avstriis axlebur mowyobaze imsjeles. yvelani erTi azrisa iyvnen
imasTan dakavSirebiT, rom avstria germanias unda gamoyofoda da
pirveli respublikis Secdomebi aRar unda ganmeorebuliyo.
1945 w. 27 aprils, hitleris TviTmkvlelobamde sami dRiT da
germaniis kapitulaciamde TiTqmis ori kviriT adre, droebiTma
mTavrobam karl reneris (1870-1950) xelmZRvanelobiT msoflios
avstriis respublikis aRdgena amcno. mokavSireebma qveyana oTx
saokupacio zonad dahyves, Tumca, amiT qveynis erTianoba ar darRveula. miuxedavad sirTuleebisa, omis mZime Sedegebi avstrielebma male dasZlies. „ekonomikuri saocreba“ avstriasac xvda
wilad. avstrielebma marTlac iswavles pirveli respublikis
dros daSvebul mware Secdomebze. orive didi partia stabilur
da nayofier TanamSromlobaze SeTanxmda da ase Seiqmna koaliciuri mTavroba, romelmac 1966 wlamde iarseba.
dRes yvela avstriels mxolod sasiamovno mogonebebi rodi
akavSirebs am koaliciasTan. koaliciur MmTavrobas erTgvari
proporciuli sistemis Seqmnac mohyva, rac imas gulisxmobda,
rom saxelmwifoSi yvela mniSvnelovani Tanamdeboba aucileblad
Tanabrad unda ganawilebuliyo „Savebsa“ (avstriis saxalxo partiis wevrebi, konservatorebi) da „wiTlebs“ (social-demokratiuli partiis wevrebi, socialistebi) Soris. partiis mandati
xSir SemTxvevaSi yovelgvar profesiul kvalifikaciaze metad
fasobda. miuxedavad am da sxva negatiuri faqtorebisa, koaliciurma mTavrobam mainc uaRresad dadebiTi roli Seasrula avstriis uaxles istoriaSi, radgan Raribi, dangreuli da damSeuli
qveynis aRmSenebloba mxolod mSvidobiani da mowesrigebuli TanamSromlobis pirobebSi iyo SesaZlebeli.
civi omis gamo avstria 10 weli eloda saboloo Tavisuflebasa da namdvil damoukideblobas. xangrZlivi molaparakebebis
Semdgom, 1955 wels, sabWoTa kavSirmac gamoacxada mzadyofna, gamoeyvana Tavisi jarebi avstriidan, da imave wlis 15 maiss, venaSi,
belvederis sasaxleSi xeli moewera saxelmwifo xelSekrulebas.
Cvidmeti wlis Semdeg avstria namdvilad Tavisufali qveyana gaxda. amave wlis Semodgomaze mokavSireTa jarebma avstria datoves
da 1955 w. 26 oqtombers parlamentma erTxmad miiRo kanoni avstriis neitralitetis Sesaxeb.
1955 wlidan avstria rogorc neitraluri, magram, amave dros,
dasavluri orientaciis qveyana saerTaSoriso simpaTiiT sargeblobs. mravali wlis manZilze avstria saimigracio politikis
TvalsazrisiT samagaliTo qveynad iTvleboda. 1956 wels da-

50

axloebiT 180 000 ungrelma mimarTa avstrias droebiTi TavSesafris TxovniT. meore msoflio omis damTavrebidan dRemde avstriam or milionze meti ltolvili miiRo, romelTagan 600 000ze meti samudamod darCa qveyanaSi. ukve mravali welia avstria
Zalian aqtiurad TanamSromlobs did saerTaSoriso organizaciebTan. amitomaa, rom gaeros egidiT msoflios bevr konfliqtur regionSi avstriel jariskacTa Zlieri SenaerTebi imyofeba.
Riad rCeboda is sakiTxi, SeuSlida Tu ara xels avstrias Tavisi
neitraliteti evrokavSirSi integraciaSi. eqspertebi Tvlidnen,
rom neitraliteti araviTar bariers ar warmoadgenda. mosaxleobis did nawilsac surda, rom qveyana kvlavac neitraluri darCeniliyo. Tumca, isic unda iTqvas, rom am neitralitets dReisaTvis mxolod simboluri xasiaTi aqvs.
„netarTa kunZuli“
80-iani wlebis Sua periodidan sul ufro izrdeboda gansxvaveba ucxoelebisa da Tavad avstrielTa TvaliT danaxul avstrias Soris. saxelmwifo xelSekrulebis dadebidan 30 weli iyo
gasuli. qveyanaSi keTildReoba da kmayofileba sufevda - da
erTgvari TviTkmayofilebac. tyuilad ki ar uwoda papma pavle
meeqvsem avstrias „netarTa kunZuli“! avstrielTa umetesoba
tkbeboda „am kunZulze yofnis siamovnebiT“. evropa dasavleT da
aRmosavleT nawilebad iyo gayofili. maT Soris mdebare alpebis
respublika ki, marTalia, teritoriulad patara, magram turizmisa da kulturis TvalsazrisiT msoflio mniSvnelobis qveyana
iyo. avstriis xsenebaze, pirvel rigSi, yvelas mocarti, Strausis
valsebi, lipicanelebi da momReral biWunaTa gundi, aseve zaxeris torti da vaSlis ruleti (Apfelstrudel) agondeboda. avstriuli
myudroeba yvelas Tvals Wrida.
1970 wels arCevnebSi avstriis social-demokratiulma partiam
gaimarjva da bundeskancleris posti social-demokratma bruno kraiskim daikava. mdidar ebraul ojaxSi gazrdilma kraiskim,
romelic 13 weli suverenulad ganagebda politikur scenas, ambiciuri reformatoruli programebis gatareba daiwyo. am reformebs avstria Tanamedrove, tolerantul da Ria qveynad unda
eqcia. ufaso saskolo saxelmZRvaneloebi, moswavleTaTvis ufaso mgzavroba, sauniversiteto gadasaxadebis gauqmeba... es im socialuri reformebis arasruli CamonaTvalia, romlebic kraiskim ganaxorciela. samarTliani iqneba, Tu vityviT, rom arc erT

51

mTavrobas qveyanaSi imdeni sasikeTo cvlileba ar ganuxorcielebia, ramdenic kraiskim. is, rom avstrielTa umetesoba kraiskis
meore respublikis yvelaze mniSvnelovan politikur figurad
miiCnevs da rom is mTel msoflioSi didi avtoritetiT sargeblobda, ra Tqma unda, mis mier „aqtiurad gatarebuli neitralitetis politikis“ damsaxurebacaa. saerTaSoriso wreebSi Zalian
kargad cnobili kraiski siamovnebiT asrulebda did politikaSi mrCevlisa da damxmaris rols. mTeli msoflios politikuri
moRvaweebi venaSi marTavdnen molaparakebebs, tardeboda saerTaSoriso konferenciebi da simpoziumebi, aSenda e.w. gaero-siti.
im avstrielTaA umetesobac ki, romlebic aTwleulebis manZilze
mainc daeWvebiT adevnebdnen Tvals sakuTari qveynis damoukideblad arsebobas, darwmunda, rom maTi samSoblo namdvilad mniSvnelovan rols asrulebs da mTels msoflioSi aRiarebuli da
dafasebulia.
valdhaimis Soki
kraiskis periods e.w. „valdhaimis Soki“ mohyva: 1986 w. avstriis
respublikis prezidentad kurt valdhaimi airCies. valdhaimi mravali wlis manZilze gaeros generalur mdivnad muSaobda. sul male axladarCeuli prezidenti omis periodSi nacist
damnaSaveebTan TanamSromlobaSi daadanaSaules. es braldeba,
marTalia, ar dadasturda, magram gamoaSkaravda, rom valdhaimi
germaniis vermaxtSi jariskacad msaxurobda da warsulis am epizods Segnebulad malavda. am faqts mravalwliani saerTaSoriso
debatebi mohyva. valdhaimis misamarTiT Zalian mwvave pirovnuli
Sefasebebi gakeTda, rac swrafad gadaizarda saerTaSoriso sazogadoebis damokidebulebis seriozul gauaresebaSi zogadad
avstriis mimarT.
avstrielebs adanaSaulebdnen aTwleulebis manZilze sakuTari warsulis miCqmalvaSi, hitleris mimarT loialur damokidebulebaSi da antisemitur ganwyobaSi. ucxoeli politikosebi
uars ambobdnen venaSi Camosvlaze, Tavs aridebdnen valdhaimTan
Sexvedras. prezidents dasavleTis arcerT qveyanaSi aRar epatiJebodnen, amerikis SeerTebul StatebSi Sesvla ki saerTod aukrZales. eqvsi wlis ganmavlobaSi avstria sagareo urTierTobebis
TvalsazrisiT srul izolaciaSi moeqca.
sagareo urTierTobebis TvalsazrisiT „valdhaimis Sokma“
uamravi ziani moutana avstrias. Tumca, man, Tavisdauneburad,

52

mniSvnelovani istoriuli rolic iTamaSa: pirvelad – da swored
SeerTebidan 50 wlisTavze –, avstrielebi iZulebulni gaxdnen
seriozulad Cafiqrebodnen warsuls da nacistebis mier Cadenil
borotmoqmedebebSi avstriis Tanamonawileoba ecnoT. 1991 wels
bundeskanclerma franc vranickim parlamentis winaSe gamosvlisas sajarod aRiara, rom avstria aramarto msxverpli iyo am omisa, aramed misi TanaSemoqmedic.
„bevrma winaaRmdegoba gaswia, bevri ki miesalma SeerTebas“.
(nawyveti bundeskancler, doqtor franc vranickis sityvidan, romelic man 1991 wlis 8 ivliss erovnuli sabWos winaSe
gamosvlisas warmoTqva.)
udavoa, rom 1938 wlis martSi avstria samxedro agresiis msxverpli gaxda, ramac qveyanas saSineli Sedegebi moutana: dauyovnebliv dawyebuli devnis Sedegad Cveni qveynis asiaaTasobiT
moqalaqe sapatimroebsa da sakoncentracio banakebSi moxvda,
faSisturi reJimis sikvdilis manqanas Seewira an qveynidan gaiqca da emigraciaSi wasvliT gadaurCa fizikur ganadgurebas.
asiaaTasobiT Cveni Tanamemamule frontze daiRupa an dabombvas
emsxverpla. ebraelebi, boSebi, fizikurad Tu gonebrivad unarSezRuduli adamianebi, homoseqsualebi, erovnul umciresobaTa
warmomadgenlebi, politikurad Tu religiurad gansxvavebulad
moazrovne adamianebi - isini yvelani gadagvarebuli ideologiisa da misgan gamomdinare totalitaruli Zalauflebis ambiciis
msxverplad iqcnen.
miuxedavad amisa, bevri avstrieli miesalma SeerTebas, mxardaWera gamoxata nacional-socialisturi reJimis mimarT da iTanamSromla kidec masTan ierarqiis bevr safexurze. mravali avstrieli iRebda monawileobas mesame raixis mier ganxorcielebul
damsjel RonisZiebebsa da adamianTa devnaSi, nawilobriv, maRali
Tanamdebobis pirTa statusiTac. Cven dResac ver gaveqceviT im
moralur pasuxismgeblobas, romelic gvekisreba Cveni Tanamemamuleebis mier Cadenili danaSaulebrivi qmedebebis gamo. gasul
wlebSi bevri ram gakeTda - ramdenadac es, cxadia, SesaZlebeli
iyo - miyenebuli zianis asanazRaureblad, miyenebuli mwuxarebis
Sesamsubuqeblad. bevri ram kvlavac gasakeTebeli rCeba. respublikis federaluri mTavroba yvelafers iRonebs, raTaA daexmaros im adamianebsac, romelTac ar SeexoT an arasakmarisad Se-

53

exoT Cvens mier aqamde gatarebuli zomebi, an romelTaA moraluri
Tu materialuri pretenziebis gaTvaliswineba dRemde sxvadasxva
mizezis gamo ver moxerxda.
Cven vcnobT da vaRiarebT Cveni istoriis yvela TariRs, Cveni
xalxis yvela nawilis namoqmedars, rogorc keTils, ise borots.
Tu Cveni xalxis mier warsulSi Cadenili keTili saqmeebiT vsargeblobT da Tavs viwonebT, maSin valdebulni varT, mis mier Cadenil borotebazec vagoT pasuxi da bodiSi movuxadoT rogorc
sikvdilsgadarCenilebs, ise daRupulTa STamomavlebsac.
gaerTianebuli evropisaken mimaval gzaze
„fantastikuria!“, „saocrebaa!“, „magaria, Zalian magaria!“,
„bednieri dRea avstriisTvis!“ aseT komentarebs akeTebda bevri
politikosi 1994 wlis 12 ivniss gamarTuli referendumis Sedegebis gamoqveynebis Semdeg. am dRes avstrielTa orma mesamedma
Tavisi qveynis evrokavSirSi Sesvlas misca xma. aseT Sedegs namdvilad aravin eloda. 1995 w. 1 ianvars avstria evrokavSiris wevri
qveyana gaxda. es faqti iseTive udidesi mniSvnelobis movlena
iyo avstriis istoriaSi, rogorc 1955 w. xelmowerili saxelmwifo xelSekruleba. patara avstria uflebamosili gaxda, sxvebTan
erTad gansazRvros da aSenos evropis momavali.
avstriis svla gaerTianebuli evropisaken maSin daiwyo, roca
meore respublika gamocxadda da qveyana marSalis gegmis monawile gaxda. es iyo gegma, romelic iTvaliswinebda evropis aRorZinebas amerikelTa daxmarebiT meore msoflio omis Semdgom.
avstriis yoveli mcdeloba, miaxloeboda evrogaerTianebas, marcxiT mTavrdeboda, pirvel rigSi, imis gamo, rom sabWoTa kavSiri
misgan mkacri neitarlitetis politikis gatarebas iTxovda. avstria EFTA-Si (evropis Tavisufali vaWrobis asociacia) Sevida,
evrogaerTianebis sruluflebiani wevrobis Tema ki ganusazRvreli droiT gverdze gadaido. mxolod maSin, roca 1989 wels
msoflio politikuri viTareba Seicvala, avstriam kvlav gamoxata Tavisi interesi evrokavSiris wevrobis mimarT.
mas Semdeg avstrielTa ganwyoba evrokavSiris garkveulwilad
Seicvala. „avstrielebi evropis Cempionebi arian evrokavSiris
mimarT skeptikur ganwyobaSi“, wers Jurnalisti hans rauSeri da
Tvlis, rom antievrokavSiruli tendencia avstriaSi gansakuTrebulad Zlieria (Der Standard, 27 ianvari, 2006 w.). avstriis mosaxleobis mxolod daaxloebiT 1/3 fiqrobs, rom evrokavSiris wevro-

54

ba „kargi saqmea“, 25 % Tvlis, rom es avstriisTvis cudia. gamokiTxulTa umravlesoba diplomatiur pasuxs iZleva: arc cudia
da arc kargio. avstrielTa umravlesobas evrokavSiris mimarT
Sereuli grZnobebi aqvs: sityva „evrokavSiri“ pirvel rigSi evros
axsenebT, romelmac yvelaferi gaaZvira (EURO da T€URO, sityva
teuer qarTulad Zvirs niSnavs), da swored evrokavSirs akisrebs pasuxismgeblobas iseTi negatiuri procesebis ganviTarebis gamo,
rogoricaa narkotikebiT vaWroba da gazrdili kriminaliteti,
umuSevroba da sagadasaxado Tanxebis flangva. TviT evrokavSirisadmi skeptikuri ganwyobiT cnobili britanelebic ki ufro
dadebiTad afaseben TavianTi qveynis evrokavSirSi yofnas da met
ndobas gamoxataven am gaerTianebis mimarT, vidre avstrielebi.
bolo xans evrokavSirisadmi ganwyoba nel-nela ukeTesobisken icvleba, miuxedavad amisa, avstrielTa umetesobas kvlavac
araerTgvarovani damokidebuleba aqvs sakuTari qveynis evrokavSiris wevrobasTan dakavSirebiT. 42 procentisTvis es „kargi
saqmea“. daaxloebiT 5 wlis win am adamianebis ricxvi mxolod 32
% iyo. gansakuTrebiT pozitiuri ganwyoba aqvT evrokavSiris
mimarT axalgazrda avstrielebs (52 %). sawinaaRmdegod amisa,
55 welze maRali asakis mqone avstrielTa erTi mesamedic ki ver
aRiqvams pozitiurad avstriis evrokavSirSi yofnas. mamakacebis
damokidebuleba am sakiTxisadmi ufro dadebiTia, vidre qalebis.
damafiqrebelia is faqti, rom mosaxleobis aSkara umravlesobas (58 %) aqvs gancda, rom evrokavSirSi avstriuli interesebis
„gaTvaliswineba ar xdeba“. marTalia, mogzaurobis gansakuTrebuli komfortuloba da produqtebis saocrad mdidari asortimenti avstrielebs kargad agrZnobinebs evrokavSirSi yofnis
sikeTes, magram bevri maTgani mainc Tvlis, rom qveyana metismetad „damokidebulia“ evrokavSirze da SiSobs, rom rom maTi samuSao adgilebi axal wevr-qveynebSi gadainacvlebs, sadac muSaxeli
gacilebiT iafia. sinamdvileSi, avstrias yvelaze meti sargebeli
swored aRmosavleT da centraluri evropis qveynebis evrokavSirSi Sesvlam moutana. es qveynebi avstriis mniSvnelovan savaWro
partniorebad iqcnen, da, Sesabamisad, aTasobiT damatebiTi samuSao adgili Seqmnes. avstrielTa didi umravlesoba TurqeTis
evrokavSirSi gaerTianebis winaaRmdegia da amas, pirvel rigSi,
kulturul-religiuri mosazrebebiT xsnis.
miuxedavad imisa, rom avstrielTa didi nawili sulac ar Tvlis
Tavs bednierad misi qveynis evrokavSiris wevrobis gamo, gawevrianebidan 10 wlis Semdeg mosaxleobis 66 % mainc fiqrobs, rom
avstria am gaerTianebaSi unda darCes. es monacemi daaxloebiT

55

emTxveva 1994 wlis saxalxo referendumis Sedegs. avstrielTa 27
%-is azriT, umjobesia, qveyana evrokavSiridan gamovides.
saboloo jamSi, avstrielTa umetesoba aRiarebs, rom evrokavSirSi Sesvlam gaamarTla. miuxedavad zogierTi gadauWreli
problemisa (tranzituli moZraoba, briuselis biurokratiis
zrda, evrokavSiris konstituciis sakiTxi), avstriis evrokavSirSi gaerTianeba udavod swori gadawyvetileba iyo. avstria dRes
aris ufro internacionaluri, Ria da „erTmniSvnelovnad ufro
mdidaric“ (franc fiSleri, yofili avstrieli evrokomisari), vidre is iyo 10 wlis winaT. axalgazrdebs evrokavSiri bevrad ufro
momxibvlel saganmanaTleblo programebs („Sokrates“ da „Erasmus“)
sTavazobs, romlebmac xeli unda Seuwyon universitetebis urTierTTanamSromlobas da evropeli studentebis mobilurobas.
aTasobiT avstrieli axalgazrda ukve swavlobs qveynis sazRvrebs gareT.
„avstria da evropa urTierTsawinaaRmdego cnebebi ar aris“
(nawyveti misasalmebeli sityvidan, romelic 2005 w. 15 maiss
warmoTqva bundesprezidentma hainc fiSerma, avstriis saxelmwifo xelSekrulebis 50-e wlisTavTan dakavSirebiT.)
„azrs moklebuli da mcdari iqneboda, kvlavac gvecada, nacionaluri interesebi agvemoqmedebina evropuli proeqtis sawinaaRmdegod. rogorc veneli an tiroleri yovelTvis moaxerxebs iyos
kargi veneli an kargi tiroleri, Tu is iqneba kargi avstrieli,
zustad aseve, avstrieli an Svedi yovelTvis SeZlebs iyos namdvili patrioti, Tu is amave dros iqneba kargi evropeli da survili
eqneba, gaxdes ukeTesi.
avstria da evropa urTierTsawinaaRmdego cnebebi ar gaxlavT,
isini erTmaneTs avsebs da exmareba.“
gardatexidan did koaliciamde
erovnuli sabWos 1999 w. 3 oqtombers Catarebuli arCevnebis
Sedegebi Sokismomgvreli iyo aramarto „wiTlebisa“ da „Savebis“
koaliciisaTvis, romelic 1986 wlidan marTavda qveyanas, aramed
man SiSi aRuZra mTel saerTaSoriso sazogadoebas. avstriis Tavisuflebis partiam xmebis 27 % moipova da meore adgilze gavida.
aqamde arasodes arc erT evropul qveyanaSi arc erT memarjvene
radikalur partias amomrCevelTa xmebis erT meoTxedze meti ar

56

moupovebia. avstriis social-demokratiuli da avstriis saxalxo partiebi iZulebulni gaxdnen eRiarebinaT TavianTi yvelaze
didi marcxi meore respublikis daarsebidan am dRemde. parlamentSi axla ukve sami TiTqmis Tanabari sididis partia arsebobda. „Tavisuflebis“ ignorireba ukve veRar moxerxdeboda, miuxedavad misi, rogorc memarjvene populisturi partiis uaryofiTi imijisa. iorg haiders27, Tavisuflebis partiis qarizmatul
liders, sazRvargareT sul ufro xSirad adarebdnen hitlers,
- sxvaTa Soris usamarTlod -, da, amavdroulad, svamdnen kiTxvas,
xom ar daadga avstria nacisturi ganviTarebis gzas. faqti isaa,
rom haideris warmatebis mizezi, pirvel rigSi, qveyanaSi Seqmnili
cudi mdgomareoba iyo, risTvisac xalxi orive mmarTvel partias
erTnairad adanaSaulebda. social-demokratiuli da saxalxo
partiebi - sxvadasxva koaliciur gaerTianebebSi - 1945 wlidan
sul qveynis saTaveSi iyvnen da metnaklebad erTmaneTSi gadainawiles saxelmwifo. sami aTeuli wlis ganmavlobaSi social-demokratebi waradgendnen bundeskancleris kandidaturas. amomrCevelTa umetesoba – maT Soris gansakuTrebiT bevri muSa da
axalgazrda - cvlilebas iTxovda. isini Zireul reformebs moiTxovdnen, imas, rasac maT haideri hpirdeboda: partiuli niSniT
arsebuli ekonomikis dasasruli, zebiurokratiisa da uamravi
partiuli privilegiis gauqmeba, deregulacia da privatizacia,
mokled: avstriis modernizacia.
2000 w. 4 Tebervali gardatexis procesis dasawyisi gaxda. bolo
ocdaaTi wlis manZilze avstriul politikaSi aseT did cvlilebas adgili ar hqonia. mas Semdeg, rac koaliciis Seqmnis Taobaze
social-demokratebsa da saxalxo partias Soris mimdinare molaparakebebi CaiSala, avstrias saTaveSi pirvelad Caudga „Savebisa
da lurjebis“ federaluri mTavroba. bundeskancleri saxalxo
partiis lideri volfgang Siuseli gaxda, miuxedavad imisa, rom
misma partiam arCevnebSi mxolod mesame adgili daikava.
axali mTavroba bevri adamianisTvis miuRebeli aRmoCnda, rasac
avstriis SigniT da mis sazRvrebs gareT didi saprotesto moZraoba mohyva. qveynis parlamentSi uTanxmoebebi daiwyo. evrokavSiris
danarCenma 14 qveyanam avstriis mimarT iseTi „zomebi“ gaatara,
rom qveyana faqtiurad izolaciaSi moeqca, aman ki mosaxleobaSi
ukureaqcia gamoiwvia. Zalian bevrma avstrielma, maT Soris axali
mTavrobis mimarT kritikulad ganwyobilebmac, usamarTlobad
miiCnies aseTi „sanqciebi“. avstriaSi nacionalizmis talRa agor27 2008 w., 58 wlis asakSi, avtokatastrofaSi daiRupa

57

da. bevrma avstrielma arasworad gaigo evrokavSiris mier gatarebuli RonisZiebebis mizani da isini moqalaqeTa winaaRmdeg mimarTul sanqciebad aRiqva. maTTvis, magaliTad, gaugebari iyo, ratom
aRar iwvevdnen avstrielebs saerTaSoriso RonisZiebebze, ratom
SeCerda saerTaSoriso proeqtebi, maT Soris, moswavleTa gacvliTi programebi da saTxilamuro kursebic ki.
avstriaSi evrokavSiris mimarT skepticizmi sul ufro seriozul xasiaTs iZenda, amitom evrokavSiris politikosebma gamosavlis Zebna daiwyes: „sam mogvs“ daavales, angariSi moemzadebinaT avstriis mTavrobis muSaobisa da avstriis Tavisuflebis
partiis „politikuri bunebis“ Sesaxeb. warmodgenil angariSSi
dadebiTad iyo Sefasebuli mTavrobis muSaoba, magram kritikis
qarcecxlSi iyo gatarebuli Tavisuflebis partia. evrokavSiris
14 wevrma qveyanam sanqciebis SeCerebis gadawyvetileba miiRo,
Tumca, amave dros, xazgasmiT aRniSna, rom Tavisuflebis partiis
samTavrobo politikis mimarT „gansakuTrebuli sifxizlis“ gamoCena iyo saWiro.
Tavisuflebis partiis Sida konfliqtebi TandaTan Rrmavdeboda da sul ufro metad aferxebda mTavrobis muSaobas, amitom
volfgang Siuselma koalicia daSlilad gamoacxada. 2002 wlis
noemberSi gamarTulma xelaxalma arCevnebma triumfaluri gamarjveba moutana saxalxo partias, xolo Tavisuflebis partia
xmebis aSkara umciresobiT moxvda parlametSi. imis gamo, rom
social-demokratebma da „mwvaneebma“ masTan koaliciaze uari
ganacxades, saxalxo partiam kvlav Tavisuflebis partiasTan TanamSromlobiT Seqmna qveynis axali mTavroba. „Sav-lurji“ gardatexis procesi unda gagrZelebuliyo da saxalxo partia imedovnebda, rom Tavisuflebis partiis daxmarebiT SeZlebda, xorci
Seesxa Tavisi warmodgenebisaTvis avstriis rogorc Tanamedrove, lamazi da moqnili saxelmwifos Sesaxeb. aseTi arCevaniT saxalxo partiam bevri momxre gainawyena.
„samwuxaro“, „qaoturi“, „katastrofuli“ da „warumatebeli“
- ase axasiaTebdnen Siuselis kritikosebi Savebis, lurjebisa da
narinjisferebis mTavrobis muSaobis Sedegs da miuTiTebdnen
umuSevrobis maRal xarisxze axalgazrdebSi, ganaTlebis sferoSi arsebul problemebze da federaluri armiisTvis aviagamanadgureblebis SeZenis faqtTan dakavSirebul azrTa sxvadasxvaobaze. Siuselis momxreebi ki, piriqiT, Tvlidnen, rom saxalxo da
Tavisuflebis partiaTa samTavrobo koaliciam avstria ukeTesobisken Secvala. maTi TqmiT, „saqme daiZra“ da ramdenime mniSvnelovani reforma, rogoricaa, sapensio, jandacvisa da sauniver-

58

siteto reformebi, warmatebiT ganxorcielda. isini acxadeben,
rom avstria dRes mdidari qveyanaa mzardi SemosavlebiT, meti sacxovrebeli biniTa da bevrad ufro meti manqaniT, vidre es xuTi
wlis win iyo. Sedegi saxezeao, amtkiceben isini. faqti isaa, rom
2006 wels Catarebulma erovnuli sabWos arCevnebma seriozuli marcxi moutana avstriis saxalxo partias. igi xmaTa 34 %-iT
social-demokratebis ukan aRmoCnda. molaparakebebi, romlebic
ramdenime Tvis manZilze grZeldeboda, social-demokratebisa
da saxalxo partiis did koaliciaSi gaerTianebiT dasrulda, rasac mTavrobis reforma mohyva. am reformas avstrielTa umetesoba didi mowonebiT Sexvda.
wiTlebisa da Savebis mTavrobas, romelsac social-demokratiuli partiis Tavmjdomare, doqt. alfred guzenbaueri xelmZRvanelobda, didxans ar uarsebia. samTavrobo partiebs Soris
gaCaRebuli konfliqtebis Semdeg avstriis saxalxo partiam TanamSromlobaze uari Tqva, guzenbaueri postidan gadadga da bundeskancleri veneli politikosi verner faimani gaxda.

59

4. saxelmwifo da politika
avstria federaluri mowyobis saparlamento demokratiuli
saxelmwifoa.
federalizmi: avstriis federaciuli saxelmwifo 9 federalur miwas aerTianebs.
parlamentarizmi: avstriaSi aramarto federaciis, aramed
federaluri miwis donezec saparlamento sistemaa. mTavroba
valdebulia sargeblobdes parlamentis ndobiT da iyos pasuxismgebeli mis mimarT. saparlamento umravlesoba da mTavroba TanamSromloben.
parlamenti
parlamentis pirvel palatas warmodgens erovnuli sabWo, romelsac - 183 deputatis SemadgenlobiT - xalxi 5 weliwadSi erTxel irCevs. erovnul sabWoSi xmaTa umravlesobiT warmodgenili partia marTavs saxelmwifos.
parlaments meore palatac aqvs, federaluri sabWo, romelic
federaluri miwebis interesebs warmoadgens. federalur sabWos
irCeven federaluri miwebis parlamentebi, e.w. landtagebi. Tumca, federalur sabWos TiTqmis ar gaaCnia Zalaufleba da misi
mniSvnelobac Zalian mcirea. „namdvil parlaments” erovnuli
sabWo warmoadgens.
federaciis prezidenti (bundesprezidenti)
saxelmwifos saTaveSi dgas federaciis prezidenti, romelsac xalxi pirdapiri arCevis wesiT 6 wlis vadiT irCevs (ganmeorebiT SeiZleba arCeul iqnas mxolod erTxel). aqamde jer ar yofila SemTxveva, federaluri prezidentis postze qali aerCioT.
prezidents araviTari Zalaufleba ar gaaCnia, magram aqvs „avtoriteti”. garkveulwilad misi Tanamdeboba kaizeris tituls hgavs: prezidents aqvs Tavisi ofisi, „prezidentis kancelaria”, romelic venis hofburgis sasaxleSia ganTavsebuli, ceremoniali
monarqiulia. kurt valdhaimis (bundesprezidenti 1986-1992 ww.)
da Tomas klestilis (bundesprezidenti 1992-2004 ww.) mmarTvelobis Semdeg moxda am Tanamdebobis „gansakralizeba” da „ganta-

60

buireba” (manfrid velani). sxva sityvebiT rom iTqvas: avstrielebis mowiwebam qveynis pirveli piris mimarT sagrZnoblad iklo.
politikuri TvalsazrisiT, federaciis prezidentis yvelaze mniSvnelovani amocanaa, daniSnos federaluri kancleri
(bundeskancleri). miuxedavad imisa, rom aseTi valdebuleba ar
gaaCnia, bundeskancleris postze igi TiTqmis yovelTvis parlamentSi umravlesobiT warmodgenili partiis pirvel kandidats
asaxelebs. es erTgvari tradiciaa, romlic mxolod erTxel, 2000
w. dairRva mTavrobis formirebis dros.
federaciis prezidenti aseve niSnavs federaluri mTavrobis
wevrebs (bundeskancleris winadadebiT), federalur moxeleebsa
da mosamarTleebs. prezidenti aris qveynis SeiaraRebuli Zalebis mTavarsardali da warmoadgens avstriis respublikas qveynis
gareT. amitomac mas xSirad uwevs vizitebi sazRvargareT da, aseve, maRali stumrebis maspinZloba venaSi.
federaluri kancleri da federaluri mTavroba
saxelmwifos marTavs federaluri mTavroba, romelic Sedgeba federaluri kancleris, vice-kanclerisa da federaluri
ministrebisagan. aqamde avstrias qali bundeskancleris postze
ar hyolia. namdvili politikuri Zalaufleba aqvs federalur
kanclers: kancleri irCevs Tavis samTavrobo gunds da marTavs qveyanas. faqtobrivad bundneskancleri gansazRvravs qveynis
politikur kurss, ramdenadac misi partia parlamentSi umravlesobiT aris warmodgenili da mTavrobis formirebasac damoukideblad axdens. Tumca, avstriaSi ufro koaliciuri mTavrobebi
warmoadgens normas, da aseT SemTxvevaSi federaluri kancleris
Zalaufleba mxolod mis sakuTar partiaze vrceldeba.
federaluri ministri xelmZRvanelobs federalur saministros. iseve, rogorc sxva qveynebSi, avstriaSic ministrebs sxvadasxva sfero abariaT, mag. evropuli da saerTaSoriso saqmeebi
(adre: sagareo saqmeebi), finansebi, qveynis Tavdacva, ganaTleba,
mecniereba da kultura da sxv.
federalizmi
cxra federaluri miwa, istoriuli TvalsazrisiT, bunebrivad
Camoyalibebuli erTeulebia. zog SemTxvevaSi, federalur miwebs

61

garkveuli damoukidebloba gaaCniaT, magram saerTo jamSi maTi kompetenciebi mcirea. federaluri miwis parlaments landtagi ewodeba. federalur miwas marTavs federaluri miwis mTavroba mTavrobis xelmZRvanelis (landeshauptmanis an landeshauptfraus)
meTaurobiT. mTavrobis SemadgenlobaSi Sedian misi moadgileebi da
sxva wevrebi, aseve, mrCevlebi. StaiermarkSi 1996 wlidan 2005 wlamde landeshauptmanis posti qals eWira (valtraud klasniki). 2004
wlidan zalcburgis federalur miwasac qali marTavs (gabi burgStaleri). federaluri miwis mTavrobas am miwis parlamenti anu landtagi irCevs. landeshauptmanis pozicia federaluri miwis mTavrobaSi sakmaod Zlieria. zogierTi miwis mTavrobis meTauri gansakuTrebuli xazgasmiT aRniSnavs bundeslandis damoukideblobas
da moswons, roca mas „damoukidebel mmarTvelad” moixsenieben.
politikuri olqi
federaluri miwa politikur olqebad iyofa. yovel olqs hyavs Tavisi administracia, romlis saTaveSi olqis xelmZRvaneli
(becirkshauptmani an becirkshauptfrau) dgas da romelsac
federaluri miwis mTavrobis xelmZRvaneli (landeshauptmani
an landeshauptfrau) niSnavs. olqis doneze parlamenti ar arsebobs.
Temi
federaciisa da federaluri miwebis gverdiT arsebobs Temebi,
romlebic federaluri saxelmwifos mesame dones qmnian. Temis
xelmZRvanelobis movaleobaa izrunos adgilobriv saqmeebze. (mag.
adgilobrivi policia, nagvis gatana, kanalizacia, quCebis movlapatronoba, Tovlisgan gawmenda, kavSirgabmuloba da samoqalaqo
reestri). Temis „parlaments” warmoadgens Temis sabWo, romlis
saTaveSi dgas burgomistri, mas irCevs Temis sabWo an (zogierT
federalur miwaze) Temis wevrebi pirdapiri arCevis wesiT.
politikuri partiebi
parlamentSi amJamad (2010 w.) warmodgenilia xuTi politikuri
partia.

62

avstriis social-demokratiuli partia (SPÖ)
avstriis social-demokratiuli partia 1888-1889 wlebis mijnaze dafuZnda RaribTa eqimis, doqtor viqtor adleris TaosnobiT. respublikis daarsebis dros es partia jer kidev wamyvan
Zalas warmoadgenda, Tumca dolfusis mTavrobis dros aikrZala
da 1945 w. aRdgenil iqna „socialisturi partiis“ saxelwodebiT.
1991 wels mas daubrunes Tavisi pirvandeli saxelwodeba: „social-demokratiuli partia”.
Teoriulad SPÖ didxans xelmZRvanelobda SedarebiT memarcxene programiT da mis ideals warmoadgenda sazogadoeba klasebisa da privilegiebis gareSe, bruno kraiskis (bundeskancleri
1970-1983 wlebSi) meTaurobis dros ki warmatebiT Camoyalibda
rogorc „memercxene saxalxo partia“.
amJamindeli saxelmZRvanelo programis mixedviT partia
momxrea Tavisuflebis, Tanasworobisa da solidarobis. misi mizania „muSaTa partiidan” „yvela mSromeli adamianis partiad”
iqces. partia Tavis movaleobad Tvlis, emsaxuros „humanuri, demokratiuli da samarTliani” sazogadoebis Camoyalibebis ideas
da misi mizania, yvela adamians hqondes Sromis ufleba. adrindeli dapirispireba Sromasa da kapitals Soris aRar arsebobs.
partiis survilia, is socialuri saxelmwifo, romelsac, maTi
azriT, wina xelisuflebebis dros saTanado yuradReba ar eqceoda, modernizirebul da ganviTarebul iqnas. partiam warmoadgina
e.w. „minimaluri garantiebis” modeli, romelic, MmaTi azriT, siRaribis Tavidan acilebas uzrunvelyofs. social-demokratebi
Tvlian, rom unda gaizardos minimaluri pensiebic. amasTanave,
isini ambiciur ekonomikur mizans isaxaven: „avstria unda Sevides msoflios xuT yvelaze warmatebul industriul erTa ligaSi”. unda gaumjobesdes bavSvTa dawesebulebebis mdgomareoba da
pirobebi, raTa qalebma moaxerxon profesiuli saqmianobisa da
ojaxis erTmaneTTan SeTavseba.
1970 wlidan 2000 wlis Tebervlamde swored social-demokratiuli partia waradgenda bundeskancleris kandidaturas. amis
Semdeg partia iZulebuli gaxda opoziciaSi gadasuliyo da mxolod 2003 wlidan aqvs calkeuli warmatebebi saarCevno procesebSi. aseTi iyo, magaliTad, 2004 weli, roca xangrZlivi pauzis
Semdeg social-demokratiuli partiis warmomadgeneli, doqt.
hainc fiSeri airCies bundesprezidentad. garda amisa, Staiermarkisa da zalcburgis landtagis (parlamentis) arCevnebze (am
federalur miwebze 1945 wlidan mudmivad dominirebda avstriis

63

saxalxo partia), social-demokratebma pirvelad SeZles xmaTa
umravlesobis mopoveba.A Tumca, mxolod 2006 w. oqtomberSi ewvia partias yvelaze didi bedniereba. mkvlevarTa umetesobis
gasakvirad erovnuli sabWos arCevnebSi saxalxo partiam seriozuli damarcxeba ganicada, social-demokratebma maT xmaTa erTi
procentiT (ori mandati) gauswres da kvlavac yvelaze Zlieri
saparlamento fraqcia Seqmnes. Tumca, iqidan gamomdinare, rom am
or „udides” partiaTagan arcerTs ar hyavda umravlesoba, mainc
koaliciuri mTavrobis Camoyalibebaze SeTanxmdnen. koaliciur
mTavrobas doqt. alfred guzenbaueri Caudga saTaveSi. partiis
wevrTa garkveulma nawilma ukmayofileba gamoTqva koaliciis
SeqmnasTan dakavSirebiT, radgan „prestiJul” saministroebs
kvlavac saxalxo partiis warmomadgenlebi marTavdnen da bevri
mniSvnelovani winasaarCevno dapirebac Seusrulebeli darCa.
avstriis saxalxo partia (ÖVP)
avstriis saxalxo partia saerTaSoriso normebiT qristiandemokratiul partias Seesabameba. is 1945 w. dafuZnda Zveli
qristian-socialuri partiis warmomadgenlebis mier, gaemijna
mis avtoritarul kurss da Tavis prioritetad saparlamento
demokratia da avstrieli eri aRiara. saxalxo partia saxelmZRvanelo programiT burJuaziul-konservatiuli, centristuli
partiaa da Tavis valdebulebad Tvlis, emsaxuros evropis humanistur da qristianul tradiciebs. Aadrindeli mijaWvuloba kaTolikur eklesiasTan partias namdvilad aRara aqvs. mas
surs, Ria iyos yvela qristianisTvis, Tumca, maTgan romelime
konfesiisadmi an saeklesio instituciisadmi mikuTvnebas ar
moiTxovs. droTa ganmavlobaSi saxalxo partia farTo masebze
gaTvlil, koleqtiuri tipis partiad Camoyalibda. igi didi xnis
ganmavlobaSi iTvleboda glexTa partiad da, marTlac, gansakuTrebuli simpatiebiT sargeblobda soflis mosaxleobaSi. mis
ZiriTad amomrCevels dRes biznesis sferos warmomadgenlebi,
saxelmwifo moxeleebi da xelmZRvaneli Tanamdebobis pirebi
warmoadgenen.
saxalxo partia gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs TiToeuli adamianis pirovnul pasuxismgeblobas da Tavisuflebas. partiis azriT, saxelmwifo mxolod aucileblad saWiro RonisZiebebis gatarebiT unda ifarglebodes, Tumca, siRaribisa da socialuri problemebis daZlevaSi aqtiurad unda ereodes. amasTan,

64

saxelmwifo socialur sakiTxebSi mniSvnelovan, magram ara umTavres rols unda TamaSobdes.
80-iani wlebis bolos „eko-socialuri sabazro ekonomikis” modelis propaganda daiwyo, rac socialuri sabazro ekonomikis da
garemos dacvis politikis erTmaneTTan dakavSirebas gulisxmobda. amasTan, saxalxo partia xazs usvams kerZo sakuTrebisa da
konkurenciis gansakuTrebul mniSvnelobas. misi programis
mixedviT saxelmwifo ar SeiZleba mewarmis rolSi gvevlinebodes.
saxalxo partia mravali wlis manZilze warmoadgenda avstriis
yvelaze Zlier partias da, Sesabamisad, 1945 wlidan 1970 wlamde swored is waradgenda Tavis kandidaturas bundeskancleris
postze. mere, didxans opoziciaSi iyo. 1986 wlidan 2000 wlis
dasawyisamde avstriis socialur partiasTan koalicias qmnida,
Tumca, am xnis ganmavlobaSi verafriT miaRwia Tavisi warmomdgenlis kancleris postze gayvanas. amomrCevelTa gadawyvetilebiT
saxalxo partia mudmivad meore adgilze gadioda. zogierTisTvis is zedmetad konservatiuli iyo, zogierTisTvis jer kidev
soflis mosaxleobis interesebze orientirebuli, naklebad
urbanuli da, amasTan, axalgazrda amomrCevlisTvis metismetad
mosawyeni. miuxedavad imisa, rom saxalxo partiam mTavrobaSi
araerTi mniSvnelovani iniciativa Seitana, amomrCevels amisTvis
ar daujildovebia, piriqiT, partia arCevnebidan arCevnebamde
kargavda amomrCevelTa sul ufro met xmas.
2000 wlis TebervalSi yvelaferi Seicvala. partiis lideri maSin volfgang Siuseli iyo. Tavisuflebisa da saxalxo partiebi
parlamentSi umravlesobas qmnidnen da SeeZloT, mTavroba CamoeyalibebinaT. miuxedavad imisa, rom saxalxo partia warmomadgenelTa raodenobiT CamorCeboda Tavisuflebis partias, bundeskancleri mainc misi lideri, volfgang Siuseli gaxda. Siuseli
sakuTar TavSi novators xedavda da ambiciuri reformatoruli programis ganxorcielebas isaxavda miznad. mas mosaxleobis
umravlesoba uWerda mxars. sxvaTa Soris, bevri ar eTanxmeboda
mTavrobis axal kurss da akritikebda saxalxo partias, radgan
Tvlida, rom igi bolo periodSi ufro konservatiuli gaxda da
britaneli konservatorebisa da amerikeli respublikelebis pozicia daiWira. SedarebiT Zlieria saxalxo partia im federalur
miwebze, sadac biurgermaisterTa umravlesoba am partiis warmomadgenelia. 2007 wlamde cxra landeshauptmanidan oTxi saxalxo
partiis wevri iyo.

65

mwvaneTa partia (Die Grünen)
iseve, rogorc sxva evropul qveynebSi, avstriaSic arsebobs
farTo speqtri dajgufebebisa, romlebic Tavis Tavs mwvaneebs
uwodeben, Tundac isini erTmaneTisgan sruliad gansxvavebul
politikur mimarTulebebs warmodgendnen. mwvaneebi, romlebic
1986 wlidan erovnul sabWoSi arian da, aseve, bevri federaluri
miwis landtagSic arian warmodgenili, dRes sulac ar Tvlian,
rom maTi partia mxolod garemos dacvas unda isaxavdes miznad
da protestis gamoxatviT unda Semoifarglebodes. isini yvela
sasicocxlo sferoSi saqmianoben. maTi mTavari faseulobebia:
„ekologia”, „solidaroba”, „damoukidebloba”, „safuZvliani demokratia”, „araZaladobrioba”, „feminizmi”.
garemos dacvis politika, TavisTavad cxadia, dasawyisidanve
iyo mwvaneTa „uzenaesi prioriteti”. maT aRar surdaT Seguebodnen „bunebis zRvargadasul ganadgurebas” da protestis iseT
formebs mimarTavdnen, rogoricaa, …mitingebi da demonstraciebi.
1978 wels ekologiurma moZraobam avstriaSi pirveli didi gamarjveba moipova. plebiscitis Sedegebis wyalobiT gauqmda cventendorfis (mdebareobs venasTan axlos) atomuri eleqtrosadguri, da mas Semdeg avstria „atomuri energiisagan Tavisufali
zonaa”. energetikis seqtorSi mwvaneebi kvlavindeburad aqtiurad moRvaweoben. maTi survilia, qveyanam Tavi daaRwios navTobze damokidebulebas da Tanamedrove teqnologiebisa da energiis
axali wyaroebis daxmarebiT (mzis, qarisa da biomasebis gamoyenebiT miRebuli energia) „mwvane gardatexa” moaxdinos energetikis
sferoSi. mwvaneebi Tvlian, rom savsebiT SesaZlebelia, garemos
dacvis, samuSao adgilebis raodenobis zrdisa da axali adgilebis Seqmnis procesebis erTmaneTTan dakavSireba. isini gamodian
moTxovniT, aikrZalos soflis meurneobaSi genuri inJineria da
intensiuri (masobrivi) mesaqonleoba.
saboloo jamSi, mwvaneebs Zalian ambiciuri, idealisturi programa aqvT, romelic, pirvel rigSi, qalaqebSi mcxovreb axalgazrda qalTa interesebs exmianeba. mwvaneebi aRiqvamen kidec sakuTar Tavs qalTa partiad da moiTxoven aramarto qalisa da mamakacis absolutur Tanasworobas, aramed gamoTqvamen pretenzias,
rom „opoziciaSi mmarTveli roli” qalebs unda hqondeT. maTi
azriT, avstriaSi yvela xelmZRvaneli posti qalebs unda eWiroT.
maT surT, aRikveTos Crdilovani ekonomika da saxelmwifos mier
fulis umizno flangva. mwvaneebi moiTxoven, saxelmwifom xeli
Seuwyos ucxoelTa integracias da garda amisa, samarTlebrivad

66

aRiaros ‘”ojaxis institutis” gansxvavebuli modelebi. maTi lozungia: „ojaxi ufro metia vidre kaci, qali da bavSvebi”. mwvaneebi invalidTa uflebebis dacvis moTxovniTac gamodian da Zalian
aqtiurad moRvaweoben socialuri politikis sferoSi. mwvaneTa
socialuri politikis centrSi dgas iseTi sakiTxebi, rogoricaa
adamianis „ZiriTadi garantiis” modeli, adamianis iuridiuli
ufleba sicocxleze finasuri gaWirvebis gareSe.
rac Seexeba mwvaneTa damokidebulebas verokavSirTan, isini am
organizacias „mSvidobian gaerTianebad” miiCneven da Tvlian, rom
mis samxedro aqtivobebSi avstriam mxolod samSvidobo mandatiT
SeiZleba miiRos monawileoba. mwvaneTa partiis mTavari moTxovnaa, avstriam neitraliteti SeinarCunos da arcerT samxedro
bloks ar SeuerTdes.
2006 wels gamarTul erovnuli sabWos arCevnebSi mwvaneTa partiam, pirvelad Tavisi arsebobis manZilze, xmaTa 11, 05 procenti
miiRo da mesame adgilze gavida (gauswro Tavisuflebis partias).
es iyo aqamde saukeTeso Sedegi federaciis doneze. mwvaneTa am
gamarjvebis Semdeg daiwyo diskusiebi imis Sesaxeb, xom ar iqneboda mimzidveli alternativa „Savebisa” da „mwvaneebis” koaliciis
Seqmna. aseTi saxis diskusia 2002 welsac daiwyo, Tumca, molaparakebebi avstriis saxalxo partiasTan koaliciis Seqmnis Taobaze warumatebeli aRmoCnda. dRes, opoziciaSi ocwliani yofnis
Semdeg, mwvaneebi acxadeben, rom mzad arian Tavis Tavze aiRon
qveynis marTvis pasuxismgebloba, mxolod im pirobiT, Tu maT TavianTi ideebis ganxorcielebisa da „mwvane” politikis gatarebis
saSualeba miecemaT.
avstriis Tavisuflebis partia (FPÖ)
Znelia am partias politikur speqtrSi adgili mounaxo, radgan is Tavisi arsebobis manZilze gamudmebiT icvlida saxes. igi
1956 wels Seiqmna antimarqsistuli da nacional-liberaluri
gaerTianebis „damoukidebelTa kavSiri“ da „Tavisuflebis partiis” SeerTebis safuZvelze. es sruliad umniSvnelo mini-partia
TandaTan ganviTarda, bolos „milioniani amomrCevlis“ partiad
iqca da saxalxo partiasTan koaliciaSi Sevida. am warmatebas partia, pirvel rigSi, Tavis qarizmatul liders iorg haiders unda
umadlodes, romelic mravali wlis manZilze saTaveSi edga mas da
romlis pirovnebac mudmivad warmoadgenda kamaTis obieqts politikosebs Tu ubralo adamianebs Soris. partia mTlianad lide-

67

ris qarizmaze iyo awyobili da arCevnebze warmatebas warmatebaze aRwevda.
Zalian bevri avstrieli didi xnis manZilze iyo aRfrTovanebuli haideriT. is zustad imas ambobda, rasac isini fiqrobdnen.
maT moswondaT, rom haideri politikas ise warmarTavda, rogorc
karg Sous, uzado inscenirebas ukeTebda sakuTar gamosvlebs. is
udavod kargi oratori iyo, miuxedavad Tavisi provokaciuli xasiaTisa. is, kargi feodaliviT, bevr fuls arigebda. dedebi daxmarebas iRebdnen SvilebisTvis, dabali sapensio anazRaurebis
mqone pirebs sakompensacio danamati eZleodaT. gamoiyofoda
fuladi daxmarebebi maTTvisac, visac samuSaod yoveldRe uwevda
mgzavroba erTi qalaqidan meoreSi, mSobiareTaTvis, pirvelklaselebisaTvis. sakmaod maRal pensiebs iRebdnen federaluri
miwis administraciuli samsaxurebis TanamSromlebi. bevrisTvis
haideri mainc uaryofiT liderad rCeboda, radgan masSi memarjvene eqstremalur, nacionalist politikoss xedavdnen, romelic mtrulad iyo ganwyobili ucxoelebisa da xelovanTa mimarT
da, amdenad, qveynisaTvis safrTxes warmoadgenda. programas am
partiis cxovrebaSi arasodes uTamaSia Rirebuli roli, radgan
mas gamudmebiT da advilad cvlidnen.
politikosTa umravlesobam sruli ususuroba gamomaJRavna
haideris fenomenis mimarT. isini mis ignorirebas cdilobdnen
da venisgan Tavs Sors iWerdnen. miuxedavad amisa, haiderma 1999
w. 7 marts Catarebul landtagis arCevnebSi sensaciur warmatebas miaRwia. erovnuli sabWos arCevnebSi „lurjebma“ - pirvelad
TavianTi arsebobis manZilze – gauswres saxalxo partias da meore adgili daikaves. ase SeZlo haiderma Tavisuflebis partia
sami Tanabrad Zlieri da wamyvani partiis rigebSi moexvedrebina. 13 wlis ganmavlobaSi misi amomrCevlebis raodenoba 4%-dan
27%-mde gaizarda. marTalia, haideri bundeskancleri ver gaxda
- amisaTvis is erTob sadavo pirovneba iyo _, magram Tavisuflebis partiam saxalxo partiasTan erTad koaliciuri mTavroba
Seqmna, romelsac saTaveSi volfgang Siuseli Caudga. haideris
partiam vice-kancleris postze suzane ris-paseris kandidatura
waradgina. mas Semdeg partia mainc krizisul mdgomareobaSi imyofeba. opoziciuri partiidan samTavrobo partiaze gadasvlam
mas kargi araferi moutana, radgan amomrCevlebisTvis micemuli
bevri dapirebis Sesruleba ver moaxerxa da, Sesabamisad, uamravi
amomrCeveli dakarga. 2002 w. gamarTul vadamdel arCevnebSi misi
mandatebis raodenoba 42-dan 18-mde Semcirda. miuxedavad imisa,
rom Tavisuflebis partia mTavrobaSi darCa, koaliciasa da Ta-

68

vad partiis mmarTvelobaSi arsebuli azrTa sxavdasxvaoba da
Sida dapirispirebebi ar Semwydara. 2005 wels Tavisuflebis partiis xelmZRvanelobam datova misi rigebi da sazogadoebas axali
partiis Seqmnis Sesaxeb amcno. „avstriis momavlis kavSirma“ ganagrZo saxalxo partiis xelmZRvanelobiT arsebul koaliciaSi TanamSromloba. georg haiderma kerntenis landeshauptmanis Tanamdebobaze gaagrZela moRvaweoba, vidre 2008 wels, Zlieri alkoholuri zemoqmedebis qveS myofi, avtokatastrofaSi ar daiRupa.
Tavisuflebis partiis xelmZRvaneloba hainc-qristian
Straxem gadaibara, romelic haiders, gaemijna da ucxoelTa mimarT mtruli da homofobiuri sloganebiT bevri venelis simpaTia moipova. 2005 wels Catarebul venis Temis sabWos arCevnebSi
Straxem sensaciur Sedegs miaRwia da venel amomrCevelTa xmebis
15% miiRo, xolo erTi wlis Semdgom, parlamentis arCevnebSi 11%. misi programa memarjvene populisturi da nacionalur-konservatiulia. mas ar surs fulis daxarjva iseTi „sisuleleebisTvis“, rogoricaa vrokavSiris sawevroebi an migrant umuSevarTa
daxmarebebi. mas unda, rom saxelmwifom benzinze fiqsirebuli
fasebi SemoiRos da amiT avstrieli mZRolebi usiamovno moulodnelobebisagan daicvas, pensiebi gazardos, dedebisaTvis pensiebi daawesos, avstriis moqalaqeobis miReba gaarTulos da, bolos
da bolos, SeaCeros „islamizaciis“ procesi da xeli SeuSalos
TurqeTis gawevrianebas evrokavSirSi.
avstriis momavlis kavSiri (BZÖ)
„avstriis momavlis kavSiri“ yvelaze axalgazrda da mcirericxovania parlamentSi warmodgenil partiaTa Soris. is
Tavisuflebis partiaSi mimdinare didi Sida dapirispirebebisa
da ZalauflebisaTvis brZolis Sedegad warmoiSva. 2005 wels
Tavisuflebis partia orad gaixliCa. maSin, roca erTma jgufma saxalxo partiasTan koaliciis dasruleba da „axali“ Tavisuflebis partiis Seqmna moindoma, mTavrobis erTgulma wevrebma partiidan gasvla, iorg haideris garSemo gaerTianeba da axali partiis „avstriis
momavlis kavSiris“ dafuZneba gadawyvites. maT, aseve, SeinarCunes
Tanamdebobebi mTavrobaSi. amgvarad, „Sav-lurj“ samTavrobo koaliciaSi mxolod saxelisa da feris Secvla gaxda saWiro. aqamde arsebuli lurji narinjisferma Caanacvla („narinjisfrebi“).
axali partia, bevr rameSi hgavs Zvel „Tavisuflebis partias“
da faqtobrivad – rogorc bevri fiqrobs _, Tavisuflebis par-

69

tiis germanul-nacionaluri frTis erT-erTi variantia. marTlac, maT programaSi bevri iseTi punqtia, romlebsac sxva partiul programebSic advilad aRmoaCenT.
avstriis momavlis kavSiris programa efuZneba iseT Rirebeulebebs, rogoricaa Tavisufleba („SeZlebisdagvarad naklebi
gavlena saxelmwifos mxridan“), samSoblo („mxolod man SeiZleba igrZnos Tavi Sin, visac samSoblo gaaCnia“), saerTo evropa da
evrokavSirTan demokratiuli TanamSromloba. partia ukontrolo da Seuferxebeli migraciis winaaRmdegia. kavSiri mxars uWers
Sromas, ojaxis instituts, integracias da socialur sabazro
ekonomikas. did koaliciebSi gaerTianebis winaaRmdegia. momavlis kavSirma 2008 wels Catarebul erovnuli sabWos arCevnebSi
xmaTa mxolod oTxi procenti miiRo da garda kerntenisa, verc
erT sxva federalur miwaze ver moaxerxa oTxprocentiani barieris gadalaxva.
„narinjisferebi“ kvlavac gamoTqvamen pretenzias, rom swored isini warmoadgenen namdvil „Tavisuflebis partias“. Tumca,
ra rols iTamaSebs „momavlis kavSiri“ avstriis samomavlo politikaSi, amis prognozireba Znelia.
zalcburgSi, forarlbergsa da zemo avstriaSi Catarebulma
landtagis arCevnebma katastrofuli Sedegebi moitana. qveyana politikurma mRelvarebebma da finansuri krizisebma moicva.
iorg haideris „saCvenebeli qveyana“ kolafsis winaSe dadga. am
periodSi momavlis kavSiris kerntenis nawili gamoeyo partiis
federalur struqturas da isev Tavisuflebis partiasTan gaerTianda, msgavsad germaniis qristian-demokratiuli da qristiansocialuri kavSirebis modelisa. partia saxelwodebiT „avstriis
momavlis kavSiri“ kerntenSi aRar arsebobs, iq amJamad mxolod
kerntenis Tavisuflebis partiaa (FPK).
avstrielebi da politika
bolo oci wlis manZilze politikurma partiebma mniSvneloba
sagrZnoblad dakarges. avstriis social-demokratiuli partia
(„wiTlebi“) da saxalxo partia („Savebi“) oTxmocian wlebamde jer
kidev gamoscemdnen yoveldRiur gazeTebs, avrcelebdnen informaciebs samuSao adgilebisa da sacxovrebeli binebis Sesaxeb,
da Sesabamisad garantirebulic hqondaT amomrCevelTa xmebis,
daaxloebiT, 90 %-is mopoveba. dReisaTvis maT bevri aseTi SesaZlebloba aRar gaaCniaT, Sesabamisad dakarges Zalaufleba da

70

gavlena. aTeuli wlebis manZilze arsebobda (da nawilobriv dResac aris SenarCunebuli) myari proporciuli sistema: „wiTlebis“
erT organizacias an Tanamdebobas yovelTvis upirispirdeboda
erTi „Savebidan“. didi partiebi urTierTSeTanxmebiT erTmaneTSi inawilebdnen saxelmwifosa da Zalauflebas.
ukanasknel aTwleulebSi es sistema Seicvala saerTaSoriso
normebis Sesabamisad. ideologia gadamwyvet rols aRar TamaSobs, e.w. „banakis mentaloba“ Seicvala. amitomaa, rom socialdemokratiuli partia ukve didi xania aRar iTvleba muSaTa partiad, da arc saxalxo partia aRar aris glexebisa da kaTolikeebis
partia. avstrielebi politikurad ufro mobilurebi gaxdnen da
sul ufro metad arian orientirebuli masobriv media-saSualebebze. partiebi programuli TvalsazrisiT sul ufro sustdebian da dResdReisobiT metwilad mxolod partiul platformas
da CarCo-partiebs warmoadgenen. maT mudmivi amomrCeveli dakarges. amomrCeveli sul ufro moqnili xdeba. gansakuTrebiT axalgazrdebi, romelTac kargi ganaTleba da maRali anazRaureba
aqvT, arc ise advilad iReben gadawyvetilebas, gaxdnen romelime
partiis wevri. amomrCevelma saxe icvala, is sxvadasxva partiaze
akeTebs arCevans da sul ufro xSirad gamoxatavs protests. Sesabamisad, sagrZnoblad Semcirda partiis wevrTa ricxvi da arCevnebSi monawileTa raodenoba. politikisadmi interesma iklo
da sul ufro xSirad gaismis termini ‚„politikuri daRliloba“.
socialuri saxelmwifo
avstria evropaSi erT-erT yvelaze progresul socialur
saxelmwifod iTvleba. sferოebSi, rogoრicaa, samuSao drois
xangrZlivoba, dasvenebis dReebi, Svebuleba, gaTavisufleba,
xelSekrulebis vadebi, momsaxureoba, pensiebi da umuSevarTa
daxmareba, avstria mTel evropaSi pirvel adgilzea. avstrielebი
gansakuTrebul mniSvnelobas aniWeben usafrTxoebis gancdas.
aqedan gamomdinare, maTTvis uaRresad aqtualuria Tema „siberis uzrunvelyofa“. bevri avstrieli jer kidev ndobiT ekideba saxelmwifos mier garantirebul pensiebs, magram maT kargad
ician, rom momavalSi sapensio fondi ise kargad dafinansebuli
aRar iqneba, rogorc es aqamde iyo. mizezi is aris, rom damokidebuleba dasaqmebul mosaxleobasa da pensiaze pretenziis mqone
adamianebs Soris problematuri gaxda. sul ufro mcire aqtivebiT sul ufro meti pensioneris dafinanseba xdeba aucilebeli.

71

mTavrobam gaatara sapensio reforma, romelmac unda Seqmnas momaval aTwleulebSic mosaxleobis pensiebiT uzrunvelyofis garantia.
praqtikulad yvela avstriels aqvs samedicino dazRveva. radgan …janmrTelobis dazRvevisaTvis gaweul xarjebs Semosuli
Tanxebi ver faravs, saxelmwifo iZulebulia, yovel wels miliardobiT daxmareba gamoyos. igive xdeba pensiebTan mimarTebaSic.
ukanasknel periodSi avstriaSi xSirad gaigonebT sayvedurs
imasTan dakavSirebiT, TiTqos zogierTi socialuri samsaxuri
araviTar siaxles ar sTavazobs mosaxleobas, faqtiurad Zvels
imeorebs da amitom misi arseboba araviTar saWiroebas ar warmoadgens. e.w. „ekonomiuri paketis“ formatiT mTavrobam bolo
wlebSi, marTlac, gaauqma ramdenime socialuri samsaxuri, rasac mosaxleobaSi, TavisTavad cxadia, sixaruli ar gamouwvevia.
miuxedavad maRali fasebisa, avstrielTa umetesobas urCevnia,
gadaixados sadazRvevo Tanxa da Tavi daculad igrZnos.
socialuri partnioroba
avstria im qveynebis rigs miekuTvneba, sadac ukve aTwleulebia
socialuri simSvide sufevs da, praqtikulad, gaficvebi ar xdeba. avstrielebi konsesusisa da stabilurobisken iswrafvian da
TavianT warmatebas im politikuri stiliT xsnian, romelic 1945
wlis Semdeg iqna SemoRebuli. imisaTvis, rom gamoricxuliyo iseTive katastrofuli ekonomikuri situaciis ganmeoreba, romelic qveyanaSi pirveli respublikis dros Seiqmna, damsaqmebelTa
da dasaqmebulTa warmomadgenlebi SeTanxmdnen TanamSromlobis
formaze, romelic erTaderTia evropaSi. maT nebayoflobiT Seqmnes e.w. „paritetuli komisia“, romelSic „socialuri partniorebi“ (mewarmeebi, profesiuli kavSirebi, mTavroba) Tanaswori
uflebebiT arian warmodgenili. praqtikulad es komisia wyvets
xelfasebisa da fasebis clilebebTan dakavSirebul yvela sakiTxs. socialuri partniorobis amgvari forma gamoicxavs kerZo
interesebs. miuxedavad imisa, rom zogierTi politikosi am komisias dromoWmulad miiCnevs da akritikebs, rogorc arademokratiul da arasakmarisad gamWvirvales, avstriis mosaxleobis damokidebuleba socialuri partniorobisadmi ar Secvlila da is
kvlavac Zalian popularuli rCeba.

72

saxelmwifo simboloebi
wiTeli-TeTri-wiTeli
wiTeli-TeTri-wiTeli didi xania avstriis respublikis saxelmwifo droSis ferebia. es ferebi jer kidev babenbergTa dinastiis Rerbze iyo warmodgenili. legenda mogviTxrobs hercog
babenbergze, romelmac Tavisi sagvareulo Rerbze es ferebi gamosaxvina:
1187 wels, ierusalemis dapyrobis Semdeg, hercogma leopold
mexuTem („saTno“), avstriel da Staiermarkel raindebTan erTad jvarosnul laSqrobaSi miiRo monawileoba. TiTqmis imavdroulad inglisis mefe riCard lomguli siriis sanapiroze
SeiWra. Tavidan jvarosnebi saporto qalaq akonSi dabanakdnen.
bevri brZolis Catareba mouxdaT qristianebs, vidre, bolos da
bolos, qalaqSi Sesvlas moaxerxebdnen. leopoldma Turme imdeni da ise mamacurad ioma, rom brZolis damTavrebisas misi TeTri
feris sabrZolo samosi erTianad sisxliT iyo SeRebili. roca
saRamos tansacmeli gaixada da qamari moixsna, aRmoCnda, rom
mxolod qamris qveS darCeniliyo adgili mSralad da sisxliT SeRebil samosze erTaderTi TeTri zoli ikveTeboda. am omis mosagonrad leopoldma, Turme, Tavisi sagvareulos Rerbad wiTel
fonze gavlebuli TeTri zoli daaxatvina. ase ambobs Tqmuleba.
sinamdvileSi babenbergebs wiTeli-TeTri-wiTeli feris droSa memkvidreobiT ergoT qvemo avstriis CrdiloeTSi mcxovrebi
erT-erTi didgvarovani ojaxisagan, romelsac gvaris gamgrZelebeli sxva aRaravin hyavda.

avstriis respublikis federaluri Rerbi
avstriis Rerbze gamosaxuli arwivi, namgali, uro da qvis galavnis gvirgvini sazogadoebis samive fenis (muSebi, glexebi da
moqalaqeebi) simbolos warmoadgens. gawyvetili rkinis jaWvi ki
- 1945 w. aRdgenili damoukideblobisa da saxelmwifos aRmSeneblobis niSania.
1992 w. cxare da cotaTi absurduli diskusia gaCaRda Rerbze
gamosaxuli arwivis Taobaze. xmamaRla laparakobdnen imis Sesaxeb,
rom Rerbidan unda moecilebinaT CaquCi da uro, romlebic maSin
- unda iTqvas, rom savsebiT arasworad - jer kidev komunistur simboloebad aRiqmeboda. aTasgvari winadadeba Semodioda, rogor

73

unda Secvliliyo simboloebi. gansakuTrebuli popularobiT karikaturistebi sargeblobdnen. RerbisTvis SemoTavazebul cxovelebsa da frinvelebs Soris qaTami, mtredi da qameleonic (ra
Tqma unda xumrobiT) ki saxeldeboda. droTa ganmavlobaSi RerbTan dakavSirebuli debatebi Cacxra da dRes masze Zveleburad
arwivia gamosaxuli. rogorc etyoba, amasobaSi avstrielebs es figura SeuyvardaT da masTan ganSorebas aRar fiqroben.
mTebis qveyana, qveyana mdinaris piras
pirveli respublikis dros politikuri yoveldRiurobis
ganuyofel nawils warmoadgenda diskusiebi imis Sesaxeb, Tu rogori unda yofiliyo avstriis „namdvili” himni. iozef haidnis
mier Seqmnili, xalxSi metad popularuli himnis („RmerTma dalocos, RmerTma daifaros Cveni kaizeri, Cveni qveyana”) teqsti gasagebi mizezebis gamo moixsna, Tumca, melodia darCa. himnis axal
teqstTan dakavSirebiT ki politikosebi ver Tanxmdebodnen.
1945 wlis Semdgom avstrielebma axal himnze daiwyes fiqri.
haidnis jer kidev popularuli melodiis datovebis momxre kvlavindeburad bevri iyo, magram imis gamo, rom is mesame raixis dros
gamoiyeneboda („germania,‘ germania uwinares yovlisa“), es sakiTxi
dRis wesrigidan moixsna. SerCeul iqna mocartis melodia da gamocxadda konkursi teqstze. 1947 wlis TebervalSi gadawyvetileba paula fon preradoviCis teqstis sasargeblod iqna miRebuli. „mTebis qveyana“-s namdvili popularoba arasodes moupovebia
da avstrielTa umetesobam is zepirad arc icis. Tumca, samocian
wlebSi mainc sabolood damkvidrda rogorc saxelmwifo himni da
dRes ukve aRiarebulia avstriis simbolod, rac garkveulwilad
avstrieli sportsmenebis saerTaSoriso warmatebebsac ukavSirdeba, maT Soris olimpiur TamaSebsa Tu alpebSi gamarTul msoflio saTxilamuro Cempionatebze miRweul gamarjvebebs. is, rom
himnis melodia mocarts ki ar ekuTvnis, rogorc es Tavidan iyo
navaraudebi, aramed misive periodis, naklebad cnobil kompozitor iohan holcels, dRes arc es UaRelvebs vinmes.
avstriis respublikis saxelmwifo himni
mTebisa da mdinareebis qveyana,
xnulebisa da taZrebis miwa,

74

samWedloebis da bednieri momavlis qveyana,
mravali saamayo Svilis deda.
silamaziT STagonebuli Seni eri
Tayvans gcems, mSveniero avstriav.
ramdeni cxare brZola da omi
gamarTula Sens gamo,
dedamiwis gulSi xar,
guliviT Zliero da saTno,
saxelovani winaprebis saqmeebs agrZeleb
usayvarleso avstriav, mravaltanjulo.
momavals vegebebiT imediT
da mxned mivabijebT win,
laRi da Sromis xalisiT aRsavse
erTad varT Zmuri rwmeniT.
saukuno erTgulebas SemogficavT
deda-avstriav, uZvirfaseso.
„namdvili“ simboloebi
politologi da mediebis mkvlevari peter dimi Standard-isTvis
micemul interviuSi avstriis simboloebze saubrobs (saubari mihyavda hans rauSers):
Standard: arsebobs Tu ara simboloebi, romlebic axalgazrdebisaTvis raRacas niSnavs? pirvel rigSi, swored axalgazrdebisaTvis?
dimi: arsebobs. da es, uwinares yovlisa, enaa. avstriuli germanuli avstriis simboloa. simRerebic enis nawilia. ori azri
ar arsebobs imaze, rom eri Tavis simRerebSic poulobs asaxvas...
roca gesmiT simRera „mTebSi yofna miyvars“, Tqven sakuTar identurobas grZnobT. landSaftic gansakuTrebuli mniSvnelobis
matarebelia. bodenzeedan noizidlerzeemde... ra gansazRvravs
avstriul identurobas? landSafti, arqiteqtura, da garkveuli
miTebi, romlebic gvaqvs. dawyebuli wminda stefanes taZris CrdiloeT koSkis didi zariT (die Pummerin), dunais valsi, belvederi, da gaero-siti... kulturac namdvilad aris simbolo, musika,
saaxalwlo koncertebi, Zalian mniSvnelovania sporti.
Standard: ho, magram landSafts Cven verafers movuxerxebT.
dimi: vera, magram is Cvenia, Cven vcxovrobT masSi. Cven erTaderTs gvaqvs tramalis tba mTels evropaSi, grosglokneris

75

mTac Cvenia, avstriuli landSaftis siTbo, vaxau iqneba es Tu
lungau... iseTi rameebi, rogoricaa saaxalwlo koncerti, didi
gamomgoneblebi, samzareulo da Rvinis sardafebi - anu veltlineri da Sniceli -, da pop-musikac ar unda dagvaviwydes. fendrixi,
romelmac Seasrula simRera „me avstriidan var“, da, bolos, socialuri usafrTxoeba. es aris namdvili simboloebi. saxelmwifo
simboloebi, rogoricaa Rerbi, himni da droSa, eseni mxolod gamoxatulebaa am, ase vTqvaT, realuri simboloebisa.

76

5. avstriuli ekonomika
vidre kiTxvas gaagrZelebdeT, daasaxeleT produqtebi,
romlebic TqvenTvis avstriasTan asocirdeba. romel avstriul
produqts icnobT? romeli avstriuli produqtis imports awarmoebs Tqveni qveyana?
„rogor akeTeben amas avstrielebi?“
savaraudod, avstrielTa umetesobas bevri araferi moagondeba
Temaze „ekonomika“. maT uxariaT, rom kargad cxovroben, da yvelafers urCevniaT, myari samuSao adgili hqondeT, Tanac, Tu SesaZlebelia, saxelmwifo samsaxurSi. cnebebi, rogoricaa, „sasaqonlo
brunva“, „Flat Tax„28, „Rirebulebis Seqmna“, maT TiTqmis ar awuxebT,
arc birJis siaxleebi ainteresebT maincdamainc. Tumca, suraTi
uzrunveli da kargad mowyobili avstrielebisa, iluziuria. „sayvareli, magram cotaTi CamorCenili patara xalxis“ Sesaxeb arsebul kliSeebs (Manager-Magazin29, 2005 w. marti), realobasTan Zalian
cota aqvs saerTo. avstriaSi sxva qveynebze aranakleb mZime Sroma
uwevT adamianebs. Tu gasuli saukunis ocdaaTian wlebSi bevr avstriels eWvi epareboda sakuTari qveynis sicocxlisunarianobaSi,
dRes avstrias yvela TvalsazrisiT SeuZlia Tavi moiwonos.
avstria: warmatebis modeli
avstriis axali istoria warmatebaTa istoriaa, ekonomikuri, socialuri, politikuri da aseve, kulturuli warmatebebisa. warmateba, pirvel rigSi, cifrebSi poulobs asaxvas. avstria dRes msoflios
umdidresi qveynebis ricxvSi Sedis. umuSevarTaA wili sul 4,5 %-ia,
rac sxva qveynebTan SedarebiT sakmaod dabalia. qveynis keTildReoba
mTel mosaxlebaze vrceldeba. sinamdvileSi swored es aris safuZveli bolo wlebis avstriuli warmatebisa. mosaxleobaSi mefobs gardaqmnebis survili, mzadyofna imisaTvis, rom mudmivad yvelaferi
akontrolos, kargi daitovos da cudi Tavidan moiSoros.
Neue Züricher Zeitung30, 2005 w. 29 ianvari
28 erTsafexuriani saSemosavlo sagadasaxado tarifi
29 germanuli ekonomikuri Jurnali, gamodis TveSi erTxel.
30 Sveicaruli yoveldRiuri gazeTi. erT-erTi yvelaze Zveli germanulenovani gazeTi, gamodis 1780 wlidan.

77

reformebi da cvlilebebi
evrokavSirSi Sesvlam avstria aiZula, ramdenime iseTi reforma
gaetarebina, romlebmac, marTalia, didi cvlilebebi moitana, magram mosaxleobaSi seriozuli SiSic gaaCina. tradiciuli struqturebi Seicvala, saxelmwifos gavlenebi SeizRuda. sawarmoebi
gaerTianda da privatizaciebic ganxorcielda. es Seexo aramarto did liTongadamamuSavebel koncernebsa da bankebs, aramed
iseT sawarmoebsac, rogoricaa, magaliTad, avstriis saxelmwifo
stamba, venis aeroporti, mineraluri zeTebisM saxelmwifo sazogadoeba (OMV) da safosto Semnaxveli salaro; Sesaferis partniors eZeben fostisaTvis. liberalizacia moxda energetikis seqtorSic (eleqtroenergia da gazi) da kerZo sawarmoebs saSualeba miecaT, Tavad SearCion maTTvis misaRebi energomomwodebeli.
amasobaSi ekonomikis kvlevis institutebma daadastures, rom
evrokavSiris aRmosavleTiT gafarToebam yvelaze meti sargebloba avstrias moutana. bevri eqsperti Tvlis, rom alpebis respublika „globalizaciis gamarjvebulia“.
Svidi umdidresi eridan erT-erTi
cota xnis win avstriuli ekonomika jer kidev yvaoda. didi moTxovna iyo safirmo niSanze „avstria“. eqsportis bumi iyo, uamravi ucxouri firma xsnida warmomadgenlobebs avstriaSi (gansakuTrebiT venaSi). meores mxriv, Tavad avstria iyo erT-erTi
yvelaze didi investori evrokavSiris axal wevr qveynebSi. umuSevroba SedarebiT dabali iyo.
mere finansuri da ekonomikuri krizisi daiwyo. 2008 wlis Semdeg msoflio ekonomika iseT rTul mdgomareobaSi aRmoCnda,
romelsac meore msoflio omis Semdgom analogi ar moeZebneba. es
viTareba avstriasac Seexo, pirvel rigSi ki, saeqsporto bazars.
umuSevrobam rekordul maCvenebels miaRwia. Tumca, OECD31-s
bolo prognozebi mainc iZleva optimizmis safuZvels. am monacemebiT msoflio ekonomikaSi 2011 wlidan zrda unda daiwyos.
gansakuTrebulad momgebiani pozicia uWiravs avstrias Tavisi
maRalkvalificiuri da produqtiuli SromiTi resursis, ganaTlebuli da kargi ideebis mqone mdidar mewarmeTa wyalobiT. swo31 OECD-ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis saerTaSoriso
organizacia

78

red maTi udidesi damsaxurebaa, rom dReisaTvis avstria evrokavSiris ekonomikuri standartebis Top 4-e donis moTxovnebs akmayofilebs.
bevri avstrieli verc ki ijerebs, rom maTi patara qveyana
evrokavSiris umdidres qveynebSi rigiT meoTxea. amasTan, OECD-s
„keTildReobis rankingSi“ 1999 w. mecxre adgilze iyo, 2008 wels
ki ukve meSvide adgilze gadainacvla. es imas niSnavs, rom avstria
msoflios 7 umdidresi qveynis jgufSia. vena da misi Semogareni
londonsa da hamburgTan erTad evrokavSiris yvelaze mdidar
regionad saxeldeba.
raSi gamoixateba es simdidre? rac Seexeba keTildReobis „klasikur“ simboloebs (feradi televizori, DVD-fleieri, macivari, telefoni, mobiluri da a.S.) avstriuli ojaxebi am mxriv praqtikulad srulad arian aRWurvili. avstria, aseve, erT-erT pirvelia im qveynebs Soris, sadac erTsul mosaxleze yvelaze meti
avtomanqana modis. 1990 wels yovel aTas mosaxleze 388 manqana
modioda, 2007 wels ki es ricxvi 511-mde gaizarda.
aseTi warmatebis bevri sxva mizezic unda dasaxeldes. omis Semdgom wlebSi ganxorcielebuli marSalis gegmis farglebSi Semosulma daxmarebebma sastarto kapitali Seqmna. sabazro ekonomikis principma, konsensusis politikam, socialurma TanamSromlobam, magram aseve, kargad funqcionirebadma garesamyarom da
kulturulma garemocvam mniSvnelovani wvlili Seitanes imaSi,
rom dRes avstria Zalian warmatebulia saerTaSoriso rankingSi.
mdidari avstria – Raribi avstria
is, rom avstria dRes msoflios umdidres qveyanaTa ricxvSia,
udavod saamayoa patara qveynisTvis, romelsac meoce saukunis
Sua wlebamde evropis RaribTa TavSesafars eZaxdnen.
dRes avstrielTa ori mesamedi mdidrulad cxovrobs da araviTari ekonomikuri da socialuri problema ara aqvs. meores mxriv,
ar SeiZleba imis ardanaxvac, rom qveyanaSi siRaribec arsebobs.
iTvleba, rom dReisaTvis avstriaSi erTi milioni adamiani Raribia an „siRaribis safrTxis qveS imyofeba”. maTi yovelTviuri Semosavali 744 evroze naklebia da isini iZulebulni arian, uari Tqvan
iseT „aucilebel rameebze”, rogoricaa axali tansacmeli, sakmarisi gaTboba, yovelwliuri Svebuleba, mobiluri telefoni, sakuTar janmrTelobaze zrunva… an keTilmowyobili bina. es adamianebi,
umetes SemTxvevaSi, qalebi, mravalSviliani ojaxis wevrebi, mar-

79

toxela dedebi da umuSevrebi arian. isini xSirad avadmyofoben,
nestian, viwro binebSi cxovroben da Tu muSaoben, iseTi samsaxuri
aqvT, romlis SemosavliT cxovreba faqtiurad SeuZlebelia.
TvalSi sacemia avstriaSi is faqti, rom gansxvavebuli socialuri warmomavlobis bavSvebs socialuri winsvlis gansxvavebuli Sansebi aqvT. ganaTlebis miRebis perspeqtiva jer kidev didad
aris damokidebuli mSoblebis statusze. umaRlesi ganaTlebis
mqone mSoblebis Svilebi ufro xSirad xvdebian universitetebSi,
vidre muSaTa fenis warmomadgeneli axalgazrdebi.
problemebia saerTo qonebis gadanawilebis mxrivac. mosaxleobis 1 procenti (mdidarTaA Soris umdidresi) flobs saerTo qonebis 34 %-s. mosaxleobis yvelaze mdidari nawili (10 %) saerTo
qonebis ori mesamedis mflobelia (70%).
avstria 2007: ori perspeqtiva
Tu gamovricxavT avstriis sust wertils „umuSevrobas”, avstrielebi maSinve msoflios mwvervalze myofTa Soris moeqcevian.: ori bina, ori avtomanqana, ori samsaxuri da mravali sxva
upiratesoba yvelaze maRali fenis 10 000 warmomadgenlisaTvis. ubralo avstrieli palma-de-maliorkasa da antaliis nazavs
„sjerdeba”, rasac 40 saaTiani samuSao kvira da Zalian kargad anazRaurebadi damatebiTi samuSao saaTebi emateba.
Jurnalisti Kklaus emerixi
siRaribe sazRvrebSi eqceva.
siRaribe mxolod mdedrobiTi sqesisaa.
siRaribe Zalian axalgazrdaa.
siRaribe memkvidreobiTia.
siRaribe avadmyofobas iwvevs.
siRaribes mravali gansxvavebuli saxe aqvs.
„mamaCemi glexi iyo, dedaCemi - damlagebeli. saWmeli, tansacmeli da saTamaSo sakmarisi gvqonda. mxolod saTxilamuro kursebze da ramdenimedRian saskolo gasvlebze miwevda uaris Tqma.
saamisod fuli ar gvyofnida.”
„bavSvobaSi mware siRaribe vnaxe: saWmeli ar gvqonda, binas ver
vaTbobdiT, zamTris Tbili fexsacmeli ar mqonda, usaxsrobis

80

gamo verc skolaSi davdiodi, dedaCemi mTel fuls sasmelSi xarjavda. erTaderTi Tojina mqonda.”
ase ixsneben bavSvobas karitasis32 saerTo dasaxlebaSi mcxovrebi qalebi, romelTac dRes TviTon hyavT bavSvebi da maTze pasuxismgebloba akisriaT.
amonaridi karitasis (youngCaritas.at) sainformacio broSuridan
avstriuli ekonomikis safuZvlebi da struqturebi
avstrias maRalganviTarebuli industria aqvs, gansakuTrebiT mniSvnelovania momsaxurebis sferos maRali done. miuxedavad imisa, rom es sfero mTliani Sida produqtis 67,1 % moicavs
da yvelaze did wils qmnis, avstria, pirvel rigSi, mainc industriul qveynad iTvleba.
avstriuli ekonomika metwilad mcire da saSualo bizneszea
agebuli. sawarmoTa 40%P mcire sawarmoa da 10 kacze mets ver asaqmebs. industriul sawarmoTa 80%-s 100 kacze naklebi TanamSromeli hyavs. mxolod 1,4 %-s Seadgens iseTi sawarmoebi, romelTac
100-ze meti kacis dasaqmeba SeuZliaT. samuSao adgilebis saerTo
raodenobis TiTqmis erTi mesamedi erTkaciania an Zalian mcirericxovan ojaxur bizness warmoadgens.
Semosavlebi avstriaSi, marTalia, maRalia, magram isini arc
bevrad aRemateba avstriis msgavs sxva qveynebSi arsebul saxelfaso anazRaurebebs. iaponelebisa da amerikelebisgan gansxvavebiT, romlebic amjobineben, ufro maRali xelfasebi da naklebi
Tavisufali dro hqondeT, avstrielebi upiratesobas cxovrebis
xarisxs aniWeben, kerZod, nakleb samuSao drosa da SedarebiT xangrZliv ardadegebs irCeven.
industria, turizmi, delikatesebis maRazia
evropis industrializaciis procesi avstrias SedarebiT
gvian miswvda. industriis mSeneblobis sakiTxi am qveyanaSi mxo32 romaul-kaTolikur eklesiasTan arsebuli socialur-humanitaruli
organizacia (Caritas-is saerTაSoriso qseli msoflios sxvadasxva qveyanaSi moqmed 162 aseT organizacias aerTianebs)

81

lod nacional-socialistur epoqaSi dadga, roca omis samzadisma Sesabamisi ekonomikuri cvlilebebi moiTxova. dRes avstriis
ekonomikis sayrdeni industriuli mrewvelobaa. wamyvani dargebia: qimiuri industria, manqanaTmSenebloba da liTondamuSaveba,
eleqtrowarmoeba da eleqtroteqnika, satransporto industria.
gansakuTrebulad warmatebuli arian avstriuli sawarmoebi Semdeg sferoebSi: sakvebi produqtebi, sasmeli, SefuTvis teqnika,
mikroeleqtronika, sainformacio teqnologia aseve, wylisa da
ekoteqnika (reciklireba, nagvis gadamuSaveba). didi xnis tradicia aqvs safeiqro da samkervalo warmoebas, romelic Zalian maRali xarisxis produqcias uSvebs da amgvarad uZlebs iseTi qveynebis konkurencias, sadac muSaxeli Zalian iafia.
momsaxurebis sfero, mTliani Sida produqtis ori mesamediT,
avstriuli ekonomikis yvelaze swrafad mzardi seqtoria. avstriis ekonomikis yvelaze mniSvnelovan dargebs miekuTvneba turizmi. avstria yovelwliurad 32 milion adamians maspinZlobs da
amgvarad msoflios im aTi qveynis siaSi Sedis, sadac wlis ganmavlobaSi yvelaze meti adamiani Cadis dasasveneblad. turistuli
sawarmoebi 2009 wels mTliani Sida produqtis 8,2 %-s da damatebiT samuSao adgilebs qmnida.
soflisa da satyeo meurneobas, marTalia, mxolod 2 % Seaqvs
mTlian Sida produqtSi, magram garemos dacvisa da movlis TvalsazrisiT uzarmazari mniSvneloba eniWeba. namdvili liderebi
arian avstrieli fermerebi bioproduqtebis warmoebaSi, rogoricaa rZe, karaqi, xili da yveli. cxadia, SecdomaSi ar unda Segviyvanos sloganma „avstria - delikatesebis maRazia” da ar unda
dagvaviwyos, rom avstriuli soflis meurneoba, bevris azriT,
krizisSia. es gansakuTrebiT mTis regionebis glexobas exeba. TavianTi produqciis gayidviT miRebuli SemosavlebiT maT cxovreba uWirT da saxelmwifos daxmarebaze arian damokidebulni.
amas rTuli samuSao pirobebic emateba, ris gamoc axalgazrdebi
masiurad toveben am adgilebs da qalaqebSi gadadian sacxovreblad.
„damzadebulia avstriaSi, magram TiTqmis ar aris cnobili”
maneris vafli (Manner), ridelis (Riedel) Wiqebi, svarovskis (Swarovski) samkaulebi da redbuli (Red Bull). es mxolod mcire CamonaTvalia avstriuli safirmo nawarmisa. magram yvelam icis ki,
rom es produqcia avstriaSi mzaddeba? redbulsa da svarovskize

82

danamdvilebiT SeiZleba iTqvas, rom am saxelebs didi xania yvelgan icnoben, rogorc amerikis SeerTebul StatebSi, ise aziaSi.
redbuliT, energiis momniWebeli am saocari sasmeliT Staiermarkelma ditrix mateSicma mTeli msoflio daipyro. sazogadod,
avstriul produqtebs mxolod maSin eZlevaT ucxoeTSi cnobadobis Sansi, Tu isini avstriasTan asocirdebიან. zaxers (Sacher),
magaliTad, yvela icnobs, Stairs (Steyr) ki - Zalian cota vinme.
bevri avstriuli sawarmo Zalian warmatebulia msoflio bazris calkeul patara niSebSi, magram maT, zogadad, aravin icnobs. zogierTi maTgani Tavis saerTaSoriso avtoritets mxolod tradicias umadlis. asea, magaliTad, fortepianoebis mwarmoebeli firmis biozendorferis (Bösendorfer) SemTxvevaSi. „radgan arsebobs fortepiano, arsebobs biozendorferic”, ganacxada
erTxel avstriis yvelaze popularulma jazmenma jo zavinulma
(Joe Zawinul). biozendorferis roialebi erTeuli egzemplarebia,
romlebic msoflios yvela saxelganTqmul sakoncerto darbazSi dgas da maT gansakuTrebul prestiJs matebs. pirvel rigSi ki,
es instrumentebi avstriuli kulturis sakuTrebad iTvleba.
msoflio aRiareba aqvs mdidari tradiciebis mqone, faifuris
mwarmoebel avstriul manufaqtura augarTens (Augarten), romelsac iaponiaSi warmomadgenlobac ki aqvs.
avstriuli firmebi msoflio liderebi arian mraval dargSi.
ramdenime magaliTs davasaxelebT:
- berlinis raixstagis Senobis gumbaTi avstriulma firmam
(gaerTianeba „vaagner-biro”/Waagner-Biro) dagegma, daamzada da
daamontaJa.
- msoflios wamyvani saopero Teatrebi avstriul sasceno teqnikas iyeneben. madridis (Teatro Real), barselonas (Gran Teatro
Liceo), kopenhagenis, Sanxais (Oriental Arts Center) da sxv. cnobili
Teatrebi vaagner-biro-s (Waagner-Biro) teqnikas iyenebs. portos saopero Teatri (Casa da Musica) TanamSromlobs firmebTan:
encfelderi (Enzfelder), BTH da rolo-toifeli (Rollo-Teufel).
- firma „dopelmairi” (Doppelmayr) sabagiro teqnikis erT-erTi
umsxvilesi mwarmoebelia. misi saTavo ofisi volfurtSi mdebareobs.
- firma „plaseri da Toireri” (Plasser&Theurer), romelsac Tavisi
ZiriTadi qarxnebi lincSi aqvs, msoflio bazarze pirvel adgilzea liandagebis mSeneblobis dargSi.
- bangkokis metros vagonebi simensis saaqcio sazogadoebis (Siemens AG) mier iqna damzadebuli.

83

- viner noiStatSi33 mdebare sawarmo „daimond airkrafti” (Diamond Aircraft) weliwadSi 400 patara TviTmfrinavs amzadebs, romelic msoflioSi erT-erT yvelaze usafrTxo safren aparatad iTvleba.
- avstriuli firma Frequentis msoflio bazris lideria frenis
usafrTxoebisaTvis saWiro sainformacio da sakomunikacio
sistemebis warmoebaSi. misi klientebis ricxvSi ara marto
skotland iardi, aramed germaniisa da Sveicariis rkinigzebi
da aseve praqtikulad msoflios yvela aeroporti Sedis. 2007
wels venaSi mdebare am firmam didi SekveTa miiRo aSS-s kosmosuri kvlevebis erovnuli sammarTvelosgan (NASA).
asze meti avstriuli sawarmo mraval sruliad gansxvavebul
produqcias awvdis msoflio bazars. mxolod ramdenimes davasaxelebT: manqanebi, avtoaRWurviloba, tradiciuli samosi,
Tanamedrove dizainis aveji, kompiuteruli Cipebi, windebi, pistoletebi, jemebi, sakancelario beWdebi da saxanZro manqanebi. avstriaSi Txilamurebis mwarmoebeli fabrikebis arseboba,
bunebrivia, aravis akvirvebs, magram is, rom gracSi mdebareobs
msoflioSi yvelaze didi, kerZo da damoukidebeli, maRali teqnologiebis centri, romelic Zravebsa da testirebis sistemebs
qmnis (AVL List), TavisTavad cxadi sulac ar aris.
Jurnalisti klaus emerixi aRniSnavs, rom avstrielebi erovnuli
safirmo produqtebis arsebobis aucileblobas iseT did mniSvnelobas ar aniWeben, rogorc Svedebi da holandielebi. miT ufro gasaocaria, ambobs Jurnalisti, rom avstria msoflio bazarze liderTa
Sorisaa da erT-erT wamyvan adgils iWers, rac am sakiTxiT dainteresebuli avstrielebisTvis ar aris yovelTvis da mTlianad gasagebi.
patara qveyanas, marTlac, „SeuZlia iamayos sakuTari miRwevebiT industriis sferoSi, roca saqme kreatiulobas, yvelaze Tanamedrove
teqnologiebs, patentebsa da sasaqonlo warmoebas exeba.”
turizmi
avstria msoflioSi erT-erTi yvelaze popularuli qveyanaa,
romelsac Svebulebis gasatareblad irCeven. miuxedavad msoflio finansuri da ekonomikuri krizisisa 2008 weli kvlavac rekorduli iyo avstriuli turizmisTvis. turistul industrias
33 Wiener Neustadt - qalaqis saxelwodeba. mdebareobs qvemo avstriaSi, daaxl. 50 km. manZilze qveynis dedaqalaq venidan.

84

qveynisTvis Zalian didi mniSvneloba aqvs, radgan uamrav samuSao
adgils da saerTo Sida produqtis 9 procents qmnis.
turistebis or mesamedze meti ucxoelia, umetesoba germaniidan (40 %), holandiidan, didi britaneTidan, Sveicariidan da
italiidan Camodis da Svebulebis gasatareblad, ufro xSirad,
tirols, zalcburgsa da kerntens irCevs. Tumca, turistebi wina
wlebTan SedarebiT naklebi droiT rCebian qveyanaSi. avstrias
axali bazrebi da zrdis sxva tempi esaWiroeba. es ki aRmosavleTSia. ramdenjerme moimata rusi, rumineli, bulgareli da Cexi turistebis ricxvma.
cxadia, vena Tavisi RirsSesaniSnaobebiT, kvlavac rCeba turistebis sayvarel adgilad. 2009 wels venaSi 9,8 milionma turistma
gaaTia Rame. es namdvili rekordi iyo. venis dasaTvaliereblad
msoflios yvela kuTxidan modian, pirvel rigSi, germaniidan da
aRmosavleT evropis qveynebidan Tavad avstrielebsac yvelaze
metad germaniaSi uyvarT dasasvenebelad wasvla.
SesaZloa, avstria, rogorc qveyana, sadac mTeli Svebulebis
gatarebas dagegmavda turisti, iseTi mimzidveli aRarc aris.
samagierod, imata im ucxoelTa raodenobam, romlebic sul ramdenime dRiT stumroben qveyanas. ukanaskneli aTi wlis manZilze
avstriaSi saqalaqo turizmis warmoudgeneli bumia (rva federaluri miwis dedaqalaqi da vena).
miuxedavad imisa, rom avstriaSi Ramis gaTevis uamravi saSualebaa, dawyebuli feSenebeluri sastumroTi da damTavrebuli
alpur mdeloze mdebare qoxiT, turistTa umetesoba mainc saojaxo sastumroebs irCevs, sadac stumrebs adgilobriv kerZebsa
da individualur momsaxurebas sTavazoben. eqspertebi Tvlian,
rom turistuli industriis Semdgomi ganviTarebisas mTavari aqcenti ukve ara raodenobaze, aramed xarisxze unda gakeTdes.
aucileblad unda iTqvas isic, rom turizms uaryofiTi mxareebic aqvs. es gansakuTrebiT zamTris kurortebs exeba. saTxilamuro trasebisa da sahaero liftebis mowyoba Zalian mZime gavlenas
axdens landSaftze. amis gamo, mosaxleobis garkveuli nawili turistuli biznesis kidev ufro gafarToebis winaaRmdeg gamodis.

85

6. vin arian avstrielebi?
erovnuli xasiaTi
sayovelTaod damkvidrebul kliSeebs Tu davujerebT, avstrielebi (qalebic da kacebic) mudam mxiaruli da xalisiani xalxia, garda amisa, Tavaziani, zrdilobiani da stumarTmoyvarec.
dRisiT yavis saxlSi jdoma uyvarT, saRamoobiT ki Rvinis duqans
miaSureben, axladdawuruli Rvinis dasagemovneblad. Tu avstrieli soflad cxovrobs, aucileblad simReris (Jodler34) an cekvis (Schuhplattler35) ansamblis wevria. muSaobas avstrielebi arc ise
seriozulad uyureben, gemrieli saWmeli da kargi Rvino maTTvis
bevrad ufro mniSvnelovania.
saerTod, SeiZleba ki zogadad „avstrielebze” laparaki? ra
aqvT am adamianebs erTmaneTTan saerTo? Zalian Znelia, yvela
avstrielis erT qudqveS moqceva. didia gansxvavebebi maT temperamentsa da cxovrebis wesSi. forarlbergeli alemanel SveicarelTan ufro met siaxloves da naTesaur kavSirs grZnobs,
vidre burgenlandel avstrielTan. zemoStiriel mTiel glexs
wuwuna venelTan saerTo, albaT, Zalian cota aqvs. avstrielebi
iseve mkveTrad gansxvavdebian erTmaneTisgan, rogorc avstriis
landSaftebi. kliSeebi arc aris didad sarwmuno. maTi umetesoba mxolod naxevrad aris marTali. cxadia, avstrielebs uyvarT
cxovrebiT tkboba. Tumca, saboloo jamSi, avstriaSic bevrs da
muyaiTad Sromoben. ase rom ar iyos, saidan eqnebodaT amdeni eleqtrosadguri, fabrika da Tanamedrove nageboba?
arc is aris mTlad swori, rom amboben, avstrielebi sul mxiaruloben da erTobiano („mocekvaveebisa da meviolineebis eri”,
rogorc erTma poetma Tqva). maT xasiaTSi sakmaod Warbadaa agresia, sentimentaluroba, melanqolia da depresia. ase rom ar iyos,
riT aixsneboda is faqti, rom avstria im qveynebis ricxvSi Sedis,
sadac yvelaze meti avtoavaria xdeba. xolo, rac Seexeba msoflios sxvadasxva qveyanaSi TviTmkvlelobebis raodenobas, avstria aqac erT-erTi pirvelTagania (CamorCeba ungreTsa da fineTs).
principSi, avstrielebi, marTlac, optimistebi arian, mdgomareobidan Znelad gamoiyvan da far-xmalsac advilad ar yrian. ar
34 simRera teqstis gareSe, registris xSiri da swrafi cvliT
35 avstriuli xalxuri cekva

86

uyvarT, roca vinme simSvides urRvevs, zRudavs an aCqarebs. roca
raRac ar gamosdiT, simSvides inarCuneben da amboben: „xom SeiZleboda, uaresic momxdariyo!’ an „aq mets mainc verafers gaakeTebs kaci!”.
avstrielebze amboben, rom isini improvizaciis didostatebi
arian. saboloo jamSi, maT, mainc, yvelaferi kargad gamosdiT.
rac Seexeba avstrielebis Tavazianobasa da didsulovnebas.
erovnuli umciresobebisa da samxreT-aRmosavleTis qveynebidan
Camosuli emigrantebisa da ltolvilebis mimarT yvela avstrieli rodi iCens keTilganwyobas. arc avstrielebis Tavazianobaa
yovelTvis mTlad gulwrfeli. turistebis mimarT avstrielebis
Tavaziani damokidebuleba xSirad moCvenebiTia. avstrielebs silaRe namdvilad aqvT, magram popularuli sloganis („oRond ar
amaCqaroT!”) ukan SeiZleba gulgriloba, pasiuroba da pesimizmic
imalebodes. amgvarad, avstriuli mentaloba bevr winaaRmdegobas moicavs da Zalian Znelad gasagebia. cudi Tvisebebic bevri
aqvT da kargic, Tumca, avstrielebSi orive erTmaneTs abalansebs, msgavsad sxva xalxebisa.
identuroba – avstriuli cnobiereba – erovnuli siamaye
TavianTi istoriis manZilze avstrielebi mudmivad svamdnen
kiTxvas: vin varT Cven? am kiTxvaze pasuxis gacema advili sulac
ar yofila, radgan cneba „avstrieli“ gamudmebiT icvleboda rogorc teritoriuli, ise Sinaarsobrivi TvalsazrisiT.
mecxramete saukuneSi saxelwodebaSi „avstria“ moiazreboda
imperia, romelic istoriulad erTmaneTTan Serwymul teritoriebs moicavda (1804 wlidan), mogvianebiT avstro-ungreTis monarqia igulisxmeboda (1867 wlidan). avstria iyo habsburgebis
dinastiis mier gaerTianebul, eTnikurad da enobrivad erTmaneTisgan ukiduresad gansxvavebul saxelmwifoTa kavSiri.
1867 wels ungreTTan dadebuli xelSekrulebis Tanaxmad monarqiis araungrul nawilebs avstrias uwodebdnen, amave dros,
cxadia, arsebobda „avstria“ rogorc zeerovnuli cneba. germanuli warmoSobis avstrielebs mTlian monarqiaSi erTmniSvnelovani upiratesoba hqondaT. rac metad iRviZebda aragermanel avstrielebSi erovnuli identurobis SegrZneba, miT ufro Zlierdeboda germanuli nacionalizmi.
dunais monarqiis daSlam germanuli warmoSobis avstrielebisTvis cxadi gaxada, rom isini germanelebi iyvnen. 1918 wels gamo-

87

cxadebuli moTxovna germaniis axal respublikasTan mierTebis
mizniT, amgvari azrovnebis logikuri Sedegi iyo. mokavSireebma
am moTxovnas veto daades. avstria kvlavac avstria unda yofiliyo, da is avstrielebic, romelTac germaneloba surdaT, avstrielebad unda darCeniliyvnen. meoce saukunis ocdaaTian wlebSi avstria Tavs meore germanul saxelmwifod aRiqvamda, oRond,
ukeTes germanul saxelmwifod. pirveli respublikis politikuri speqtris mier damaxinjebuli germanul-avstriuli erovnuli
TviTSegnebiT aixsneba is faqti, rom 1938 wels avstrielTa umetesoba germaniasTan mierTebis momxre iyo.
mxolod omis periodSi iwyo Camoyalibeba avstriuli erovnulobis gancdam da 1945 wlidan avstrielebi metwilad Tavs
damoukidebel erad miiCneven. dRes arcerTi avstrieli Tavs
germanelad ar Tvlis. saxelmwifo xelSekruleba, qveynis neitraliteti da gaerTianebuli erebis organizaciis wevroba axali avstriuli erovnuli TviTSegnebis saidentifikacio simboloebad iqca. saxelmwifo xelSekrulebam suvereniteti moitana,
neitralitetma qveyana aRmosavleTsa da dasavleTs Soris gaCaRebul konfliqts aarida, xolo gaerom, romelsac maSin kurt
valdhaimi edga saTaveSi, avstria msoflio asparezze gaiyvana.
ekonomikurma aRmavlobam, socialurma usafrTxoebam da qveynis
saerTaSoriso kulturulma mniSvnelobam („kulturuli Zalaufleba“) aseve didi wvlili Seitana avstriuli identurobis saboloo CamoyalibebaSi.
avstrielTa udidesi umravlesoba dadebiT pasuxs scems kiTxvaze, arsebobs Tu ara damoukidebeli avstrieli eri. amas adasturebs praqtikulad yvela gamokiTxva, romelic bolo aTwleulebSi Catarda. Tu 1947 wels avstrielTa mxolod 47% uwodebda
Tavs avstriels, 2006 wlisaTvis maTi raodenoba 75% gautolda.
rogorc hans rauSeri aRniSnavs, dRes avstrielebs „gamyarebuli“, aragermanuli erovnuli TviTSegneba aqvT. aq arc saerTo
enazea saubari da arc konretul erTan mikuTvnebadobaze. gadamwyveti mniSvneloba eniWeba imas, rom avstrielebi aRiareben
TavianT qveyanas, avstrias. sxva qveynebTan SedarebiT jer kidev
axalgazrda respublika – msgavsad aSS da Sveicariisa, e.w. „survils dafuZnebuli eria“ .
avstrielebi amayoben sakuTari TaviT da TavianTi qveyniT, da
sxvagan cxovreba ar surT. mainc, riTi amayoben? saxelmwifo xelSekruleba da neitraliteti, miuxedavad imisa, rom didi xania lamis miTebad iqca, dRemde warmoadgens avstriuli identurobis
mZlavr sayrdens. isini axali avstriis simboloebad iqca. aseTi

88

axali avstriiT namdvilad SeiZleba iamayos adamianma. avstrielebi amayoben sasiamovno landSaftebiT, mTebiTa da tbebiT.,
aseve, miRwevebiT medicinaSi, sportSi, musikaSi, mecnierebasa da
xelovnebaSi. samSoblo, kargad nacnobi ena, gemrieli saWmeli da
WeSmariti silaRe, socialuri sistema, romelsac bevri saukeTesod miiCnevs mTels msoflioSi, aseve warmoadgens avstriuli
identurobis Semadgenel nawilebs.
TavisTavad cxadia, rom nomer pirveli erovnuli sportis
saxeoba, TxilamurebiT sriali, avstriuli identurobis mniSvnelovani faqtoria. kiTxvaze, bolos da bolos, mainc romelia is
Tvisebebi, romelTac avstrielebi TavianT erovnul koleqtivs
miakuTvneben, avstrielebi dauyovnebliv pasuxoben: “ simpaTiuri“, „gulRia“, bejiTi“, „ganaTlebuli“, „sazriani“, „warmatebuli“, „saimedo“, „mimtevebeli“, „Sedegze orientirebuli“ da „momxibvleli“. yvela dasaxelebuli (da kidev mravali sxva) Tviseba
avstrielTa TviTkmayofilebis maRali xarisxis maCvenebelia da
isini maTi koleqtiuri TviTgancdis elementebad iqca. es suraTi
bolo aTwleulebSi Camoyalibda da dRemde arsebiTi cvlileba
ar ganucdia.
barbara kudenove-kalergi
vin var? sad vimyofebi?
mosazrebebi identurobis TemasTan dakavSirebiT
bavSvobidan sami sxvadasxva qveynis erovnuli himnis qveS vizrdebodi.
Tumca, sakuTari identurobis povna arc axla, zrdasrul asakSi gamxdara maSindelze advili. nuTu, bolos ganurCevlad yvelani usamSoblo adamianebad viqceviT?
„sad aris Cemi saxli, Cemi samSoblo?“ ase iwyeba CexeTis erovnuli himnis teqsti. me mas pirvel klasSi vmRerodi, roca praRis
germanul skolaSi vswavlobdi. Cexuris Semdeg slovakur himnsac
vasrulebdiT, germanulad Targmnili teqstis mRera cota miWirda da vborZikobdi: „tatraze elavs da Weqa-quxilis xma ismis“.
meore klasSi ukve germaniis himns vmRerodiT „germania, germania,
yvelaferze maRla“. amasobaSi Cemi samSoblo „bohemiisa da moraviis proteqtoratad“ iqca da mec, rogorc germanuli umciresobis warmomadgeneli, germaniis raixis moqalaqe gavxdi. 1945 wels

89

Cveni ojaxi bohemiidan gaaZeves da ase gavxdi avstrieli. mere
avstriul gimnaziaSi avstriis himnic maswavles -„mTebis qveyana,
qveyana mdinaris piras“. sami gansxvavebuli himni, sami sxvadasxva
qveynis moqalaqeoba, sami gansxvavebuli identuroba, amdeni ram
erT bavSvobaSi. sinamdvileSi, mainc, vin viyavi?
ah, Sen xom sudeteli36 germaneli xar, meubnebodnen Cemi axali,
avstrieli Tanamemamuleebi. ara, ara, Tavs vicavdi me, sulac ara.
me sudeteli ki ara, praReli var. dabneuli mzeriT mpasuxobdnen,
gana, ra gansxvavebaao? mamaCemma Cveni erovneba ganmanaTleblobis epoqis filosofosis bernhard bolcanos ganmartebis mixedviT aRwera.
me bohemieli var, romelsac germanuli ena37 aqvs, vambobdi me.
Zneli iyo maTTvis amgvari ganmartebis gageba, niuansebSi wvdomis
did interess arc iCendnen. Tumca, maTi dabneuloba amiT rodi
mTavrdeboda.
germaniis gaerTianebis Semdeg avstriis tele-radiomauwyeblobis korespondentis statusiT vewvie Cems mSobliur praRas.
Tavidan momixda sakuTari erovnuli identurobis axsna. ah, venaSi cxovrobT? emigranti xarT? …

Cven gvgonia, viciT, rogor gamoiyureba „is”, saxelad avstrieli. wodebrivi saxelmwifodan nacisturi periodis gavliT dRemde, cneba avstrielis imgvari gageba Camogviyalibda, romelic
sazogadoebriv realobas sul ufro naklebad asaxavs.
...qveyana icvleba da masTan erTad, mosaxleobac. magram arc es
warmoadgens maincadamainc, raime axals.
meoce saukunis dasawyisSi avstriulma da, gansakuTrebiT, venis sazogadoebam didi saxecvlileba ganicada. mizezi bohemiidan
da galiciidan Camosuli aTiaTasobiT Cexi da ebraeli migrantis
mozRvaveba iyo. YmaSinac awuxebda avstrielebs ucxo gavlenisa da
sakuTari kulturis dakargvis SiSi. maSinac Zlieri iyo antiCexuri da antisemituri propaganda. sinamdvileSi ki, am axali sisxlis
Serevas Sedegad mohyva is saocari warmatebebi literaturaSi,
36 sudetis olqi- bohemiisa da moraviis teritoriebi, romlebic ZiriTadad germanelebiT iyo dasaxlebuli.
37 sxeulis nawili

90

xelovnebaSi, musikasa da mecnierebaSi, romliTac ase cnobilia
mecxramete saukunis bolosa da meoce saukunis dasawyisis venis
kultura.
dRes, TiTqos, istoria meordeba. 1989 wels, sazRvrebis gaxsnis Semdeg, avstrias, iseve, rogorc zogadad evropas, erTbaSad
miawyda migrantTa axali talRa, romlis tempi bevri avstrielisTvis gausaZlisi aRmoCnda.
Cven vcxovrobT samyaroSi, romelic swrafad icvleba. es
garkveul moTxovnebs uyenebs aramarto Camosulebs, aramed adgilobriv mcxovreblebsac. rogori orientaciaa saWiro? romelia
myari Rirebulebebi, romeli eqvemdebareba ganviTarebas? ras
unda daeyrdnos adamiani yovelTvis? risi gadmoReba SeiZleba
sxva kulturebidan? aris Tu ara qveyanaSi erTi „wamyvani kulturis” arsebobis aucilebloba? SesaZlebelia Tu ara ramdenime
gansxvavebuli kulturis srulfasovani Tanaarseboba?
sakuTari identurobis gansazRvra dRevandel viTarebaSi iseTi Cveulebrivoba aRar aris, rogorc es Cveni wina TaobebisTvis
iyo. dRes es miRwevad iTvleba. identuroba mSoblebisgan „memkvidreobiT” aRar gadmogvecema. erovneba, religia, statusi da
mdgomareoba, politikuri orientacia, adgili sazogadoebaSi – am yvelafers adamiani dRes metwilad TviTon iqmnis. rac
ufro kompleqsuria garemoebebi, miT ufro rTulia am amocanis
Sesruleba.
ganurCevlad usamSoblo adamianebi? xom ar yalibdeba amasobaSi usaxuri sazogadoeba, adamianebis gaugebari nazavi, romelSic
urTierTSereuli kulturebi TandaTan qreba da romelSic ukve
aRaravin grZnobs Tavs „Sin”? vfiqrob, es ase ar aris. me, Cemis
mxriv, Zalian mixaria, rom, mindoda Tu ar mindoda, mainc momixda
sakuTari identurobis dasaxeleba.
(Die Presse, PbeWduri gamocema, 05.09.2009, mcire SemoklebiT)
avstrielebi da germanelebi
avstrielebsa da germanelebs Soris damokidebuleba mravali
diskusiis mTavari Temaa, roca sakiTxi avstriul identurobas

91

exeba. sul erTia, saiT aqvs orientacia aRebuli avstrias, aRmosavleTisken Tu dasavleTisken, ufrosi Zmis Crdili mudam
Tan sdevs. orive qveyanas, marTalia, uamravi aqvs saerTo, magram
mainc bevri ramiT gansxvavdeba erTmaneTisgan.
zogierTi saerTo maxasiaTebeli:
- avstria yvela sferoSi mWidrod aris dakavSirebuli germaniasTan. maT, rogorc mezoblebsa da evrokavSiris wevr qveynebs bevri saerTo interesi aqvT. germaniasTan avstrias yvelaze
grZeli sazRvari akavSirebs (816 km), Tumca, isic unda iTqvas,
rom evrokavSirSi gaerTianebam am sazRvars mniSvneloba praqtikulad daukarga.
- saerTo enam es ori qveyana kulturuladac gadaajaWva erTmaneTs (literatura, Teatri, kino da, pirvel rigSi, mediebi). sxvagvarad rom iTqvas: germaniasa da avstrias „saerTo ‚enobrivi
kultura“ (gerhard Stourci) aqvT. Sesabamisad intensiuri xasiaTi aqvs germanul-avstriul TanamSromlobas kulturasa da
mecnierebaSi.
- avstriasa da germanias xangrZlivi saerTo istoria aqvT, romelsac, bunebrivia, mravali konfliqti da saSineli omic axlda Tan.
- germaniasa da avstrias Soris uaRresad mWidro ekonomikuri
kavSirebi arsebobs. ukanasknel wlebSi ekonomikis zogierT
dargSi avstriam gauswro kidec germanias.
- germania da avstria msoflios umdidres qveyanaTa ricxvSi Sedian.
zogierTi ganmasxvavebeli maxasiaTebeli:
- germania teritoriulad oTxjer da metad aRemateba avstrias.
- germaniis mosaxleobis raodenoba daaxloebiT 80 milionia,
avstriisa – 8 milioni. Sefardeba: 10:1.
- germaniis federaciuli respublikis ekonomikuri potenciali
daaxloebiT 12-jer sWarbobs avstriisas.
- mTeli istoriis manZilze orive saxelmwifo yovelTvis ise
iqceoda, rogorc ori yvelasTvis cnobili, araTanaswori Zma.
amitomac iyo (istorikosebis azriT), rom avstrielebi pirveli msoflio omis Semdeg ufro advilad Seeguen teritoriebis
dakargvas vidre germanelebi. dRemde aseve gansxvavebulad
afaseben nacional-socializms am or qveyanaSi.
Tu ar CavTvliT germaneli turistebis mier drodadro gamoTqmul mware SeniSvnebs, germaniasa da avstrias Soris mniSvnelo-

92

vani gansxvavebebi ar arsebobs. gamokiTxvebi zustad aCvenebs, ras
fiqroben germanelebi avstrielebze da piriqiT. germanuli masisaTvis avstria „mSvenieri qveyanaa alpebSi, sadac sasiamovno adamianebi cxovroben“ (bretSnaideri). germanelis TvaliT danaxuli
tipiuri avstrieli „mxiaruli, simpaTiuri, mSvidobismoyvare,
gonieri adamiania, romelic Tavis cxovrebas xalisiT, optimisturad da xelgaSlili atarebs“. ufro ukeTesad avstrielebic
ver daaxasiaTebdnen, albaT, sakuTar Tavs. gamokiTxvebi adasturebs, rom avstrielebsac sruliad dadebiTi warmodgenebi aqvT
germanelebze. „mizandasaxuli“, ‚„mxiaruli“, „warmatebuli“ da
„Tanamedrove“, da, sxvaTa Soris, „xmaurianic“, - ase axasiaTeben
avstrielebi tipiur germanels. germaniasa da Sveicarias avstrielebi yvela sxva qveyanaze win ayeneben.
miuxedavad imisa, rom oficialurad avstriasa da germanias
Soris saukeTeso urTierTobaa da maT Soris yvelaze intensiuri kontaqtebia, ramdenime sakiTxSi uTanxmoeba mainc arsebobs.
avstrielebi xSirad aRSfoTebas ver malaven imis gamo, rom „germanelebma vera da ver iswavles, rom avstrielebi germanelebi ar
arian da rom unda aRiaron avstria, rogorc damoukidebeli eri“
(gabriele holceri). bevri avstrieli brazobs, rom maTma mezoblebma bevri ram ar ician avstriis Sesaxeb da „miTvisebuli aqvT“
avstriis bevri kulturuli memkvidreoba. avstrieli mwerlebisa
da xelovanebis germanelebad moxseniebas, cxadia, garkveuli
tradicia aqvs, magram avstrielebis TviTSegnebaze cudad moqmedebs. bevri avstrieli avtori didi xania germaniaSi aqveynebs
da germaneli mkiTxvelis gareSe maTi moRvaweoba, praqtikulad,
warmodgenelia, magram maTi umetesobisTvis Zalian mniSvnelovania, rom avstrielebad iqnan moxseniebulni da ara - germanel
avtorebad. sityva „germanuli kulturuli kolonializmi“ arc
Tu iSviaTad ismis. xandaxan „enobriv imperializmzec“ laparakoben da amboben, rom man ukve avstriul gastronomiaSic ki SeaRwia.
marTlac, avstriis turistul centrebSi SemoTavazebul meniuebSi Zalian xSirad aRmoaCenT kerZebis germanul dasaxelebebs,
rac bevri avstrielis gaRizianebas iwvevs. meores mxriv, Cndeba
sxva kiTxvac, kerZod, xom ar aris es avstrielTa erTgvari morCilebis gamoxatuleba.
germanuli gamomcemlobebisTvis zogjer miuRebelia avstrieli avtorebis teqstebSi avstriuli germanulisTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebis gamoyeneba. germanul leqsikonebSi avstriul terminebs kvlavac - sruliad usamarTlod - moZvelebul
germanulad moixsenieben. ucxour filmebs avstriaSi TiTqmis

93

yovelTvis germanuli (ara avstriuli germanuli) sinqroniT
aCveneben.
miuxedavad am yvelafrisa, erTi ram udavoa, avstrielebs swored iseT sferoebSi aqvT germaniaSi sakmaod didi gavlena, rogoricaa mecniereba, xelovneba da kultura. iseTi warmatebuli adamianebi, rogoricaa avtokonstruqtori ferdinand porSe, mwerali peter handke, aseve, pop-varskvlavebi peter aleqsanderi, udo
iurgensi da rainhard fendrixi amis karg magaliTad gamodgebian.
avstrielTa SiSnarevi ganwyoba Temisadmi „germanuli“, SesaZlebelia, maTive meryeobis gamoxatuleba iyos.
arasasiamovno iyo 2003 wels Catarebuli e.w. „naTesavTa hit-paradis“ monacemebi. amboben, rom sul ufro da ufro naklebi avstrieli GgrZnobs tradiciul „Sinagan naTesaobas“ germaniisadmi.
samagierod, gaZlierda es damokidebuleba ungrelebisa da Sveicarelebis mimarT, aseve, sxva mezobel xalxebTan, italielebTan,
CexebTan da slovakebTan damokidebulebaSi. germanelebi, mainc,
uwindeburad iTvlebian yvelaze axlo naTesavebad da am gancdas
movla da gafrTxileba unda.
peter turini: „germanelebi da avstrielebi – erTi turistuli Sexvedris qronika”
restornis avstriel mepatrones germaneli stumari sWirdeba am sityvis sruliad egzistencialuri gagebiT. mas yvelaferi
aqvs: hyavs coli, Svilebi, naTesavebi, momsaxure personali, mis
sakuTrebaSia saxli da turizmisaTvis zedgamoWrili garemo. mas
60 miliardi Silingi valic aqvs da misi samflobelos SemosasvlelTan dRe da Rame wiTeli naTura anTia. germaneli stumris
arCamosvla aramarto zarals miayenebs, aramed, pirdapiri mniSvnelobiT, gaanadgurebs mis finansur da fsiqiur arsebobas. avstriels germaneli mxolod Tavis winsvlisTvis rodi sWirdeba,
mas germaneli stumari, pirvel rigSi, Tavisi sicocxlis gasagrZeleblad esaWiroeba. amgvari ukidegano damokidebuleba zizRs
uCens, Tqven warmoidgineT, siZulvilsac ki mis mimarT, visze damokidebulebasac grZnobs da visze damokidebuli, sinamdvileSi
aris kidec. germaneli stumari avstriul restoranSi Sedis da
maSinve morCilebisa da mliqvnelobis atmosferoSi xvdeba: maspinZeli stumris germanuliT laparakobs, „missave“ kerZebs sTavazobs, „misive“ valutiT angariSsworebis saSualebas aZlevs,
cdilobs, „mis“ utifar mxiarulebas ahyves. Tumca, sakmarisia
germanelma stumarma iqauroba datovos, maSinve saSineli epiTe-

94

tebiT amkobs da mas Tavxed, Cia germans uwodebs, ambobs, magas xom
ar hgonia, Tavisi germanuli markebiT yvelas da yvelafris yidva
SeuZliao. visac, iZulebulia, pirSi eferos, imas zurgsukan dauzogavad lanZRavs.
industriulad organizebuli turizmis ganviTarebam da germaniidan adamianTa didi masebis avstriis miwaze da avstriul
restornebSi mozRvavebam Sedegad is moitana, rom saWiro situacias morgebadobis winaswar inscenirebuli da xelovnuri manera
avstrieli maspinZlis realur Tvisebad iqca.
Tu restornis mepatrones, mis cols da Svilebs, naTesavebsa da
momsaxure personals dRe da Rame „sxvanairad“ moqceva mouwevT,
isini sinamdvileSic „sxvanairebi“ gaxdebian. enobrivi, droiTi da
sulieri TvalsazrisiT mTlianad ucxoze orientirebam avstrielebi Tavadac ucxoebad aqcia: isini sakuTar Tavsac gauucxovdnen da TavianT axloblebsac.

95

7. Tanamedrove avstrielebi
ojaxi: tradiciebi da realoba
SeiZleba iTqvas, rom ojaxis instituti avstriaSic kriziss ganicdis. sociologebi ojaxis „moralur gadatvirTulobaze” laparakoben da amaSi ojaxuri Tanacxovrebis tradiciul normebsa
da realobas Soris arsebul Seusabamobas gulisxmoben. amgvarad,
warmodgena idealuri dedisa da meojaxis Sesaxeb im droidan modis, roca Zalian cota qals gaaCnda profesia da samsaxuri.
miuxedavad amisa, avstriaSi ojaxs uwindeliviT Zalian did
pativs scemen. axalgazrdebis umetesobas surs, hqondes myari partnioruli urTierToba da hyavdes Svilebi. tradiciuli
qorwinebac gasaocari popularobiT sargeblobs. Tanacxovrebis
gansxvavebul formebs Soris mas, dResac, pirveli adgili uWiravs. Tumca, wyvilis araregistrirebuli Tanacxovrebis forma, bevri avstrielisTvis didi xania, sruliad misaReb alternativad
iqca.
avstriaSi mosaxleobis yvelaze did jgufs martoxelebi
Seadgenen. eseni, pirvel rigSi, xanSiSesuli adamianebi arian,
metwilad, qalebi, romlebic („sakuTari survilis winaaRmdeg”),
meuRlis gardacvalebis gamo darCnen marto. 2008 wlis monacemiT 75 wels gadacilebul avstriel qalTa 48 % marto cxovrobs.
martoxelebis meore did jgufs zrdasruli axalgazrdebi warmoadgenen. aq ukve mamakacebi dominireben. isini karieraSi warmatebuli adamianebi arian, romelTac saSualoze maRali, kargi
xelfasi aqvT. gasakviri ar unda iyos, rom marto cxovrebis wesi
sul ufro met popularobas ixveWs. Tumca, unda iTqvas, rom martoxeloba sulac ar aris am adamianebis saboloo mizani. umetesi
maTganisTvis es mxolod gardamavali periodi da erTgvari „gamosavalia”. maT ar surT samudamod marto, katasTan erTad cxovreba. (yovel mesame martoxelas kata hyavs da dReSi, sul cota, erT
saaTs mainc uTmobs sayvarel cxovelTan urTierTobas.)
ojaxuri Tanacxovrebis realuri suraTi sulac ar Seesabameba
avstrielTa umravlesobis sasurvel warmodgenebs. amas ganqorwinebebis maRali maCvenebelic adasturebs. 2008 wels registrirebul wyvilTa 48 % ganqorwinda, yoveli mexuTe ki – tradiciuli
gagebiT „arasrulyofil” ojaxs warmoadgens. tradiciuli ojaxi,
romelic dedis, mamisa da Svilebisgan Sedgeba, didi xania, aRar

96

iTvleba ojaxuri Tanacxovrebis erTaderT formad. bevri avstrielisTvis is erT-erTia ramdenime gansxvavebul models Soris.
avstriaSi iSviaTobas ar warmoadgens e.w. Patchwork-ojaxebi, anu,
roca coli da qmari ganqorwinebis Semdeg axal ojaxebs qmnian. am
SemTxvevas kargad miesadageba social-istorikosis mixael miteraueris naTqvami: „Tanamedrove bavSvs ori saZinebeli oTaxi aqvs
da oTx-oTxi bebia-babua hyavs”, anu, sakuTari oTaxebi ganqorwinebuli dedisa da mamis saxlebSi da damatebiTi bebia-babuebi mSoblebis axali partniorebis mSoblebis saxiT.
idealuri da realuri suraTebi saojaxo saqmeebSic xSirad
mkveTrad gansxvavebulia. marTalia, partnioruli Tanasworoba
miRweulia – yovel SemTxvevaSi, Teoriulad mainc -, magram faqtia, rom ojaxur saqmebSi Zalian cota mamakaci exmareba meuRles. saojaxo saqmeebis 70 %-s qali asrulebs, mxolod 30 % modis
mamakacebis wilad. iseTi samuSaos 63 %-s, rogoricaa, dawmendadasufTaveba, qalebi asruleben. saqmis Tanabrad gadanawilebas
wyvilTa mxolod 17 % axerxebs:. yvelaze arapopularul saqmed
mtversasrutiT wmenda da uTooba iTvleba, qals urCevnia abazana gawmindos, kaci sayidlebze wasvlas amjobinebs. sxvaTaSoris,
im wyvilebsac eqmnebaT problemebi, romelTac partnioruli,
Tanabrad funqciebgadanawilebuli ojaxi surT hqondeT. kerZod, samuSao drois survilisamebr dagegmva advili ar aris,
arasruli dasaqmebis SesaZleblobebi Zalian mcirea, da rac yvelaze mTAvaria, qveyanaSi ar aris sakmarisi raodenobiT sabavSvo
baga-baRebi. garda amisa, bevri sabavSvo baRi mxolod SuadRemde
muSaobs.
„klasikuri” ojaxis modeli, romelSic mamakaci muSaobs da qalis funqcias „mxolod diasaxlisoba” warmoadgens, avstriaSic
TandaTan qreba. samagierod, siyvaruli, qorwineba, ojaxi da erTguleba kvalac uaRresad mniSvnelovan Rirebulebebad rCeba.
qali avstriaSi
aris Tu ara avstria „maCoebis qveyana?“ am kiTxviT mimarTa gazeTma profil-ma Tavis mkiTxvelebs. pasuxebi winaaRmdegobrivi iyo.
ekonomikis sferos xelmZRvaneli Tanamdebobebis 69 % kacebs ukaviaT da isini qalebze bevrad maRal anazRaurebas iReben. saxelfaso gansxvaveba mamakacebsa da qalebs Soris 25 %-ia. evrokavSiris yvela sxva qveyanas, maT Soris, TviT „maCo-regionebs“, rogoricaa, italia (5 %) da espaneTi (17 %) ukeTesi maCveneblebi aqvs.

97

sauniversiteto sferoSi dasaqmebul qalTa mxolod 6 % axerxebs, gaxdes universitetis profesori an reqtori, miuxedavad imisa,
rom qalTa wili am sferoSi samocdaaTiani wlebis Semdeg gaormagda
da 2009 wels 55 %-s miaRwia. satelevizio debatebSi mamakacebi dominireben, qalebi mxolod moderatoris rols sjerdebian.
principSi, qalebisTvis bevri araferi Secvlila. Zveli kliSeebi
qalisa da mamakacis rolebis Sesaxeb isev arsebobs. biWebi manqanadanadgarebTan muSaobas swavloben, gogonebi modelobaze ocneboben. Life-Style-Jurnalebi aCveneben, saamisod rogori garegnobaa
saWiro.
Tumca, unda vaRiaroT, raRac mainc Seicvala. dRes meti qalia im
wamyvan politikur Tanamdebobebze, romlebic adre mxolod mamakacebisTvis iyo gansazRvruli. garkveuli periodis manZilze avstris erovnuli bankis prezidenti qali iyo da vice-kancleris postic qal-politikoss eWira. 2006 wlidan avstriis erovnul sabWos
pirvelad Caudga saTaveSi qali, romelic protokolis mixedviT
qveynis meore pirs warmoadgens. is, rom avstriis mTavrobaSi saministroebs qalebi xelmZRvaneloben, aRaravis ukvirs. Staiermarki
pirveli federaluri miwa iyo, romlis mmarTveloba qalma gadaibara (amasobaSi zalcburgSic qalma daikava landeshauptmanis posti).
insbrukis burgomistri 2002-2010 wlebSi, aseve, qali iyo.
ra Tqma unda, sasixaruli tendenciebia, magram saerTo situacias,
cxadia, ver cvlis. qalebs konkurent mamakacebze meti moeTxovebaT, Tu sasurveli samuSao adgilis miReba surT. mamakacebTan
SedarebiT, qalebi gacilebiT ufro nela miiweven win karieraSi,
radgan paralelurad sakuTar ojaxebs uvlian. karieraSi warmatebuli qalebic ki „ufro moqnil“ samsaxurze ocneboben, surT, ojaxsa da Svilebs dauTmon SeZlebisdagvarad meti dro. qalTa da mamakacTa sruli Tanasworoba jer kidev iSviaTobaa. sxvaTaSoris, gamokiTxvam aCvena, rom qalebi namdvil „super-Zalauflebas“ floben
piradi momxmarebis sferoSi (profil).ojaxis winaSe mdgom amocanebis
umravlesobas (magaliTad, iseT sakiTxebTan dakavSirebiT, rogoricaa, manqana, ganaTleba da finansebi) swored isini wyveten.
gairkva, rom bevri avstrieli qali ojaxis yvela wevrs fexsacmelebsac ki TviTon uwmends. nuTu, marTla iseTi bednieri diasaxlisebi arian, rogorc bevr satelevizio reklamaSi aCveneben? yovel
SemTxvevaSi, 2007 wlis monacemebiT, Sromisunarian qalTa 63,89%,
profesiul saqmianobas eweoda. gamodis, rom am qalbatonebs mamakacebTan SedarebiT 4-6 saaTiT ufro grZeli samuSao dRe aqvT.
qalebis umetesobis (maT Soris, profesiuli niSniT dasaqmebulebisac) yoveldRiur ganrigs ojaxuri situacia gansazRvravs

98

(meuRlis samuSao ganrigi, Svilebis saskolo ganrigi, sabavSvo
baRis, maRaziebis da saxelmwifo dawesebulebebis samuSao saaTebi). am TvalsazrisiT arc is faqti cvlis raimes, rom axalgazrda mamakacebis didi nawili bevrad ufro aqtiurad aris CarTuli
saojaxo saqmeebSi da Svilebis movlaSi, vidre maTi mamebis Taoba.
isini imisTvisac mzad arian, rom Svilis dabadebis Semdeg samuSao
dRis xangrZlivoba Seimoklon, Tumca, saerTod samsaxurze uars
amis gamo jerjerobiT TiTqmis arcerTi mamakaci ar ambobs.
2003 wels Catarebuli gamokiTxis Tanaxmad, avstrieli mamakacebis 49 %-is azriT, umjobesia, qalma Tavis profesiiT imuSaos.
mamakacTa umetesobisTvis ufro mniSvnelovania, saocnebo qals
kargi aRnagoba da momxibvleli garegnoba hqondes da, sasurvelia, Tu kargi mzareulic iqneba.
SeiZleba, avstria „maCoebis qveynad“ CaiTvalos?
axalgazrdoba
„dRevandeli axalgazrdoba mozaikas hgavs, romelic mravali jgufisa da qvejgufisgan Sedgeba. isini erTmaneTisgan cxovrebis stiliT, RirebulebebiT da CacmulobiT gansxvavdebian
da erTmaneTs emijnebian.“- ase werda axalgazrdobis sakiTxebis
mkvlevari Bbernhard hainclmaieri ramdenime wlis win. am mxriv
dRevandlamde arc araferi Secvlila. erTgvarovani axalgazrdoba avstriaSi didi xania aRar arsebobs. dRes is isea daxleCili, rogorc arasdros. is, rac 14-dan 24 wlamde asakis 1,8 milion
avstriels aerTianebs, asakia; kidev is, rom maTi umetesoba, cxovrebiT kmayofilia, da isic, rom maTi ricxvi TandaTan iklebs.
demografebis prognoziT, es asakobrivi jgufi raodenobrivad
Zalian Semcirdeba, rac bevrs awuxebs, da sruliad samarTlianadac. dRevandel axalgazrdebs momavalSi sakuTari mSoblebisTvis pensiebis gadaxda mouwevT, rac iseT qveyanaSi, sadac gacilebiT metia pensionerTa ricxvi sabavSvo baRis asakis bavSvebTan
SedarebiT, did problemad SeiZleba iqces.
rogoria dRevandeli axalgazrdoba? axalgazrdobis kulturis kvlevis institutisa da lincis sabazro kvlevebis institut
„speqtra“-s mier 2003 wels Catarebuli gamokiTxvis Sedegebi saintereso informaciebs gvawvdis avstrieli axalgazrdebis cxovrebis stilisa da Cvevebis Sesaxeb. amave sakiTxebze laparakobda
Bbernhard hainclmaieri venis yoveldRiur gazeT Standard-isTvis
micemul interviuSi, romelic 2003 wlis noemberSi gamoqveynda.

99

qvemoT moyvanili bevri informacia swored am intervius masalebs eyrdnoba.
suraTi winaaRmdegobrivi xasiaTisaa. avstrieli axalgazrdebi
ase mdidrebi arasodes yofilan, arc amdeni Sansi hqoniaT odesme da arc Tavisufali drois gatarebis da sportiT dakavebis amdeni SesaZlebloba. arc mSoblebi yofilan adre aseTi damTmobi
da mimtevebeli, ase pragmatuli axalgazrdobac arasodes yofila avstriaSi, ase Zlierad sakuTar „me“-ze koncentrirebuli da
uzrunvelyofili. amavdroulad, SeiniSneba isic, rom adre arasodes amden axalgazrdas 14-19 wlis asakSi amdeni ar umuSavia
skolasa da umaRles saswavlebelSi swavlis paralelurad. ismis
kiTxva, risTvis? imisaTvis, rom „magari“ tansacmeli, CD-ebi, kinosa da koncertis bileTebi, mobiluri telefonebi SeiZinon.
(axalgazrdoba avstriaSi, nawili 1.).
rogorc beate grosegeri wers (angariSi # 4), dRevandeli avstrieli axalgazrdoba samyaros, romelSic cxovrobs, gaugebars
da rTuls uwodebs. momavali gaurkvevelia, mSoblebi erTmaneTs
Sordebian - am fonze axalgazrdebs TviTorientirebis gaZlierebuli moTxovnileba uCndebaT. pirvel rigSi, daxmarebas mSoblebisgan elian, mogvianebiT es roli megobrebs ekisrebaT. Tumca,
mSoblebTan da mSobliur saxlTan emocionaluri mijaWvuloba
ar exsnebaT. TaobaTa Soris konfliqti naklebad igrZnoba. cxovrebiseul miznebTan da RirebulebebTan mimarTebaSi axalgazrdebs sakuTar mSoblebTan konfrontacia ar eqmnebaT. maTi
cxovrebis mizans harmoniuri ojaxuri Tanacxovreba, cxovrebiseuli siamovneba da iseTi profesiuli saqmianoba warmoadgens,
romelsac mxolod movaleobis saxe ar eqneba.
axalgazrdebis umetesobas surs, cxovrebisgan siamovneba miiRos, bevri Tavisufali dro hqondes da kargi megobrebi hyavdes.
20 wlamde asakis axalgazrdebisTvis Tavisufali dro aris kargi cxovrebis ganmsazRvreli mTavari kriteriumi da kompensacia
stresuli saskolo yoveldRiurobisaTvis. maTTvis Tavisufali
dro saintereso gancdebis da arafris keTebis namdvil nazavs
warmoadgens. TiTqmis arcerT maTgans ar ainteresebs „ufro maRali miznebi”, miT ufro - politika. religiasa da rwmenas maT
cxovrebaSi mxolod Zalian mcire adgili eTmoba. dRevandeli
axalgazrdoba ‘”materialurad orientirebulia”, „praqtikuli”
da „Wkviani”. hainclmaieris azriT, Tanamedrove avstrieli axalgazrdebi „RirebulebiTi konservatorebi” da „situacias Zalian
advilad morgebadni” arian, ukmayofilebis gamoxatva da konfrontaciebi ar xiblavT.

100

mainc ras akeTeben dRevandeli axlagazrdebi Tavisufal
dros? garToba, garToba da garToba, etyoba, es aris maTi devizi. 14-19 wlis biWebi, pirvel rigSi, Tavgadasavlebsa da mZafr
SegrZnebebs eZeben da ZiriTadad sportiT arian dakavebuli. gogonebi Tavisufal dros ZiriTadad megobrebTan erTad, saxlSi
atareben, magram kafe-barebSic dadian da wveulebebzec. maTTvis
mTavari komunikaciaa: internetiT, CeTiT, mesijebiT da mobiluri telefoniT. ra Tqma unda, uyvarT saxlidan gasvlac. da es,
ra Tqma unda, saxlidan didxans gareT yofnas niSnavs. mainc ramden dros gulisxmobs es „didxans”, amis Taobaze erTiani azri
ar arsebobs. „normalurad” iTvleba kviraSi orjer sadme wasvla.
upiratesobas, ra Tqma unda, kafe-barebs aniWeben, sadac kargi
musikiT „gantvirTvaa” SesaZlebeli. saerTod, musika Zalian mniSvnelovani faqtoria. bevr maTgans miaCnia, rom musikis gareSe
„arafers azri ara aqvs”. rac Seexeba gemovnebas, aq isini Zalian
elastiurebi arian. usmenen yvelafers hit-paradidan dawyebuli,
hip-popiT, eTno da jaz-musikiT damTavrebuli. ramdens xarjaven
musikisTvis, amis dadgena arc ise advilia. internetidan musikis
gadmowera avstriaSic xdeba. iTvleba, rom es „magari” ramea, Tumca yvelam icis, rom mTlad kanonieri qmedeba ar aris. (axalgazrdoba avstriaSi, naw. 4).
narkotikebis moxmareba avstriaSi axalgazrdobis specifikur
problemad ar ganixileba. rac Seexeba alkohols, pirvel rigSi,
ludsa da Rvinos etanebian. heroinisa da kokainis moxmareba stabiluria an klebis tendencia aqvs. modur narkotikebad iTvleba
haSiSi da eqstazi. sabednierod, avstrieli axalgazrdebis mier
narkotikebis moxmareba bolo wlebSi ar gazrdila. (axalgazrdoba avstriaSi, naw. 12).
axalgazrdebisaTvis avstriaSi farTo asparezia, aq yvelanairi interesesisa da gatacebis mqone adamianebisaTvis moiZebneba
adgili, iqneba es musikis an sportis moyvarulebis Tu mediebze
orientirebulTa dajgufebebi, fan-kulturebi, aseve, ideologiuri gaerTianebebi. sul erTia, hip-popis moyvaruli iqneba,
skeiteri, Tu cxovelebis damcveli, yvelanairi gemovnebisa da
cxovrebis yvelanairi wesis mimdevari axalgazrdisTvis arsebobs
Sesabamisi samoqmedo asparezi. (axalgazrdoba avstriaSi, naw. 5).
axalgazrda avstrielTa umetesobis hobia Sopingi. gogonebs yvelafers urCevniaT, sakuTari fuli modur tansacmelsa da
fexsacmelSi daxarjon. rigiT meore adgilzea garToba, Semdeg
modis mobiluri telefoni, kino da kosmetika. biWebis umravlesoba sakuTar jibis fuls mobilur telefonsa da gasarTob ad-

101

gilebSi xarjavs. marTalia, avstriel axalgazrdebs arasodes imdeni saxarjo fuli ar hqoniaT, rogorc dRes, magram arc amdeni
davalianeba hqoniaT odesme. (axalgazrdoba avstriaSi, naw. 2)
gansakuTrebiT mniSvnelovan rols TamaSobs axalgazrdebis
cxovrebaSi interneti. maTi umravlesoba saaTobiT zis kompiuterTan. 80 % kviraSi minimum erTxel mainc aris CarTuli globalur qselSi. mobiluri telefoniT saubris Semdeg maTi erTerTi yvelaze sasiamovno saqmianoba internetSi serfingia. 14-19
wlis asakis axalgazrdebSi aTidan cxras mobiluri telefonis
gareSe cxovreba ubralod ver warmoudgenia. maTTvis mobiluriTa da kompiuteriT swrafi da martivi komunikacia cxovrebis
aucilebeli nawilia. (axalgazrdoba avstriaSi, naw. 3)
rac Seexeba seqsualur cxovrebas: 15-17 wlis asakSi axalgazrdobis naxevarze mets ukve gamocdili aqvs „pirveli seqsi”.
sxvaTa Soris, axalgazrdebis umravlesoba ufro metad konservatiulia. maTTvis seqsualur partniorTan myari urTierToba
bednierebaa. isini Tvlian, rom erTguleba kargi partniorobisTvis aucilebelia. seqsi usiyvarulod sasurveli ar aris. Tvlian,
rom seqsis dros yvelaferi dasaSvebi unda iyos, rac adamians siamovnebas aniWebs. homoseqsualizmTan dakavSirebiT axalgazrda
avstrielTa umetesoba problemas ver xedavs da gasaocrad Riad
laparakobs am Temaze.
avstrielebi sakmaod gvian qmnian ojaxs. qorwinebis yvelaze
adreul asakad avstriaSi 20 weli iTvleba. amJamad qorwinebis
saSualo asaki qalebSi 28,8 welia, vaJebSi – 31.6. saerTo jamSi,
qorwinebam Tavisi mniSvneloba dakarga. samagierod, Zalian imata
araregistrirebuli, „ukanono” Tanacxovrebis momxreTa raodenobam. avstrieli gogonebi arc Svilis gaCenas Cqaroben. saSualod isini 25 wlis asakSi xdebian dedebi da, Tanac, umetesi maTgani martoxela dedaa.
avstrielTa umravlesobas asakis matebasTan erTad uCndeba ojaxis Seqmnis survili. amasTan, ojaxi, klasikuri gagebiT
(col-qmari da bavSvebi), jer kidev rCeba Tanacxovrebis yvelaze
metad gavrcelebul da misaReb formad. maSin, roca axalgazrda
avstriel qalTa umetesobas profesiuli saqmianobisa da ojaxis
kombinacia cxovrebis idealur situaciad miaCnia, axalgazrda
mamakacTa umravlesobas SedarebiT ufro konservatiuli pozicia uWiravs. isini meuRlis profesiuli saqmianobis winaaRmdegi
arian da Tvlian, rom ojaxi zaraldeba, roca qali muSaobs. saerTod, avstrielebs miaCniaT, rom mcirewlovani Svilebis deda ar
unda muSaobdes. axalgazrda mamakacTa 60 procents surs, rom

102

meuRle saxlSi ijdes, axalgazrda qalebis umetesobas ki amis gagonebac ar surs. iseTi saSinao saqmeebis rogoricaa, saWmlis keTeba, dasufTaveba da Svilebis aRzrda, partniorebs Soris gadanawileba, avstriaSic jer kidev ar aris ojaxuri Tanacxovrebis
Cveulebrivi forma. marTalia, avstrieli gogonebis 91 % Tvlis,
rom saojaxo saqmeebze kacebmac unda izrunon, magram am mosazrebas vaJebis mxolod 68 procenti eTanxmeba. maTTvis profesiuli
kariera ufro mniSvnelovania.
„axalgazrdobis faza” avstriaSi sul ufro xangrZlivdeba.
15-18 wlis asakis axalgazrdebis 90 procenti skolis moswavlea,
maTi mSoblebis TaobaSi ki es wili 60 %-sac ki ver aRwevda. gasuli
saukunis 60-iani wlebis Semdeg dramatulad gaizarda umaRlesi
saswavleblebis studentTa raodenoba. amiT aixsneba is garemoebac, rom axalgazrdebi mSoblebis saxlidan (avstriaSi xumrobiT sastumro „deda”-s eZaxian) sacxovreblad sxvagan gadasvlas,
rac SeuZliaT, aWianureben. 15-20 wlis asakis axalgazrdebis 95%
jer kidev mSoblebTan cxovrobs. 20-25 wlis asakSi es wili or mesameds utoldeba. mxolod 30 wlis asakidan cdiloben sakuTari
sacxovreblis povnas. dReisaTvis saSualod 25-27 wlis asakis
axalgazrdebi iReben gadawyvetilebas damokideblad cxovrebis
dawyebasTan dakavSirebiT. es garemoeba nawilobriv imis bralicaa, rom qira sakmaod maRalia da axalgazrdebs misi gadaxda ar
SeuZliaT.
Tu globalurad SevxedavT, aTidan cxra avstrieli axalgazrda dRes kmayofilia Tavisi cxovrebiT. marTlac, arsebobs bevri
sfero, sadac axalgazrdebs gacilebiT meti Sansi da ukeTesi piroba aqvT, vidre maT mSoblebs hqondaT. magram isic unda iTqvas,
rom arc avstriel axalgazrdebsac akliaT sazrunavi. momavalTan dakavSirebul SiSebs Soris pirvel adgilze umuSevrobis
SiSia, Semdeg ki, omisa da ekologiuri katastrofebis safrTxe.
maT iseTi Soreuli momavlis problemac ki awuxebT, rogoricaa
sapensio asaki. bevr axalgazrdas uCndeba kiTxvebi, rogori pensia
eqneba da vin daafinansebs maT sapensio fonds.
pensionerebi
Tu statistikas davujerebT, yvela avstrieli natrobs, rac
SeiZleba, Cqara daudges sapensio asaki da „damsaxurebuli dasveneba SeZlos“. faqti ki isaa, rom avstriaSi ukve mravali welia
mZvinvarebs „sapensio cieb-cxeleba“. 2009 wlis monacemebiT, avs-

103

trielebi saSualod 60,9 wlis asakSi gadian pensiaze. am SemTxvevaSi bednier avstriels, sul mcire, ocdaaTwliani sapensio cxovreba elis. tyuilad ki ar uwoda avstrias erTma gazeTma „norCi
pensionerebis qveyana“ (Kleine Zeitung, 19 ivnisi, 1994 w.). avstria,
marTlac, rekordsmenia pensiaze naadrevad gasuli mosaxleobis
odenobiT. amJamad avstriaSi 60-64 wlis adamianTa mxolod 20 %-i
aris aqtiurad dasaqmebuli SromiT bazarze. 64 wels zemoT asakis qalebisa da mamakacebis 10%-ic ki ar eweva profesiul saqmianobas. (SvedeTsa da norvegiaSi, aseve, iaponiaSic 60 wlis asakis
adamianTa naxevarze meti jer kidev muSaobs Tavisi profesiiT,
iaponiaSi ki 64 wels zemoT asakis mqone adamianTa 40 % jer kidev
muSaobs.) dasaqmebuli xandazmuli adamiani avstriaSi iSviaTobas
warmoadgens, xnier umuSevrebs ki, faqtiurad, samuSao adgilis
povnis araviTari Sansi ara aqvT.
avstriaSi adamiani Zalian swrafad berdeba (icinis). 39 wlis
zemoT adamiani aq ukve Rrmad moxucebulad iTvleba. 40 wlis
asakSi samuSaos Sovna SeuZlebelia. roca ucxoeTidan Camodixar
avstriaSi, maSinve TvalSi xvdeba, rom aq Zalian bevri xnieri adamiania, romlebic, Tu daakvirdebi, arc iseTi xandazmulebi arian.
mxolod ingliselebTan da amerikelebTan SedarebiT gamoiyurebian moxucebad. dReisaTvis cota ukeTesad aris saqme, mas Semdeg,
rac plastikuri qirurgia ase popularuli gaxda (icinis).

(amonaridi interviudan performator elinor morasTan , Standard)
pensionerebi, rogorc erTiani jgufi, arc avstriaSi arsebobs.
mkvlevarebi moxucTa Taobas Semdeg kategoriebad yofen: „aqtiuri axali pensionerebi”, romlebic xalisiT aRsavseni arian, sicocxles etrfian da sakuTari sapensio SesaZleblobebiT tkbebian
(25%); „usafrTxoebaze da koleqtiur Tanacxovrebaze orientirebuli pensionerebi” anu adamianebi, romlebsac uxariaT, rom
bolos da bolos eRirsaT pensiaze gasvla da, pirvel rigSi, simSvidisa da ganmartoebisaken iswrafvian (29%); „movaleobis grZnobis mqone-meojaxe pensionerebi” (ori mesameds qalebi Seadgenen), romlebic mokrZalebul cxovrebas amjobineben da Svilebis,
SviliSvilebisa da baRis movliT arian dakavebuli (31%) da e.w.
„pasiuri pensionerebi”, romlebic mudmivad martoobas da xelmokleobas uCivian (15%).
kategoriebad dayofis meore principia asakobrivi gamijvna:
„axalgazrda xandazmulebi” (50-65 wlis), „aqtiuri pensionerebi”

104

(65-80 wlis) da bolos „moxucebuli adamianebi” (80 wlis zemoT).
yvela maTgani Tavs bevrad ufro axalgazrda hgonia, vidre sinamdvileSi aris. isini sports misdeven, megobrebTan erTad gasarTobad dadian, da socialur kontaqtebs inarCuneben. Sesabamisad,
gansxvavebulia am kategoriis pensionerTa moTxovnilebebi, molodinebi da aqtivobebi.
e.w. „Taoba-50+ “, romlis raodenoba 2,8 milions aWarbebs, mniSvnelovan ekonomikur faqtors warmoadgens. marTalia, xanSiSesul adamianTa umravlesobis cxovreba ZiriTadad sakuTari binis
kedlebSi mimdinareobs da maTi saukeTeso gasarTobi televizoria, magram isic faqtia, rom bevri pensioneri aqtiuri konsumentia (momxmarebeli), xSirad mogzaurobs da bevr fuls xarjavs.
yovel SemTxvevaSi, uCveulo araferia imaSi, Tu avstriel pensionerebs xSirad SexvdebiT axal zelandiasa da grand kanionze.
50 wels zemoT asakis adamianebi warmoadgenen avstriaSi saxlebis kerZo mesakuTreTa naxevars. zamTris sezonze aviabileTebis
naxevarze metsac swored es adamianebi iZenen. universitetebSi
dasaqmebis TvalsazrisiaTac maTi raodenoba yovelwliurad
imatebs. da piriqiT, sul ufro iklebs im pensionerTa ricxvi,
romlebsac garkveuli SiSi hqondaT kompiuterTan dakavSirebiT.
avstriaSic bevri bebia da babuaa, romlebic sakuTar SviliSvilebs mailebs ugzavnian da CeTSi esaubrebian.
pensionerebi dRes ise kargad cxovroben, rogorc arasdros.
Tu maT daaxloebiT ocdaaTi wlis win pensiis 60 %-ze meti kvebis
produqtebSi exarjebodaT, dRes amisTvis Semosavlis erTi mesamedic ki ar sWirdebaT. ase rom, gacilebiT meti fuli rCebaT garTobis, sportis, janmrTelobisa da ganaTlebisaTvis.
praqtikulad yvela avstrieli pensioneri Tavis Semosavals
pensiis saxiT iRebs, weliwadSi 14-jer. pensionerebi, romelTac
mudmivi momvleli esaWiroebaT, saamisod, pensiis garda, damatebiT finansur daxmarebasac iReben. dabali pensiis mqone adamianebi sxvadasxva saxis SeRavaTebiTa da fasdaklebebiTac sargebloben. isini ufasod iReben medikamentebs, gaTavisulebuli
arian radio-, tele- da satelefono gadasaxadebisagan da didi
fasdaklebiT sargebloben sarkinigzo momsaxurebisas.
miuxedavad imisa, rom pensionerTa umetesoba avstriaSi namdvilad Zalian kargad cxovrobs, mcdaria erTgvari „mtris xati”
egoisti-pensionerisa, romelic, TiTqosda, gancxromiT cxovrobs da sakuTari Tavis siamovnebis garda aRaraferi ainteresebs.
sinamdvileSi, xandazmuli adamianebi Zalian did daxmarebas uweven axalgazrdebs rogorc moraluri, ise finansuri Tvalsazri-

105

siT.
miuxedavad am yvelafrisa, arsebobs problemebic. avstriis
mosaxleoba sul ufro berdeba. sul ufro met axalgazrdas uwevs sul ufro meti moxucis siberis uzrunvelyofa. amdenad, sul
ufro metad aqtualuri xdeba kiTxva sapensio sistemis dafinasebasTan dakavSirebiT da gaCnda SiSnarevi molodini, rom xandazmulebsa da axalgazrdebs Soris daiwyeba „omi gadanawilebis mizniT”. garda amisa, avstriaSi, ra Tqma unda, arseboben Raribi pensionerebic. maT ricxvSi, pirvel rigSi, glexebi Sedian, romelTa
pensia xSir SemTxvevaSi mxolod minimalur Semosavals utoldeba
da Sesabamisad, maTi samedicino dazRvevac aradamakmayofilebelia. siRaribe ufro xSirad pensioneri qalebis problemaa. isini
ara marto profesiuli saqmianobisas, aramed sapensio periodSic
„iCagrebian”.
gazrdilma sasicocxlo molodinma Sedegad isic moitana, rom
imata Rrmad moxucebulTa ricxvma, romelTac mudmivi daxmareba
da movla esaWiroebaT. am adamianebisaTvis sibere martoobasTan,
izolirebasTan da moxucebulTa sacxovrebelSi an geriatriul38
klinikaSi gamwesebasTan asocirdeba. iq maT metnaklebad, mainc,
CaketilobaSi cxovreba uxdebaT. am mimarTebiT Zalian mkacr Sefasebas akeTebs veneli mkvlevari leopold rozenmairi: „socialuri
sikvdili moxucebisTvis bevrad adre dgeba, vidre fizikuri.“

38 geriatria=gerontologiis nawili, romelic moxucebulobiT gamowveul daavadebebs swavlobs.

106

8. religiebi da eklesiebi
avstriaSi mravali religiuri gaerTianebaa, romlebic samarTlebrivad sam jgufad SeiZleba daiyos. maT gansxvavebuli privilegiebi, uflebebi da movaleobebi gaaCniaT. mag. maT ufleba aqvT
gaxsnan kerZo skolebi da sjaro skolebSi religiis gakveTilebi
Caataron. am sam jgufSi Sedian:
1. kanoniT aRiarebuli saeklesio da religiuri gaerTianebebi
2. registrirebuli religiur-aRmsareblobiTi gaerTianebebiF
3. religiuri dajgufebebi
2009 w. ieRovas mowmeebis gaerTianeba avstriaSi kanoniT iqna
aRiarebuli da 21 000 wevriT amJamad sididiT mexuTe eklesias
warmoadgens qveyanaSi.
romaul-kaTolikuri eklesia
me-16-e saukunemde dRevandeli avstriis teritoriaze kaTolikuri eklesiis garda arcerTi sxva konfesia warmodgenili ar
iyo, Tu ar CavTvliT ebraelebs. meTeqvsmete saukuneSi mdgomareoba Seicvala. reformaciis Sedegad avstriaSi farTod gavrcelda evangelisturi aRmsarebloba. habsburgebis mier reformaciis
winaaRmdeg gatarebulma RonisZiebebma ocdaaTwliani omis Semdeg avstria isev kaTolikur qveynad aqcia. amaze metyvelebs barokos epoqis kulturis dRemde moRweuli brwyinvale nimuSebi.
mecxramete saukuneSi SesaZlebeli gaxda „taxtisa da sakurTxevlis erToba“. imperatorma kaTolikuri eklesiis mfarveloba ikisra. saxelmwifosTan eklesiis mWidro kavSiri monarqiis daSlis Semdegac gagrZelda da 1938 wlamde SenarCunda. habsburgebis imperiis
daSlisa da respublikis daarsebis Semdgom qristian-socialurma
partiam gadaibara eklesiis mfarvelis roli. eklesias sjeroda,
rom saxelmwifos mfarvelobis gareSe arsebobas ver SeZlebda. kaTolikuri eklesiis maRali sasuliero pirebi politikaSi wamyvan
Tanamdebobebs ikavebdnen. Tumca, im faqtma, rom eklesias qristiansocialuri partia mfarvelobda, romelic imavdroulad avtoritarulad marTavda qveyanas, mis avtoritets seriozulad avno.
aman, pirvel rigSi, social-demokratebTan uTanxmoeba gaaRrmava
da bevri adamiani eklesiisadmi mtrulad ganawyo.
1938 wels, germaniasTan mierTebis Semdeg nacional-socialistebma eklesiis devna daiwyes. bevri sasuliero piri da mrevlis

107

wevri sakoncentracio banakSi Casves da sikvdiliT dasajes. Tumca, imavdroulad, devnili eklesia meore msoflio omis dros Tavisuflebisa da humanurobis sayrdens warmoadgenda.
1945 wels - mowodebas „Tavisufali eklesia axal saxelmwifoSi“ - eklesiam aqtiuri politikuri cxovrebidan CamoSorebiT
upasuxa. daiwyo urTierTobebis gaumjobeseba saxelmwifosTan
da politikur partiebTan. es metwilad imiTac iyo ganpirobebuli, rom wamyvani politikuri partiebi erTmaneTTan opoziciaSi
aRar iyvnen, koaliciur mTavrobebs qmnidnen da sxvadasxva saxiT
erTmaneTTan TanamSromlobdnen.
saeklesio statistikis uaxlesi monacemebis Tanaxmad avstriel kaTolikeTa ricxvi kvlavindeburad klebas ganicdis. 2008
wels Catarebuli gamokiTxviT dasturdeba, rom 5,58 milioni avstrieli Tavs romaul-kaTolikur eklesias miakuTvnebs, rac mTeli mosaxleobis 67 %-s odnav sWarbobs. 1951 wels maTi ricxvi 89
%-s Seadgenda. sazogadoebis sekularizacia grZeldeba da mxolod avstrielTa erT mexuTedia tradiciuli gagebiT qristiani.
gasul welTan SedarebiT wirvaze sistematurad damswreTa ricxvmac erTi procentiT iklo.
bevri adamiani mxolod tradiciis gavleniT rCeba eklesiaSi da
naTlavs sakuTar Svilebs, „radgan aseTi wesia“. isini Sobis dResaswaulze ciskris locvas eswrebian da surT, gardacvalebis Semdeg eklesiuri wesiT daikrZalon. eklesia maTTvis tradiciasTan, wes-Cveulebebsa da saeklesio dResaswaulebTan asocirdeba.
sxva dros es adamianebi arc wirvaze dadian da arc loculoben.
isini „monaTlul viTomda kaTolikeebad“ moixsenebian da avstriis kaTolikuri mosaxleobis 17,6 %-s Seadgenen. bevri kaTolike aRar aris Tavisi eklesiiT kmayofili da surs, is „sxvanairi“
iyos.
bevri kaTolike fiqrobs, rom kaTolike mRvdels unda hqondeT
qorwinebis ufleba. aseve, xSirad gaismis moTxovna imis Taobaze,
rom qalebsac mieceT mRvdlad msaxurebis ufleba. kaTolikuri
morali seqsualur sakiTxebTan dakavSirebiT, iseve rogorc papis cxovrebis wesebi bevri morwmunisTvisac ucxo da arabunebrivia. bevrs arc is moswons, rogor eqceva eklesia adamianebs,
romlebic ojaxs angreven an xelmeored qorwindebian. eklesia
maT praqtikulad moikveTs.
amitomaa, rom dRes bevri adamiani, ukeTes SemTxvevaSi, gulgrilobas iCens kaTolikuri eklesiis mimarT, an saerTod zurgs
aqcevs mas. bolo wlebSi gansakuTrebiT imata eklesiidan gasvlis
SemTxvevebma. amis Sedegia, rom – Tanaxmad zemoT naxsenebi gamo-

108

kiTxvisa - im adamianTa ricxvi, romlebic arcerT konfesias ar
miakuTvneben Tavs, ukve erT milions gautolda.
miuxedavad amisa, eklesia kvlavac mniSvnelovani rols asrulebs sazogadoebriv cxovrebaSi. skolebSi religiaTmcodneoba
kvlavac savaldebulo sagnad rCeba (uaris Tqma SesaZlebelia).
avstriaSi bevri kerZo kaTolikuri skolaa, romelTa saxelfaso
xarjebs, cxadia, mTlianad saxelmwifo faravs.
mniSvnelovania eklesiis roli adamianis uflebaTa dacvis sakiTxebSi, socialur sferoSi da maswavlebelTa profesiuli momzadebis dargSi. aRsaniSnavia misi moRvaweoba kulturis sferoSic (12 000 kulturul-istoriuli Senoba, rogoricaa eklesiebi,
biblioTekebi da muzeumebi). garda daaxloebiT 4 400 samlocvelo eklesiaSi mimdinare mravlismomcveli sasuliero saqmianobisa kaTolikuri eklesia uamrav sxva sferoSic aqtiur moRvaweobas eweva.
miuxedavad imisa, rom kaTolikuri tradiciebis arseboba soflad ufro Zlierad igrZnoba, vidre qalaqebSi, aSkarad Cans,
rom mimdinareobs sekularizaciis procesi da avstriaSi eklesiis gavlena TandaTan sustdeba. gamodis, rom marTali iyo romis
papi benediqt meTeqvsmete, roca am sakiTxTan mimarTebaSi wuxili
gamoxata?
evangelisturi eklesia A.B.39 da H.B.40
evangelisturi eklesia avstriaSi sididiT meore qristianuli
gaerTianeba kaTolikuri eklesiis Semdeg. is daaxl. 376 000 wevrs aerTianebs (2001 wlis saxalxo aRricxvis mixedviT). yvelaze
Zlierad evangelisturi eklesia venasa da burgenlandSia warmodgenili. sakuTari daTvlebiT evangelistur eklesias 325 314
wevri hyavs. unda iTqvas isic, rom mrevlis raodenobam 1991 welTan SedarebiT (5,0 %) SesamCnevad iklo (4,7 % 2001 w. Catarebuli
saxalxo aRricxvis monacemebiT).
garda sulier gadarCenaze zrunvis, religiis swavlebisa da
misionerobisa, evangelisturi eklesia Tavis umniSvnelovanes
amocanad miiCnevs socialurad daucveli da avadmyofi adamianebis movla-patronobas. avstriaSi arsebobs bevri evangelisturi
39 augsburgis aRsareba (laT. Confessio Augustana), waredgina romis imperator karl V-s augsbrugis seimze 1530 wlis 25 ivniss.
40 helveciuri aRsareba

109

saxalxo da mTavari skola, aseve, oberSiutcenis (burgenlandi)
evangelisturi gimnazia. venis universitets aqvs evangelisturTeologiuri fakulteti. maSin, roca romaul-kaTolikuri eklesia mRvdlebis naklebobas uCivis, evangelistur eklesias saerTod ara aqvs problema axalgazrda kadrebTan dakavSirebiT.
rac Seexeba wevrTa raodenobas, am TvalsazrisiT evangelistur
eklesiasac gaaCnia problemebi. eklesiidan gasulTa raodenobac
– msgavsad kaTolikuri eklesiisa -, sakmaod didia. sakuTari eklesiidan gasuli, ukmayofilo kaTolikeebi amjobineben, saerTod
uari Tqvan romelime aRmsareblobas mikuTvnebaze, vidre evangelistur eklesiaSi gadavidnen. garda amisa, maT miRebaze es ukanasknelic uars ambobs, radgan „brZolas am adamianebis sulebis gadasarCenad“ dagvianebulad Tvlis. evangelisturi eklesiis damokidebuleba kaTolikurisadmi adre yovelTvis konfrontaciuli
iyo. dRes is SedarebiT kooperatiul xasiaTs atarebs.
ebrauli religia
istoriuli wyaroebis mixedviT ebraelebi venaSi jer kidev me10 saukunis dasawyisSi cxovrobdnen. saukuneebis manZilze sastiki devnisa da sistematuri Cagvris Sedegad me-19 saukuneSi maTi
ricxvi ukve Zalian mcire iyo. miuxedavad amisa, meoce saukunis
mijnaze venaSi mcxovrebi ebraelebis cxovreba sakmaod mravalferovani iyo: qalaqi sionisturi moZraobis centrad iqca, veneli ebraelebi gamoirCeodnen Zalian mniSvnelovani warmatebebiT
kulturisa da mecnierebis yvela dargSi. 1938 w. venaSi 180 000
ebraeli cxovrobda. samwuxarod, maTi umravlesoba holokausts
ver gadaurCa.
dRes venaSi arsebuli israelitTa kulturuli gaerTianeba
mxolod 8 000 wevrs iTvlis. patara ebrauli Temebi arsebobs, aseve, gracSi, lincSi, zalcburgsa da insbrukSi.
islami avstriaSi
mimdevarTa raodenobiT islami avstriaSi rigiT mesame religiur mimdinareobad Camoyalibda, rac, pirvel rigSi, „stumris
statusis mqone“ uamravi muSisa da devnilis TurqeTidan Camosaxlebam ganapiroba. amas daemata yofili iugoslaviis qveynebidan ltolvili adamianebis didi nakadic. 2001 wlis saxalxo

110

aRricxvis monacemebiT avstriaSi 338 000 muslimi cxovrobs. erTi
aTwleulis ganmavlobaSi venaSi mcxovreb muslimTa ricxi gaormagda. islamisturi religiuri gaerTianebebi arsebobs gracSi,
lincsa da bregencSi. yvelaze didi muslimanur dajgufebas Turquli warmomavlobis adamianebi (daaxl. 45 %) qmnian, rigiT meorea
bosniel muslimTa jgufi (15 %). avstriel muslimTa Soris 85 %
sunitia, danarCeni 15 % - Siiti. bevri maTganis ukve meore an mesame Taoba cxovrobs avstriaSi.
is, rom muslimebi avstriaSi saxldebian, erTgvari tradiciacaa.
avstro-ungreTis monarqiis geografiulma mdebareobam ganapiroba is, rom TurqebTan omis dasrulebis Semdeg osmanTa imperiis
bevri qveSevrdomi sacxovreblad avstriis miwaze darCa. maT dainaxes, rom aq vaWrobis, rwmenisa da sindisis Tavisufleba arsebobda. Tumca, maTi religiuri gaerTianeba kanoniT aRiarebuli ar iyo
da amitom muslimTa diskriminaciis SemTxvevebic ar iyo iSviaTi.
am mdgomareobis Secvlisken mimarTuli mcdelobebi sakmaod didi
xnis win daiwyo, Tumca, cota dro rodi dasWirda gamosavlis povnas. bosniisa da hercogovinas aneqsiis Semdgom erTbaSad naxevari
milioni muslimi Seemata avstriis qveSevrdomTa ricxvs. aucilebeli gaxda maTi saswrafo integrireba. maT daiwyes avstriis armiaSi samsaxuri, kaizers bosniuri gvardiac ki hyavda, imamebi zrunavdnen bosniel jariskacebze. imis sailustraciod, rom muslimebsa da sxva konfesiis warmomadgenlebs Soris kargi urTierToba
iyo, gadawyda, venaSi didi meCeTi aSenebuliyo. dafinansebaSi piradad kaizerma miiRo monawileoba. Tumca, pirvelma msoflio omma
bevr sxva mSvenier gegmasTan erTad am gadawyvetilebis ganxorcielebasac SeuSala xeli.
1912 wels miRebul iqna e.w. aRiarebis kanoni, romlis Tanaxmadac islamis mimdevrebs avstriaSi religiuri gaerTianebis statusi mieniWa. kanonis farglebSi SesaZlebeli Seiqmna saerTo sajaro RvTismsaxureba, Sida sakiTxebis damoukideblad mogvareba
da, rac mTavaria, sxva religiebTan samarTlebrivi Tanasworoba.
1971 w. am kanonze dayrdnobiT Seiqmna „islamuri rwmenis kavSiri“, romelic avstriaSi mcxovreb yvela muslims aerTianebs. amavdroulad, es kavSiri warmoadgens mopasuxe mxares saxelmwifo
uwyebebisTvis.
yvela muslim bavSvs utardeba saxelmwifo skolebSi islamuri religiis gakveTilebi. miuxedavad imisa, rom moswavleebi da
maTi maswavleblebi warmoSobiT sruliad gansxvavebuli qveynebidan arian, mecadineoba avstriaSi mimdinareobs da, Sesabamisad,
– germanul enaze. maswavleblebi ganaTlebas islamur saswavlo

111

institutebSi iReben. 1999 wels venaSi pirveli islamuri gimnazia gaixsna. mas mohyva islamuri, mravalprofiliani saxelobo saswavlebeli da, aseve, ramdenime sabavSvo baRi. am saswavlo
dawesebulebis maswavleblebs xelfass avstriis saxelmwifo uxdis, da, am gziT, garkveuli saxis kontrolis garantiasac qmnis.
marTalia, religiis swavleba saxelmwifo skolebSi tardeba, magram namdvili religiuri cxovreba, pirvel rigSi, meCeTebSi mimdinareobs.
dRevandel avstriaSi muslimebs yvela piroba aqvT imisaTvis,
rom TavianT rwmenas Tavisuflad da daubrkoleblad emsaxuron.
Tumca, kiTxvas, surT Tu ara ixilon patara avstriul sofelSi
meCeTi, isic minareTiT, avstrielebi uariT pasuxoben. muslimuri
samlocveloebi avstriaSi bevria, magram isini naklebad SesamCnevia, radgan metwilad Zvel SenobebSia ganTavsebuli da Tvals
TiTqmis ar xvdeba. venaSi, gaero-sitis maxloblad aages meCeTi,
romelic islamuri religiuri gaerTianebis simbolod iTvleba.
venaSi muslimebs sakuTari sasaflaoc aqvT.
Tumca, avstrielebis damokidebuleba TavianTi muslimi Tanamoqalaqeebis mimarT mTlad idealuri ar aris da arc Tu iSviaTad
aqvs adgili crurwmenebisa da aratolerantulobis gamovlinebas. SeiZleba iTqvas, rom muslimTaA umravlesoba avstriaSi Tavs
kargad grZnobs. islami avstriaSi iseT samarTlebriv safuZvelze dgas, romelic evropaSi sxvagan arsad aris. bevri axalgazrda
muslimi ocnebobs erToblivi, avstriul-muslimuri identobis
miRwevaze. uweria Tu ara am survils Sesruleba, cxadia, jerjerobiT, Zneli saTqmelia.

112

9. cxovrebis avstriuli wesi
wodebebi da misalmebis formebi
amboben, rom avstrielebs gansakuTrebiT uyvarT wodebebi
da, rom misalmebis avstriuli kultura namdvili xelovnebaa,
romlis dauflebac ucxoelebisTvis TiTqmis SeuZlebelia. es
mosazreba mxolod nawilobriv aris swori. wodebebisadmi aseTi
siyvaruli mxolod avstrielebs ar axasiaTebT. simarTle mxolod is aris, rom wodebebi avstriaSi bevrad ufro did rols
TamaSobs, vidre bevr sxva qveyanaSi. xSirad waikiTxavT, TiTqos
avstriaSi yvelas, visac araviTari wodeba ara aqvs, mainc „batono
doqtoro“ an „qalbatono profesoro“-Ti mimarTaven, rac namdvilad gadaWarbebulia.
bevri wodeba monarqiis droindelia. cudi anazRaurebis sakompensaciod saxelmwifo uamravi lamazi wodebiT ajildoebda Tavis
moxeleebs. maTgan 900 dRemdea SemorCenili. maT Sorisaa akademiuri wodebebi „magistri“ da „doqtori“. yvelaze xSiri akademiuri
wodebaa (amJamadac) „magistri“ (SemoklebiT Mag.). amas emateba profesiuli („batoni arqiteqtori“) da samsaxureobrivi (magaliTad,
„Hofrat/sasaxlis karis mrCeveli“ maRali Tanamdebobis mqone saxelmwifo moxeleebisTvis) wodebebi. venis burgTeatris msaxiobebs SeuZliaT ‚„kameruli msaxiobis“ titulis mopoveba SeZlon,
momRerlebi „kameruli momRerlis“ wodebis miRebaze ocneboben,
maswavlebels SeiZleba „skolis mrCevlis“ wodeba mieniWos, skolis
direqtors ki _ „skolis ufrosi mrCevlis“. bevri fiqrobs, rom
avstrielebi zedmetad arian Seyvarebuli sakuTar wodebebze da,
umjobesia, maTze saerTod uari iTqvas. mowinaaRmdegebi Tvlian,
rom wodebebi „warsulis gadmonaSTia“ da sulac veRar asaxavs Tanamedrove adamianis realur damsaxurebebs. Tumca, moxeleebi TavgamodebiT icaven TavianT wodebebs da, unda iTqvas, sakmao warmatebiTac. momxreTa mTavari argumenti isaa, rom wodebebi maTi
samSoblos „kulturis nawilia“ da misi dakargva ar SeiZleba.
norbert mapes-nidiki: „batoni karis mrCeveli“
baton karis mrCevels surs, rom mas am tituliT aramarto rangiT masze dabla mdgomma moxeleebma mimarTon, aramed yvela im
moqalaqem, romelTanac mas saqme aqvs. is xom erTgvarad yvela

113

Cvenganis ufrosia. samoqalaqo pirebi, romlebic am sistemisgan
Sors dganan da SeuZlebelia zepirad icodnen yvela Tanamdebobis piris Sesabamisi wodeba, windaxedulad iqcevian da cdiloben,
romelime, SeZlebisdagvarad keTilxmovani titulia gamoiyenon
da xan „batono direqtoro“-Ti an sulac ‚„batono doqtoro“Ti mogvmarTaven, rac xSirad borot xumrobasaviT‘ xvdeba yurs.
Tumca, amgvari mimarTva avstriaSi pirmoTneobad mainc ar aRiqmeba. mliqvnelobis gamosaxatad xSirad bevr sxva, damatebiT xerxs
iyeneben. erTi adamianisTvis am sistemis garRveva SeuZlebelia.
„Tavidan Cems studentebsa da TanamSromlebs SevTavaze, CemTvis
ubralod gvariT moemarTaT“, ambobs avstriaSi momuSave germaneli profesori, „magram sul male mTlad gamiTavxeddnen.“
„profesori“ erT-erTi yvelaze sasurveli wodebaa avstriaSi.
adamianebs, romlebic kulturis sferoSi warmatebulad moRvaweoben, avstriis prezidenti „profesoris“ wodebiT ajildoebs.
ar aris aucilebeli, es „profesorebi“ pedagogiur moRvaweobas
eweodnen, mTavaria, 50 wels gadabijebulni iyvnen. aseTi wodeba
mieniWaT, magaliTad, estradis msaxiobsa da momRerals udo iurgenss da qalTa saqmeebis pirvel ministrs iohana donals. „profesori“ hqviaT tradiciulad im maswavleblebsac, romlebic skolis maRal safexurze aswavlian.
rogor sargebloben avstrielebi am mSvenieri titulebiT?
cxadia, iyeneben, da ara marto samsaxureobrivad, aramed pirad
cxovrebaSic. samecniero disertaciis dacvis Semdeg adamiani, SeiZleba iTqvas, „samudamod emSvidobeba“ sakuTar gvars da
„baton doqtorad“ iqceva. Tu mogvianebiT kidev erT tituls
daimsaxurebs, Sesabamisad, mimarTvis formac Seicvleba („batoni
direqtori“ an „batoni profesori“ gaxdeba.)
bolo periodSi wodebebs mdedrobiTi sqesis gamomxatveli niSnebic daerTo (magaliTad, Magisterin=magistri-qali, ministri-qali da a.S.). bevri aseTi dasaxeleba jer kidev uCveulod JRers da
iSviaTad ixmareba (magaliTad,. inJineri-qali, doqtori-qali da
sxv.). roca 1996-2005 wlebSi Staiermarkis federalur mTavrobas
saTaveSi edga avstriis saxalxo partiis warmomadgeneli, qalbatoni valtraud klasniki, didxans mimdinareobda debatebi imasTan dakavSirebiT, rogor unda miemarTaT misTvis „qalbatono
landeshauptman“ (Mann qarTulad „kacs“ niSnavs) Tu „qalbatono
landeshauptfrau“ (Frau - qarT. qali). TviTon qalbaton klasniki
mimarTvis pirvel formas (landeshauptmani, rogorc konstituaciaSi weria) amjobinebda.

114

germanuli enisaTvis damaxasiaTebeli sityvaTa Tanmimdevrobis gamo garkveuli uxerxuloba Seqmna axalma, saerTaSorisod
gamoyenebuli akademiuri xarisxis aRmniSvneli sityvebis Semotanam, rogoricaa, „bakalavri“ da „masteri“. mimarTvis formad maTi
damkvidreba, savaraudod, ar moxerxdeba.
ucxoelebisgan, cxadia, aravin elodeba, rom isini avstriuli
wodebebis labirinTebSi gzis gakvlevas uSecdomod moaxerxeben.
Tumca, nebismier avstriels esiamovneba, Tu ucxoeli mimarTvisas mis wodebasac gausvams xazs.
namdvilad garTuldeba saqme, Tu ucxoeli avstriaSi damkvidrebuli, xSir SemTxvevaSi, moZvelebuli misalmebis formebis
gamoyenebas Seecdeba. iseTi frazebi, rogoricaa „miiReT Cemi
komplimenti“ an ‚„neba miboZeT, xelze geamboroT, mowyaleo qalbatono“ avstriasTan asocirdeba da avstrielebs Tavaziani da
galanturi xalxis imijs uqmnis. dRevandel axalgazrda avstrielebs es ambavi didad ar anaRvlebT. isini misalmebisa da damSvidobebis araformalur da saerTaSorisod damkvidrebul formebs („Tschüs=Cius“, „Ciao=Cao“ da „Hi=hai“) amjobineben. ufrosi Taoba Crdilogermaniidan Semosul „Tschüs„‘_s „enobriv epidemias“
uwodebs da gansakuTrebiT aRizianebs am sityvis kninobiTi formebi „Tschüschen=Ciushen“ da „Tschüsli=Ciusli“.
ucxoelebi misalmebis sul ramdenime formis gamoyenebiT kmayofildebian: sayovelTaod miRebulia fraza „Grüß Gott“ (Seesabameba qarT. „gamarjoba“-s). axlo nacnobebi da megobrebis am frazis
wminda avstriul variantsac xSirad iyeneben: „Griaß di“. germaniaSi
farTod gamoyenebul „Guten Tag“-s avstriaSi SedarebiT iSviaTad
gaigonebT, radgan, bevri avstrielis azriT, es fraza upirovno
da civia. gamomSvidobebisas avstrielTa naxevarze meti „Auf Wiedersehen“ (qarT. naxvamdis) an „Auf Wiederschauen“-s ambobs. ukanasknel
wlebSi damkvidrebuli Hallo (pirvel marcvalze maxviliT) Zalian
moduri gaxda. Zveleburad uyvarT avstrielebs damSvidobebisas
Servus=servus-iT mimarTva. am sityvas misalmebis drosac siamovnebiT iyeneben, Tumca, aqac sifrTxilea saWiro: igulisxmeba mxolod
is adamianebi, romlebsac SenobiT velaparakebiT. ukve ramdenime
welia Zalian popularuli gaxda gamomSvidobebis forma „baba=baba“
(maxvili meore marcvalze). adre ase mxolod patara bavSvebs emSvidobebodnen, dRes ki, am sityvas is adamianebic iyeneben, romlebic
erTmaneTs TqvenobiT mimarTaven. ra aris es, Sokis mwvervali, rogorc erTma Jurnalistma Tqva Tu, ubralod, drois niSani?

115

wes-Cveulebebi da dResaswaulebi
avstriaSi jer kidev bevri Zveli Cveulebaa SemorCenili. rac
Seexeba dResaswaulebs, am mxriv avstria msoflio Cempionebis ricxvSia. TiTqmis yvela dResaswauli kaTolikur tradiciebs ukavSirdeba. kanoniT gaTvaliswinebuli dasvenebis dReebia: 1 ianvari
(axali weli), 6 ianvari (sami mefis dResaswauli41), aRdgomis brwyinvale Svideulis orSabaTi, 1 maisi, qristes amaRleba, sulTmofenoba, qristes xorcisa da sisxlis Tayvaniscemis dResaswauli42,
15 agvisto (RvTismSoblis amaRlebis43 dResaswauli), 26 oqtomberi (erovnuli dResaswauli), 1 noemberi (yvela wmindanis dRe), 8
dekemberi (yovladwminda qalwul mariamis Casaxvis dRe), 25 dekemberi (qristeSoba), 26 dekemberi (wminda stefanes dRe).
bevri veneli zar-zeimiT xvdeba axal wels wminda stefanes moedansa da qalaqis centralur ubnebSi. ‚wm. stefanes taZris CrdiloeTis koSkis yvelaze didi zaris (Pummerin) rekva axali wlis SemobrZanebas iuwyeba. Ramis 12 saaTze mTel qalaqSi gaismis dunais
valsi, romelsac sxvagvarad „avstriis araoficialur himnsac“
uwodeben. quCaSi Sekrebili uamravi adamiani cekvavs, Sampanurs
svams da erToba. ca saaxalwlo foierverkebiT isereba. aseTive
zeimebi ewyoba yvela danarCeni federaluri miwis dedaqalaqSic.
sadilobamde bevri ojaxi televizors uzis da venis filarmoniis simfoniuri orkestris tradiciul saaxalwlo koncerts
ucqers, romlis translirebac venis musikaluri centris didi
sakoncerto darbazidan mimdinareobs. am koncertis bileTebze
Zalian didi moTxovnaa da maTi Sovna uaRresad Znelia.
2-dan 6 ianvramde mTel avstriaSi aTasobiT gogo-biWi uerTdeba
tradiciul „sakvirveli varskvlavis“ msvlelobas: bavSvebi saxlidan saxlSi gadadian, qristeSobas axareben yvelas, simRerebiTa da
saukeTeso survilebiT ulocaven axali wlis dadgomas. erT-erTi
„mogvi“ saxlis Sesasvlel kars Tavze carciT aseT warweras ukeTebs: „C+M+B„44. am warweram saxli unda dalocos da borotisagan
daicvas. „sakvirveli varskvlavis“ msvleloba, pirvel rigSi, erT
Zalian sasargeblo saqmes emsaxureba. Semowiruli fuli gaWirve41 marTlmadidebluri eklesiis mixedviT: naTlisRebis dResaswauli
42 kaTolikuri eklesiis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani dResaswauli,
aRiniSneba aRdgomis brwyinvale dResaswaulidan me-60 dRes.
43 marTlmadidebluri eklesiis mixedviT: RvTismSoblis miZinebis dResaswauli
44 kaspari, melqiori da balTazari. laTinurad es asoebi Semdegs aRniSnavs: Cristus mansionem benedicat (qristem dalocos es saxli).

116

baSi myofi adamianebis dasaxmareblad igzavneba afrikaSi, laTinur
amerikasa da aziaSi. 2009 w. am Tanxam 13,8 milioni evro Seadgina. kaspars, melqiorsa da balTazars tradiciulad miRebas uwyoben politikis, ekonomikis, eklesiisa da sportis sferos pirveli pirebi.
ianvarSi mTel avstriaSi sakarnavalo dro dgeba (germ. Fasching45, dasavleT avstriaSi mas „Fasnacht”-sac uwodeben). es aris
sakarnavalo mslelobebis, sakarnavalo funTuSebis, karnavalis
princebisa da princesebis dro. Zalian popularulia avstriaSi
„vilaxis faSingi” – rainis karnavalis msgavsi „gasarTobi Sou”,
romelsac televiziiTac ki gadascemen. upirveles yovlisa ki
faSingi bal-maskaradebisa da cekvebis droa. bevri profesiuli kavSiri Tu jgufi (magaliTad, eqimebi, iuristebi, sakvamuris
mwmendelebi, konditerebi, yasbebi) sakuTar bals awyobs, sadac
sapatio stumrebad cnobil politikosebsac epatiJebian. gimnaziis moswavleebi gamosaSveb balebs awyoben, visac survili aqvs,
SeuZlia, kostiumirebul an niRbebis balze wavides.
mdidari da lamazi adamianebisTvis (aseve Zalian cnobili politikosebis, biznesisa da kulturis warmomadgenlebisaTvis) faSingis bolo xuTSabaTs didi saopero mejlisi imarTeba. venis saxelmwifo opera aTasobiT yvaviliT irTveba da erT uzarmazar sacekvao
darbazs emsgavseba. am balis gaxsnas yovel wels specialuri ceremoniali uZRvis win. pirvel rigSi, es mainc „saxelmwifo mejlisia”.
stumrebs avstriis prezidenti mouZRveba, JRers avstriis respublikis saxelmwifo himni, axalgazrda mocekvaveTa46 144 debiutanti
wyvili polonezs asrulebs. amis Semdeg saxelmwifo operis sabaleto dasi cekvavs, ramdenime solisti cnobil ariebs asrulebs, da
mxolod maTi gamosvlis dasrulebis Semdeg SeuZlia 5 aTas mowveul
stumars icekvos. amasobaSi venis saopero mejliss mimbaZvelebic
gamouCndnen msoflios bevr qveyanaSi. Tumca, ukve mravali welia
am tradiciis winaaRmdeg mimarTuli saprotesto demonstraciebic
imarTeba da is ukve, rigiT avstriul tradiciad iqca.
faSingi mTavrdeba didi marxvis dawyebis win. meore dRes, oTxSabaTs47 marxva iwyeba. am dRes, rogorc wesi, Tevzs miirTmeven
45 faSingi 11 noembers dilis 11 sT. da 11 wT.-ze iwyeba, Tumca So-

bis wina periodSi da Semdgom dReebSi aqtivobebi metnaklebad
cxreba da 6 ianvars xelaxla iwyeba.

46 venis saxelganTqmuli sabaleto skolis (Tanzschule Elmayer-Vestenbrugg)
moswavleebi
47 kaTolikuri saeklesio kalendris mixedviT didi marxva iwyeba oTxSabaTs (germ. Aschermittwoch, Asche=ferfli, Mittwoch=oTxSabaTi).

117

da erTmaneTs qaSayiT umaspinZldebian. Tumca, unda iTqvas, rom
am tradicias bevri araferi aqvs saerTo Tevzis, rogorc samarxo sakvebis Tavdapirvel mniSvnelobasTan. droTa ganmavlobaSi
ubralo trapezma mravalferovani sufris saxe miiRo.
aRdgoma moZravi dResaswaulia, xan martSia, xan - aprilSi.
bzobis (germ. Palmsonntag) dResaswauliT iwyeba aRdgomis (vnebis)
kvira. (germ. Karwoche, kara=wuxili, sazrunavi), romelic aRdgomis zeimiT mTavrdeba. qristes ierusalimSi Sesvlis mosagonrad
yvelgan didi msvlelobebi imarTeba. palmis FfoTlebis nacvlad
avstriaSi tirifis axladdakvirtul totebs iyeneben, erT konad kraven da eklesiaSi sakurTxeblad miaqvT. am ceremonialiT
morwmuneebi iesos ierusalimSi Semosvlis gamo sixaruls gamoxataven. gansakuTrebiT soflis mcxovreblebi misdeven am tradicias, nakurTxi totebi saxlSi miaqvT da jvris an xatis ukan amagreben, radgan sjeraT, rom amiT sakuTar saxls Tu binas icaven.
ratom ewodeba vnebis kviris xuTSabaTs (qarTulad: „didi
xuTSabaTi”) „Gründonnerstag” (grün germanulad „mwvane”-s niSnavs,
Donnerstag=xuTSabaTi), aravin icis. SeiZleba es sityva zmnisgan
greinen iyos warmoSobili, romelic Zvel germanulSi „tirils”
niSnavda. advilad SesaZlebelia, saxelwodeba mwvane fersac ukavSirdebodes, radgan, tradiciis mixedviT aucilebelia am dRes
raime mwvane sakvebis mirTmeva, rogoricaa, magaliTad, ispanaxi da
sxv. didi xuTSabaTs zarebis rekva wydeba. Zveli legenda ambobs,
yvela zari „romSi gafrindao”. aRdgomis dResaswaulamde locvis dawyebis dros eklesiis zarebis nacvlad morwmuneebs patara biWunebi amcnoben, romlebic dRis gansazRvrul monakveTebSi
quCebSi dadian da specialur xis Wrialebs (Ratsche) aCxaruneben.
wiTeli paraskevi (Karfreitag) evangelisti qristianebisTvis wlis
yvelaze didi dResaswaulia. kviras, qristes aRdgomis dRes, bevri adamiani sadResaswaulo sadils marTavs. bavSvebi saaRdgomo
kvercxebs daeZeben, romlebic, tradiciulad, saaRdgomo kurdRels moaqvs da sadRac malavs. soflad bevri Zveli saaRdgomo wes-Cveulebaa Semonaxuli. magaliTad, aRdgomis Rames axlomaxlo mTebsa da gorakebze saaRdgomo koconebs aCaReben.
1 maisi („Sromis dRe”) social-demokratebis tradiciul samaiso msvlelobebTan asocirdeba. sruliad gansxvavebuli saxe aqvs
mTel evropaSi venis ratuSis win da ringStraseze gamarTul
samaiso demonstracias, romlis gamoc dedaqalaqis am ubnebSi satransporto moZraoba mTeli dRiT ikrZaleba.
1 maisi sxva Zvel tradiciasac ukavSirdeba. am dRes samaiso xes
dgamen, romelic koxta da tanmaRali naZvi an fiWvi unda iyos.

118

xes qveda totebsa da qerqsa aclian, mxolod kenweros utoveben
da mas feradi lentebiT rTaven. zogierT mxareSi samaiso xis aRmarTvis Semdeg adamianebi masze cocvaSi ejibrebian erTmaneTs
da xis garSemo cekvaven. esec tradiciis nawilia.
maisi da ivnisi avstrielebs gansakuTrebiT uyvarT. am periodSi bevri dResaswaulia, romelTa gamoyenebac xanmokle SvebulebebisTvis Zalze xelsayrelia. sulTmofenoba tradiciulad
mironcxebis dRea. sulTmofenobis Semdgom meore xuTSabaTs kaTolikeebi ukve qristes xorcisa da sisxlis Tayvaniscemis dRes
zeimoben. es is dResaswaulia, romelsac kontrreformaciis Semdeg kaTolikuri eklesiis Zala da brwyinvaleba unda eCvenebina.
am dResaswaulis kulminacias procesiebi warmoadgens, romelSic sazeimod gamowyobili bavSvebi iReben monawileobas: isini
gzadagza yvavilebs isvrian. am msvlelobebSi cnobili politikosebic monawileoben. mRvdeli wminda sanawiles Ria cisqveS
mowyobil sakurTxevelTan miabrZanebs. maTken mimavali gza aryis
xis totebiTaa mofenili. turistebis gansakuTrebul interess
iwvevs halSteteris da traunzees tbebze mowyobili procesiebi,
romlis monawileebi sazeimod morTul navebSi sxedan.
zafxulis periodSi avstriis bevr kuTxeSi, gansakuTrebiT soflad, bevri saeklesio dRe aRiniSneba da, aseve, mravali saxalxo
zeimi ewyoba. am dros bevrs cekvaven, Wamen da svamen.
26 oqtomberi avstriis erovnuli dResaswaulia. es dRe 1955
wlis 26 oqtombers ukavSirdeba, roca mokavSireTa yvela jariskacma sabolood datova avstriis teritoria da gamoica kanoni qveynis neitralitetis Sesaxeb. am dResaswaulis istoriuli safuZveli dRes bevrs arc axsovs. adre, wlebis manZilze, am
TariRTan dakavSirebiT uamravi RonisZieba ewyoboda, rogorc
saxelmwifos mxridan, ise piradi iniciativebiT. Tanamedrove avstrielTa umravlesoba am dRes sportisa da garTobisTvis iyenebs
an e.w. fitnes-marSebSi monawileobs.
is, rom 31 oqtobridan 1 noembris Rames vampirebi, moCvenebebi da sxva aTasgvari bneli arseba daZrwis avstriis quCebSi, imis
niSania, rom helovinis bumma avstriamdec moaRwia. sinamdvileSi saqme ekonomikisa da mediebis meSveobiT xelovnurad Seqmnil
Cveulebas exeba, romelsac avstriul tradiciebTan saerTo araferi aqvs. kudianebisa da jadoqrebis kostiumebSi gamowyobili
bavSvebi kardakar dadian da maspinZlebs tkbileulobas sTxoven.
devizi aseTia: „Trick or treat”, rac Semdegnairad SeiZleba iTargmnos: „momeci tkbileuli, Torem raRac oins mogiwyob”. vinc verafers gamoimetebs, bavSvebis xumrobis „msxverpli” xdeba.

119

yvela wmindanis (1 noemberi) da yvela micvalebulis (2 noemberi) dRes adamianebi sasaflaoze gadian, ixseneben TavianT gardacvlilebs, awesrigeben sasaflaos, saflavis qvebs yvavilebiTa
da gvirgvinebiT amkoben da sanTlebs anTeben.
dekembris Tve mTlianad saSobao dResaswaulebiT aris datvirTuli. winasaSobao zeimi Sobamde oTxi kviriT adre iwyeba (yovel
kviradRes aRniSnaven e.w. advenTs (Advent), da amgvarad simbolurad imokleben Sobis moaxloebis periods. qalaqis Tu soflis
centraluri quCebi saSobaod irTveba da sazeimod naTdeba. maRaziebSi saSobao Tovlis babuebi egebebian myidvelebs. yvelgan
saSobao simRerebi ismis. ewyoba saSobao bazrobebi da gamofenebi, yvelgan iyideba saSobao kalendrebi da gvirgvinebi (naZvis
totebisgan damzadebuli gvirgvini, romelSic oTxi advenTis aRsaniSnavad oTxi sanTelia Camagrebuli. mosarTavad xSirad iyeneben wiTel vaSlebs, girCebs da sxv.)
bavSvebisTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania 5 da 6 dekembris
dReebi. RamiT yvela saxls stumrobs nikolausi (wminda nikolausi), Tavaziani, moxucebuli TeTrwvera batoni, romelic episkoposis tansacmelSia gamowyobili da yoCaR bavSvebs tkbileulobiT
ajildoebs. cud bavSvebze misi Tanmxlebi krampusi „zrunavs“, eSmakis msgavsi arseba, romelsac balniT dafaruli tani, ori rqa da
grZeli, wiTeli ena aqvs. misi ki namdvilad unda eSinodeT mSoblebis urC bavSvebs. cudi saqcielisTvis maT krampusi an Tavis kasrSi
svams da Tan mihyavs, an wkepliT scems. samagierod, keTili nikolausi aqebs da guluxvad asaCuqrebs karg bavSvebs.
Tumca, 2006 wels, swored winasaSobao periodSi, keTili nikolausi sayovelTao gansjis sagnad iqca. „pedagogiuri mosazrebebidan gamomdinare“ mas venis sabavSvo baRebSi Sesvla aekrZala (im
motiviT, TiTqos bavSvebs aSinebso). danarCen avstriaSi xalxma ase
advilad ar daTmo Zveli tradicia da swrafad gamoesarCla sayvarel nikolauss. misi Tanmxlebi krampusi, romlisac marTlac Zalian bevr bavSvs eSinia, didi xania isedac „gaZevebulia“ sabavSvo
baRebidan, skolebidan da bevri ojaxidanac. bevr mxareSi, gansakuTrebiT tirolSi, kerntenSi, zalcburgsa da StaiermarkSi dResac
ewyoba krampusebis tradiciuli msvlelobebi. bevri axalgazrda
mamakaci xalisiT icvams krampusis kostiums, saxes saocari ostatobiT damzadebuli xisgan naTali niRbiT ifaravs, 5-6 dekembers
quCebSi dadis da gamvlelebs rkinis jaWvebis JRaruniT akrTobs.
Tu gamokiTxvebs davujerebT, avstrielTa 48 %-isTvis Soba
namdvilad religiuri dResaswaulia. zustad amdenive adamiani
Tvlis, rom Sobis dResaswauli „Zveli tradiciaa“ da manaTobeli

120

girlandebi, saSobao naZvis xe, „Stille Nacht„48 da pirvel rigSi, uamravi saSobao saCuqari am tradiciis ganuyofeli nawilia. Sobis
samzadisi, saCuqrebis sayidlad wasvla, parkingis da aTasi sxva
problema sakmaod bevri adamianisTvis sulac ar asocirdeba garTobasa da siamovnebasTan.
24 dekembris naSuadRevs, Sobis zeimisTvis saWiro yvela samzadisi dasrulebuli unda iyos. wminda saRamos yrma iesos elian.
naSuadRevs maRaziebisa da restornebis umravlesoba iketeba,
radgan yvela adamians surs, sakuTar ojaxSi gaataros es dRe. Sobiswina saRamo avstriaSi ojaxur zeimad iTvleba. es dasaCuqrebis
saRamoa. adamianebi saCuqrebs xsnian, aTvaliereben da sastumro
oTaxSi myudrod mokalaTebulni mSvidad atareben dros. bevri
maTgani saSobao bazrobasac stumrobs. bolo dros SeimCneva tendencia, rom sul ufro da ufro meti adamiani amjobinebs Tavi aaridos saSobao gawamawiasa da zamTris uamindobasO da dasvenebis
dReebi romelime egzotikur qveyanaSi gaataros.
wlis bolo dRes (Silvester=31 dekemberi) bevri avstrieli saxlSi
atarebs da zeimiT - xSirad xmauriTa da mxiarulebiT - acilebs
mimaval Zvel wels. axalwels uamravi adamiani xvdeba restoranSi
an quCaSi. bevri avstrielisTvis venis saxelmwifo operaSi opereta „Ramura“-ze daswrebac saaxalwlo tradiciis aucilebeli
nawilia. adamianebi Sampanurs (an sxva sasmels) miirTmeven, tyviis dnobiT49 an sxva TamaSebiT irToben Tavs, erTmaneTs ucvlian
bednierebis momtan simboloebs, magaliTad, nalis, oTxfoTla
samyuras an mebuxris patara figurebs.
Tavisufali dro da sporti
avstriaSi adamianebs sul ufro meti Tavisufali dro uCndebaT. Teoriuli gaangariSebiT yovel avstriels dReSi 4 saaTsa
da 9 wuTze meti Tavisufali dro aqvs. samuSao drois saerTo
48 cnobili avstriuli saSobao simRera, romelsac dRes msoflios mraval enaze mRerian.
49 avstriaSi dRemde SenarCunebulia axali wlis zeimze tyviis dnobis
tradicia: kovzze tyviis patara naglejs deben da qveS anTebul sanTels udgamen. tyvia dabal temperaturazec advilad dneba, amitom
procesi didixans ar grZeldeba. gamdnar tyvias civi wyliT savse
WurWelSi nawil-nawil asxamen, sadac is swrafadve magrdeba. warmoqmnili figurebiT adamianebi momavali wlis winaswarmetyvelebas cdiloben da amiT erTobian.

121

xangrZlivoba kviraSi 40 saaTia, zogierT sferoSi - naklebic.
rac Seexeba anazRaurebad dasvenebis dReebs, am mxrivac, avstria,
udavod, msoflio CempionTa ricxvSia. anazRaurebadi Svebuleba
samuSao staJis xangrZlivobis Sesabamisad 30-36 samuSao dRea.
erTi SexedviT, es kargia, magram axalgazrdebisaTvis seriozuli
ukuefeqti moaqvs (pirvel rigSi, moswavleebisTvis), radgan skolebSi datvirTva seriozulad matulobs.
gamokiTxvebi aCvenebs, rom samuSao dReebSi avstrielebi
Tavisufal dros maincadamainc ar aqtiuroben, gantvirTvisTvis
saxlSi darCenas amjobineben da dros televizoris yurebaSi, gazeTebis kiTxvasa da telefoniT saubarSi atareben. praqtikulad,
yvela ojaxSi aris feradi televizori, mosaxleobis 70%-ze meti
sargeblobs sakabelo da satelituri miRebiT. dReSi saSualod
162 wuTs atareben avstrielebi sayvarel televizorTan. amitomac
ar aris gasakviri, rom dasvenebis tradiciuli aqtivobebisaTvis
ojaxSi sul ufro naklebi dro rCebaT. saerTod, dadgenilia, rom
rac ufro izrdeba moTxovna Tavisufal droze, miT ufro arastabiluri xdeba adamianuri urTierTobebi, civdeba naTesauri kavSirebi, da namdvili megobrobac sul ufro Znelad myardeba. Tumca,
jer kidev uyvarT avstrielebs seirnoba da laSqroba, megobrebis sadilad dapatiJeba, stumrad wasvla da sxv. bevri avstrieli
saxlSi jdomiT da arafris keTebiT kmayofildeba, magram am dros
musikasac siamovnebiT usmenen: yvelaze popularuli xalxuri musikaa, SedarebiT naklebad usmenen klasikas.
sabednierod, avstriaSi isev aRmoaCines, rom kiTxvas didi siamovnebis moniWeba SeuZlia. marTalia, wignebis karada umetes avstriul ojaxSi sacxovrebeli oTaxis standartuli garnituris
aucilebeli nawilia, magram wignebi daaxloebiT im dReSia, rogorc es ernst iandlis cnobil leqsia aRwerili:

ernst iandli: biblioTeka
uamravi aso-niSani
romlebsac sakuTari sityvebidan Tavi verafriT dauRweviaT
uamravi sityva
romlebic sakuTari winadadebebis tyveobaSi rCebian
mravali winadadeba
romlebic sakuTari teqstebis CarCoebSi Caketilan

122

mravali teqsti
romlebsac sakuTari wignebidan Tavi verafriT dauxsniaT
uamravi wigni, romlebsac sqlad adevs mtveri
da keTili damlagebeli
mtvris sawmendi CvriT xelSi.
iTvleba, rom avstrielebs wignis kiTxva ezarebaT, rac kompiuteris brali namdvilad ar aris. piriqiT, dadginda, rom wignis
kiTxvis moyvarulTa umetesobas swored is adamianebi warmoadgenen, romlebic xSirad sargebloben kompiuteriT.
Markant50-is mier Catarebuli gamokiTxvis Sedegebis Tanaxmad
avstrielTa 66 % „kulturis praqtikosi moyvarulia”: isini xSirad dadian TeatrSi, muzeumebsa da operaSi.AD
avtomanqana – hobi da statusis aRmniSvneli simbolo
SabaT-kviras avstrielTa umetesoba aqtiurad da srulad
iyenebs Tavisufal dros: gansakuTrebiT etanebian savaWro centrebs, atraqcionebs da dasasvenebel parkebs, midian eqskursiebze da, rac mTavaria, drois did nawils sakuTar avtomobilebSi
atareben, da, Sesabamisad, sagzao sacobebSi. bevri mamakacisTvis
avtomanqana nomer pirveli hobia da, ubralod, socialuri statusis gamoxatulebac. Tumca, unda iTqvas, rom avtomanqana didi
xania iqca yoveldRiuri cxovrebis aucilebel saWiroebad.1990
wlidan dRemde manqanebis saerTo raodenobam avstriaSi samidan
oTx milionamde moimata. amgvarad, avstria msoflio masStabiT
erT-erTi yvelaze didi eria avtomflobelTa raodenobis mixedviT. evropis farglebSi mas mxolod italielebi da germanelebi
uswreben manqanebis siyvarulis „xarisxiT“.
am viTarebas, cxadia, problemebic mohyva: haeris dabinZureba,
xmauri da avariebis ricxvis mateba. disciplinirebul mZRolebad
avstrielebi namdvilad ver CaiTvlebian. isini Zalian didi siCqariT dadian, amitomaa, rom ucxoeli stumrebi avstriis gzebsa da
avtobanebze xSirad Tavs usafrTxod ver grZnoben. ratom hyavs
avstrias moZraobis wesebis yvelaze meti damrRvevi msoflioSi,
aravin icis. faqti isaa, rom dReSi saSualod ori mZRoli Tavs
50 sawarmoTa sakonsultacio saagento venaSi (Unternehmensberater)

123

uflebas aZlevs, Sua avtobanze manqana ubralod Semoabrunos
da moZraobis sawinaaRmdego mimarTulebiT ganagrZos svla. 2007
wels avstriaSi avtokatastofebis Sedegad daaxloebiT 700 adamiani daiRupa, rac evrokavSiris saSualo monacemze maRalia.
sportis popularuli saxeobebi
velosporti, curva, sirbili, laSqroba da, ra Tqma unda, TxilamurebiT sriali, avstrielTa umetesobisTvis sportis yvelaze sayvareli saxeobebia. ramdenime wlis win mTeli rigi e.w.
„FUN-saxeobebi” Semovida modaSi, pirvel rigSi, skeiti zafxulSi da snoubordi zamTarSi. gansakuTrebul aRfrTovanebas iwvevs axalgazrdebSi paraplani da deltaplani, aseve, serfingi da
afrosnoba.
marTalia, reklama da mediebi iseT STabeWdilebas qmnis, TiTqos
avstria maRali sportli miRwevebis mqone profesionali sportsmenebis eria, magram es as ear aris. sinamdvileSi mosaxleobis mxolod erT mesameds SeiZleba ewodos „sportuli”. avstrielTa erT
mexuTeds hyofnis gambedaoba, aRiaros, rom „sruliad arasportuli da araaqtiuria”. Tumca, sakmaod maRalia avstrielebSi sportisadmi pasiuri interesi. sportul satelevizio gadacemebs TiTqmis
yovelTvis mayurebelTa Zalian didi raodenoba uyurebs, miuxedavad imisa, rom sportis umetes saxeobebSi avstriel mayureblebs
sakuTari sportsmenebis warmatebis Zalian mcire molodini aqvT.
gamonakliss warmoadgens alpuri samTo-saTxilamuro sporti.
herman maieris saxiT, romelsac avstrielebi siyvaruliT „herminators” eZaxian, maT isev hyavT moTxilamure-superstari, romlis
karierac, sxvaTaSoris, 2009 wels dasrulda. avstrielebi amayoben
legendaruli toni zaileriT (1956 wlis olimpiuri TamaSebis gamarjvebuli) da franc klameriT (1976 wlis olimpiuri Cempioni da
simaRlidan daSvebaSi msoflio Tasis xuTgzis jgufuri gamarjvebuli). sxvaTa Soris, es sportsmenebi 2010 wlis vankuveris olimpiuri TamaSebidan pirvelad dabrundnen medlebis gareSe.
„ras saqmianoben Tavisufal dros” Tanamedrove avstrielebi
Tavisufali drois biznesi dReisaTvis mxolod avstriaSi rodi
mcirdeba. ekonomikuri konkurencia yvelgan gaizarda, rac bevr
axalgazrdas aiZulebs, meti dro da energia dauTmos profesiul

124

ganviTarebas. mkveTrad imata im avstrielTa ricxvma, romlebic
Tavisufali drois nawils kompiuterul da enis Semswavlel kursebs uTmoben. zogadad, ganaTlebis gaRmavebis mizniT Tavisufali drois gamoyenebis interesi sakmaod dabalia.
avstrielebi arafriT CamorCebian saerTaSoriso tendenciebs
da finansuri operaciebsa da Sesyidvebs bevri maTgani ukve internetis saSualebiT awarmoebs. saxlidan gausvlelad bankingi da eleqtronuli komercia is saqmianobebia, romliTac bevri
avstrielia dakavebuli Tavisufal dros. mniSvneloba aRar aqvs
imas, rom es sazogadod miRebul warmodgenebs scdeba.
ardadegebi da Svebuleba
saSvebulebo ocnebebis asruleba avstrielTaA umetesobisTvis
ukve mravali welia problemas aRar warmoadgens. zogierTi maTgani weliwadSi orjer da metjerac ki mogzaurobs. Tu 1969 wels
avstrielTa mxolod 28 %-s SeeZlo emogzaura, 2008 wlisaTvis
maTma raodenobam 61,4 % Seadgina, am adamianTa 50 %-ma sazRvargareT imogzaura. sad urCevniaT avstrielebis Svebulebis gatareba? ra Tqma unda, sakuTar qveyanaSi. mogzaurobaTa erTi mesamedi
qveynis Sida mogzaurobebze modis. mainc ra moswonT am adamianebs sakuTar qveyanaSi? sisufTave da usafrTxoeba, ambobs bevri,
aseve, uamravi lamazi adgili, xelSeuxebi buneba, stumarTmoyvareoba da mravalferovani kulturuli SemoTavazeba. is, rom kurortTa umetesoba advilad da swrafad miRwevadia, aseve, Zalian
mniSvnelovani faqtoria.
qveynis Sida mogzaurobebis mixedviT kernteni pirvel adgilzea. Semdeg modis Staiermarki, zalcburgi da tiroli. am TvalsazrisiT, mogzaurobasTan dakavSirebuli Cveulebebi avstrielebs bolo wlebSi arsebiTad ar SecvliaT.
sazRvargareTis qveynebidan avstrielebs gamorCeulad uyvarT
italiaSi dasveneba. es qveyana yvelafers sTavazobs damsvenebels,
razec adamianTa umravlesoba mTeli wlis ganmavlobaSi ocnebobs:
mze, plaJi da zRva. 2008 wlis monacemebiT avstrielTa yvelaze sayvarel saSvebulebo qveynad kvlavac italia rCeboda, mas mosdevda xorvatia, germania, espaneTi da saberZneTi. avstrielebi TurqeTSic siamovnebiT atareben ardadegebs. mogzaurobaTa umetesi
wili evropuli qveynebiT Semoifargleba, Tumca, mainc SeimCneva
Soreuli mogzaurobebisken swrafvis tendencia. miuxedavad imisa,
rom gamkacrebulia qveyanaSi Sesvlis pirobebi, bevri avstrielebi

125

mainc siamovnebiT midis amerikis SeerTebul StatebSi. tailandi,
gaerTianebuli emiratebi, dubai da kuba kvlavac rCeba avstrielTa sayvarel adgilad. arastabiluri amindi sakuTar qveyanaSi, da
amave dros, iafi frenebi da garTobis ukeTesi saSualebebi, ai is
mizezebi, ratom amjobineben avstrielebi sakuTari qveynis tbebis
nacvlad zRvis egzotikur sanapiroebze gairujon.
avstrielTa didi nawilisTvis Svebuleba kvlavac plaJze wolasTan, banaobasa da usaqmod nebivrobasTan asocirdeba. es gansakuTrebiT bavSvebs exeba. axali nacnobebis SeZenisa da SeZlebisdagvarad metis naxvis moTxovnileba damsvenebelTa mxolod
erTi mesamedisTvis aris mniSvnelovani, gansakuTrebiT, 19 wlamde asakis axalgazrdebisTvis. maTi azriT, avstria saSvebulebod
metismetad civi da zedmetad Zviri qveyanaa, amas garda, Zvelmoduric, sadac sanaxavi bevri araferia.
kulturuli da saganmanaTleblo xasiaTis mogzurobebs ZiriTadad maRali socialuri fenebis warmomadgenlebi awyoben.
axalgazrdebi da pensionerebic nacnob-megobrebis wreSi amjobineben dasvenebas. rac Seexeba Svebulebis xangrZlivobas, am TvalsazrisiT, bolo wlebSi bevri araferi Secvlila. samkviriani
Svebuleba, romelic adre Zalian popularuli iyo, dRes TiTqmis
iSviaTobad iqca. erTis mxriv, arc imden adamians aqvs finansuri
SesaZlebloba, Tavs xangrZlivi dasvenebis ufleba misces, xolo,
meores mxriv, nebismier dros SeiZleba, cud amindSi romelime turistul saagentoSi an sulac aeroportSi bileTi aiRo da
erTi kviriT samxreTis romelime qveyanas miaSuro. Last Minute_
turistuli SemoTavazebebi sul ufro xelsayreli da mimzidveli xdeba. marTlac, bolo wams SegiZlia bileTi aiRo, am sityvis
pirdapiri gagebiT. zamTarSi bevri avstrieli iwyobs ramdenimedRian ardadegebs avstriis romelime saTxilamuro kurortze
an mezobel qveynebSi. avstrielebi didi xania cnobili arian, rogorc eqskursiebis moyvaruli xalxi, pirvel rigSi, igulisxmeba
ojaxebi, romelTac mcirewlovani Svilebi hyavT. erTdRiani gasvlebi salaSqrod, sabanaod Tu Txilamurebze sasrialod namdvili saSvebulebo programis aucilebeli Semadgeneli nawilia.
rogorc Cans, avstrielebs mogzaurobis siyvarulSi xels veraferi SeuSlis. Tumca, mxedvelobidan arc is unda gamogvrCes,
rom bevri adamiani ardadegebze saerTod ver axerxebs sadme wasvlas. es gansakuTrebiT pensionerebsa da umuSevrebs exeba, aseve,
glexebsa da muSebs, romelTac Semosavlebis simciris gamo amgvar
siamovnebaze uaris Tqma uwevT. bevri maTgani Svebulebas saxlSi,
sakuTar aivanze atarebs.

126

10. avstriuli samzareulo
xarisxiani da gemrieli kveba avstrielTa umetesobisTvis Zalian mniSvnelovani saqmea. bevrisTvis es sakiTxi bevrad ufro
mniSvnelovania, vidre mogzauroba, moda da sporti. gastronomiis sferoSi alpebis am patara respublikas saxeli mTeli msoflios masStabiT aqvs ganTqmuli. avstriis Sesaxeb sazRvargareT
arsebul warmodgenebs didwilad misi samzareuloc ganapirobebs. venuri Sniceli, vaSlis ruleti (Apfelstrudel) da zaxeris torti
(Sachertorte) sayovelTaod cnobilia. avstria kulinaruli xelovnebis qveynad iTvleba.
roca saubari avstriul samzareulos Seexeba, pirvel rigSi venur samzareulos gulisxmoben, romelic me-19 saukuneSi Seiqmna.
im dros venaSi gansxvavebuli kulturebis mqone mravali erovnebis warmomdgeneli iyo Tavmoyrili. isini erT qalaqSi cxovrobdnen, magram sxvadasxva enaze laparakobdnen da urTierTgansxvavebuli, „uTvalavi” erovnuli samzareulo hqondaT. Tvaluwvdeneli monarqiis yvela kuTxidan uamravi mzareuli Camodioda da
yvelas sakuTari, „mxolod misTvis damaxasiaTebeli” receptebi,
sakuTari sakazm-saneleblebi, Wama-smis Taviseburi kultura
Camohqonda. venaSi am yvelafris Tavmoyra, modificireba, daxvewa da kombinireba xdeboda. Sedegad Camoyalibda venuri samzareulo, romelsac dRemde arsebiTi cvlileba ar ganucdia.
adgilobrivi avstriuli samzareulos gverdiT arsebobs uamravi tradiciuli kerZi, romlebic droTa ganmavlobaSi daixvewa
da, momzadebis Tanamedrove teqnologiebisa da saneleblebis gazrdili asortimentis gavleniT, garkveulwilad, Seicvala. garda amisa, Camoyalibda umaRlesi klasis Tanamedrove avstriuli
samzareulo, kreatiuli da kulinaruli xelovnebis SesaniSnav
tendenciebs amkvidrebs da maRali saerTaSoriso reitingi aqvs.
ojaxuri kerZebi da umaRlesi klasis Tanamedrove samzareulo
bevri venuri kerZi avstriuli saojaxo samzareulos ganuyofel nawils warmoadgens. garda Snicelisa, Semwvari wiwilac
venuri samzareulos „klasikaa“ (franc maier-bruki). mosazreba
imis Taobaze, TiTqos venuri Sniceli venaSi ki ar gamougoniaT,
aramed italiidan Semoitanes, mcdari aRmoCnda. (Sead. hainc di-

127

ter poli, avstriuli samzareulos ena, 2007). „namdvili” venuri
Sniceli xbos xorcisgan mzaddeba, xSirad mis nacvlad Roris
xorcsac iyeneben (ufro iafia). garnirad kartofilis salaTs an
mwvane salaTis furclebs irCeven, aseve, brinjs an moxarSul kartofils oxraxuSiT.
bevri avstrielisTvis Semwvari wiwila anu fqvilSi, kvercxsa da
safanelSi amovlebuli da aduRebul cximSi Semwvari wiwila kargi
saWmlis „namdvili gansaxierebaa”. qaTams sxva meTodiTac wvaven,
magaliTad, tafaze, bulgarul wiwakasTan erTad an mayalze.
sazogadod, avstrielebi siamovnebiT miirTmeven xorcs (Tanac,
bevrs). 67 kg.-iT erT sul mosaxleze avstria evrokavSiris qveynebs Soris xorcis erT-erTi yvelaze didi momxmarebelia. 40 kg.
Roris, 12 kg. saqonlis, xbos, frinvelis da xorcis sxva saxeobebs
moixmars saSualod erTi avstrieli weliwadSi. (2007 w.). saqonlis
xorciT damzadebuli kerZebi avstriaSi gansakuTrebul kerZebad
miiCneva. Zalian popularulia saqonlis xorcis wvniani (Tafelspitz)
da Semwvari file (Lungenbraten). warmoSobiT ungrul wvnian kerZs,
„guliaSs“ avstrielebi siamovnebiT miirTmeven dRis nebismier
dros, gansakuTrebiT, sazeimo sufrisa da cekvaSi gatarebuli
Ramis Semdeg.
gansakuTrebulad didia avstriaSi Roris xorcis moxmareba:
rogorc yovelTvis, axlac gamorCeulad uyvarT avstrielebs Semwvari Roris xorci. zogierT avstriels Semwvari Roris xorcisa
da gufTis gareSe cxovreba saerTod verc warmoudgenia. (Sesabamisad maRalia avstriaSi guliT daavadebul adamianTa ricxvic!)
avstria, mainc, wvniani kerZebis qveyanaa. avstrielebisTvis „namdvil“ kerZad, pirvel rigSi, saqonlis xorcis sufi iTvleba, e.w.
Grießnockerl51, Frittaten52, Lungenstrudel53, Leberknödel54 an Backerbsen55-iT.
xilsa da bostneulze maincdamainc didi moTxovna avstriaSi ar
aris, Tumca, bolo dros am produqtebzec SeiniSneba moTxovnilebis zrda, rac Zalian sasixaruloa.

51 mananis burRulisgan damzadebuli atria.
52 makaronis formebad daWrili blini.
53 saqonlis farSirebuli filtvis, xaxvis, fqvilisa da kvercxisgan damzadebuli gufTa.
54 saqonlis farSirebuli RviZlis, xaxvis, fqvilisa da kvercxisgan damzadebuli gufTa.
55 muxudos formis comeuli, romelsac winaswar acxoben da gamzadebul
wvnianSi aTavseben.

128

comeuli
avstria namdvilad aris ganTqmuli Tavisi comeuliTa da tkbileulobiT, romelTac xSirad aseve mSvenieri saxelebi aqvT:
Gugelhupf56, Palatschinken57, Vanillenkipferl58, Kokosbusserl59…. tradiciuli
avstriuli sufra wvnianiT iwyeba da tkbileuliT mTavrdeba.
gansakuTrebiT cnobilia ruleti, romlis mravalnairi varianti arsebobs: vaSlis, xaWos, yayaCos, qliavis, aseve, kartofilis,
kombostos da lobiosic ki.
usazRvrod farToa avstriaSi tortis repertuari. yvelaze
cnobili, cxadia, zaxeris tortia, romlis recepti 19-e saukuneSi
gamoigona franc zaxerma da romelsac mTel msoflioSi gauTqva
saxeli misma vaJma eduard zaxerma, venis yvelaze prestiJuli sastumros (Hotel Sacher) mflobelma. es aris Sokoladis torti gargaris jemiT. saxelwodebisTvis „originali zaxeris torti” Svidi
wlis ganmavlobaSi erTmaneTs edavebodnen sastumro zaxeri (Hotel
Sacher) da venis saxelganTqmuli sakonditro demeli (Demel). sadavo kiTxva SemdegSi mdgomareobda: unda gaiWras Tu ara namdvili zaxeris torti Suaze da amoivsos gargaris jemiT. marTalia,
arc sasamarTlos hqonda am kiTxvaze gadamWreli pasuxi, magram,
mainc iqna miRebuli gadawyvetileba, rom orive modave mxares
miniWeboda zaxeris tortis warmoebis ufleba. Tumca, saxelwodebaSi sityva „originalis” gamoyenebis ufleba mxolod zaxers
darCa. avstrielTa umetesobas es problema naklebad aRelvebs.
isini TavianT sayvarel zaxeris torts arc zaxerTan yiduloben
da arc demelTan. TiTqmis yvela avstriel diasaxliss SeuZlia
misi gamocxoba da siamovnebiT umaspinZldeba ojaxis wevrebsa Tu
stumrebs sakuTari naxelaviT, romelsac avstrielebi, rogorc
wesi, naRebTan erTad miirTmeven finjan yavaze.
federaluri miwebis „safirmo” kerZebi
TavisTavad cxadia, yvela federalur miwas Tavisi sakuTari
samzareulo aqvs. kerntenuli Kasnudeln xaWos SigTavsiani moxarSuli Rvezelia, StaiermarkSi sauzmeze puris naWerze gadasmuli
56 namcxvari qiSmiSiT
57 blini sxvadasxvagvari SigTavsiT
58 mcire zomis, nalisebri formis funTuSa
59 mcire zomis, mrgvali formis namcxvari qoqosis fantelebiT

129

Roris qoniT gagimaspinZldebian (Verhackert). forarlbergi ganTqmulia yvelis warmoebiT, amitom aqauri kerZebis didi umravlesoba swored yvelisgan mzaddeba: yvelis wvniani, yveliani atriis
nairsaxeobebi (Käseknödel, Käsespätzle, Käseknöpfle). zalcburguli
gufTa (Nockerln) suflesmgvari, motkbo comeuli kerZia, romelic
fqvilisa da kargad aTqvefili kvercxis cilisgan mzaddeba da
misi gakeTeba Zalian rTulia.
atria (Knödel) avstriaSi Zalian uyvarT da misi usazRvrod bevri varianti arsebobs. tirolSi mas xorblis fqvilisa da Roris
qonisgan amzadeben, venaSi – safanelisgan. kartofilis comisgan
damzadebul atriebs Soris comeulis moyvarulebi upiratesobas gargaris SigTavsian (Marillenknödel) gufTas aniWeben.
yava
avstriuli cxovrebis wesis ganuyofeli nawilia yavis smis
kultura. yava – SeiZleba iTqvas -, avstrielebis erovnuli sasmelia. skandinavielebis Semdeg avstrielebi yavis yvelaze didi
momxmareblebi arian evropaSi. savaraudod, finjan yavaze waxemseba avstrielebis „gamogoneba” unda iyos. naSuadRevs kafeSi
yavisa da tortis naWris mirTmeva mxolod xanSiSesuli qalbatonebis sayvareli garToba rodia. venaSi uamravi yavis saxlia,
romlebic ukve didi xania namdvil kulturul centrebad iqca.
aq jer kidev meoce saukunis dasawyisSi ikribebodnen xelovanebi
da literatorebi. venis yavis saxlebSi bevri SesaniSnavi literaturuli nawarmoebi daiwera. zogierTi avstrielisTvis kafe
erTdroulad asrulebs gantvirTvis adgilis, ofisisa da sacxovrebeli oTaxis funqcias.
yavis nairsaxeobebi
Mokka = magari Savi yava
Kleiner Brauner= patara finjani yava cota rZiT
Großer Brauner= didi finjani yava cota rZiT
Melange= yava rZiT
Verlängerter= SedarebiT susti yava (meti wili wyali)
Schale Gold= SedarebiT Ria feris, Ymoyavisfro yava
Einspänner= Wiqa cxeli Mokka naRebiT
Eiskaffee= vanilis nayini civi Mokka-Ti da naRebiT
Cappucchino = italiuri yava rZis qafiT
(CamonaTvali arasrulia!)

130

kaTxa ludi da Wiqa Rvino
marTalia, ludi avstrielebis sayvareli sasmelia (mxolod
Cexebi da germanelebi svamen avstrielebze met luds), magram arc
„Wiqa Rvinoze” arasodes amboben uars. Rvinoc avstrielTa cxovrebis wesis aucilebeli atributia. statitikis mixedviT avstria
Rvinis udides (erT sul mosaxleze) momxmarebel qveyanaTa pirvel
aTeulSia. axlo warsulSi ramdenime cnobili politikosic saxeldeboda, rogorc gansakuTrebiT kargi msmeli. Rvinos avstriaSi
yvela socialuri fenis warmomadgeneli svams. bevri moyvaruli
Rvinos pirdapir Rvinis mwarmoebel glexTan yidulobs da am SesaniSnavi sasmelis dasagemovnebladac xSirad dadis. zafxulobiT
avstriaSi gansakuTrebiT popularulia e.w. „G′spritzte” (sasmeli,
romelSic naxevari Rvino da naxevari mineraluri wyalia).
e.w. „Heurige” tradiciebiT mdidari venuri instituciaa. es sityva warmodgeba sityvisagan „heuer”, rac avstriul germanulSi „wels, wlevandels” niSnavs. ase uwodeben axal, wlevandel
Rvinos da aseve, soflis yaidaze mowyobil patara restornebs,
romlebic Rvinis mwarmoebel glexebs aqvT da sadac venelebs
gansakuTrebiT uyvarT axladdawuruli Rvinis dagemovneba da
misTvis xotbis Sesxma. bevri avstrielisTvis „Heurige”-Si wasvla
karg ganwyobasa da dasvenebasTan asocirdeba. isini siamovnebiT
sxedan grZel, xis magidasTan, TviTon moaqvT bufetidan gemrieli saWmeli da erTobian. sentimentaluri da melanqoliuria
am tradiciasTan… dakavSirebuli bevri simRera. adgilobrivebi
ufro Tvalsmofarebul, naklebad SesamCnev adgilebs etanebian,
turistebi ki metwilad grincingSi, venis SemogarenSi yvelaze
cnobil mevenaxeobis adgilas midian, romelic ganTqmulia Tavisi „Heurige”-ebiT.
venuri Sniceli Tu makaroni: axali tendenciebi
kulinariul yoveldRiurobaSi
miuxedavad imisa, rom avstrielebi kvebis sakiTxSi konservatiulebi arian da arajansaRi produqtebi maTi kvebis racionSi
dResac ufro Warbad gamoiyeneba („uCumrad moaxloebuli TviTmkvleloba dana-CangliT”), ukanasknel wlebSi mainc SeiniSneba
cvlilebebi am mimarTulebiT: kvebasTan dakavSirebuli Cvevebi da kvebisadmi damokidebuleba avstrielebs garkveulwilad
SeecvalaT.

131

Tanamedrove tendenciebis gavleniT bevri avstrieli axla
ufro gonivrulad ekideba kvebis sakiTxs, vidre 10 wlis win. Seamcires sauzmisas tkbili namcxvreulobisa da karaqis odenoba.
sanacvlod met iogurts, miuslis da margarins miirTmeven. sadilobisas wvnianzec bevri avstrieli ambobs uars da Roris xorczec. naklebi raodenobiT svamen ludsa da Rvinos, samagierod, met
mineralur wyals iReben. qalebi qorfa xilsa da bostneuls etanebian. Saqris gadaWarbebulma moxmarebam saqme iqamde miiyvana, rom
avstriaSic imata Warbwonianebisa da msuqnebis raodenobam.
mainc gansacvifrebeli iyo erT-erTi gamokiTxvis Sedegi, romelmac aCvena, rom Turme avstrielebma uRalates mSobliur Snicels
da upiratesobas makarons aniWeben. sxva gamokiTxvam sapirispiro
suraTi aCvena da iq kvlav Snicelma daikava pirveli adgili.
dakarga Tu ara Snicelma avstrielTaA sadResaswaulo sufraze
batonoba, didad saintereso arc aris. mTavaria, rom is kvlavac
rCeba avstrielebis erT-erT yvelaze sayvarel kerZad da avstria kvlavac inarCunebs Snicelis qveynis statuss.
WamisTvis avstrielebs dro, gamomdinare maTi profesiuli
cxovrebidan, sul ufro naklebi rCebaT. ojaxis wevrebi erTmaneTs mxolod sauzmisas xvdebian. sadilma mxolod xanSiSesuli
adamianebisTvis SeinarCuna Tavisi ZiriTadi daniSnuleba. 30 wlamde asakis axalgazrdebis mxolod 40 % Tu axerxebs, Tavs aseTi
fufunebis ufleba misces. maTTvis, pirvel rigSi, mniSvnelovania, rom am proceduram rac SeiZleba swrafad Caiaros. isini
imiTac kmayofildebian, roca monitors moucileblad, xelSi
Semwvari ZexviTa da funTuSiT, iolad da swrafad gadaatareben
sadilis dros an pirdapir quCaSi moiTaveben am saqmes. es imas niSnavs, rom sadilobisas WamiT tkbobis xarisxi avstriaSic daeca.
saWmlis momzadeba kvlavac qalis saqmed iTvleba. qalebis daaxloebiT 78 % amas yoveldRe akeTebs, mamakacTa umetesoba ki arasodes.A gadawyvetilebas imis Taobaze, ra iqneba sadilad, kvlavindeburad qali iRebs. produqtebsac ZiriTadad qalebi yiduloben.
amasobaSi swrafi kvebis obieqtebi avstriaSic Zalian popularuli gaxda, gansakuTrebiT axalgazrdebSi. avstrielebis
sul cota 44 % kviraSi erTxel mza sakvebs iZens. visac saxlSi
saWmlis keTeba ezareba, maTTvisac arsebobs gamosavali: avstriaSi uamravi ojaxuri restorania, sadac Zalian gemrieli kerZebi
mzaddeba da fasebic xelmisawvdomia. egzotikuri samzareulos
moyvarulebisTvisac mravlad aris restornebi, gansakuTrebiT
venaSi, sadac stumars mravalferovan menius sTavazoben. TvalSi
mosaxvedrad imata bolo wlebSi Cinuri restornebis ricxvmac.

132

avstria, WarbwonianTa qveyana
„avtrielebs bevri Wama da cximiani kerZebi uyvarT. mamakacTa
35 % da qalTa 20 % Warbwoniania. orive sqesis warmomadgenelTa
daaxloebiT 6-6 % cximdagrovebisken aris midrekili (adipozi).
aseTi monacemebi gamoaqveyna janmrTelobis saministrom 2007
wels Tavis wliur angariSSi.
am angariSis Tanaxmad avstrielebi Zveleburad tradiciul da
noyier sakvebs aniWeben upiratesobas. gansakuTrebiT popularulia xorciani kerZebi. magaliTad, erTi avstrieli Tvis ganmavlobaSi 5 kg. Roris xorcs moixmars, maSin roca, Tvis ganmavlobaSi erT sul mosaxleze saSualod mxolod 450 gr. Tevzis xorci
modis.
Tumca, Warbwonianobas ara mxolod cximiani sakvebi, aramed
bevri tkbileulic ganapirobebs: Saqris moxmarebis maCvenebeli
ramdenime welia sakmaod maRal niSnulzea. dabalia mcenareuli
produqtebis moxmarebis maCvenebeli.
Standard.at 6. marti, 2007 w.
„Erdäpfelsalat-s (qarT. kartofilis salaTi) isev Erdäpfelsalat
hqvia: gastronomia da enobrivi Taviseburebebi
avstrielTa Tanamedrove salaparako enaSi uamravi gamoTqma
da frazaa, romlebic kidev erTxel adasturebs, Tu ra did mniSvnelobas aniWeben am qveyanaSi Kgemriel Wamas. „Backhendlfriedhof”
(qarT. sityva-sityviT „safanelSi amovlebuli Semwvari variebis
sasaflao”), ase uwodeben xumrobiT salaparako enaSi mucels, arsebobs sxva gamoTqmac, sadilad mirTmeuli variis „letzte Ruhestätte”
(qarT. ukanaskneli gansasvenebeli). roca saqme Zalian nela midis
win an saerTod ar iZvris, avstrielebi amboben „ruletis comiviT
amodiso”.
evrokavSirSi Sesvlis wina molaparakebebis periodma aCvena,
rom avstrielebi Zalian did mniSvnelobas aniWeben kulinariul
terminologias. mravali avstrielis SiSi, rom evrokavSirSi
gaerTianebiT sakuTari erovnuli identuroba SeiZleboda daekargaT, pirvel rigSi, yvelaze ukeT swored am sferosTan dakavSirebiT gamarTul debatebSi gamomJRavnda. bevrs eSinoda qveyanaSi axali produqtebis Semotanis da ar surda, Segueboda Zveli,
sayvareli saxelwodebebis (savaraudo) dakargvas. ase grZelde-

133

boda mwvave debatebi specifikuri avstriuli saxelwodebebis
dakargvis safrTxis Tavidan asacileblad. arsebobda mosazreba,
rom evropis saerTo ekonomikur sivrceSi mxolod germaniaSi xmarebuli saxelwodebebi unda damkvidrebuliyo. es mcdeloba bevrma avstrielma gaaprotesta da aqtiurad gailaSqra Tavisi enis
„gaprusielebis mcdelobis” da bonis enobrivi diqtatis winaaRmdeg.
mediebSi ar wydeboda gangaSis mauwyebeli cnobebi imis
Taobaze, Tu risi molodini unda hqonodaT avstrielebs evrokavSirSi Sesvlis Semdeg: mowiTalo feris Sokoladi, genetikurad
Secvlili Sniceli da dasxivebuli pomidvrebi. venis burgomistri xalxis damSvidebas cdilobda da erT-erT gazeTSi gamoqveynebul gancxadebaSi aseTi ram Cawera: „Erdäpfelsalat-s (qarT. kartofilis salaTi60,) kvlavac Erdäpfelsalat erqmeva da ara Kartoffelsalat,
rogorc mas germaniaSi eZaxian”. ase SeZles avstrielebma aramarto kartofilis salaTisTvis SeenarCunebinaT avstriuli saxelwodeba, aramed bolos imasac miaRwies, rom e.w. № 10 oqmSi im
sakvebi produqtebis mTeli sia Caiwera, romelTa specifikuri
avstriuli saxelwodebebi evrokavSiris mTel teritoriaze imave
statusiT sargeblobs, riTac maTi germanuli Sesatyvisebi. ramdenime magaliTi:
avstriulad

germanulad

qarTulad

Beiried

Roastbeef

rostbifi

Eierschwammerl

Pfifferlinge

melayura (soko)

Erdäpfel

Kartoffeln

kartofili

Faschiertes

Hackfleisch

farSirebuli xorci

Fisolen

grüne Bohnen

mwvane lobio

Karfiol

Blumenkohl

yvavilovani kombosto

Kren

Meerrettich

pirSuSxa

Melanzani

Auberginen

badrijani

60 avstriul germanulSi kartofils nacvlad germanuli saxelwodebisa
„Kartoffel” „Erdapfel” hqvia

134

Marillen

Aprikosen

gargari

Obers

Sahne

naRebi

Paradeiser

Tomaten

pomidori

Powidl

Pflaumenmus

qliavis jemi

Ribisel

Johannisbeeren

mocxari

Topfen

Quark

xaWo

Vogerlsalat

Feldsalat

valerianela (Valerianella locusta)

Weichseln

Sauerkirschen

alubali

rCevebi gurmanebisTvis
Das Beisel
venaSi patara, restornis tipis dawesebulebas „Beisel” (aseve, Beisl) eZaxian. aq siamovnebiT modis yvela asakis adamiani, zogierTi „Beisel” sportuli da gasarTobi klubebis wevrTa mudmivi
TavSeyris adgilia.
aq stumrebs gemrieli saojaxo kerZebiT umaspinZldebian da
fasebic savsebiT misaRebia. cxel kerZebs stumrebs metwilad 1214 sT. da saRamos 18-20 sT. sTavazoben.
rac Seexeba sasmels: meniuSi mineraluri wylisa da ualkoholo sasmelebis garda, rogorc wesi, mxolod erTi dasaxelebis
ludi da ori sxvadasxva saxis (rogorc wiTeli ise TeTri) Rvino
aqvT. mTeli boTli Rvinis SekveTa aucilebeli ar aris, SeiZleba
moiTxovoT mervedi an meoTxedi litri. aseve aris SesaZlebeli
e.w. „gespritzt”-is SekveTa(1/8 l Rvino da 1/8 l sodiani wyali). ludi
boTliTac SegiZliaT SeukveToT da kaTxiTac. Ein Seidel=1/3 l., ein
Krügel=1/2 l.)
Zexveuli
avstrielebisTvis Zexveuli igives niSnavs, rasac italiaSi –
pica, amerikaSi - hamburgeri, inglisSi ki - Tevzi da Cipsi. quCis
jixurTan fexze mdgoms SegiZliaT miirTvaT ramdenime saxeobis

135

avstriuli Zexvi: magaliTad, cximiani da sakmaod iafi Burenwurst
(moxarSuli Zexvi), romelsac avstrielebi „Haaße”(=Heiße)-s
eZaxian (qarT. cxeli). is gansakuTrebiT venelebs uyvarT. aseve,
e.w. Bratwurst (Semwvari Zexvi), Frankfurter (sosisi) da Leberkäse (e.w.
RviZlis Zexvi).
ramdenime recepti avstriuli samzareulodan
RviZlis gufTebiani wvniani (oTxi ulufa)
1 l. saqonlis bulioni
120 g. saqonlis RviZli
30 gr. cximi
xaxvi
oxraxuSi
2 cali puris funTuSa
1 kvercxi
niori
safaneli
maiorani (Origanum majorana)
Savi wiwaka
marili
30 gr. cximSi wvrilad daWrili xaxvi da oxraxuSi movTuSoT. davumatoT 120 gr. gatarebuli RviZli, ori cali Cambali, gawuruli da gatarebuli puris funTuSa. 1 kvercxi, SevazavoT mariliT,
Savi wiwakiT, maioraniT da daWyletili nivriT. miRebuli masa
avurioT safanelSi da SevdgaT macivarSi. cota xnis Semdeg movagundavoT patara burTulebi da aduRebul marilian wyalSi 10
wT-is ganmavlobaSi vxarSoT. mere amoviRoT, gadavwuroT da saqonlis bulionSi CavawyoT.
wvniani blinis naWrebiT
1/4 l. rZe
fqvili
zeTi
1 cali kvercxi
cota marili

136

rZis, kvercxisa da fqvilisagan Txeli comi movamzadoT da daaxloebiT 10 wT. gavaCeroT. mere winaswar gacxelebul farTo tafaze 1 sufris kovzi zeTi avaduRoT, daaxloebiT 4 sufris kovzi
comis masa davasxaT da Zalian Txel fenad gavSaloT. blini orive
mxridan SevwvaT, sanam oqrosferi ar gaxdeba. gadmoviRoT da gavacivoT. mere wvril zolebad davWraT da cxel wvnianSi CavawyoT.
venuri Sniceli (erTi ulufa)
150-200 gr. xbos xorci
1 kvercxi
1/2 Cais kovzi zeTi
1 sufris kovzi rZe
fqvili
marili
safaneli
xbos Sniceli Zalian Txlad ar davWraT, kargad davbegvoT da
orive mxridan fqvilSi amovavloT. jamSi calke avTqvifoT erTi
kvercxi, ramdenime wveTi zeTi, 1 sufris kovzi rZe da cota marili. mere Sniceli am masaSi amovavloT da bolos – safanelSi. amis
Semdeg Sniceli didxans ar unda gavaCeroT, piriqiT, amovavlebT Tu
ara safanelSi, maSinve unda SevwvaT, rom safanelma dasveleba ver
moaswros. dasvelebuli safaneli Sewvisas SeiZleba zedmetad gamagrdes, rac cudia. Sniceli arc zedmetad bevr cximSi unda Seiwvas.
Kaiserschmarren61 (ori ulufa)
4 kvercxi
30 gr. Saqari
daaxl. 1/4 l. rZe
120 gr. fqvili
cota marili
50 gr. karaqi
30 gr. qiSmiSi
Saqris pudri
fqvili, Saqari da kvercxis guli rZesTan erTad avTqvifoT da
erTgvarovani, sqeli da Txevadi comi gavakeToT. kvercxis cila
61 erTgvari namcxvari

137

magrad avTqvifoT da frTxilad SevurioT miRebul masas. comi
winaswar gacxelebul zeTian tafaze davasxaT, cali mxridan
SevwvaT, zemodan qiSmiSi movayaroT da gacxelebul RumelSi saSualo cecxlze gamovacxoT. roca mzad iqneba, patara naWrebad
davWraT, zemodan Saqris pudri movayaroT da kompotTan erTad
mivirTvaT.
zaxeris torti
130 gr. karaqi
130 gr. fqvili
220 gr Saqris fxvnili
gargaris jemi
6 kvercxis guli
130 gr. Sokoladi
6 kvercxis cila
vanili
darbilebuli karaqSi SevurioT Saqris naxevari, SemTbari
Sokoladi, kvercxis guli da kargad avTqvifoT. kvercxis cila
darCenil SaqarTan erTad, calke, gamagrebamde vTqvifoT. Semdeg
orive masa erTmaneTs SevurioT da TanadaTanobiT, frTxilad vamatoT fqvili da vanili. 1 Cais kovzi mSrali safuaric davumatoT, 1 saaTis ganmavlobaSi dabal cecxlze vacxoT, gamoviRoT
da gacieba vacaloT. Semdeg gavWraT da SuaSi gargaris jemi wavusvaT. biskvits garSemoc jemi wavusvaT da, sul bolos, Sokoladis
sqel glazurSi amovavloT.
Sokoladis glazuri
200 gr. Saqari
150 gr. Sokoladi
1/8 l. wyali
Saqari da wyali 5-6 wuTis ganmavlobaSi vaduRoT. Semdeg gadmovdgaT da gavagriloT. amasobaSi Sokoladi SevaTboT (ar davadnoT) da nelTbil Saqris xsnarSi TandaTanobiT SevurioT.
ganuwyvetliv vurioT, vidre sqel, Txevad masas ar miviRebT.

138

11. saskolo ganaTleba
avstriuli saskolo sistema
sayovelTao savaldebulo ganaTleba
avstriaSi yvela bavSvi valdebulia iswavlos skolaSi 5-dan 15
wlis asakamde. sicocxlis me-6 wlidan yvela bavSvze vrceldeba
saskolo valdebuleba, xolo 5-dan 6 wlamde bavSvisTvis aseve
savaldebuloa sabavSvo baRSi siaruli. skolamdeli erTwliani
swavleba nebayoflobiTia.
srulfasovani savaldebuli saskolo ganaTlebis misaRebad
moswavlem SeiZleba iswavlos sxvadasxva tipis skolebSi:

- pirveli oTxi weli (ISCED621)
saxalxo skolaSi an specializirebul skolaSi.
- me-5-dan me-8-e klasis CaTvliT (ISCED 2)
mTavar (sabazo) skolaSi, zogadsaganmanTleblo skolis
maRal safexurze, axal saSualo skolebSi an specializirebuli skolis maRal safexurze;
- me-9-e klasi (ISCED 3)
politeqnikur sasawavlebelSi, specializirebuli skolis maRal safexurze an zogadsaganmanTleblo skolis an
saxelobo skolis saSualo an maRal safexurze.

62 ISCED (International Standard Classification of Education=ganaTlebis saerTaSoriso standartuli klasifikacia) Seiqmna iuneskos mier saskolo
tipebisa da saskolo sistemebis klasifikaciisa da daxasiaTebis mizniT.

139

dawyebiTi ganaTleba63 / saxalxo skola
swavlebis am doneze mTavari aqcentebi keTdeba oTxi mTavari
Cvevis gamomuSavebaze: kiTxva, wera, angariSi, informaciis moZebna da momzadeba. saxalxo skolis amocanaa misces yvela bavSvs
saerTo elementaruli ganaTleba. klasebi Sereulia (gogonebi
da biWebi erTad swavloben). mecadineobas yvela saganSi warmarTavs klasis maswavlebeli, romelic Cveulebisamebr pirvelidan
meoTxe klasis CaTvliT muSaobs bavSvebTan. pirveli klasidan
iswavleba inglisuri ena.
saSualo ganaTlebis qveda safexuri64
saxalxo skolis Semdeg moswavle swavlas agrZelebs zogadsaganmaTleblo saSualo skolis dabal safexurze, mTavar (sabazo)
skolaSi an axal tipis saSualo skolaSi.
moswavleTa daaxloebiT 34% saxalxo skolis damTavrebis
Semdeg swavlas zogadsaganmaTleblo saSualo skolaSi agrZelebs, 64 % ki –mTavar (sabazo) skolaSi.
mTavari (sabazo) skola (10-dan 14 wlamde)
mTavari (sabazo)skola valdebulia moswavleebs gaufarToos
dawyebiT safexurze miRebuli zogadi codna da moamzados isini
profesiuli da samsaxureobrivi arCevanisTvis. am tipis skolas
SeuZlia advilad da moqnilad upasuxos moswavleTa gansxvavebul
moTxovnebs. iseT sagnebSi, rogoricaa germanuli ena, maTematika
da ucxo ena, arsebobs calkeuli jgufebi, romlebic moswavleTa gansxvavebuli SesaZleblobebisa da unarebis Sesabamisad
iqmneba. am skolis damTavrebis Semdeg swavlis gasagrZeleblad
moswavleebisaTvis Riaa Semdgomi safexuris yvela tipis skola.
zogadsaganmaTleblo saSualo skola (AHS)
zogadsaganmaTleblo saSualo skola moicavs oTxwlian dabal safexurs da oTxwlian maRal safexurs da mTavrdeba simwifis gamocdiT. am gamocdis Cabarebis SemTxvevaSi kursdamTavrebuls eniWeba abiturientis statusi da eZleva universitetebsa da sagnobriv umaRles saswavleblebSi swavlis gagrZelebis
63 ISCED-s done 1
64 ISCED-s done 2

140

ufleba. arsebobs gimnaziis ramdenime gansxvavebuli tipi, rasac
maTi profili ganapirobebs (mag. gimnazia gaZlierebuli laTinuriTA da berZnuliT, realgimnazia maTematikis, biologiis, qimiisaA da fizikis gaZlierebuli programiT, ekonomikuri profilis
realgimnazia qimiis, ekonomikis, fsiqologiisa da filosofiis
gaZlierebuli swavlebiT).
axali tipis saSualo skola (kooperatiuli saSualo skola)
am skolaSi swavleba efuZneba mTavari skolisa da realgimnaziis saswavlo gegmebs. am skolaSi aswavlian sabazo da zogadsaganmanaTleblo skolebis maswavleblebi. gansakuTrebuli yuradReba eqceva moswavleebTan individualur midgomas. praqtikulad yvela axali tipis saSualo skolis funqcionireba eqsperimentis saxiT daiwyo. avstriaSi ar arsebobs skolis tipi, romelic
10-dan 14 wlamde asakis yvela moswavlisTvis saerTo iqneboda.
saSualo ganaTlebis zeda safexuri65
niWisa da interesebis Sesabamisad moswavleebs swavlis gagrZelebis saSualeba ramdenime gansxvavebuli tipis skolaSi eZlevaT.
zogadsaganmaTleblo skolebis gverdiT arsebobs profesiuli
skolebic. mTavar (sabazo) skoladamTavrebulTa daaxloebiT
40% profesiul ganaTlebas, 6% ki zogadsaganmaTleblo skolis
maRal safexurze swavlis gagrZelebas arCevs. zogadsaganmaTleblo skolis maRal, damamTavrebel safexurze agrZelebs swavlas
amave skolis dabal safexurdamTavrebulTa 57%.
politeqnikuri skola (14-dan 15 wlamde)
am skolaSi swavlis gagrZelebis survils gamoTqvams avstriel
mozardTa 20 %. swavla mxolod erTwliania. moswavleebi aq profesiul orientirebas axdenen da sabaziso profesiul codnas
iReben. saswavlo gegmaSi Sedis sawarmoTa daTvaliereba da ramdenimekviriani profesiuli praqtikac, rac moswavleebs profesiis
arCevas uadvilebs. politeqnikuri skolis kursdamTavrebulTa
umetesoba swavlas profesiul saswavleblebSi ganagrZobs.
zogadsaganmaTleblo saSualo skolis maRali
(damamTavrebeli) safexuri
am etapze skolam moswavleebs gaRrmavebuli zogadi ganaTleba
unda SesTavazos da isini simwifis gamocdisTvis moamzados. ms65 ISCED-s done 3

141

gavsad dabali safexurisa aqac arsebobs gimnaziis sami gansxvavebulia tipi.
saSualo safexuris profesiuli skola
aq swavla erTidan oTx wlamde grZeldeba da kursdamTavrebuli srul profesiul ganaTlebas iRebs. arsebobs teqnikuri, tradiciuli mxatvruli rewvis da sxv. maprofilebeli skolebi (magaliTad, manqanaTmSeneblobis, eleqtroteqnikis, saamSeneblo
teqnikis, grafikuli masalebis da a.S.). savaWro skolebi komerciuli profesiebis Seswavlas sTavazoben moswavleebs. arsebobs,
aseve, maprofilebeli skolebi modis, turizmis, socialuri da
soflis meurneobis sferoTi dainteresebulTaTvis.
maRali safexuris profesiuli skola
am skolaSi swavlis gagrZelebis ufleba aqvs yvela rvaklasdamTavrebuls. aq moswavleebs profesiul ganaTlebasTan erTad
SesaZlebloba eZlevaT 5 weliwadSi diplomi da simwifis atestati miiRon. skola moswavleebs fundamentur zogad ganaTlebasTan erTad maRali donis profesiul swavlebas sTavazobs.
dualuri sistema
pirveladi saxelobo ganaTlebis miReba avstriaSi saSualo da
maRali safexuris profesiuli skolebis garda, pirvel rigSi,
saxelobo swavlebis farglebSi, da kerZod, saswavlo sawarmoebsa da saxelobo skolebSi SeiZleba. amitom uwodeben sxvagvarad
saxelobo swavlebas, „dualur swavlebas”. saxelobo swavlebis
mTavari xelSemwyobi mcire da saSualo sawarmoebia. dReisaTvis
avstriel axalgazrdebs daaxloebiT 250 saxelobo profesias
Soris uwevT arCevanis gakeTeba.
profesiuli saxalxo skola (profesiuli skola)
profesiuli skolebi Segirdebs safuZvlian Teoriul codnasac aZleven. skolaSi moswavleebi yovel kviraSi erT dRes mecadineoben an rvakvirian saswavlo kurss gadian.
saxelobo ganaTleba
avstriaSi ramdenime aseuli saxelobo profesia arsebobs, maT
Soris, iseTi iSviaTic, rogoricaa, mekanfete, mavne mwerebis gamanadgurebeli, uZravo TviTmfrinavebis mSenebeli da sxv. rac
Seexeba axal xelobebs, aq axalgazrdebs gansakuTrebiT didi
arCevani aqvT: EDV–teqnikosi, mebaReobismcodne-komersanti,

142

uZravi qonebiT movaWre, narCenebisgan gawmendis da reciklirebis specialisti, mzisgan dacvis teqnikosi da fitnesis maswavlebel-specialisti. sinamdvileSi, gogonebisa da biWebis umetesoba
am uamrav xelobas Soris mxolod Zalian mcire nawils irCevs. ukve
mravali welia ar icvleba im xelobaTa CamonaTvali, romelTac
axalgazrdebi irCeven. am mxriv arc is cvlis saerTo suraTs, rom
gogonebi TandaTan ipyroben e.w. „mamakacur“ profesiebs. magaliTad, bevri avstrieli gogona swavlobs durglobas, mebaReobas,
avtomeqanikosis profesiasac eufleba da sakvamuris mwmendelis.
swavlis xangrZlivoba sami welia da Sesabamisi saxelobo gamocdiT mTavrdeba.

143

12. umaRlesi ganaTleba avstriaSi
universitetebi
avstriaSi sruliad gansxvavebuli profilis mqone 22 universitetia, romelTac saxelmwifo afinansebs. 2004 wlidan universitetebs avtonomia mieniWaT da saxelmwifosgan samwlian globalur biujets iReben, ris sanacvlodac Sesabamisi warmatebuli
Sedegebis miRweva evalebaT. universitetebisTvis gamoyofili
Tanxebis odenobiT avstria evropis masStabiT saSualo donezea.
Tumca, universitets ufleba aqvs, Tavadac moiZios dafinansebis
axali wyaroebi. saubroben e.w. „mewarme universitetis“ modelze.
2000 wlidan avstriaSi kerZo universitetebic arsebobs. venis,
gracisa da insbrukis „Zveli“ universitetebi „sruli universitetebi“ iyo, romlebic swavlebis mravlismomcvel arCevans sTavazobdnen msurvelebs. 2004 wels dasaxelebuli universitetebis
samedicino fakultetebi damoukidebel samedicino universitetebad iqca.
venis universitets 85 000 (2009 w.) studenti hyavs da udidesia
aramarto avstriaSi, aramed erT-erTi udidesia evropis masStabiT da yvelaze Zveli - germanul enobriv da kulturul sivrceSi. venis universiteti 189 saswavlo mimarTulebas sTavazobs
Tavis studentebs.
2008/09 w. zamTris semestrSi 232 000-ze meti avstrieli swavlobda qveynis umaRles saswavlo dawesebulebebSi. amas emateboda 60 000 ucxoeli studentic, romelTa umetesoba evrokavSiris qveynebidan iyo. studenti axalgazrdobis 54 % –s qalebi
Seadgenen. yvelaze popularuli fakultetebia: samarTlis mecnierebaTa, samedicino, aseve, warmoebis ekonomika da fsiqologia.
swavla saSualod 13 semestri grZeldeba (bakalavris xarisxis mopovebamde), saSualod, universitets kacebi - 26, xolo qalebi 25
wlis asakSi amTavreben.
gansxvavebiT bevri sxva qveyanisgan, avstria sakuTari moqalaqeebisTvis araviTar SezRudvas ar awesebs e.w. Numerus clausus
fakultetebze. avstriis moqalaqes simwifis atestatiT nebismieri avstriuli universitetis nebismier fakultetze SeuZlia
swavlis gagrZeleba. ucxoel abiturientebs Sesabamisi donis
atestatis warmodgena da, aseve, germanuli enis saTanadod codna moeTxovebaT.

144

2001 wlidan avstriis universitetebSi swavla adrindeliviT
ufaso aRar aris. avstrielma studentebma (da maTTan gaTanabrebulma pirebma) unda gadaixadon swavlis safasuri 363,36 evros
odenobiT semestrSi. students esaWiroeba sacxovrebeli, wignebisa da sxva saswavlo saSualebebis SesaZeni Tanxebi. studentebs
socialurad daucveli ojaxebidan saxelmwifo exmareba. studentTa umetesi nawili mainc ojaxis finansuri daxmarebiT axerxebs swavlas. 26 wlamde asakis studentebs kanoniT ufleba aqvT
ojaxs finansuri mxardaWera mosTxovon. es, ra Tqma unda, ar niSnavs imas, rom mSoblebi yvela SemTxvevaSi valdebulni arian. amgvarad, studentTa daaxloebiT or mesamedi semestris ganmavlobaSi
muSaobs, maTi 11 % - sruli datvirTvicac. rogorc gamokvleva
gviCvenebs, studentTa mxolod erTi mesamedi axerxebs muSaobis
gareSe swavlas.
avstriis universitetebi
venis universiteti
insbrukis universiteti
lincis universiteti
venis samedicino universiteti
insbrukis samedicino universiteti
venis teqnikuri universiteti
leobenis samTo-metalurgiuli universiteti
venis ekonomikis universiteti
venis musikisa da Teatraluri xelovnebis universiteti
zalcburgis universiteti mocarteumi
venis saxviTi xelovnebis universiteti
gracis universiteti
zalcburgis universiteti
klagenfurtis universiteti
gracis samedicino universiteti
venis zooveterinaruli universiteti
gracis teqnikuri universiteti
venis miwaTmoqmedebis universiteti
venis gamoyenebiTi xelovnebis universiteti
gracis musikisa da Teatraluri xelovnebis universiteti
lincis xelovnebis universiteti
kremsis samagistro programebis universiteti

145

umaRlesi profesiuli saswavleblebi
1994 wels umaRlesi profesiuli saswavleblebis (FH) dafuZnebam didi warmateba moutana avstriis ganaTlebis sistemas. am
saswavleblebSi ukve 33 000-ze meti adamiani swavlobs, romelTagan qalebi mxolod 46%-s Seadgenen. 2008 wels 276 fakulteti
arsebobda, romlebic mravalferovan arCevans sTavazobda umaRles profesiul saswavleblebSi swavlis msurvelT (magaliTad,
gamoyenebiTi eleqtronika, bio- da ekoteqnika, Jurnalistika,
media-menejmenti da socialuri sfero). es saswavleblebi mecnierul safuZvlebze damyarebul, umaRlesi ganaTlebis donis
Sesatyvis ganaTlebas sTavazoben studentebs. universitetebisgan isini, pirvel rigSi, swavlebis struqturiT gansxvavdebian. maSin roca universitetSi studenti TviTon wyvets leqcias daeswros Tu seminars, profesiul umaRles saswavleblebSi
daswrebis umkacresi aucilebloba da moswrebis permanentuli
kontrolia. samagierod, students garantirebuli aqvs swavlis
6 an 8 semestrSi damTavreba. universitetebisgan gansxvavebiT,
umaRlesi profesiuli saswavleblebi praqtikaze arian orientirebuli da kurikulumSi gaTvaliswinebulia savaldebulo profesiuli praqtika. Caricxva xdeba testis warmatebiT Cabarebis
SemTxvevaSi, swavleba skolis principiT mimdinareobs da drois
TvalsazrisiT zedmiwevniT intensiuri xasiaTi aqvs. interesi am
saswavleblebis mimarT Zalian didia, radgan kursdamTavrebulebs profesiiT dasaqmebis Zalian kargi perspeqtivebi aqvT.
umaRlesi pedagogiuri saswavleblebi
2007/08 saswavlo weli 14 axali umaRlesi saswavleblis gaxsniT daiwyo (maT Soris sami kaTolikuri eklesiis). isini manamde
arsebuli, daaxloebiT 50 pedagogiuri akademiisa da institutis
bazaze Seiqmna. maTi amocanaa mTavari (sabazo) skolis maswavleblebis momzadeba boloniis procesis Sesatyvisi samwliani akademiuri ganaTlebis farglebSi, romelic kursdamTavrebuls
bakalavris (ganaTlebis bakalavri [„BEd„] xarisxs aniWebs). adre
pedagogiuri akademiis kursdamTavrebuli akademiur xarisxs ver
iRebda. skolis maRali (damamTavrebeli) safexuris maswavleblebis momzadeba kvlavac universitetebis prerogativad rCeba.
aRniSnuli reforma erTxmad rodi iqna mowonebuli. amboben,
rom es cvlileba „karze abris Secvlas“ hgavs da pedagogiuri

146

saswavleblebi mxolod „maswavleblebis mosamzadebeli skolaa„‘
yovelgvari avtonomiis gareSe. kritikosebi, aseve, aRniSnaven,
rom bevrad ajobebda, Tu pedagogiuri ganaTleba mTlianad universitetebs gadaecemoda.
problemebi, protesti da reformebi
avstriis universitetebi da umaRlesi saswavleblebi amJamad
reformis im fazaSi imyofebian, romelic studentebsa da profesor-maswavleblebs didi gamowvevis winaSe ayenebs. studentTa
ukmayofilebam 2009 wels saerTo saprotesto moZraoba gamoiwvia,
romelmac avstriis bevri universiteti moicva. venisa da gracis
universitetebis did saleqcio darbazebSi saprotesto Sekrebebi
gaimarTa. studentebis ukiduresi aRSfoTebis mizezi is iyo, rom
saxelmwifom wlebis win micemuli arcerTi piroba ar Seasrula.
studentebs dahpirdnen, rom reformebis Sedegad avstriuli universitetebi umaRles msoflio sauniversiteto standarts gautoldeboda, studentTa saerTaSoriso mobiloba gaizrdeboda,
adgilebis raodenoba sagrZnoblad moimatebda da universitetis
kursdamTavrebulTa konkurentunarianoba SromiT bazarze mkveTrad amaRldeboda. studentebi Tvlian, rom realoba sruliad
sawinaaRmdego suraTs aCvenebs: gadavsebuli saswavlo auditoriebi, samecniero xelmZRvanelobis aradamakmayofilebeli xarisxi,
sauniversiteto saswavlo gegmebis saSualo skolis doneze dayvana, savaldebulo seminarebze moxvedris dabali Sansi, koleqtiuri
gamocdebi; rasizmi, neoliberalizmi da qalTa diskriminacia.
ra aris boloniis procesi?
boloniis procesi miznad isaxavs umaRlesi ganaTlebis erTiani evropuli sistemis Seqmnas. es procesi daiwyo 1999 wels,
roca italiis qalaq boloniaSi xeli moewera boloniis qartias.
am procesma Sedegad moitana swavlebis safexureobriv sistemaze gadasvla (bakalvari, magistratura, doqtorantura). mTavari
mizani: evropis qveynebis saganmanaTleblo sistemebis Serwyma;
procesis monawile qveynebis universitetebis mier gacemuli diplomebis gaTanabreba; semestruli saaTebis sistemidan kreditebis (European Credit Transfer System) sistemaze gadasvla, rac studentebs mobilobis met SesaZleblobas miscems.

147

axal sabakalavro-samagistro sistemaze gadasvlas mowinaaRmdegeebic mravlad gamouCnda. isini Tvlian, rom boloniis procesi ewinaaRmdegeba swavlebisa da kvlevis erTianobis princips,
rom bakalavris statuss ar aRiareben SromiT bazarze, da rom
ganaTlebis axali arqiteqtura safrTxes uqmnis mecnierebis
Tavisuflebas da sauniversiteto swavlebas saskolo ganaTlebis
donemde amartivebs.
swavlis gadasaxadi
2001 w. SemoRebuli swavlis gadasaxadi 396 evro, romelic universitetis studentma yovel semestrSi unda gadaixados, gauTavebeli diskusiis sagnad iqca. kritikosebi amboben, rom gadasaxadis dawesebam gaarTula universitetSi swavlis gagrZelebis
pirobebi, da swored gadasaxadebis bralia, rom studentTa mdgomareoba aramyaria da maT siRaribeSi uwevT cxovreba. arseboben
iseTebic, vinc swored gadasaxadebis SemoRebas ukavSirebs sauniversiteto swavlebis donis gaumjobesebas.
marTlac, ar wydeba sayvedurebi imasTan dakavSirebiT, rom
gadasaxadebis SemoRebis muxedavad situacia ukeTesobisken ar
Secvlila.
rac Seexeba studentTa socialur Semadgenlobas, bevrad arc
is Seucvlia gadasaxadebis dawesebas. studentTa umetesobas
uwindeburad umaRlesi ganaTlebis mqone mSoblebis Svilebi warmoadgenen, muSaTa ojaxebis wili bevrad naklebia.
mwvave diskusiis sagnad rCeba universitetebSi Caricxvis sakiTxi. avstria, rogorc patara qveyana, SiSobs, rom mis universitetebs, pirvel rigSi ki, samedicino universitetebs bevri ucxoeli, gansakuTrebiT germaneli studenti moawydeba, amitomac iyo
ucxoeli studentebisTvis garkveuli SezRudvebis dawesebis mcdeloba. luqsemburgis evropulma sasamarTlom CaTvala, rom es
diskriminaciaa da mouwoda avstrias, universitetSi Caricxvis
dros Tanabar pirobebSi amyofos avstrielic da yvela sxva qveynis moqalaqec.
avstriis respublikis mecnierebisa da kvlevebis federaluri
saministro xazgasmiT aRniSnavs, rom universitetebis ganviTarebis procesi pozitiurad mimdinareobs, avstrieli studentebi „ufro metad mizanmimarTulebi da swrafebi“ gaxdnen, swavlis
xangrZlivona Semcirda, samecniero xelmZRvanelobis xarisxi
gaumjobesda, socialuri barierebi moixsna da rom reformebma

148

mniSvnelovnad Seuwyo xeli evropeizaciisa da internacionalizaciis process. saministro aseve Tvlis, rom boloniis procesis
Sedegad avstriam mecnierebis ganviTarebis TvalsazrisiTac bevrad ufro gaimyara adgili.
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development. am organizaciis mizania, ixelmZRvanelos demokratiisa da sabazro ekonomikis principebiT, xeli Seuwyos 30 wevri-qveynis ekonomikur
TanamSromlobas da ipovos saerTo problemebis gadaWris gzebi.

149

13. kultura da mediebi
musika da festivalebi
avstria mTel msoflioSi musikis qveynad iTvleba. aq cxovrobdnen da moRvaweobdnen haidni, mocarti da beThoveni, aseve,
gustav maleri, arnold Sonbergi da alban bergi. yoveli wlis 1
ianvars, roca venis filarmoniis simfoniuri orkestri tradiciul saaxalwlo koncerts iwyebs, milionobiT msmeneli evropasa da amerikis kontinentze televizoris ekrans ejaWveba. es koncertebi ukve mravali welia erT-erT umniSvnelovanes movlenad
iTvleba saerTaSoriso media-sivrceSi.
venasTan aris dakavSirebuli bevri iseTi musikosis saxeli,
romelTac gansakuTrebuli roli iTamaSes msoflio musikis
istoriaSi. qristof vilibald glukma meTvramete saukunis
bolos venis operis reformireba moaxdina, Subertma venaSi ori weli icxovra da am xnis manZilze 250 simRera Seqmna.
Strausebis dinastiis uTvalavi valsi swored venis valsebis saxeliT aris zogadad cnobili. iohanes bramsi hamburgidan venaSi gadmovida sacxovreblad da Tavisi simfoniebiTa
da simRerebiT swrafad moipova aRiareba. rihard Strausic,
romelic ar iyo avstrieli, Tavisi musikaluri moRvaweobiT
mWidrod iyo venasTan dakavSirebuli. is mravali weli direqtorad muSaobda venis operaSi da aqtiurad TanamSromlobda
hugo fon hofmastalTan. hofmanstalis mier Seqmnil libretoebs, gansakuTrebiT ki vardebis kavalers, sruliad ganumeorebeli, wminda avstriuli JReradoba aqvs, romelic sxvaSi
arasodes agerevaT.
bevrma avstrielma diriJorma msoflioSi gaiTqva saxeli, maT
Soris yvelaze saxelmoxveWilia graceli karl biomi (1894-1981)
da zalcburgeli herbert fon karaiani (1908-1989). maTi audioCanawerebi milioniani tiraJebiT gamodis. karaianis TaosnobiT
dawyebul zalcburgis saaRdgomo festivalze yovel weliwads
ikribebian musikis moyvarulebi msoflios yvela kuTxidan. msoflios yvelaze aRiarebul Tanamedrove diriJorTa Sorisaa avstrieli nikolaus harnonkurti (dab. 1929 w.).

150

momRerali biWunebi da
venis filarmoniis simfoniuri orkestri
venis momReral biWunaTa gundi, romelsac arsebobis xuTaswliani tradicia aqvs, mTel msoflioSi awyobs sagastrolo
turneebs da Zalian popularulia. rac Seexeba venis filarmoniis
simfoniur orkestrs, isini, lamis, eris wmindanebad Seracxon.
es musikosebi venis saxelmwifo operis orkestris wevrebi arian
da sistematurad atareben koncertebs musikaluri kavSiris did
sakoncerto darbazSi („oqros darbazsac“ uwodeben). am koncertebze dasaswrebi abonementebi zogjer ojaxis erTi Taobidan
meores da a.S. gadaecema. es orkestris Tavisi popularobiT yvela
danarCen avstriul orkestrs Crdilavs, maT Soris, iseTi maRali
donis orkestrebs, rogoricaa, magaliTad, venis simfoniuri orkestri, aseve n. harnonkurtis mier daarsebuli Concentus musicus,
romelic barokos epoqisa da klasikur musikalur nawarmoebebs
imave epoqis original-instrumentebze asrulebs.
zalcburgis musikaluri festivali
zalcburgis festivals 1920 wels Caeyara safuZveli da wlebis manZilze avstriis klasikur safestivalo movlenad iqca.
programaSi centraluri adgili uWiravs fon hofmanstalis
Jedermann (qarT. yoveli kaci) warmoadgens, romelic erTi mdidari kacis cxovrebasa da gardacvalebaze mogviTxrobs. am rolis
Sesrulebaze bevri msaxiobi ocnebobs.
25 welze meti xnis manZilze marTavda herbert fon karaiani
zalcburgis festivalis musikalur nawils. man mSobliuri qalaqi
saopero da Teatraluri xelovnebis meqad aqcia. zalcburgSi yovel zafxuls Camodian da mRerian msoflio saopero varskvlavebi.
dRes festivalima cota ar iyos dakarga eqskluziuroba, aq
ukve Tanamedrove operebic idgmeba. misTvis aRarc kontroversebi da konfliqtebia ucxo. rogorc amboben, zogierT warmodgenaze arc bileTebis Sovna aRar aris uwindeliviT Zneli.
federaluri miwebis musikaluri festivalebi
amasobaSi TiTqmis yvela federalur miwas sakuTari - saerTaSoriso mniSvnelobis – festivali aqvs. palitra sakmaod

151

Wrelia: masaze gaTvlili RonisZiebebiT dawyebuli da msmenelTa
viwro elitaruli wrisTvis gankuTvnili programebiT damTavrebuli. zafxulobiT bregencSi popularuli operebis ambiciuri inscenirebis xilvac SegiZliaT tbaze mowyobil Ria scenaze
da saopero raritetul warmodgenaze daswrebac - elitarul
safestivalo darbazSi. bregencis festivali yvelaze warmatebul „axalgazrda festivalad“ iTvleba: igi meore msoflio
omis Semdeg Seiqmna. 1950 w. dafuZnebuli venis musikaluri kvireulebi („Wiener Festwochen“) maissa da ivnisSi imarTeba da musikis
moyvarulebs saopero da Teatralur warmodgenebs sTavazobs
saerTaSorisod aRiarebuli reJisorebisa da msaxiobebis monawileobiT. zafxulobiT kurort bad iSlsa da miorbiSSi noizidlerzeeze (tba burgenlandSi) operetebis festivali tardeba.
burgenlandi ganTqmulia „haidnis festivaliTac“, kerntenSi
„karinTuli zafxuli“ tardeba, qvemo avtriaSi „dunais festivali“, zemo avstriaSi – „brukneris saerTaSoriso festivali“.
1985 wlidan gracSic imarTeba sazafxulo musikaluri festivali. „Stiriulma Semodgomam“ 1968 wlidan saerTaSoriso aRiareba
moipova rogorc avangardistulma festivalma mTel germanulenovan sivrceSi.
msubuqi musika
jazsa da gasarTobi musikis JanrSic avstrielebi wina rigebSi
arian. gracsa da venaSi SesaniSnavi jaz-institutebia, venelma jo
zavinulma (Joe Zawinul, 1932-2007) aSS-Si brwyinvale jaz-karieris
gakeTeba SeZlo. 1975 w. gardaicvala kompozitori da diriJori
robert Stolci, romelic Tavisi SesaniSnavi kino-musikisTvis
amerikuli kino-akademiis oskariT dajildovda. misi ramdenime
simRera (2000-ze meti simReris avtoria) xalxur simRerebad iqca.
ukve mravali welia avstrieli momRerlebi germanuli musikaluri industriis ucvleli varskvlavebi arian. veneli momRerlisa da msaxiobis peter aleqsanderis („avstriis pasuxi frenk sinatras“) satelevizio Sou mravali wlis manZilze iTvleboda erTerT yvelaze popularul satelevizio gadacemad germanulenovan
telesivrceSi. warmoSobiT kernteneli udo iurgensi (dab. 1934 w.)
ukve ramdenime aTeuli welia inarCunebs saerTaSoriso aRiarebas rogorc Zalian warmatebuli pop-momRerali. iurgensi Tavis
Sansonebs metwilad TviTon wers da sxvadasxva enaze asrulebs.

152

avstropopi
60-70 wlebis pop-musikaSi gaCnda „avstropopis“ saxeliT cnobili, specifikur-avstriuli musikaluri mimdinareoba. masSi
musikaluri TvalsazrisiT cota ramaa avstriuli, samagierod,
enobrivad sruliad gansakuTrebulia, radgan teqstebSi mTlianad Tanamedrove salaparako ena da dialeqtebi gamoiyeneba.
avstropopis cnobili interpretatorebi arian georg danceri (Georg Danzer), volfgang ambrozi (Wolfgang Ambros), da ludvig
hirSi (Ludwig Hirsch), aseve, Stefani vergeri (Stephanie Werger), jez
giti (Jazz-Gitti), jgufebi „STS“ (Staiermarkidan) da „EAV“. vili rezetaritsi (Willi Resetarits), romelsac „ostban-kurti“-s (OstbahnKurti) metsaxeliTac icnoben, aRiarebulia venuri rokis klasikosad. mravali welia popularulia rainhard fendrixi (Rainhard
Fendrich). mis patriotul simReras „I am from Austria“ (qarT. me var
avstriidan) amerikuli hitis „Born in the USA“ analogadac ki miiCneven. didi popularoba moipova amerikaSi Tavisi singliT „Rock
Me Amadeus“ avstrielma rok-varskvlavma hanzi hiolclma (Hansi
Hölzl, ufro cnobili iyo saxeliT „falko„/Falco), romelic 1998 w.
avtoavariaSi daiRupa. sazRvargareT (bevr avstriul radioarxzec) avstriuli pop-musika dRes didad popularuli aRar aris.
yvelaze warmatebul Tanamedrove avstriel Aaustropopvarskvlavad zemoavstrieli qristina Stiurmeri (Christina Stürmer,
dab. 1982 w.) iTvleba. Tavisi musikiT, romelic rokisa da popis
kombinacias warmoadgens, man aramarto avstriaSi daimsaxura
didi aRiareba, aramed germanuli musikaluri industriis mravali mniSvnelovani priziTac dajildovda.
msoflio hitebi avstriidan
zogierTi avstrieli xelovani, kerZod, avstropopis ramdenime warmomadgeneli gascda germanulenovan sivrces da saerTaSoriso kariera gaikeTa. maT Sorisaa, jgufi Waterloo&Robinson.
maTi simRera „Hollywood“ mTel evropaSi hitad iqca. jgufma Opus
simReriT „Live is Life“ (1985) aramarto avstriaSi iyo Nr. 1, aramed SvedeTsa da safrnageTSic. man did britaneTsa da amerikis
SeerTebul StatebSic udides warmatebas miaRwia. rainhold
bilgeris (Rainhold Bilgeri) mier Sesrulebuli simRera „Video live“
braziliasa da argentinaSic ki hitad iqca. qristian kolonovici
(Christian Kolonovits), romelic mTel msoflioSia aRiarebuli ro-

153

gorc saukeTeso oranJirebebis avtori, kompozitori da prodiuseri, iseT msoflio donis varskvlavebTan muSaobs, rogoricaa
plasido domingo, elina garanCa da kiri te kanava. aseve, Zalian
warmatebuli prodiuseri da kinomusikis kompozitoria avstrieli peter volfi.
xalxuri musika
Zalian did rols TamaSobs avstriaSi xalxuri musika, es aris simRerebi da cekvebi, romlebic saTaves soflis mosaxleobis musikaluri kulturidan iRebs. avstriis sxvadasxva regionSi warmoiSva
simReris, dakvrisa da cekvis gansxvavebuli formebi, romlebic
dRemde inarCunebs sakuTar saxesa da individualobas. simReris
gansakuTrebuli kultura ganviTarda kerntenSi. kerntenuli simRerebis popularoba didi xania gascda qveynis sazRvrebs.
didi adgili uWiravs avstriul musikalur kulturaSi sasule
musikas. mTeli qveynis masStabiT 2000-ze meti sasule kapelaa,
romlebSic daaxloebiT 80 000 musikosia gaerTianebuli. sasule
musikis uamravi koncerti da festivali avstriis kulturuli
cxovrebis ganuyofeli nawilia.
„popularuli …musika“
xalxuri musikisgan am Janris gamijvna sakmaod Znelia. es aris
erTgvari forma gasarTobi musikisa, romelsac aSkarad etyoba
saerTaSoriso tendenciebis gavlena. xSir SemTxvevaSi, am musikas
polkas msubuqi taqti axasiaTebs, trivialuria da komercializirebulia, Tumca, warmoudgenlad popularuli da warmatebuli.
bevri adamianisTvis am musikaluri Janris simbolod – popularuli musikis „mefed“ - iTvleba karl moiki (Karl Moik), romelsac
15 welze met xans mihyavda telegadacema „Musikantenstadl“, erT-erTi yvelaze popularuli gasarTobi gadacema mTel germanulenovan sivrceSi. mxiarul musikosebTan erTad k. moiki gastrolebs
awyobda mraval qveyanaSi, kanadasa da avstraliaSi, samxreT amerikasa da aSS-Si, karibis kunZulebzec ki. mas mudmivad Tan axlda
aTasobiT avstrieli, germaneli da Sveicareli fani.
sxvaTaSoris, Zalian sainteresoa is faqtic, rom bevri adamiani augad moixseniebs moiks („cudi gemovnebis“ propagandis gamo
sayveduroben) da TiTqmis arc erTi maTgani ar aRiarebs, erTxel

154

mainc Tu unaxavs misi gadacema. asea Tu ise, mis Sesaxeb mainc yvelam icis. simReriT, romlis mTavari gmiria tiroleli antoni,
gerhard fridle (Gerhard Friedle, dab. 1971 wels, ufro metad cnobilia dijei otcis/DJ Ötzi saxeliT) radiosa da televiziis megavarskvalavad iqca.
„Tanamedrove xalxuri musika“
bolo wlebSi avstriaSi Zalian moduri gaxda termini „axleburi xalxuri musika“. is alpebis regionis tradiciul xalxur musikas efuZneba da mas pankis, bluzisa da rokis elementebs uTavsebs. am musikaluri mimarTulebis warmomadgenelia hubert fon
goizerni (Hubert von Goisern). komerciuli TvalsazrisiT yvelaze
did warmatebas miaRwia jgufma, saxelwodebiT „Siurceniegeri“
(Schürzenjäger, qarT. „mususebi“). cilertaleli (tiroli) musikosebi sainteresod ukavSireben erTmaneTs folkloris, Slageris,
mZime rokisa da popis elementebs. ramdenime wlis win, tirolSi, Ria cisqveS gamarTul koncertze am jgufma bevrad meti msmenelis mozidva SeZlo, vidre „roling stounzma“ avstriaSi
Catarebuli turnes dros. ocdaaTwliani moRvaweobis Semdeg,
romelsac Tan axlda milionobiT gayiduli Canaweri da gayidvebis ucnauri industria (gayidvaSia, magaliTad, tyavis Sarvlebi,
pirsaxocebi, windebi da kepebi Siurceniegerebis simbolikiT),
2007 wels musikosebma miiRes gadawyvetileba da jgufi sabolood gamoemSvidoba scenas.
miuziklebi
Teatraluri qalaqi vena bolo aTwleulebSi miuziklebis msoflio metropolad iqca. yvela didi miuzikli, rogoricaa, „katebi“- (Cats), „operis fantomi„P(Phantom der Oper) da „sabraloni“ (Les
Miserables) venaSi daidga. roca 1992 wels venaSi miuzikl „elizabeti“ (Elisabeth) msoflio premiera gaimarTa. kritikam speqtakli
erTxmad aRiara, rogorc, zogadad, miuziklis udidesi warmateba. miuzikli, romelSic moTxrobilia avstriis dedofal elizabetisa da sikvdilis „sasiyvarulo istoria“, yvelaze warmatebul germanulenovan miuziklad iTvleba dRemde. dedofal sisis
Semdeg avstriis yvelaze saxelganTqmuli kompozitori iqca 1999
wels miuziklis mTavar gmirad. „mocarti!“-is (Mozart!) saxiT venam

155

kidev erTi uaRresad warmatebuli speqtakli SesTavaza Tavis msmenelsa da mayurebels.
avstria – „msoflio musikis samSoblo“?
Cans, avstrielebs gansakuTrebuli damokidebuleba aqvT musikisadmi. sruliad aramusikalur avstrielsac Zalian siamovnebs,
roca mis qveyanas „msoflio musikis samSoblod“ moixsenieben.
araviTari axsna ar moeZebneba kiTxvas, ratom misca maincadamainc
avstriam kacobriobas amdeni didi musikosi. mravali gansxvavebuli kulturis Tavmoyris adgilze mdebare qveyana, ulamazesi buneba, arqiteqtura da avstriuli cxovrebis wesi, es is faqtorebia,
romlebic, cxadia, TamaSobs garkveul rols. Tu ase ar aris, maSin
ratom uTxra mocartma uari prusiis mefes finansurad Zalian xelsayrel SemoTavazebaze?! is venaSi darCa da miuxedavad mravali
gaWirvebis da mis winaaRmdeg agorebuli saSineli intrigebisa, swored aq Seqmna Tavisi yvelaze mSvenieri nawarmoebebi. dRes ukvirT,
ratom daikrZala didi kompozitori venis wm. marqsis saxelobis sasaflaos saerTo samarxSi (Tumca, es savsebiT Seesabameboda maSindel wess). unda iTqvas, rom avstrielTa damokidebuleba sakuTar
musikosebisadmi, xSir SemTxvevaSi, garkveulwilad, ambivalenturi
iyo da aris. isini avstriel kompozitorebs sicocxleSi yovelTvis kargad rodi eqceodnen. meores mxriv, musikosebic xSirad uqmnidnen problemebs maT Tanamedroveebs. beThoveni sul venelebs
lanZRavda da am qalaqidan mainc arsad midioda, radgan, rogorc
cnobilia, aq mis yvela kaprizs gagebiT ekidebodnen. Suberti ki,
romelmac namdvili sensacia moaxdina venis yvela musikalur salonSi, siRatakeSi gardaicvala da, im dros, misi saxeli, praqtikulad, aRaravis axsovda. anton bruknerma Tavisi simfoniebiT Zlivs
daimkvidra adgili venis musikalur wreebSi. TviT dunais valsic ki,
romelic avstrielebs ise uyvarT, rom qveynis araoficialur himnad Tvlian, premieraze Cavarda. Tumca, samarTlianoba moiTxovs
iTqvas, rom am warumateblobis mTavari mizezi sruliad uSinaarso
teqsti iyo. gustav malers sicocxleSi dascinodnen, rac Seexeba
Sonbergis, veberebis da bergis Tormetonian musikas, mas avstrielebi dRemde bevrs verafers ugeben.
amis gamo, zogierTi ucxoeli kritikosi niSnismogebiT ambobs,
sinamdvileSi, avstrielebi musikaluri TvalsazrisiT yovelTvis CamorCenilebi iyvneno. iqneb, piriqiT, Tavad kompozitorebi
bevrad uswrebdnen dros. garda amisa, mcdari Sefasebebis gakeTe-

156

ba mxolod avstrielebisTvis damaxasiaTebeli nakli ar aris.
avstriaSi arsebobs „sruliad ucnauri nazavi musikisadmi
gulwrfelad didi siyvarulisa da gulwrfelad didi dauintereseblobisa” (marsel previ). faqtia, rom avstriaSi musika yovelTvis poulobda da axlac poulobs mxardaWeras saWiro adamianebisgan da saWiro dros. dRes am funqcias gadasaxadebis gadamxdelebi asruleben. isini uzrunvelyofen avstriis, rogorc
musikaluri qveynis tradiciebis SenarCunebas.
Teatri
dRes avstrielebi telemayurebeli adamianebis eria. miuxedavad amisa, avstriaSi saintereso Teatraluri cxovreba Cqefs.
marTalia, koncertebs, Teatrebsa da muzeumebs mosaxleobis
mxolod erTi procenti stumrobs, magram maRali kultura avstriaSi iseTi didi mxardaWeriT sargeblobs, rac sxva qveynebSi
warmoudgeneli iqneboda.
tradiciulad avstriaSi Teatrebi saxelmwifo (federaluri
miwis, didi qalaqis da sxv.) biujetidan finansdeba. avstrielTa
umetesoba Tanaxmaa, rom Teatrebis SesanarCuneblad maT mier gadaxdili gadasaxadebis nawilic iqnas gamoyenebuli. es adamianebi Tvlian, rom, marTalia, maTi qveyana teritoriulad pataraa,
samagierod kulturuli TvalsazrisiT namdvili imperiaa, xolo
vena – musikis msoflio dedaqalaqi. amitomac didxans aravis
awuxebda is faqti, rom venis saxelmwifo operis Sesanaxad saxelmwifo gacilebiT met Tanxebs xarjavda, vidre sakuTari diplomatiuri warmomadgenlobebisTvis sazRvargareT. (rogorc Cans,
momavalSi saxelmwifo ase xelgaSlili aRar iqneba.)
meore msoflio omis Semdeg vena ganadgurebuli qalaqi iyo.
yvelgan nangrevebad qceuli Senobebi, SiSi da SimSili iyo. miuxedavad amisa, maSinve gadawyda venis saxelmwifo operisa (Wiener
Staatsoper) da burgTeatris (Burgtheater) aRdgena. sarestavracio
samuSaoebi uzarmazar Tanxebs saWiroebda, magram gadawyvetilebis winaaRmdeg aravin gamosula. roca 1955 wels aRdgeniTi samuSaoebi dasrulda da operis Teatrs pirvandeli saxe daubrunda,
avstriis meore respublikam gansakuTrebuli zeimiT aRniSna es
movlena. es faqti bevrma „Austrian Musical Coronation”-ad Seafasa.
avstrias mxolod saxelmwifo opera da „burgi” (venelebi siyvaruliT ase eZaxian burgTeatrs) rodi aqvs. saxalxo opera,
(Volksoper: mis ZiriTad repertuars komediuri operebi da ope-

157

retebi Seadgens) da akademiuri Teatri (Akademietheater: xSirad
dgams Tanamedrove piesebs) - orive saxelmwifo Teatria. venaSi,
amas garda, bevri kerZo Teatric funqcionirebs. iozefStatis
Teatri (Theater in der Josephstadt) maT Soris erT-erTi yvelaze cnobili da Zvelia. venis uamrav patara Teatrs Soris gansakuTrebiT
aRsaniSnavia „Original Wiener Stegreiftheater” (qarT. venis eqspromtis
Teatri), romelic erTaderTia mTel… evropaSi.
avstriis
Teatraluri
cxovreba
mxolod
veniT
ar
Semoifargleba. federaluri miwebis TeatrebSi idgmeba yvelaferi, didi operebic da miuziklebic, klasikosi dramaturgebis
nawarmoebebic da Tanamedrove avangarduli piesebic. gansxvaveba
mxolod isaa, rom venis did TeatrebTan SedarebiT maTi dafinanseba sakmaod mokrZalebulia.
mniSvnelovan regionalur TeatrTa ricxvSi Sedis gracis saopero Teatri, romelic dRemde karg tramplinad iTvleba didi
karierisTvis. lincSi, zalcburgSi, insbrukSi, klagenfurtsa da sankt pioltenSi mudmivmoqmedi Teatrebia. sruliad gansakuTrebulia zalcburgis marionetebis Teatri, sadac, pirvel
rigSi, mocartis operebs dgamen. Tojinebs msoflios saukeTeso
momRerlebis audioCanawerebiT axmovaneben.
radio da televizia
avstriuli teleradiomauwyebloba (ORF)
evropis qveynebis umravlesobas sazogadoebriv-samarTlebrivi teleradiomauwyebloba aqvs, romelic gadasaxadebisa da sareklamo Semosavlebis xarjze finansdeba. sazogadoebrivi mauwyeblis (ORF) garda avstriaSi ramdenime kerZo radioarxi mauwyeblobs. amrigad, ORF-s konkurentebi hyavs, Tumca, rogorc bevrs
miaCnia, mainc, privilegirebul mdgomareobaSia. meores mxriv,
saxelmwifo garkveul valdebulebebsac akisrebs: ORF-ma erTgvari „saganmanaTleblo funqcia unda Seasrulos, garda amisa, unda
uzrunvelyos avstriis mTeli teritoriis dafarva, raTa misi
mauwyebloba miswvdes qveynis nebismier wertils.”
ORF sami saxis programas sTavazobs momxmarebels:
• televizia
• radio
• onlain ORF.at

158

televizia
ORF 1 da ORF 2 24 saaTis ganmavlobaSi gadascems uaxles informaciebs, kulturul, samecniero, gasarTob, sportul, sabavSvo da sxva saxis gadacemebs.
amas emateba
• ORF 2 Sport plus
• TW 1
2005 wlis oqtombridan ORF-ma sportul-turistuli arxi TW
1 SemoierTa da amgvarad mesame satelevizio arxis mflobelic
gaxda. sxva arxebTan erTad ORF kulturuli gadacemebis satelevizio arxis 3sat Tanamflobelicaa.
ORF 1 aris ORF-is pirveli programa. is mxatvrul filmebsa da serialebs aCvenebs. sportuli transliaciebic ZiriTadad am arxzea.
ORF 2 ufro metad avstriasTan dakavSirebul da kulturis
Temebze momzadebul gadacemebs sTavazobs mayurebels. dReSi
ramdenjerme gadis yvelaze mniSvnelovani sainformacio gadacema Zeit im Bild (ZiB, qarT. dro gamosaxulebaSi). 19 saaTze gadacemaSi Bundesland heute (qarT. federaluri miwa dRes) teleeTeri cxra
federaluri miwis regionalur programebs eTmoba.
ORF Sport plus sportuli arxia, romelic mayurebels sTavazobs
gadacemebs sportis SedarebiT arapopularul saxeobebze, rogoricaa, amerikuli fexburTi, sacxenosno sporti da curva.
TW 1 digitaluri avstriuli telearxia, romelic turistul,
amindisa da sportis Temebs aSuqebs.
3sat 1984 wlidan ORF germaniis televiziis meore arxTan (ZDF)
da Sveicariis telemauwyeblobasTan erTad saerTaSoriso germanulenovan satelitur programas sTavazobs momxmarebels.
ZiriTadi aqcentebi avstriul kulturaze, Teatrze, operaze,
aseve, aqtualur informaciebze keTdeba. arxi bevri festivalisa
da sxva movlenis pirdapir translaciasac uzrunvelyofs.
reklama or sxvadasxva gadacemas Soris midis. principulad ar
SeiZleba sareklamo CarTviT gadacemis wyveta. ORF-is dafinansebis 37 % sareklamo Semosavlebidan modis, 56 % gadasaxadebidan.
ORF-s Semdegi radioprogramebi aqvs:
• Ö1
• ÖR
• Hitradio Ö3
• FM 4Radio 1476

159

Österreich 1 (Ö1) evropis yvelaze warmatebul kulturis
radioarxad iTvleba. is 24 saaTis ganmavlobaSi gadascems musikas, klasikidan dawyebuli Tanamedrove musikiT damTavrebuli. aseve, informaciebs kulturis, literaturis, mecnierebisa
da religiis Temebze. es aris radioprograma individualistebisaTvis.
ÖR cxrave federaluri miwisTvis momzadebuli regionaluri
programebisgan Sedgeba: ZiriTadi aqcenti keTdeba popularul
musikaze, Slagerebze, evergrinsa66 da aqtualur hitebze. programis YZiriTad publikas 35 wels zemoT asakis msmeneli Seadgens.
Hitradio Ö3 yvelaze warmatebuli avstriuli radioarxia, mas
yoveldRiurad daaxloebiT sami milioni adamiani usmens. programis mTavari Tema aqtualuri pop-musikaa. yvelaze popularuli gadacemaa Ö3-Wecker (qarT. maRviZara), romelic yoveldRe gadaicema dilis 5-dan 9 saaTamde.
FM4 specializirebulia alternatiul pop-musikaze da
„Szene”-s (musikaluri saagento) informaciebze. axali ambebi inglisur, germanul da frangul enebze gadaicema.
Radio 1476 saSualo sixSiris arxia, romelsac Sereuli programa aqvs.
presa
msoflios absoluturad udidesi gazeTi Yomiuri Shimbun tokioSi gamodis. misi tiraJi 14 milionia da mas 127 milioniani qveynis
ojaxebis saerTo raodenobis TiTqmis 40 % iRebs. am gazeTis mflobeli erT-erTi umdidresi kacia iaponiaSi.
msoflios erT-erTi yvelaze didi yoveldRiuri gazeTi venaSi
gamodis da mas Neue Kronen-Zeitung ewodeba. tiraJi erT milionze
metia da presiT dainteresebul avstrielTa 43 procents akmayofilebs. misi mflobeli, aseve, erT-erTi yvelaze mdidari kacia
qveyanaSi.
Krone, rogorc mas avstrielebi eZaxian, msoflio fenomens
warmoadgens. mas yoveldRiurad 2,5 milionze meti avstrieli
kiTxulobs da, amgvarad, mosaxleobis saerTo raodenobasTan
SefardebiT procentulad ufro meti mkiTxveli hyavs, vidre ro66 Evergreen - ase uwodeben Zvel pop-simRerebs, romlebic, miuxedavad siZvelisa, mainc xSirad gadaicema radioTi da romlebsac kvlavac siamovnebiT usmenen.

160

melime sxva gazeTs. am TvalsazrisiT igi arafriT Camouvardeba
sayovelTaod cnobil New York Times-s da uswrebs iseT popularul gazeTebs, rogoricaa Le Monde, londonis Times da Neue Züricher
Zeitung.
erT-erTi yvelaze didi avstriuli gazeTia Kurier, romelic
daaxl. 310 423 tiraJiT (sakvirao gamocema) gamodis. amgvarad, avstriis sagazeTo bazris da, Sesabamisad, sareklamo
Semosavlebis udides nawils sul ramdenime gazeTi inawilebs.
federaluri miwebis gazeTebis wili SedarebiT mokrZalebulia. Tumca, gracsa da klagenfurtSi gamomavali gazeTi Kleine
Zeitung (qarT. patara gazeTi. es saxeli gazeTs patara formatis gamo ewoda), romelic 310 577-iani tiraJiT ori federaluri miwis, Staiermarkisa da kerntenis mkiTxvelisTvis gamodis,
aseve, udidesi avstriuli gazeTebis ricxvSi Sedis (misi slogania „avstriis yvelaze popularuli regionaluri gazeTi“).
aseve, kargi poziciebi uWiravT regionalur bazarze gazeTebs
Oberösterreichische Nachrichten (qarT.zemoavstriuli ambebi), Tiroler
Tageszeitung (qarT. tirolis yoveldRiuri gazeTi), Salzburger
Nachrichten (qarT. zalcburguli cnobebi). 2006 w. 1 seqtembers
gamovida axali, zeregionaluri gazeTis pirveli nomeri, romelsac, ubralod, Österreich (qarT. avstria) hqvia. am gazeTs aqvs
ambicia, iyos Tanamedrove, saintereso da damoukidebeli, da
hgavdes popularul amerikul gazeTs USA Today (qarT. aSS dRes).
Österreich gaTvlilia 20-49 wlis asakis mkiTxvelze.
presis koncentracia avstriaSi Zalian maRalia. Tu 1953 w. 30
damoukidebeli yoveldRiuri gazeTi arsebobda, 1997 w. maTi ricxvi 17-s ar aRemateboda, saerTo evropul konteqstSi da qveynis mosaxleobasTan mimarTebaSi es ricxvi kidev ufro iklebs.
germanelebsa da Sveicarlebs yoveldRiuri gazeTebis bevrad
ufro farTo arCevani aqvT. amas isic emateba, rom Krone da Kurier
germanuli gamomcemlobis mflobelobaSia. TavianTi Svilobili
firmis „Mediaprint”-is meSveobiT, romelic orive gazeTis beWdvaze, gayidvasa da reklamazea pasuxismgebeli, Krone da Kurier did
mediakoncerns qmnian. mediaprintis gazeTebi mTeli avstriis sagazeTo mkiTxvelis naxevarze bevrad mets swvdeba.
Krone da Kurier bulvaruli gazeTebia, romlebsac ZiriTadad
quCaSi yidian megazeTeebi. gansakuTrebiT Krone warmoadgens
sensaciis, Woris, subieqturi xasiaTis komentarebis, metismetad xalvaTad Cacmuli gogonebis fotoebisa da seriozuli informaciebis sanacvlod SemoTavazebuli karikaturebis namdvil nazavs.

161

zeregionalur, maRali xarisxis gazeTebis ricxvSia Presse
(qarT.presa) gazeTi, romelic Tavdapirvelad ufro konservatiuli xasiaTis iyo, venaSi gamodis. ukanasknel wlebSi mas gamokveTilad liberaluri kursi aqvs aRebuli (SabaT-kviris gamocema, tiraJi: 100 755). 1988 wels daarsebuli liberaluri gazeTi Standard (qarT. standarti, SabaT-kviris gamocema, tiraJi:
95 664), romelsac, germanulenovan yoveldRiur gazeTebs Soris
pirvels, jer kidev 1995 wels hqonda sakuTari onlain-gamocema.
Wirtschaftsbaltt (qarT. ekonomikuri gazeTi) Tavisi saxelwodebidan
gamomdinare, pirvel rigSi, ekonomikis siaxleebzea koncentrirebuli. gansakuTrebuli adgili uWiravs sagazeTo bazarze Wiener
Zeitung-s qarT. venis gazeTi). igi yvelaze Zveli gazeTia, romelsac
dRemde ar Seuwyvetia arseboba (daarsda 1703 w.) amave dros, is
saxelmwifo gamocemaa da masSi bevri oficialuri cnoba qveyndeba. mravali wlis manZilze donirebdnen avstriul bazarze germaniis federaciuli respublikis Jurnalebi. 1970 wels daarsda
ori avstriuli Jurnali profil (qarT. profili, 451 000 mkiTxveli)
da trend (qarT. tendencia). maSin, roca profil bevr rameSi germanuli sainformacio Jurnalis Der Spiegel (qarT. sarke) analogia,
trend gamorCeuli yovelTviuri Jurnalia, romelic seriozul
ekonomikur gamocemas warmoadgens. miuxedavad am Jurnalebis
arsebobisa, mTeli oci weli dasWirda imas, rom namdvilad moxerxebuliyo avstriul bazarze germanuli Jurnalebis upiratesobis daZleva. meoce saukunis 90-ian wlebSi orma Jurnalma SeZlo
gamxdariyo qveynis udidesi beWduri media. Die ganze Woche (qarT.
mTeli kvira), feradi, ilustrirebuli Jurnalia, romelsac patriotuli gamocemis ambicia aqvs, mkiTxvelTa farTo fenebzea
gaTvlili (amJamad daaxloebiT 459 000 mkiTxveli hyavs) da saerTo bazris erT meoTxeds flobs. Jurnalma News (qarT. siaxleebi,
tiraJi 250 000-ze metia), romelSic moxerxebulad erwymis erTmaneTs Temebi politikis, finansebis, kulturis, sportisa da maRali sazogadoebis Sesaxeb, uamravi mkiTxveli waarTva profil-s. gansakuTrebiT izidavs mkiTxvels News-is mravalricxovani feradi
foto, romelTac maRali xarisxis gamo „beWdur videoklipebsac”
ki eZaxian (Jurnals dReisaTvis daaxloebiT 835 000 mkiTxveli
hyavs). aseve, Zalian warmatebulia 1995 w. daarsebuli yovelkvireuli Jurnali TV-Media, romelSic teleprogramebi da mravali
saintereso informacia qveyndeba media-Tematikaze. 1998 wlidan
arsebobs yovelTviuri Jurnali Format.
rogorc gamoCnda, masobrivi media-saSualebebi mniSvnelovan
rols TamaSobs avstrielTa cxovrebaSi. gazeTis wakiTxva avs-

162

trielTa ori mesamedisTvis dRemde rCeba dRis savaldebulo
programis ganiyofel nawilad. radioc aseTive didi mniSvnelobisaa, rac Seexeba televizors, masTan TiTqmis yoveli avstrieli
dResi sam saats mainc atarebs, Tu ra Tqma unda, internetqselSi
ar aris CarTuli. mTlianobaSi, avstrielTa naxevarze mets saxlSi aqvs internetiT sargeblobis saSualeba.
“...oskari avstriaSi midis“. avstria - kinos qveyana
msoflioSi avstria namdvilad ar aris kinos qveynis saxeliT
cnobili. samagierod, avstrieli kinoxelovanebi arcTu umniSvnelo rols TamaSobdnen am dargis ganviTarebaSi jer kidev
munji kinos periodSi. pirveli msoflio omis damTavrebamde daaxloebiT 300 avstriuli filmi Seiqmna. bevrma kinomayureblma,
cxadia, arc icoda, rom maTi sayvareli ekranuli gmirebis ukan
xSirad swored avstrieli xelovanebi idgnen.
xmovani kinos epoqaSi gadasvla advili ar yofila. warmoebis
xarjebi Zalian maRali iyo, amasTan, 1933 wlidan avstrieli kinoprodiuserebi valdebuli iyvnen damorCilebodnen germanuli
(nacional-socialisturi) kinos kanonebs.
yvelaze cnobili avstrieli kinoSemoqmedebi da reJisorebi
arian oto premingeri (Otto Preminger, dab 1906 w. venaSi), erix fon
Strohaimi (Erich von Stroheim, dab. 1885 w.) da bili vilderi (Billy
Wilder (dab. 1906 w.) am ukanasknels ekuTvnis scenari filmisaTvis Some like it hot merlin monros monawileobiT. bevri avstrieli msaxiobi miizida holivudis miTma, Tumca, maTi umravlesoba
mainc emigranti iyo, romlebic iZulebiT moxvdnen iq.
saerTaSoriso aRiareba moipoves reJisorebma leopold lindtbergma (Leopold Lindtberg), bernhard vikim (Bernhard Wicki) da karin
brandauerma (Karin Brandauer). avstriuli kinoindustriis varskvlavebi arian iseTi, erTmaneTisgan sruliad gansxvavebuli
msaxiobebi, rogoricaa, vali eqsporti (Valie Export), romi Snaideri
(Romy Schneider), klaus maria brandaueri (Klaus Maria Brandauer) da,
bolos „Stiriel muxad” wodebuli arnold Svarcenegeri (Arnold
Schwarzenegger). es sia, ra Tqma unda, arasrulia da aq kidev bevri
gvaris dasaxeleba SeiZleba.
meore msoflio omis Semdgomi periodis avstriul kinoSi
araerTi mniSvnelovani filmi Seiqmna, maT Soris gansakuTrebuli warmateba moipova hans mozeris filmebma. TiTqmis mTel
msoflioSi dRemde uamravi mayurebeli hyavs dedofal eliza-

163

betze Seqmnil filmebs (sisi-trilogia), sadac axlagazrda romi
Snaideri (sisi) da karlhainc biomi (Karlheinz Böhm kaizer franc
iozefis rolSi) TamaSoben. es filmebi dRemde avstriis erTgvar
simbolod aRiqmeba.
sensaciur warmatebebs aRweven Tanamedrove avstrieli kinoxelovanebic. 2001 wels reJisorma mixael hanekem (Michael Haneke)
filmisaTvis „pianisti qali” (elfride ielinekis amave saxelwodebis romanis „Die Klavierspielerin” mixedviT) kanis kinofestivalis Jiuris didi prizi miiRo. 2008 wels venel reJisors Stefan
ruzovickis (Stefan Ruzowizky) dramisaTvis „yalbismqmnelebi” (Die
Fälscher) kategoriaSi „saukeTeso ucxouri filmi” amerikis kinoakademiis umaRlesi jildo gadasces da avstriaSi pirveli oskari wavida. filmSi aRwerili ambavi meore msoflio omis bolo
or dRes ukavSirdeba. mdgomareoba sruliad uimedoa. germanelebi britanuli ekonomikis dangrevis mizniT yalbi funt-sterlingebis beWdvas iwyeben da am saqmeSi sakoncentracio banakebis
tyveebs iyeneben. patimrebi rTuli arCevanis winaSe dganan: uaris
Tqmis SemTxvevaSi sikvdiliT dasja eliT.
2009 wels hanekem kidev erTi gamarjveba moutana avstriul
kinos: kanis 63-e kinofestivalze filmisaTvis „TeTri bafTa”
(Das weiße Band) oqros palmiT dajildovda. am filmma „oqros
globusic”67 moipova (wlis saukeTeso filmi). filmSi aRwerilia
erTi Crdilogermanuli soflis ambavi, sadac adamianebs avtoritarul struqturebSi uwevT yofna da cxovrebis saocrad mkacri
wesebi Taobidan Taobaze gadadis. kinokritikam erTxmad aRiara
filmis didi warmateba. filmSi „Inglourious Bastards” (qarT. usaxelo 68aramzadebi) eseseli oficris rolisaTvis veneli msaxiobi
qristof valci (Christoph Waltz) aseve oqros globusiT dajildovda, rogorc meorexarisxovani rolis saukeTeso Semsrulebeli.
pirvelad kinos istoriaSi, sami avstrieli erTad waradgines
oskarze, operatori qristian bergeri, reJisori mixael haneke
da msaxiobi qristof valci, romelmac 2010 wlis oskari moipova
meorexarisxovani rolisaTvis filmSi „Inglourious Bastards”. kritikis SefasebiT es oskarebis istoriaSi namdvili sensaciaa.

67 Golden Globe Award: amerikuli kinopremia, romelsac holivudis
ucxouri presis asociacia 1944 wlidan aniWebs saukeTeso kino- da telefilmebs.
68 reJisori: kventin tarantino

164

14. avstriuli germanuli ena
cnobili veneli kritikosi hans vaigeli (1908-1991) amtkicebda:
„dedamiwaze imdeni avstriuli germanuli ena arsebobs, ramdenic
avstrieli, anu daaxloebiT Svidi milioni, Tumca, ara: usazRvrod meti, radgan TiToeuli maTgani xom yovel sxva avstrielTan sxvadasxvagvarad saubrobs.” („o, Cemo avstriav”, vena, 1956 w.).
saerTod, Tu SeiZleba vilaparakoT avstriuli enis arsebobaze?
1945 wlis Semdeg bevr avstriels surda, yvelaferi, rac avstriuli iyo, maT Soris, enac, maqsimalurad gaemijnaT germanulisgan. avstrielTa Tanapasuxismgebloba nacional-socialistebis namoqmedarze, rac SeiZleba, swrafad unda miscemoda
daviwyebas. amitomac, karga xnis manZilze skolebSi aRar arsebobda sagani „germanuli”. mas Tavidan ubralod „swavlebis
enas” uwodebdnen, mogvianebiT „swavlebis germanul enas”. mxolod 1955 wlidan aRdga saswavlo sagnis dasaxeleba „germanuli ena”. miuxedavad Seqmnili situaciisa, cxadia, seriozulad
aravin amtkicebda, rom arsebobs germanulisgan damoukidebeli „avstriuli” ena. imisaTvis, rom damoukidebeli enis statusi SeiZinos, avstrielebis ena sakmarisad unda gansxvavdebodes
germanelebis enisgan, da es mxolod lingvistebis mosazreba rodia. germanuli avstriis respublikis konstituciis
Tanaxmadac qveynis saxelmwifo enad aris gamocxadebuli.
ukanasknel wlebSi damkvidrda mosazreba, rom avstriuli germanuli germanuli enis erT-erTi variantia, msgavsad,
Sveicaruli da germanuli germanulisa. germanul enas dRes
axasiaTeben rogorc mravalcentruls, rac imas niSnavs, rom
is regionebi an qveynebi, sadac germanuli enis am variantebze
laparakoben, germanuli enis regionalur an nacionalur centrebad iTvlebian. am centrebSi standartuli germanuli ena
gamoiyeneba, enobrivi normebis Sesabamisi TaviseburebebiT.
aqedan gamomdinare, avstriac erT-erTi aseTi centria, e.i. avstriaSi standartul germanul enaze laparakoben da ara dialeqtze, rogorc es bevrs dRemde hgonia. arsebobs „avstrocizmebi”, anu specifikuri avstriuli variantebi leqsikaSi,
Tumca, aseve, gramatikasa da orTografiaSi., pirvel rigSi, ki,
gamoTqmaSi.

165

avstriuli germanulis enobrivi Taviseburebebi
gamoTqma
avstriels laparakisas maSinve icnob. maSinac ki, Tu standartul germanulze metyvelebs da dialeqts minimumamde amcirebs,
mas „metyevelebis iseTi Seferiloba” aqvs, romelic yvelasgan
gamoarCevs. es aqcenti im dialeqtis gavlenaa, romelzec es adamiani aRizarda da romelsac bavSvobidan SeeCvia. amgvarad, avstriaSi Zalian swrafad SeiZleba gaarCio veneli kerntenelis an
tirolelisgan, da miT ufro, forarlbergelisgan. tirolidan
vidre qvemo avstriamde da burgenlandamde bavariuli tipis enobriv variantebze metyveleben. foralrlbergSi, piriqiT, alemanuri variantia SenarCunebuli. avstriaSi, iseve, rogorc mTel
germanulenovan sivrceSi, enobrivi erTgvarovneba ar arsebobs.
sxvaTaSoris, swored gamoTqmis mravalferovnebisa da gansxvavebulobis gamo gamoirCeva ase mkveTrad avstriuli germanuli
Sveicaruli da Tavad germanuli germanulisgan, gansakuTrebiT ki,
Crdilogermanulisgan. samagierod, mezobel bavariasa da mTlianad samxreTgermanul sivrcesTan uamravi msgavseba anaTesavebs.
mravali fonetikuri niSan-Tviseba, romelic standartuli
avstriuli germanulisTvis normad iTvleba (mag. maxvili zogierT ucxouri warmoSobis sityvaSi), CrdilogermanulisTvis
damaxasiaTebeli ar aris.
avstriaSi amboben Algébra nacvlad Álgebra, Kaffée : Káffee, Mathemátik
: Mathematík, Tabák : Tábak, Telefón : Télefon.
iseT sityvebSi, rogoricaa, mag. Chirurg, China, Chemie da sxv, avstrielebi sityvis TavSi k–s warmoTqvamen.
a-asos avstrielebi bavarielebis msgavsad warmoTqvamen. standartul germanulSi am asos warmoTqmis ori sxvadasxva varianti
arsebobs: erTi, roca a TiTqmis rogorc o, ise gamoiTqmis, da meore – Ria a. am gansxvavebulobis mizezi, pirvel rigSi, dialeqtebSi unda veZioT, sadac upiratesobas o-s magvar gamoTqmas aniWeben (magaliTad, sityvebSi Straße, Hase, ja). Riad gamoiTqmis a enaSi
SedarebiT gvian Semosul sityvebSi, rogoricaa die Banane, brav da
sxv. garda amisa, sxvadasxva mniSvnelobis mqone erTi da igive sityvas swored a-s sxvadasxvagvari warmoTqmiT ganasxvaveben erTmaneTisgan, magaliTad, die Bank niSnavs banks(o) an Zelskams(a), der
Ball – burTs(o) an bal-maskarads(a).
avstriuli germanulis Sesaxeb amboben, rom is rbilad JRers da
sasiamovno mosasmenia, gansakuTrebiT, dunais mxareSi. SeiZleba

166

amis gamomwvevi mizezi is iyos, rom zogierT Tanxmovans (b,p,k) aq
marTlac rbilad warmoTqvamen. avstriul gamoTqmas, gansakuTrebiT venasa da mis SemogarenSi, cxvirismieri warmoTqmis tendenciebi axasiaTebs. rbilad da melodiurad miiCneva aseve kerntenuli avstriuli, romlisTvisac damaxasiaTebelia zedmetad
gawelili xmovnebi: losn=lassen, ofn=offen da a.S.
zemoT Tqmuli ar exeba alpebis regions. magaliTad, tirolSi, bevr sityvaSi amateben k-asos Semdeg ch-s, aseTi Tanxmovnebis
Tavmoyra ki warmoTqmisas magari, xorxismieria da, maincadamainc
melodiuri da sasiamovno mosasmeni namdvilad ar aris. aseve, tirolelebi bevr sityvaSi s-s nacvlad S-s warmoTqvamen.
gramatika
gramatikaSic arsebobs avstriuli Taviseburebebi, Tumca,
SedarebiT naklebi. magaliTad, ramdenime arsebiT saxels gansxvavebuli artikli da mravlobiTi ricxvis forma aqvs. avstriaSi
zogierT arsebiT saxelTan xan erT artikls xmaroben, xan meores, magaliTad, das/die Brezel, das/die Vokabel, der/die Sellerie, das Sakko-s
nacvlad der Sakko amboben. gansxvavebuli artiklis gamo zogierT
arsebiT saxels daboloebac Seecvala, magaliTad, avstriaSi amboben der Akt nacvlad standartul germanulSi damkvidrebuli die
Akte-sa, aseve, der Schranken (die Schranke). avstriul germanulSi ormagi formebic arsebobs, magaliTad, der Zeck da die Zecke-s, der Petersilie
da die Petersilie, Tumca, pirvel rigSi, yoveldRiur sasaubro enaSi.
arsebiTi saxelebis mravlobiTi ricxvis warmoebisas avstrielebi upiratesobas umlauts aniWeben (sadac ki es SesaZlebelia):
die Erlässe, Wägen, Krägen, Pölster. -el-ze daboloebuli arsebiTi saxelebi mravlobiT ricxvSi xSirad imateben -n-s: das Mädel : die Mädeln,
das Würstel : die Würsteln, das Hendl : die Hendln da a.S.
sityvaTwarmoeba
sityvebis SeerTebisas avstrielebi xSirad iyeneben makavSirebel s-s, maSin roca germanul germanulSi igive sityvaTnaerTebi s-s gareSe gvxvdeba. avstrielebi ambobebn Rindsbraten, nacvlad
germanul germanulSi arsebuli Rinderbarten-isa, Schweinsbraten
nacvlad Schweinebraten-isa, aseve, Fabriksarbeiter, Gepäcksaufbewahrung,
Gesangsverein, Zugsabteil, Schweinsschnitzel da sxv.

167

xSirad miuTiTeben da zogjer dascinian kidec avstrielebs
kninobiTi formebisadmi maTi gansakuTrebuli siyvarulis gamo.
sufiqsi –erl, romelic adre mxolod salaparako enisaTvis iyo
damaxasiaTebeli, axla ukve werilobiT enaSic Zalian xSirad gvxvdeba. aqve unda aRiniSnos isic, rom daboloeba –erl, yovelTvis
kninobiT formas rodi niSnavs. Mäderl namdvilad patara gogonaa,
Buberl - patara biWi da Haserl - baWia, Schwammerl ki mainc da mainc patara sokos ar niSnavs, arc Momenterl aris wamis kninobiTi forma,
igi drois gacilebiT grZel monakveTs SeiZleba aRniSnavdes. germanul Bonbons-s (kanfeti) avstriulad Zuckerln hqvia, Tüte (parki) avstriulad Sackerl-ia, Klebeetikett (webovana etiketi) ki -Pickerl da a.S.
winadadebis agebuleba
winadadebis agebulebaSi kidev ufro naklebi avstriuli
Tavisebureba gvxvdeba. iseve, rogorc samxreT germaniis enobriv
sivrceSi, avstriul germanulSic Txrobisas Perfekt-s (dasrulebuli warsuli drois forma) iyeneben nacvlad Präteritum-isa (dausrulebeli warsuli drois forma), e.i amboben Ich bin gegangen da Ich
habe gegessen nacvlad Ich ging da Ich aß. Tumca, werilobiT teqstebSi avstriaSic miRebulia Präteritum-is formebi.
mdgomareobis gamomxatveli zogierTi zmna, gansxvavebiT germanuli germanulisgan, sein (yofna) damxmare zmniT awarmoebs
Tavis Perfekt-s nacvlad haben-isa (qona, yola). mag. Ich bin gesessen. Ich
bin gelegen da sxv.
leqsika
avstriuli
germanuli
Tavis
yvelaze
TvalSisacem
Taviseburebebs leqsikis sferoSi avlens, Tumca, avstriul enobriv erTgvarovnebaze laparaki arc aq SeiZleba. werilobiTi
avstriulis TaviseburebaTa raodenoba SedarebiT mcirea. „avstrocizmebi” mTeli leqsikis daaxloebiT or procents Seadgens.
avstriuli warmomavlobis werilobiTi teqsti mxolod odnav Tu
gansxvavdeba standartuli germanulisgan. samagierod, saubrisas
avstrieli erTmaneTSi urevs dialeqts, yoveldRiur salaparako
da standartul germanuls, Tanac, warmomavlobis, asakis, sqesis,
mdgomareobis, ganaTlebis, mosaubrisa da situaciis mixedviT gamudmebiT cvlis enobriv formebs. ucxo TvalisTvis avstriuli

168

enobrivi urTierTobebi udavod rTuli Cans. dialeqtebis gverdiT arsebobs sasaubro ena da aseve, standartuli germanuli,
romelsac xalxSi „karg germanuls” (Hochdeutsch) eZaxian. is „yvelaze maRali enobrivi donea” (vizingeri). avstriaSi „cocxlad
Tanaarseboben” urTierTgansxvavebuli enobrivi Sreebi da avstrielTa umetesoba swrafad da sruliad bunebrivad axerxebs
erTi enobrivi Sridan meoreSi gadasvlas. yoveldRiur cxovrebaSi avstrielebi upiratesobas dialeqts aniWeben, mas Tavisi emociuri komponenti da sakuTari leqsika aqvs. standartuli germanuli da dialeqti zogadad Zalian gansxvavdeba erTmaneTisgan.
bavSvebi skolaSi standartul germanuls swavloben, Tumca, mas
yovelTvis Tan axlavs konkretuli regionisTvis damaxasiaTebeli enobrivi Seferiloba.
leqsikaSi kargad Cans avstriis teritoriuli dayofac. zemo
avstriuli germanuli Zalian hgavs samxreT germanuls (Bub : JungebiWi, Orange : Apfelsine-forToxali, Samstag : Sonnabend-SabaTi, heuer
: dieses Jahr-wels). aseve, arsebobs bavariul-avstriuli leqsika,
romelic bavariasa da avstriaSi gamoiyeneba (Maut : Zoll-sabaJo,
Kren : Meerettich-pirSuSxa, Topfen : Quark-xaWo). saerTo avstriuli
leqsika, pirvel rigSi, politikur da administraciul terminebs moicavs (Nationalrat, Landeshauptmann, Matura). masSi Sedis, aseve,
bevri kulinaruli terminic: mag. Faschiertes-gatarebuli xorci,
Gugelhupf -, Krapfen – da sxv.) bevri venuri sityva da gamoTqma damkvidrda saerTo avstriul leqsikaSi, Tumca, zogierT maTgans bavariaSi didad ar icnoben: aseTebia, Trafik, Jause, Marille, Karfiol, sich
verkühlen.
avstriis SigniT ganasxvaveben aRmosavleT da dasavleT avstriul leqsikas: foralrbergSi sakarnavalo Rames Fastnacht-s
uwodeben mTel danarCen avstriaSi damkvidrebuli Fasching-is
nacvlad. yasabs dasavleT avstriaSi jer kidev Metzger hqvia, aRmosavleTSi ki - Fleischhacker an Fleischhauer.
regionalur leqsikaSi Sedis iseTi sityvebi, rogoricaa, Heuriger
(axali Rvino), da Buschenschank an Heuriger (restorani, sadac axali
Rvinis dagemovneba SeiZleba), regionalur leqsikis nawilia aseve alemaniuri schaffen nacvlad sityvisa arbeiten, rac qarTulad
„muSaoba”-s niSnavs. arsebobs jgufi sityvebisa, romlebic, marTalia, zogadad, germanulis kuTvnilebaa, magram avstriaSi damatebiTi mniSvnelobac gaaCnia, mag. Bäckerei (sacxobi) avstriul germanulSi sacxobsac aRniSnavs da tkbil namcxvreulobasac.
saerTo germanuli leqsikac avstriasa da germaniaSi xSirad
gansxvavebulad gamoiyeneba: mag. wonis erTeuli dekagrami (=10

169

grami) avstriaSi aqtiurad gamoiyeneba rogorc samzareulo receptebSi, ise yoveldRiur situaciebSi, sayidlebze yofnisas da
sxv., germaniaSi ki wonis am erTeuls praqtikulad ar iyeneben.
gansxvavebebi arsebobs misalmeba/gamomSvidobebis formebisa da
wodebebis gamoyenebisas. misalmeba/gamomSvidobebisas avstrielebi xSirad amboben Servus, Küß die Hand, da wodebiT mimarTaven
Tanamosaubres araformalur situaciebSic, rac germaniisTvis
damaxasiaTebeli ar aris.
evrokavSirSi Sesvlis win
mecnierebaSi gabatonebuli Sexedulebis Tanaxmad da politikur diskursSi germanuli ena avstriuli identurobis gansazRvris sakiTxSi araviTar rols ar TamaSobs. avstrielTa
didi nawilisTvis ena ar aris erovnebis cnebisaTvis aucilebeli kriteriumi. sakiTxi rom martivi ar aris, diskusiamac aCvena,
romelic evrokavSirSi Sesvlis win gaimarTa avstriuli germanulis irgvliv. uceb gaCnda SiSi, rom SeiZleboda dakarguliyo
tradiciuli avstriuli terminebi. 1992 wels gazeTebSi xSirad
SexvdebodiT statiebs, romlebic sityva Marille-s (avstriuli
Sesatyvisi germanuli sityvisaTvis Aprikose=qarT. gargari) gamo
gaCaRebul „brZolaze” mouTxrobdnen mkiTxvels an, viTomda, bonidan wamosuli „enobrivi imperializmisa” da avstriuli germanulis „gaprusielebis” safrTxeze mianiSnebdnen. raSi iyo saqme?
evrokavSirSi gaerTianebis Semdeg, germaniasTan savaWro xelSekrulebebis gaformebisas da sxv. orive mxares unda esargebla
germanul germanulSi miRebuli terminebiT, es ki imas niSnavda,
rom zogierTi produqtis da sxv. avstriuli saxelwodeba (mag.
Marillen, Ribiseln, Weichseln da a.S.) oficialuri dokumentebidan
unda gamqraliyo. bevr avstriels gauCnda SiSi, rom evrokavSirSi
Sesvlis Semdeg sakvebi produqtis bevr tipiur avstriul saxelwodebas xmarebidan amoiRebdnen. am sakiTxebze gamarTul politikur diskusiebs Sedegad „oqmi Nr. 10” mohyva. ase moaxerxes
avstrielma politikosebma aforiaqebuli erovnuli sulis damSvideba sloganebiT „Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat” („kartofilis
salaTs isev katofilis salaTi erqmeva”, kartofils avstriul
germanulSi Erdapfel hqvia) da „Alles bleibst, wie es isst” („yvelaferi
ise darCeba, rogorc iWmeba”). zemoT dasaxelebuli dokumentis
Tanaxmad 23 specifikur avstriul saxelwodebas germanulis
Tanabari statusi mieniWa. gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom am

170

23 sityvaze ufro mniSvnelovani avstrielebisTvis is principuli midgomaa, romelic germanul da avstriul leqsikur variantebs Tanabar doneze ayenebs.
„namdvili literaturuli germanuli”
2005 w. avstrielma mocuravem markus roganma aTenSi gamarTul
olimpiur TamaSebSi gaimarjva da vercxlis medlis mflobeli
gaxda. sportsmeni dRemde rCeba avstrielTa kerpad, romelsac
sxva RirsebebTan erTadA”sufTa literaturuli germanulis” codnasac uqeben (avstriuli Jurnali profil). enobrivi Tavdajereba,
moqniloba da uCveulo sityvamaxviloba, es yvelaferi axalgazrda olimpielma amerikis SeerTebuli Statebidan Camoitana, sadac
man umaRlesi ganaTleba miiRo. ramdenad aris SesaZlebeli am modelis sxvebze gadatana? nuTu es SemovliTi gza mxolod elitarul amerikul universitetebze (magaliTad, stenfordi) gadis?
dudeniseuli marTlwera –
„koloniuri azrovnebis” simbolo?
bevri avstrieli Tavis enas arasrulfasovnad miiCnevs, rcxvenia da mis mimarT metismet ambivalenturobas iCens. maT sulac
ar moswonT avstriuli germanuli da aRfrTovanebas ver malaven markus roganis da misi msgavsi adamianebis mimarT, romlebic ase kargad, anu werilobiT enasTan miaxloebulad metyveleben. meores mxriv, avstrielTa umetesobas surs „bunebrivad” da,
SeZlebisdagvarad, „daZabulobis gareSe” ilaparakos, anu isini
upiratesobas TavianTi mSobliuri enis avstriul Taviseburebebs
aniWeben. es ormagi strategia SeuZlebeliao, acxadebda lingvisti volfgang polaki. avstrias yvelaze xSirad sayveduroben imis
gamo, TiTqos enobrivad metismetad orientirebulia dudenze da
mdinare mainis CrdiloeTiT damkvidrebul enobriv normebze. polaki da masTan erTad sxvebic cdiloben Tanamemamuleebs enobrivi
Tavdajereba ganumtkicon da kvlav da kvlav amtkiceben, rom arsebobs avstriuli germanuli ena, romelic germanulis srulfasovani standartuli variantia. am mosazrebas amyarebs 1951 wels
pirvelad gamoqveynebuli „Österreichisches Wörterbuch „(avstriuli
leqsikoni), romelic SesaniSnavi damxmare saSualebaa saswavlo da
sauwyebo gamoyenebisas da romelmac pirvelad mianiWa e.w. „avstro-

171

cizmebs” legitimuroba. mainc gaurkvevlad rCeba avstriuli germanulis statusisa da prestiJis sakiTxi. avstriis mosaxleobis
did nawilSi uwindeliviT ar arsebobs Camoyalibebuli enobrivi
(avstriuli) cnobiereba. amas globalizaciis gavlenebic emateba.
saerTaSoriso konteqstSi bolo periodSi Tavs iCens enobrivi gansxvavebebi germanul da avstriul germanuls Soris, pirvel rigSi,
iuridiul sferoSi. mxolod evrokavSiris TarjimanTa saxelmZRvaneloSi 4 000 aseTi terminia.
yoveli wlis zafxulSi Tavidan CaRdeba debatebi avstriuli germanulis Taobaze. 2003 w. diskusiis mTavari sagani jemis
(Marmelade) warmoebis sakiTxs ukavSirdeboda. avstrias mouwodebdnen eRiarebina am sityvis anglosaqsonuri ganmarteba, rac
imas niSnavs, rom Marmelade mxolod citrusisgan damzadebul jems
hqvia. es ki imas niSnavda, rom amieridan avstrielebs TavianTi sayvareli Marillenmarmelade-sTvis Marillenkonfitüre (Konfitüre qarT. muraba) unda ewodebinaT. gavlenianma avstriulma gazeTma Kronen
Zeitung (yvelaze farTotiraJiani gamocema avstriaSi) lamis ajanyebisken mouwoda yvelas. gamarjveba eWvs ar iwvevda. avstriam ar
dauSva Tavisi sayvareli sityvis xmarebidan amoReba.
2004 wels ramdenime cnobilis avtoris (marlen Streruvici,
peter heniSi, robert Sindeli da sxv.) mier xelmowerilma manifestma avstrielTa didi mRelvareba gamoiwvia. es manifesti federaluri mTavrobisgan moiTxovda, ezruna „avstriulis” rogorc sakuTari saxelmwifo enis Semotanaze. manifestSi
SemoTavazebuli iyo Semdegi gansazRvrebebi „avstriuli evropul konteqstSi” an, kidev ufro martivad, „avstriuli germanuli”. am iniciativas warmatebis Zalian mcire perspeqtiva aqvs.
avstriuli germanuli „uxerxuli Temaa”, ambobs samarTlis
terminologiis avstrieli eqsperti haidemari markhardti. germanuli germanuli sul ufro da ufro meti avstriuli sityvis
gandevnas axerxebs saerTo evropuli sivrcidan. kidev ufro metad Seuwyo xeli enisadmi avstrielTa meryev damokidebulebas
2006 wels gamoqveynebuli kvlevis Sedegebma (avtori: iuta ransmairi), romelic aragermanulenovan universitetebSi avstrieli
germanulis statuss ikvlevda. Sedegi gamaognebeli iyo. aRmoCnda, rom avstriul germanuls imijis TvalsazrisiT didi problemebi aqvs safrangeTsa da inglisSi. marTalia, mas „sasiamovnosa” da
„simpaTiurs” uwodeben, magram maswavleblebi mas, amavdroulad,
„dialeqturs” da „Secdomebians” eZaxian. masze, rogorc dabali
donis germanulze maswavleblebi uars amboben. („momxibvlelia,
magram sagamocdod ar gamodgeba”).

172

nuTu avstriul germanulTan saboloo gamomSvidobeba marTlac mxolod drois sakiTxia, rogorc amas zogierTebi amtkiceben? veneli germanisti peter vizingeri yvela daeWvebuls
simSvidisken mouwodebs: “ arc enobrivi gaxleCvis safrTxe unda
gvawuxebdes da arc avstriis enobrivi damoukideblobis survili gvaRelvebdes”. optimizmis safuZvels iZleva aseve publicist robert zedlacekis 2004 w. gamoqveynebuli wigni „Das österreichische Deutsch: Wie wir uns von unserem großen Nachbarn unterscheiden”
(avstriuli germanuli: ramdenad ganvsxvavdebiT Cveni didi mezoblisgan). „roca avstrielTa did nawils eqneba imis gancda,
rom TiToeul maTgans SeuZlia iamayos sakuTari eniT, maSin saqme
bevrad ukeTesad iqneba.” misi azriT avstriul germanuls xangrZlivi da kargi perspeqtiva aqvs. insbrukeli enaTmecnieris hans
mozeris Semdegi naTqvamic kargad unda gaiTavisos yvelam, vinc
germanuls aswavlis: „avstriuli germanuli cudi germanuli ar
aris, is sxva(gvari) germanulia”.
erTi venuri ambavi
germaneli venaSi Camodis da qalaqSi mimavali quCaSi cocxze
Camoyrdnobil meezoves waawydeba. wesrigis moyvarul germanels
ainteresebs, ratom ar aris muSa dakavebuli quCis dasufTavebiT da ekiTxeba: „aq ras akeTebT, batono Cemo?” meezove pasuxobs
„Ramaduri“ (Räumen tu ich = Ich räume die Straße auf, qarT. „quCas vgvi“).
germaneli, cxadia, verafers igebs da axla iqve mdgom sxva meezoveebs mimarTavs, romlebic aseve usaqmod dganan: „Tqven raRas akeTebT, batonebo?“. isinic erTxmad pasuxoben „Ramadama“ (Räumen
tun wir = Wir kehren die Straße, qarT. „quCas vgviT“). germanels isev
araferi esmis da daxmarebisTvis quCaSi gamvlel venels ekiTxeba: „miTxariT, geTayva, es kacebi ras akeTeben?“ radgan amasobaSi
meezoveebma quCis dasufTaveba ganagrZes, isic Sesabamis pasuxs
aZlevs: „Ramadans“ (Räumen tun sie = Sie räumen auf, qarT. „quCas hgvian“). dabneul germanels es ganmartebac verafers Svelis.

173

15. rogor amboben amas avstriaSi?
mcire avstriuli leqsikoni
SeniSvna:
(saub.=sasaubro enaze; dialq.=dialeqtze)
marTalia, avstrielebi farTod iyeneben qvemoT mocemul sasaubro Tu dialeqtur sityvebs, magram ucxoelebs sasaubro
enisTvis damaxasiaTebeli sityvebis gamoyenebisas sifrTxile
marTebT. qvemoT dasaxelebuli sityvebis erTi nawili saerToa
avstriisa da samxreT germaniis enobrivi sivrcisaTvis.
mcire avstriuli leqsikoni Kleines österreichisches Wörterbuch
avstriuli
germanuli

germanuli

qarTuli

A
abdrehen

ausmachen (Licht abdrehen) gamorTva (Suqis)

die Abfahrt, -en

Ausfahrt

gasvla, gamgzavreba

die Abfertigung, -en

Abfindung

xarjis anazRaureba

abgängig

verschwunden, vermisst

gamqrali, dakarguli

die Ablöse, -n

Geld, das ein Mieter manch- be, garkveuli Tanxa, romal bezahlen muss, um eine melsac zogjer damqiraWohnung zu bekommen
vebeli winaswar ixdis.

absperren

schließen

Caketva

die Abwasch, -en

Einrichtung zum
Geschirrabwaschen, Spüle

WurWlis sarecxi niJara

der Adabei, -s (ugs.)

jemand, der überall dabei ist, yoyloCina
Wichtigtuer

angreifen

anfassen

Sexeba

der Anrainer, -

Grundnachbar, Anlieger

uSualo (mosazRvre) mezobeli

anschauen

ansehen

daTvaliereba

auffi (mdal.)

hinauf

aRma

174

aufmachen

öffnen (Fenster)

gaReba, gaxsna

ausgsteckt

Zum Zeichen, dass hier
heuriger, neuer Wein ausgeschenkt wird, hängt über
dem Tor ein Kranz oder ein
Buschen aus Tannenzweigen.

niSnad imisa, rom aq wlevandeli Rvi­nis dagemovneba SeiZleba, restornis SesasvlelTan naZvis
totebis Sekvra an misgan
damzadebuli gvirgvini
hkidia.

die Auslage, -n

Schaufenster

vitrina

ausschauen

aussehen

gamoiyureba

ausständig

ausstehend, fehlend

warmodgenili ar aris,
aklia

B
die Backerbsen

Suppeneinlage aus gebacke- muxudos formis comeunem Teig in Erbsenform
li, romelsac winaswar
acxoben da gamzadebul
wvnianSi aTavseben.

die Bäckerei, -en

auch: süßes Kleingebäck

sacxobi, aseve, tkbili
namcxvreuloba

die Bedienerin, -nen

Putzfrau

mosamsaxure qali

der Beistrich, -e

Komma

mZime (sasveni niSani)

betakeln (ugs.)

beschwindeln

motyueba, gacureba

das Beuschel

Speise aus Herz und Lunge

gul-RviZlisagan
zadebuli kerZi

dam­

bissel, bisserl, bissl (ugs.) ein bisschen

cota, odnav

die Brieftasche

Geldbörse

safule

brennen

an sein (Licht)

naTeba (Suqis)

das Brötchen, -

kleines belegtes Brot

patara buterbroti

der Bub, -en

Junge

biWi

die Buchtel, -n

Mehlspeise aus Hefeteig, mit safuariani
comisgan
Marmelade gefüllt
damzadebuli,
jemis
SigTavsiani
comeuli
kerZi

der Bursch, -en

junger Mann

axalgazrda kaci, ymawvili

175

der Buschen, - (ugs.)

Blumenstrauß (siehe auch
„ausgsteckt“)

die Buschenschank, -en

Weinausschank im Freien, Ria cisqveS, soflis yaiHeurigenlokal
daze mowyobili Rvinis
restorani, sadac axladdawuruli
RviniT
umaspinZldebian stumrebs.

das Busserl, -n (ugs.)

1. Kuss; 2. kleines süßes 1. kocna, 2. erTgvari namGebäck
cxvari, mcire zomis

das Bussi, - (ugs.)

kindertümliche
„Busserl„

Form

yvavilebis Taiguli

zu kocna (bavSvur enaze)

C
der Coloniakübel, - (ugs.) in Wien: Mülleimer

sanagve urna

D
da

hier

das Deka, -

1. Dekagramm (1dag) = 10 dekagrami (=10 gr)
Gramm; z.B.: 10 Deka Wurst

das Dirndl, -n (ugs.)

1. Mädchen; 2. Trachtenkleid 1. gogona, 2. erovnuli
kaba

aq

der Dodel, Todel, -n blöder, dummer Kerl
(ugs.)

briyvi, suleli biWi

doppeln

die Schuhe neu besohlen

fexsacmlze axali lanCis dakvra

die Draufgabe, -n

Zugabe (eines Künstlers)

xelovanis mier programis raime nomris ganmeoreba
mayurebelTa
TxovniT, e.w. „bisze gamosvla”

drücken

tippen (Taste drücken)

Rilakze TiTi saWera

ebenfalls

gleichfalls

aseve

eh

ohnehin, sowieso; z.B..: Ich isedac
weiß eh schon...

das Eierschwammerl, -n

Pfifferling

melayura (soko)

die Eierspeise, -n

Rührei

erbokvercxi

E

176

die Einbrenn

in Fett geröstetes Mehl für cximSi moxaluli fqvili
Gemüse und Suppen

eini (mdal.)

hinein

SigniT

einsperren

schließen

daketva

der Erdapfel,

Kartoffel

kartofili

der Erlagschein, -e

Zahlkarte,
Einzahlung­s­sche­in der Post

gadaxdis baraTi, safosto qviTari

die Extrawurst, e

1. eine beliebte Wurstsorte;
2. (ugs.) Ausnahme; etwas
Besonderes, das die anderen
nicht haben

1. Zexvis (popularuli)
saxeoba, 2. (saub.) gamonaklisi, raRac gansakuTrebuli, rac sxvas
ara aqvs.

E-Card

Chipkarte,
dient el-baraTi,romelic saals
Zugang
zu
den medic�����������������
ino dazRvevis moKrankenversicherungsdaten nacemis xelmisawvdobas
uzrunvelyofs.

F
fad

langweilig; auch: ängstlich, mosawyeni; agreTve: zedzimperlich
metad mgrZnobiare

das Faschierte

1. Hackfleisch; 2. Speisen 1. farSirebuli xorci, 1.
aus Hackfleisch, z.B. fa- farSisgan damzadebuli
schierte Laibchen
kerZebi

der Fauteuil, -s

Sessel, polstersessel

savarZeli

die Fisole, -n

Bohne

lobio

die Fleischhauerei, -en

Metzgerei

sayasabo

die Frittate, -n

nudelig
geschnitte- wvrilad daWrili blini,
ner
Pfannkuchen
als romelsac gamzadebul
Suppeneinlage
wvnianSi awyoben.

G
das Gasthaus, “-er

Kneipe

restornis tipis, patara, SedarebiT iaffasiani dawesebuleba

der Gegenstand, e

auch: Schulfach, Fach

sagani, (aseve, saswavlo
sagani)

der Gehsteig, -e

Bürgersteig

trotuari

die Gelse, -n

Stechmücke

koRo

177

der Gendarm, -en

(früher) Polizist auf dem policieli,
(adre)
Lande
soflis policieli

die Gendarmerie

Gesamtheit der Gendarmen

Jandarmeria, policia

gerade

eben

es-es aris

die Germ

Hefe

safuari

Geröstete (Erdäpfel) (Pl.) Bratkartoffeln

Semwvari kartofili

das Geschäft, -e

Laden

maRazia

geschert, gschert (ugs.)

dumm, grob

briyvi, uxeSi

das Geselchte

geräuchertes
Schweinefleisch,
Rauchfleisch

Sebolili Roris xorci,
Sebolili xorci

gespritzt

mit Sodawasser verdünnt

sodiani wyliT gazavebuli

der Gespritzte, -n

mit Sodawasser verdünnter sodiani wyliT gazavebuWein
li Rvino

das Gewand, -er

Kleidung

samosi

das Gfrett (ugs.)

Ärger, Mühe

jafa

die Glocke, -en

Klingel

zari

die Grammel, -n

Griebe, gerösteter Speck

Semwvari SaSxi

der Greißler, -

besonders in Wien: kleiner wvrili movaWre (sakvebi
Lebensmittelhändler
produqtebiT)

der Gschaftlhuber,
(ugs.)

- Wichtigtuer

trabaxa, yoyloCina

das Gstanzl, -n

lustiges Lied

mxiaruli simRera

die Gstetten, - (ugs.)

verwilderte Wiese

mouvleli, gavelurebuli mdelo

der Gugelhupf, -e

Napfkuchen

namcxvari qiSmiSiT

halt

eben

swored axla

der Häfen, -

1. Kochtopf, Gefäß; 2. (ugs.) 1. qvabi, WurWeli,
Gefängnis
(Jarg.) sapatimro

das Häferl, -n (ugs.)

Tasse

H

178

finjani

2.

der Häuptelsalat, -e

Kopfsalat

mwvane salaTi

der Hausbesorger, -

Hausmeister, Hauswart

saxlmmarTveli

das Häusel, -n (ugs.)

1.
Einfamilienhaus, 1. patara saxli, erTi
Häuschen; 2. Toilette
ojaxis sacxovrebeli, 2.
tualeti

das Haxl, -n (ugs.)

Bein

fexi

das Hendl, -n

Huhn

qaTami

die Hetz (ugs.)

Spaß

xumroba

heuer

dieses Jahr

wels

der Heurige, -n

der Wein der letzten Lese; axali
(wlevandeli)
Weinlokal
Rvino, Rvinis restorani
(soflis yaidaze mowyobili)

die Hutsche, -n

Schaukel

saqanela

I
der Indianerkrapfen, -

Mohrenkopf; mit Schokolade Sokoladis glazuriani
übergossenes Gebäck
erTgvari namcxvari

der Inspektor, -en

Anrede an einen Polizisten: policielisadm­i mimar­
„Herr Inspektor„
Tvis for­ma:”batono inspeqtoro”

der i-Tüpferl-Reiter,
-(ugs.)

Pedant

pedanti

der Jänner

Januar

ianvari

die Jause, -n

Zwischenmahlzeit
am Sesveneba da mcire waVormittag oder Nachmittag xemseba sadilobamde an
vaxSmamde

Jessas (ugs.)

Jesus;
Ausruf
Erschreckens

J
in Österreich [je:] ausgesprochen

des igivea, rac „RmerTo!”
SiSis
gamomxatveli
wamoZaxili

K
das Kaiserfleisch

geräuchertes Bauchfleisch Sebolili Roris xorci
(vom Schwein)
(mkerdis nawili)

179

die Kaisersemmel, -n

runde Semmel (Brötchen)

mrgvali formis patara
zomis puris funTuSa

der Karfiol

Blumenkohl

yvavilovani kombosto

der Kasten, (Kästen)

Schrank

karada

keppeln (ugs.)

dauernd schimpfen

gauTavebeli lanZRva

die Keusche, -n

kleines ärmliches Haus

mcire zomis Senoba saxelmwifo dawesebulebisTvis

das Kipferl, -n

gebogenes Weißbrotgebäck; TeTri xorblis fqviHörnchen
lisgan
damzadebuli
pureuli,
morkaluli
formis, rqis msgavsi

das Klar

Eiweiß

kvercxis cila

das Klumpert (ugs.)

wertloses Zeug

arafrad Rirebuli nivTi

der Knödel, -

Kloß

atria

die Kolatsche
(Golatsche), -n

gefüllter Hefekuchen

SigTavsiani namcxvari,
safuarze damzadebuli

der Krampus, -se

Begleiter des Nikolaus am 5. krampusi,
nikolausis
oder 6. Dezember
Tanmxlebi 5-6 dekembers

der Krapfen, -

runde
Mehlspeise
aus safuarze damzadebuli,
Hefeteig, die in Fett gebac- mrgvali formis comeuken wird
li, romelsac cximSi
wvaven.

der Kren

Meerrettich

das Krügel, -

Bierglas mit Henkel, das ½ naxevarlitriani ludis
Liter fasst
kaTxa, saxeluriani

der Kukuruz

Mais

simindi

das Kuvert, -s

Briefumschlag

konverti

läuten

klingeln (Bitte 3x läuten)

zaris
darekva
(Tu
SeZleba, samjer darekeT)

das Laibchen, -

Gebäck oder Fleischspeise in comeuli an xorcis kerrunder Form
Zi, mrgvali formis

pirSuSxa

L

180

der Landeshauptmann,
-männer/-leute

Chef der Regierung eines Bundeslandes; in
der Bundesrepublik
Deutschland:
Ministerpräsident

federaluri
miwis
mTavrobis xelmZRvaneli; gfr-Si: premier-ministri

der Lehrling, -e

Auszubildender

moswavle, Segirdi

der Lift, -e

Aufzug

lifti

der Lungenbraten, -

Rinderfilet

saqonlis xorcis file

das Mäderl, -n

kleines Mädchen

patara gogona

Marandjosef (ugs.)

Maria und Josef: Ausruf des SiSis gamomxatveli waErschreckens
moZaxili

die Marille, -n

Aprikose

gargari

die Maroni, -

Edelkastanie

wabli

die Masche, -n

Schleife

bafTa

die Matura

Reifeprüfung,
Abschlussprüfung einer höheren Schule

simwifis gamocda, skolis
damamTavrebeli
gamocda

die Maut, -en

Gebühr für die Benützung gzebiT sargeblobis gaeiner Straße
dasaxadi

die Mehlspeise, -n

Süßspeise (auch ohne Mehl), tkbili kerZebi (aracoKuchen
meulic), namcxvari

der Meldezettel, -

polizeiliches
Anmeldeformular

policiaSi
warsadgeni
gancxadebis forma/anketa

der Mistkübel, -

Mülleimer

nagvis urna

na (ugs.)

nein

ara

die Nachspeise, -en

Nachtisch

deserti

M

N

das Nachtmahl, e/-mähler Abendessen

vaxSami

das Nockerl, -n

wvrilad daWrili comis
zolebi, romelTac wvnianSi aTavseben da xarSaven, SeiZleba maTi garniris saxiT gamoyenebac.

kleine längliche Teigstücke
als Beilage oder
Suppeneinlage

181

das Nussbeugel, -

Hörnchen mit Nussfüllung

rkalis formis namcxvari nigvzis guliT

das Obers

süße Sahne

tkbili naRebi

die Ordination, -en

Arztpraxis
Sprechstunde)

das Organmandat, -e

Polizeistrafe ohne Anzeige

O
(auch: saeqimo praqtika (aseve:
miReba eqimTan)
adgilze
dajarimeba
(fuladi jarima)

P
die Palatschinke, -n

dünner
Eierkuchen daxveuli Txeli blini
(Pfannkuchen), gerollt und jemiT
mit Marmelade gefüllt

der Pallawatsch
(ugs.)

Durcheinander

die Panier

Masse aus Ei, Mehl und masa, romelic kvercxis,
Semmelbröseln als Hülle für fqvilisa da safanelisFleisch (Schnitzel)
gan mzaddeba da Sesawvavi
xorcis amosavlebad (magaliTad, SnicelisTvis)
gamoiyeneba.

papa (baba, ugs.)

Abschiedsgruß (leb wohl!)

amboben gamomSvidobebisas

der Paradeiser, -

Tomate

pomidori

die Parte, -n

Todesanzeige

samgloviaro gancxadeba

das Parterre

Erdgeschoß

pirveli sarTuli

der Patschen, - (ugs.)

Hausschuh

xelTaTmani

die Pension, -en

Rente (in pension gehen)

pensia

der Pfusch (ugs.)

schlechte
Schwarzarbeit

picken

kleben, haften

dawebeba, damagreba

der Piefke, -(s) (ugs.)

abwertend: Deutscher

ironiulad: germaneli

der Polster, Polster/
Pölster

Kissen

baliSi

der Powidl

Zwetschkenmarmelade

Savi qliavis jemi

182

areuloba

Arbeit, Savi, cudi samuSao, aralegaluri samuSao

das Powidltatschkerl, -n

Mehlspeise
Powidlfüllung

mit comeuli
SigTavsiT

pragmatisieren

fest und unkündbar anstellen myari
da
urRvevi
SromiTi xelSekruleba
(mxolod saxelmwifo moxeleebisTvis)

präpotent

überheblich, arrogant

ampartavani

der Primarius, -rien/-rii

Chefarzt

mTavari eqimi

pumperlgesund (ugs.)

völlig gesund

sruliad janmrTeli

die Putzerei, -en

Kleiderreinigungsanstalt

tansacmlis
saamqro

kleiner, runder Stinkkäse

patara, mrgvali formis yveli, specifikuri,
mZafri suniT

der Rauchfangkehrer, -

Schornsteinfeger

buxris mwmendeli

raunzen

jammern, weinerlich klagen

wuwuni

der Realitätenhändler, -

Grundstücks-, Häusermakler uZravi qonebis makleri

das Reindl, -n (ugs.)

kleiner Kochtopf

patara zomis qvabi

rennen

laufen

sirbili

die Rettung, -en

Krankenwagen

saswrafo
manqana

das Rexglas, -er

Einkochglas

mosaxufi minis qila

die Ribisel, -n

Johannisbeere

mocxari

die Rodel, -n

Schlitten

ciga

rückwärts

steht häufig für „hinten“ ukan
(rückwärts einsteigen)

jemis

sawmendi

Q
in Österreich [kve:]
ausgesprochen
der Quargel, -n

R

daxmarebis

S
das Sackerl, -n

Tüte

parki

die Schale, -n

Tasse

finjani

183

der Schanigarten,

kleiner
Gastgarten
auf restornis win, trodem Gehsteig vor einem tuarze mowyobili pataRestaurant
ra baRi-Ria kafe

das Scherzel, - (ugs.)

Endstück eines Brotlaibes

puris yua

schiech, schiach (mda.)

hässlich

maxinji, uSno

der Schlag, Schlagobers

Schlagsahne

naRebi

der Schmäh, -s (ugs.)

Trick, Schwindelei

oini, xriki

der Schmarren, Schmarrn eine
Mehlspeise;
in comeuli kerZi, blini
(Kaiserschmarren)
der Pfanne zerstoßener
Eierkuchen
die Schnalle, -n

Klinke

der Schnürlregen

anhaltender Regen, beson- Tqori, wvrili da intenders in Salzburg
siuri wvima, gansakuTrebiT
damaxasiaTebelia
zalcburgisTvis.

der Schnürlsamt

Kord

velveti

die Schularbeit, -en

Klassenarbeit

saklaso samuSao

schupfen (ugs.)

stoßen, werfen

gadagdeba, srola

das Schwammerl, -n

Pilz

soko

sekkieren

quälen, ärgern

wvaleba, wuxili

die Semmel, -n

Brötchen

mrgvali formis patara
puris funTuSa

die Semmelbrösel (Pl.)

Semmelmehl

safaneli

Servus

unter Freunden verwendeter megobruli
Gruß
forma

der Sessel, -

Stuhl

skami

die Speise, -en

Gericht

kerZi

der Spengler, -

Klempner

zeinkali

das Stamperl, -n (ugs.)

kleines Schnapsglas

patara aryis sirCa

der Staubzucker

Puderzucker

Saqris pudri

steigen

treten

Sesvla

184

karis saxeluri

misalmebis

die Stempelmarke, -n

Marke, mit der amtliche specialuri
Gebühren bezahlt werden
(taloni),
gadasaxadis
SeiZleba

der Sterz

Speise aus Mais

simindisgan momzadebuli kerZi

die Stiege, -n

Treppe

kibe

der Stoppelzieher, (ugs.)

Korkenzieher

boTlis gasaxsneli (sacobis amosaZrobi)

der Strudel, -

Mehlspeise, oft mit Äpfeln ruleti, vaSlis an xaWos
oder Topfen gefüllt, zusam- SigTavsiT
mengerollt und gebacken

marka
romliTac
dafarva

T
tachinieren

faulenzen

der Tafelspitz, -e

gekochtes Rindfleisch (von moxarSuli
saqonlis
der Hüfte)
xorci (barkali)

der Taferlklassler, - (ugs.) Schüler, der
Volksschule

usaqmuroba, nebivroba

1.

Klasse saxalxo skolis pirvelklaseli

die Teebutter

Markenbutter

umaRlesi xarisxis karaqi

die Telefonwertkarte, -n

Telefonkarte

satelefono baraTi

der Topfen

Quark

xaWo

die Trafik, -en

Kurzform für „Tabaktrafik„; Tambaqos,
gazeTebisa
Verkaufsstelle
für da safosto markebis
Tabakwaren,
Zeitungen, gasayidi jixuri
Briefmarken

die Tuchent, -en

Federbett

bumbulis sabani

sich tummeln (ugs.)

sich beeilen

aCqareba

die Türschnalle, -n

Türklinke

karis saxeluri

ujegerl (ugs.)

oje

dananebis gamomxatveli
SeZaxili

die Umfahrung, -en

Umleitung

SemovliTi gza

sich erkälten

gacieba

U

V
sich verkühlen

185

versäumen

verpassen

gacdena

der Vogerlsalat

Rapunzel-, Feldsalat

valerianela (Valerianella
locusta)

die Volksschule

Grundschule

dawyebiTi skola

der Vorrang

Vorfahrt

das Vorzimmer, -

Vorraum, Diele

Sesasvleli, winkari

der Vorzugsschüler, -

ein sehr guter Schüler

warCinebuli,
kargi moswavle

der Waggon, -s

Wagen

vagoni

die Watsche, -n (ugs.)

Ohrfeige

aliyuri, sila

der Wecken, -

Brot in länglicher Form

mogrZo formis puri

das Wimmerl, -n (ugs.)

Pickel, Pustel

muwuki

der Wurstel, Wurschtl, (ugs.)

Hanswurst, Kasperl, lustige masxara, klouni
Person

das Würstel, Würschtl, -

Würstchen;
Würstel

Zalian

W

z.B.:

heiße sosisi

Z
zaundürr (ugs.)

sehr mager

mWle

zizerlweis (ugs.)

nach und nach

TandaTan

der Zuckerbäcker, -

Konditor

konditeri

das Zuckerl, -n

Bonbon

kanfeti

zusperren

schließen

daketva

zuzeln (ugs.)

lutschen, saugen

wuwna

das Zündholz, “-er

Streichholz

asanTi

die Zwetschke, -n

Pflaume

Savi qliavi

der Zwetschkenröster, -

Pflaumenkompott, -mus

Savi qliavis
musi

186

kompoti,

16. avstriuli literatura
kiTxva imis Taobaze, arsebobs Tu ara avstriuli literatura,
sul ufro xSirad xdeba eqspertTa mwvave diskusiebis sagani. zogierTi am sakiTxs gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs, zogierTi ki sruliad umniSvnelo wvrilmanad miiCnevs da Tvlis, rom es
im adamianTa mier gamogonili da xelovnurad Seqmnili problemaa, romelTac ar awuxebT namdvili problemebi. erTni fiqroben, rom avstrieli avtorebi germanul enaze weren da, aqedan
gamomdinare, SeuZlebelia, vilaparakoT avstriuli literaturis rogorc aragermanuli literaturis arsebobaze, meoreni ki
amtkiceben, rom avstriam damoukidebeli ganviTarebis gza gaiara
aramarto politikuri, aramed kulturuli e.i. literaturuli
TvalsazrisiTac. am mosazrebis mimdevarTaTvis avstriuli literatura principulad gansxvavdeba germanuli literaturisagan. bolos da bolos, marTlac, ratom unda dadges kiTxvis niSnis
qveS avstriuli literaturis arseboba, Tu eWvs aravisSi iwvevs
avstriuli musikis an avstriuli sportis arsebobis sakiTxi?
mainc ra aris is, wminda avstriuli, rac unda hqondes literaturul nawarmoebs imisaTvis, rom aRqmul iqnas avstriulad da
rac gamoarCevs mas danarCeni germanulenovani literaturisagan?
am kiTxvaze erTmniSvnelovani pasuxis gacema eqspertebsac uWirT.
mTavari mizezi imaSi mdgomareobs, rom Tavad cneba „avstriuli“s gageba sruliad sxvadasxvagvari da, Sesabamisad, rTulia. „avstriuli“ rom ubralod avstriaSi Seqmnils an avstriuli warmoSobis mqones ar SeiZleba aRniSnavdes, es TavisTavad cxadia. ufro metic, es cneba cxovrebis gansxvavebul wess da aRqmis Tavisebur maneras, xasiaTis sruliad gansxvavebul Strixebs gulisxmobs, imas,
rac avstriel xalxs sxva xalxebisgan da, pirvel rigSi, germanelebisgan gamoarCevs; is, rac avstriel xalxs sakuTari identurobis
SecnobaSi, sakuTari erovnuli Rirsebis SegrZnebis ganmtkicebaSi
exmareba. am mxriv, gansakuTrebuli roli daekisra literaturas
meore msoflio omis Semdgom, roca identurobis sakiTxi avstrieli xalxisTvis gansakuTrebiT mwvaved dadga.
gansxvavebiT meore msoflio omis Semdgomi Taobisgan, dRevandeli avstrieli aRar Tvlis saWirod, Sexedos avstriul literaturas rogorc iaraRs, romlis meSveobiTac sakuTari individualobisa da germanelebisagan gansxvavebulobis damtkicebas
SeZlebs. avstrielebma, didi xania, ipoves sakuTari erovnuli

187

identuroba da aRar sWirdebaT sulieri - xSir SemTxvevaSi xelovnurad Seqmnili - koncefcia imis gasacnobiereblad, Tu ras
warmoadgens avstria da ras niSnavs, iyo avstrieli. avstrielebi gagebiT ekidebian im faqts, rom maT qveyanaSi Seqmnili literaturis udidesi nawili germaniaSi qveyndeba da am qveyanaSive
iyideba da ikiTxeba. gansakuTrebuli xazgasma ar sWirdeba arc im
faqts, rom germaniaSi bevrad ufro meti da ufro didi gamomcemlobebia, ukeTesi samuSao pirobebia radiosa Tu televiziaSi. es
ki imas niSnavs, rom avstriel avtorebs germaniaSi 80 milioniani
potenciur mkiTxvelTa wre hyavT, daaxloebiT aTjer meti, vidre
sakuTar samSobloSi.
Tu am realobas gaviTvaliswinebT, aRar unda gagvikvirdes,
rom zogierTi germaneli kritikosi Tu literaturaTmcodne avstrieli avtorebis nawarmoebebs germanul literaturas
miakuTvnebs, „isakuTrebs“, rogorc bevri avstrieli Tvlis da
amis gamo Riziandeba kidec. xSirad aseTi kiTxvac Cndeba: saerTod ra saWiroa amgvari gamijvna germanuli literaturisagan,
ra aucileblobas warmoadgens imave enaze Seqmnili literaturis ase xazgasmiT gamoyofa. gansakuTrebiT aqtualuri gaxda es
sakiTxi mas Semdeg, rac avstria evrokavSirSi gawevrianda. am mosazrebis momxreni Tvlian, rom literaturis erovnuli niSniT
gamoyofa uazrobaa. TavisTavad cxadia, rom am mosazrebas, iseve rogorc bevr sxvas, aqvs arsebobis ufleba. Tumca, Tu literaturul teqstebs konkretul socialur, politikur an istoriul konteqstSi ganvixilavT, Zneli aRar iqneba, vilaparakoT
avstriul literaturaze, rogorc damoukideblad arsebulze,
gansxvavebulze da, amave dros, zedmiwevniT sainteresoze. E amave
dros, cxadia, aravin uaryofs im faqts, rom avstriuli literatura germanulenovani literaturis nawils warmoadgens, Tu ar
CavTvliT romelime zemoT xsenebuli eTnikuri umciresobis enaze Seqmnil literaturas. Tumca, misi rogorc Semadgeneli nawilis diferencireba SesaZlebelia, miT ufro, rom mas, garkveuli
TvalsazrisiT, savsebiT gansxvavebuli winapirobebi gaaCnia.
istoriuli aspeqtebi literaturaSi
miuxedavad imisa, rom bevr avstriul nawarmoebs qveynis istoriasTan pirdapiri kavSiri aqvs, mainc ar arsebobs erTiani
Sexeduleba imis Taobaze, Tu ra rols TamaSobs, sinamdvileSi,
istoria avstriul literaturaSi. italieli germanisti klau-

188

dio magrisi, romelmac 1966 wels gamoaqveyna Zalian saintereso
naSromi „habsburgTa miTi avstriul literaturaSi“, Tvlis, rom
avstriulma literaturam zurgi aqcia dros da istorias da verafers xedavs garda habsburgTa mmarTvelobis periodisa, uwodebs ra mas „rasebisa da kulturebis harmoniul nazavs“ da xotbas asxams miTs zeerovnuli avstro-ungruli monarqiis Sesaxeb.
italiel germanists magaliTad mohyavs franc grilparceri
(1791-1872), mecxramete saukunis udidesi avstrieli dramaturgi,
aseve, prozaikosi adalbert Stifteri (1805-1868), dramaturgi
artur Snicleri (1862-1931) da romanisti iozef roTi (!894-1939).
germaneli kritikosi ulrix graineri (Der Tod des Nachsommers,
adreuli Semodgomis sikvdili, 1979) aseve usvams xazs avstriuli
literaturis retrospeqtul aspeqts. avstriel mweralTa umetesobas, gansakuTrebiT ki meoce saukunis samocdaaTiani wlebis
avtorebs, kritikosi uxvad amkobs iseTi epiTetebiT, rogoricaa:
„istorias mowyvetili“, „xelovnuri“, „narcisuli“, „RvlarWnili“ da a.S. graineris azriT, avstrieli avtorebi arasaTanado interess iCenen qveynis socialuri da politikuri cxovrebisadmi,
nacvlad amisa, mTeli yuradReba enobriv artistizmze gadaaqvT.
swored es arisA DAavstriuli literaturis specifiuri niSnebio, aRniSnavs kritikosi.
veneli mwerali da kritikosi robert menase (dab. 1954 w.)
iziarebs magrisisa da graineris mosazrebebs da Tavis kritikul werilSi „socialur-partnioruli esTetika“ (1990) mwvaved akritikebs Tanamedrove avstriel mwerlebs, romlebic,
misi azriT, uerTdebian ra qveynis ekonomikis yvela sferoSi gamefebuli e.w. socialur-partnioruli TanamSromlobis
sistemas, literaturaSic amkvidreben tendencias, ganeridon
konfliqtebs da rogorme miaRwion SeTanxmebas interesTa did
jgufebs Soris da maT mSvid Tanaarsebobas. sinamdvileSi es
e.w. socialur-partnioruli TanamSromloba harmoniulobis
naivur ideologias qadagebs da, amgvarad, arademokratiulia.
menases sapirispiro magaliTad mohyavs Tanamedrove germaneli
avtorebi hainrix bioli da giunter grasi, romlebic aqtiurad
iWrebian politikur cxovrebaSi da TavianTi nawarmoebebiT exmaurebian iq arsebul problemebs. swored e.w. socialur-partnioruli TanamSromlobis gavlenis Sedegia bevri avstrieli
avtoris regresuli pozicia da socialuri da politikuri
problematikisgan gandgoma.

189

mravalmxrivi, Wreli, winaaRmdegobrivi
romeli periodis avstriul literaturasac ar unda gadavxedoT, yvela SemTxvevaSi mogviwevs Tqma, rom es literatura mravalmxrivi, Wreli, tradiciuli, avangardistuli, apolitikuri,
politikuri, winaaRmdegobrivia da enisadmi kritikuli midgomiT
gamoirCeva. gansakuTrebiT, Tu Tanamedrove avtorebs aviRebT,
namdvilad gagviWirdeba maT Soris gadakveTis wertilebis, saerTo niSnebisa da zogadmaxasiaTeblebis monaxva. yovel nawarmoebs
Tavisi mkveTrad gamoxatuli individualuroba gaaCnia. rogorc
erTxel kritikosma klaus niuxternma Tqva: „yoveli axali wignis
wakiTxvisas xelaxla aRmoaCen avstriul literaturas“.
miuxedavad imisa, rom avstriel mweralTa umetesoba Esaocrad
individualuria E(maT Einzelgänger-ebs uwodeben, rac qarTuladE“
calke-/ martomavals“ niSnavs), isini periodulad mainc erTiandebodnen calkeul jgufebad da garkveul literaturul mimdinareobas qmnidnen. magaliTad, literatori impresionistebi herman bari (1983-1934) da hugo fon hofmastali (1874-1929) mecxramete-meoce saukunis mijnaze, aseve, artur Snicleri (1862-1931),
peter altenbergi (1859-1919) da alfred polgari (1873-1955),
romlebic „Wiener Moderne/venis moderni“-s saxeliT cnobil dajgufebas warmoadgendnen. aseve, cnobilia literaturuli mimdinareobebi: „Das junge Wien/axalgazrda vena“, „Jugendstil/iugendStili“, „Dekadenzliteratur/dekadenturi literatura“, „Kaffeehausliteratur/yavis saxlis literatura“, „Fin de siècle/saukunis dasasruli“,
`Ästhetizismus/esTetizmi“ da sxv. es saxelwodebebi calkeuli mimdinareobebis arsebiT maxasiaTeblebs asaxavda, Tumca, cxadia,
aRniSnul dajgufebebSi Sesabamisi epoqis yvela avtori ar moiazreboda. saukuneTa mijnaze iqmneboda literatura, romlis ZiriTad motivebs adamianis rTuli Sinagani samyaro, komunikaciis
deficiti, ngrevisa da sikvdilis fenomeni warmoadgenda. zigmund froidis fsiqoanalizis Teoriam avstriul literaturaze
didi gavlena moaxdina. artur Snicleri rogorc eqimi adamianis
fsiqikas swavlobda da hipnozis fenomens ikvlevda. aracnobieris arseboba froidma mecnierulad daamtkica, xolo Sniclerma,
rogorc mweralma, is intuiciurad aRmoaCina.
meoce saukunis erT-erTi udidesi romanistia robert muzili, romlis romani „uTvisebo kaci“ (Der Mann ohne Eigenschaften,
1930-1933 ww.) 1999 wels 99 germanelma avtorma, kritikosma da
germanistma „saukunis yvelaze mniSvnelovan germanulenovan
nawarmoebad“ aRiara. meoce saukunis udides romanistTa ricx-

190

vs miekuTvnebian, aseve, avstrieli mwerlebi karl krausi (18741936), Stefan cvaigi (1881-1942) da iozef roTi (1894-1939), romelmac Tavis cnobil romanSi „radeckis marSi“ (Radezkymarsch)
garkveulwilad daamsxvria habsburgebis miTi da gansxvavebuli
maneriT, melanqoliur-ironiuli poziciidan aRwera maTi dinastiis tragikuli dasasruli. es is avtorebia, romelTa gvarebs
germanulenovani literaturis istoriis Sesaxeb arsebul nebismier wignSi SexvdebiT, da romelTa nawarmoebebi msoflios mraval enazea Targmnili.
meore msoflio omis Semdgom
meore msoflio omis Semdeg mweralTa erTma jgufma saxelwodebiT „Die Wiener Gruppe/venis jgufi“ Zalian mniSvnelovani impulsebi Semoitana avstriul literaturaSi. am gaerTianebas
miekuTvnebodnen konrad baieri, osvald vineri da gerhard riumi, iseve rogorc, hans karl artmani69, romelmac saxeli gaiTqva
axali kreatiuli poeturi teqnikis danergviT (Tavis leqsebSi venur dialeqts iyenebda). dRemde inarCunebs popularobas venur
dialeqtze dawerili misi leqsebis pirveli krebuli70, romelic
1958 wels gamoqveynda. teqstebs, romlebsac Tavidan avangarduls uwodebdnen, axlac siamovnebiT kiTxulobs mkiTxvelTa
farTo fenebi. Tanamedrove avstriul literaturaSi artmani
samarTlianad iTvleba erT-erT yvelaze mravalmxriv avtorad,
romelmac drois mraval gamocdas gauZlo.
gansakuTrebulad unda aRiniSnos ernst iandlis (1925-2000 ww.)
konkretuli poezia. misi eqsperimentuli poezia Tavidanve gascda avangarduli literaturis moyvarulTa wres. dRes iandlis
leqsebs saskolo wignebsa da ucxoelTaTvis Seqmnil germanuli
enis TiTqmis yvela saxelmZRvaneloSi SexvdebiT. ernst iandli
aRiarebulia, rogorc sityvebiT TamaSis didostati.
50-iani wlebis bolos venis jgufi daiSala da literaturuli cxovrebidan gaqra. samagierod, 1960 wels gracSi Camoyalibda mweralTa gaerTianeba saxelwodebiT „Forum Stadtpark/forumi
Stadtparki“, ramac graci mTeli momdevno aTwleulis manZilze
„avstriuli literaturis araoficialur dedaqalaqad“ aqcia.
mravali Tanamedrove avstrieli avtori, romelTac sayovelTao
69 H(ans) C(arl) Artmann (1921-2000 ww.)
70 med ana schwoazzn dintn (Mit einer schwarzen Tinte, qarT. Savi melniT)

191

aRiareba moipoves, aqtiurad TanamSromlobdnen am gaerTianebasTan. dramaturgi volfgang baueri (1940-2005 ww.), romlis provokaciuli xasiaTis piesa Magic Afternoon (1968), dRemde idgmeba
bevr TeatrSi, barbara friSmuti (dab. 1940 w.) da gerhard roTi
(dab. 1942 w.), aseve, peter handke (dab. 1942 w.) da Tomas bernhardi
(1931-1989.). mravali TvalsazrisiT handke mainc bolomde individualistad (martomavali) darCa. Tavisi prozauli nawarmoebebiT da piesebiT is avstriuli literaturis erT-erT yvelaze
TvalsaCino warmomadgenlad iqca da msoflio aRiareba moipova.
Tumca, serbi diqtatoris, miloSeviCis mimarT TanagrZnobis gamoxatvis gamo peter handke mwvave kritikis qarcecxlSi moeqca.
Seqmnili situaciis gamo 2006 w. man uari Tqva erT-erT yvelaze
mniSvnelovan literaturul jildozec71.
„am gigants gverds veravin auqcevs” - Tqva elfride ielinekma
Tomas bernhardTan samudamo gamoTxovebisas. marTlac, mwerlis gardacvalebidan mravali wlis Semdegac ar iklebs interesi misi nawarmoebebis mimarT. xuTnawiliani avtobiografiuli
nawarmoebiT bernhardma erTgvarad angariSi gaaswora nacionalsocializmTan. Tavis romanebSi mwerali daundoblad akritikebs
avstriul sazogadoebas, risTvisac mas „gadaWarbebisa da gazviadebis xelovnebis ostati“ da „avstriis mlanZRveli saxelmwifo
mwerali“ (verner m. baueri) uwodes. 1988 wels gamoqveynebuli
piesa „Heldenplatz/gmirTa moedani“ bernhardis wina nawarmoebebze
ufro skandaluri aRmoCnda. piesa mogviTxrobs 1938 w. venidan
gansakuTrebuli sisastikiT gandevnili avstrieli ebraeli profesoris ojaxze, romelic emigraciaSi midis da wlebis manZilze
oqsfordSi cxovrobs. profesori 50 wlis Semdeg ojaxiTurT venaSi brundeba da aRmoaCens, rom ebraelebi avstriaSi uwindeliviT arasasurveli xalxia. am faqtis gacnobierebis Semdeg profesori Tavs iklavs, kerZod, venis heldenplacze mdebare Tavisi
binis fanjridan xteba. ojaxis danarCeni wevrebi venas toveben da
kvlav emigraciaSi midian. piesa burgTeatrma dadga, ris Semdgomac es Tema Tveebis manZilze mwvaved ganixileboda aramarto
mediebis, aramed mravali avstrieli politikosis mier, bundesprezidentis CaTvliT.
Tomas bernhardis Semoqmedeba kargi magaliTia imis dasamtkiceblad, rom avstriul literaturaSi yovelTvis arsebobda da
arsebobs kritikuli poziciebi. miuxedavad gamudmebuli mtkicebisa, TiTqos avstriuli literatura realobas gaurbis (ama71 hainrix haines saxelobis premia (50 000 evro)

192

ze Cven zemoTac gvqonda saubari), imis magaliTebic mravlad
moiZebneba, rom is, gansakuTrebiT ki samocdaaTiani wlebis literatura, ar erideba sinamdvilesTan dapirispirebas. e.w. „anti-Heimatliteratur„72, amsxvrevs am JanrSi damkvidrebul kliSeebs,
daufaravi ironiiT akritikebs sofluri cxovrebis iluziur
idilias da, amgvarad, sruliad axali Strixebi Seaqvs tradiciul
„Heimatliteratur“-Si. karl hainrix vagerlis 1897-1973) mier am JanrSi Seqmnili romanebi, romlebSic avtori xotbas asxams soflad
cxovrebis mSvenierebas, sxvaTa Soris, dRemde popularulia avstriel mkiTxvelTa Soris. meore msoflio omis Semdgomi periodis yvelaze cnobili avstrieli poeti-qalia ingeborg baxmani
(1926-1973), romelmac saocari polularoba moipova da udidesi
gavlena moaxdina ormocdaaTiani wlebis germanulenovan poeziaze. ingeborg baxmani klagenfurtidan iyo. mis mSobliur qalaqSi
yovel wels imarTeba baxmanis saxelobis saerTaSoriso literaturuli konkursi.
elfride ielineki erT-erTi yvelaze cnobili mweralia mTel
germanulenovan sivrceSi. ielineki (dab. 1946 w.) meoce saukunis
70-ian wlebSi GgamoCnda literaturul asparezze, rogorc dramaturgi („burgTeatri“, „sasadilo“) da romanisti („sayvarlebi“, „pianisti qali“, „survili“). elfride ielinekis Semoqmedebis
mTavari gmiri qalia, seqsualuri da ekonomikuri Zaladobis msxverpli qali. Tavis nawarmoebebSi mwerali ganixilavs iseT Temebs, rogoricaa sqesTa Soris dapirispireba, ucxosadmi mtruli
ganwyoba da adamianebis uunaroba, Tvali gausworos sakuTar nacistur warsuls. ielineki icavs am qals yvela SesaZlo xerxiT.
amitomac, misi teqstebi xSirad metismetad agresiuli, xanac
zedmetad provokaciulia. sazogadoeba ielinekis nawarmoebebs
xSir SemTxvevaSi boRmis gamovlinebad aRiqvams da iwunebs, Tumca, literaturaSi kargad garkveuli adamianebi maT maRal Sefasebas aZleven.
elfride ielineki pirveli avstrieli qalia, romelic 2004
wels nobelis premiiT dajildovda literaturis dargSi. SvedeTis akademiis daskvnaSi ewera, rom ielineks es jildo „Tavis
romanebsa da qalbatonebSi warmoCenili xmebisa da antixmebis
musikaluri mdinarebisTvis“ mieniWa. iqve xazgasmiT iyo aRniS72 Heimatliteratur - trivialuri literaturis Janri, e.w. soflis literatura (warmoiSva me-19-e saukunis dasasruls). teqstebi (ZiriTadad
romanebi), romlebic aRwers da xotbas asxams soflad cxovrebis mSvenierebas.

193

nuli avtoris „ganumeorebeli enobrivi aRmafrenis“ Sesaxebac.
„oficialuri“ avstriis mxridan gakeTebul milocvebs ielinekma
ase upasuxa: „Cemi nobelis premia is yvavili ar aris, romelic avstriam saRileSi unda Caimagros“.
80-90-iani wlebis literatura
80-90-ian wlebSi avstriul literaturaSi gansakuTrebuli
Zvrebi ar SeiniSneba. bevri avtori, romlebic wlebis ganmavlobaSi Canda literaturul scenaze, kvlav aqtiur poziciebs inarCunebs: ernst iandli, peter handke, dramaturgi peter turini
(dab. 1944 w.), feliqs mitereri (dab. 1948 w.) da sxv. Tumca, namdvil
literaturul aRmoCenebsac hqonda adgili. 1954 w. dabadebulma
qristof ransmaierma Tavisi romaniT Die letzte Welt (qarT. ukanaskneli samyaro), romelic ovidis metamorfozebs eyrdnoba, namdvili msoflio bestseleri Seqmna. robert Snaideris (dab. 1961 w.)
pirveli romani Schlafes Bruder (qarT. Zma Zilisai) aseve bestselerad iqca. mas „1992 wlis literaturuli Shooting Star” uwodes. romani aRwers genialuri musikosis cxovrebisa da sikvdilis ambavs, romelic forarlbergeli glexebis obivateluri azrovnebis
msxverpli xdeba.
didi warmateba moipova iozef haslingeris (dab. 1955 w.) pirvelma romanma Opernball (qarT. saopero mejlisi, 1995). am politikur trilerSi aRwerilia, rogor iRupeba pirdapir kameris win
venis saopero mejlisSi monawile aTasobiT adamiani memarjvene-radikali teroristebis mier gaSvebuli momwamvleli gaziT.
iTvleba, rom haslingeris wigni Politik der Gefühle (qarT. grZnobebis
politika, 1987) erT-erTi saukeTeso magaliTia avstriuli cnobierebis gaanalizebis mcdelobisa. is kidev erTxel adasturebs,
rom namdvilad ar SeiZleba, yvela avstriel mwerals politikur
apaTiasa da realobisgan gandgomaSi erTnairad dasdo brali.
Tu musikasa da Teatrs SevadarebT, aRmoCndeba, rom literatura avstrielTa cxovrebaSi arc Tu ise did rols TamaSobs.
Tomas bernhardis Heldenpaltz-Si profesori roberti imasac ki
amtkicebs, rom „avstrielebs aRaraferi esmiT da aRarafers kiTxuloben“. es, albaT, metismetad gadaWarbebuli Sefasebaa, Tumca, yvela samecniero gamokvleva Tu statistika amtkicebs, rom
avstrielTa interesi literaturisadmi namdvilad dabalia. amave dros, isic unda iTqvas, rom samuSao pirobebi avtorebisaTvis,
gansakuTrebiT bolo dros, bevrad gaumjobesda: gamoqveynebis

194

ukeTesi SesaZleblobebi Seiqmna, ufro meti premia da stipendia
gaicema, mediebTan TanamSromlobis meti SesaZleblobaa, Tanamedrove literaturas saskolo programebSic meti adgili eTmoba.
bolo aTwleulebSi avstriaSi iqmneba literatura, romelic
qveynis farglebs scdeba da sazRvargareT poulobs aRiarebas.
avstrieli mwerlebi seriozul gavlenas axdenen germaniaSi mimdinare literaturul procesebze. bevri gakvirvebasac ki gamoTqvams imis gamo, Tu rogor axerxebs aseTi patara qveyana amdeni msoflio mniSvnelobis mwerlis gamovlenas. am mweralTa
ricxvSi arian katrin riogla (dab. 1971 w.), romelic Tavisi romaniT Wir schalfen nicht (qarT. ar gvZinavs, 2004) exmaureba e.w. New
Economy (qarT. axali ekonomika)-is Temas, da marlen Streruvici axali romaniT Entfernung (qarT. siSore, 2005). es nawarmoebic
Zalian aqtualur Temas exeba. misi mTavari gmiri erTdroulad
kargavs samsaxurs da qmars da TavgametebiT ibrZvis TviTgadarCenisTvis.
avstrieli avtorebi msoflio bestselerebis siebSi
daniel kelmani (dab. 1975 w.), Tavisi romanis Die Vermessung der
Welt (qarT. samyaros mzomelebi, 2005) gamoqveynebisTanave moeqca germanulenovani bestselerebis siis saTaveSi. es romani didi
xnis manZilze inarCunebda wignis saerTaSoriso bazarze yvelaze
gayidvadi nawarmoebis statuss. daniel kelmani, paulus hoxgatereri (dab. 1961 w.), alfred komareki (dab. 1945 w.), daniel glaTaueri (dab. 1960 w.) da volf haasi (dab. 1960 w.) is axalgazrda mwerlebi arian, romlebic Tanamedrove avstriis literaturuli cxovrebis xarisxs arsebiTad ganapirobeben. volf haasis uCveulo da
iumoriT savse deteqtiur romanebSi aRwerili yvela ambavi avstriaSi xdeba. „gasaocrad did wigns” uwodebs kelmani graceli
mwerlis, Tomas glaviniCis (dab. 1972 w.) gaxmaurebul romans Die
Arbeit der Nacht (qarT. Ramis samuSao), romelic 2006 w. gamoqveynda.
romanSi aRwerilia 35 wlis kacis istoria, romelic erT mSvenier
dRes aRmoaCens, rom sul martoa da mis garSemo cocxali aRaravinaa. vena mkvdar qalaqad qceula. samyaros ukanaskneli adamiani uSedegod daeZebs sikvdils gadarCenil avstrielebs. arc inglisSi wasvlas moaqvs Sedegi. ukan dabrunebuli protagonisti
venis wm. stefanes taZridan xteba da Tavs iklavs.
Zneli asaxsnelia, ras unda mieweros Tanamedrove avstriel
avtorTa aseTi warmateba aramarto avstriaSi, aramed saer-

195

TaSoriso bazarzec. faqti isaa, rom bolo oci wlis manZilze
zogadad germanulenovani literatura aRiqmeboda, rogorc
uRimRamo, originalobas moklebuli da mosawyeni, is arc gamomcemlobebs ainteresebda da arc mkiTxvels. es realoba Seicvala.
axalgazrda avtorebi Tvlian, rom literatura avangardul tendenciebs unda mowydes da Txrobas daubrundes. teqsti unda iyos
„kargad dalagebuli da wesierad dawerili, advilad gasagebi da
sasiamovno”, aseTia Tomas glaviniCis recepti. „minda TqvenTvis
saintereso ambebi rac SeiZleba maRal doneze mogiTxroT, istoriebi, romlebic sxvadasxva sibrtyeze viTardeba da romlebsac
SeuZlia ara mxolod literaturuli ganaTlebis mqone adamianebs mianiWos siamovneba”. – ambobs mwerali.
gTavazobT intervius da nawyvetebs literaturuli teqstebidan:
interviu germanist vendelin Smidt-denglerTan
avtori: eva male (Die Presse)
Die Presse: arsebobs Tu ara saerTod „avstriuli literatura„?
vendelin Smidt-dengleri: vidre avstrieli avtorebi arseboben, isic iarsebebs, rasac avstriul literaturas vuwodebT. isic cxadia, rom misi germanulisgan gamijvnac moxdeba.
EerTsac vityvi: bolo aTi wlis manZilze, mas Semdeg, rac germania xelaxla gaerTianda, avstriuli literatura kidev ufro
specifikuri gaxda. Mmisi ganviTareba Tavisi gziT midis. is sul
sxva kiTxvebze pasuxobs, gansxvavebiT germaneli avtorebisgan,
romelTac qveynis gaerTianebis Semdeg axal problemebze uwevT orientireba.
Die Presse: mainc ra aris is gansakuTrebuli niSani, rac mxolod avstriul literaturas axasiaTebs?
vendelin Smidt-dengleri: problemebis wyobaa sxvagvari,
rac teqstis gansxvavebul struqturebs qmnis. Aam saxelmwifos
yoveli gansxvavebuli mdgomareoba literaturis cvlilebasac iwvevs yovelTvis. grilparceri da Stifteri sxvanairad
exmianebodnen arsebul situacias, vidre haine da an biuxneri.
lenau ise ar reagirebda, rogorc teodor Stormi. es diferencireba arsebobs da is unda SenarCundes.
Die Presse: xdeba Tu ara literaturis istoriaSi avstriuli
ganviTarebis gaTvaliswineba?

196

vendelin Smidt-dengleri: es yovelTvis problemaa.
Lliteraturis istoriebi yovelTvis germaniaSi iwereboda.
Bbevri germaneli uaryofs damoukidebeli avstriuli literaturis arsebobas. bolo periodSi xom aseTi koniunqtura
Seiqmna iseT did germanul gamomcemlobebSi, rogoricaa Hanser,
Rowohlt, Beck: yvela maTganma gamosca wignebi literaturis istoriis Sesaxeb da yvela es wigni kiTxvas avstriuli literaturis Sesaxeb sakmaod bundovan pasuxs scems. roca laparakia
germanul romanze, herman broxi, robert muzili da iozef
roTi, Tomas mani da alfred doblini saxeldebian, arc iohan
nestroisa da ferdinand raimundis Semoqmedebaa erTmniSvnelovnad avstriulTan kavSirSi ganxiluli.
Die Presse: ra rols TamaSobs wignis germanuli bazari avstriuli literaturisaTvis?
vendelin Smidt-dengleri: saidumlo yovelTvis imaSi
mdgomareobs, rom avstrielma avtorma pirvel rigSi Tavi germanul bazarze unda daimkvidros. Sxvagvarad araferi gamova.
aihingeri, baxmani, dodereri, „venis jgufi“, ielineki, handke,
ransmairi – isini yvelani germanuli bazris wyalobiT iqcnen
imad, rasac amJamad warmoadgenen. rom ara didi germanuli gamomcemlobebi, arc avstriuli literatura iarsebebda.
Die Presse: ra aris damaxasiaTebeli 1945 wlis Semdgomi periodis avstriuli literaturisTvis?
vendelin Smidt-dengleri: 1945 wlis Semdgom avstriul
literaturaSi marTlac bevri ram moxda. Yyvelaze mTavari omis
Semdgom avstriis kulturul politikaSi swored am periodis
literatura iyo. 1968 wlis revoluciamac seriozuli impulsebi Semoitana avstriul literaturaSi. literaturul asparezze gamoCdnen volfgang baueri, Tomas bernhardi, peter
handke da Tamamad SeiZleboda imis Tqma, rom avstriaSi jer
kidev arsebobs literatura, romelmac SeiZleba ganapirobos
cvlilebebi.
Die Presse: sad dgas avstriuli literatura dRes?
vendelin Smidt-dengleri: am wuTas igi legitimaciis usaSvelod didi wnexis qveS dgas. germanuli literaturac amaves
ganicdis, radgan bazari lamis walekos gasarTobi Janris literaturam, romelic sazRvargareTidan, pirvel rigSi, amerikis kontinentidan Semodis. es literatura advilad iTargmneba. avstrieli avtorebi imdenad koncentrirebuli arian
enaze da teqstis enobriv qsovilze, rom maTi Targmna TiTqmis
SeuZlebelia.

197

peter handke
1942 w. grifenSi dabadebulma peter handkem
Tavisi pirveli romani oci wlis asakSi dawera. ocdaori wlis iyo mwerali, roca misi piesis Publikumsbeschimpfung (qarT. galanZRuli
publika) mixedviT dadgmuli speqtakli avangarduli Teatris namdvil sensaciad iqca. peter handke manamdec araerTxel qceula miTqma-moTqmis sagnad, radgan gamudmebiT utevda
e.w. elitarul mwerlebs. mas Semdeg handkem
bevri romani, moTxroba da leqsi gamoaqveyna.
dReisaTvis is erT-erTi yvelaze cnobil germanulenovani avtoria.
bestselerad iqca misi moTxroba Wunschloses Unglück (qarT.usurvilo ubedureba), romelSic mwerali sakuTari dedis cxovrebisa
da TviTmkvlelobis, aseve, Tavisi mwuxarebisa da ususurobis
Sesaxeb mogviTxrobs.
peter handke: usurvilo ubedureba (nawyveti)
dedaCemi xuT da-ZmaSi meoTxe iyo. skolaSi Wkvian moswavled
iTvleboda. maswavleblebi saukeTeso niSnebs uwerdnen, gansakuTrebiT ki sufTa weras uqebdnen. amasobaSi skolis wlebic gailia. swavla ukve bavSvur TamaSad eCveneboda, saskolo valdebuleba moxdili hqonda, ukve zrdadasrulebuli iyo da swavlis
saWiroebac aRar arsebobda. amis Semdeg qalebi saxlSi unda mjdariyvnen da nel-nela SeCveodnen momavali diasaxlisis rols.
SiSi sibnelisa da Weqa-quxilis garda arafris unda hqonoda.
mxolod siTbo SeiZleboda Seecvala sicives, sisvele - simSrales, uSfoTveloba ki mSfoTvarebas.
dro TiTqos saeklesio dResaswaulebs Soris miedineboda,
sxva arc araferi xdeboda: sacekvaod gaparvisTvis Tu gaawnidnen zogjer silas, swored maSin igrZnobda xolme Zmebis mimarT
Surs, mere saeklesio gundSi simReriT ixalisebda guls da wyena
isev aviwydeboda. danarCen msoflioSi ra xdeboda, ar icoda, maT
Soris TiTqos sqeli farda CamoSvebuliyo. presas xom saerTod
ar ecnobodnen, mxolod sakvirao gazeTebs kiTxulobdnen, iqac

198

nawyvet-nawyvet gamoqveynebuli romanis gagrZelebiT Tu interesdebodnen.
kviradReebi gamorCeuli hqondaT: sadilad saqonlis moxarSul xorcs miirTmevdnen pirSuSxas sawebelTan erTad, kacebi
banqos TamaSiT irTobdnen Tavs, iqve Camomjdari qalebi ki morCilad adevnebdnen Tvals. ai, ojaxis saerTo foto pirvelSeZenil
radiosTan erTad.
dedaCemi onavari gogo iyo. yvela fotoze doinjSemoyrili
dgas an umcrosi Zmis mxarze aqvs mklavi Semoxveuli. yvela suraTze icinis da amis Semxedvare, Znelia, misi sxva saxiT warmodgena.
wvima – mze, gareT –Sin,: qaluri gancdebi amindze damokidebuli gaxda, radgan „gareT”’ TiTqmis yovelTvis mxolod „ezosTan”
asocirdeboda, „Sin” ki erTmniSvnelovnad „sakuTar saxls” niSnavda, oRond, sakuTari oTaxis gareSe.
am regionSi hava Zalian meryevi iyo: civi zamTari da CaxuTuli
zafxuli. Tumca, zafxulobiT, mzis Casvlisas an xis CrdilSic
adamians zogjer ise Sescivdeboda, rom kankali utydeboda.
Zalian xSirad wvimda. seqtembris dasawyisidanve zogjer ramdenime dRe gadabmulad Camowveboda sveli nisli da isedac metismetad patara sarkmelebidan sul aRaraferi Canda. am regionSi arc
axla aSeneben ufro didfanjrebian saxlebs. sarecxis Tokebze
wylis wveTebi ekida. sibneleSi mimavals fexqveS uamravi gombeSo
uxteboda da skup-skupiT uWrida gzas. koRoebi, ucnauri mwerebi, dRisiT-mzisiT mofarfate Ramis peplebi, xis qoxebSi yoveli
moris qveS mofuTfuTe xoWoebi da namisWiebi. amaze damokidebulebas unda Segueboda, sxvanairad SeuZlebeli iyo. iSviaTad iyo
usurvilo da, mainc, erTgvarad bednieri, metwilad ki usurvilo
iyo da cotaTi ubeduri.
ar arsebobda cxovrebis sxva formebTan Sedarebis saSualeba:
Tu amis yovelgvari saWiroebac gamqraliyo?!
yvelaferi ki imiT daiwyo, rom dedaCems uecrad raRacis xalisi gauCnda: swavla mounda. radgan maSin, bavSvobaSi, swavlisas sakuTar Tavs, rogorRac, aRiqvamda. ise iyo, rogorc ityvian
xolme: „SevigrZnob sakuTar Tavs”. Tavidan survili gauCnda, mere
es survili gamoTqva kidec, mere imeorebda da imeorebda, sanam

199

idea-fiqsad ar eqca. dedaCemi miyveboda, babuaSens „vemaTxovrebodi” raRacis swavlis ufleba mainc moecao. mas ki, Turme,
arafris gagoneba ar surda. xelis erTi aqneviT ugrZnobinebia,
misi Tanxmobis imedi rom ar unda hqonoda. xeli auqnevia da amiT
uTqvams, eg arc ifiqroo.
adamianebi uxsovari droidan mowiwebiT ekidebian srulqmnil
faqtebs: fexmZimobas, oms, saxelmwifos, tradiciebs da sikvdils.
dedaCemi TxuTmeti Tu Teqvsmeti wlis iyo, roca saxlidan wavida da tbasTan mdebare patara sastumroSi mzareuls Segirdad
daudga. babuaCemmas bevri winaaRmdegoba aRar gauwevia, daSlas
raRa azri hqonda, ukve wasuli iyo. garda amisa, fiqrobda, mzareulTan bevrs mainc verafers iswavliso.
dasaqmebis sxva SesaZlebloba ukve aRar arsebobda: mrecxavis
damxmare, damlagebeli, mzareulis TanaSemwe da ufrosi mzareuli, sul es iyo. „Wama adamianebs yovelTvis dasWirdebaT”
- Tqva da iqidanac wavida. am fotoze dedas saxe Sefaklvia, loyebi uprialebs. morcxv da seriozul megobar gogonebTan erTad
dgas. isinic auyoliebia. Tavdajerebuli da uzrunveli gamometyveleba aqvs, TiTqos ambobs: „meti aRaraferi momiva!” adamianebTan urTierTobis, maTTan erTad yofnis daufaravi, moWarbebuli survili etyoba.
qalaquri cxovrebis suraTebi: mokle kabebi, maRalqusliani fexsacmelebi, xelovnurad datalRuli Tmebi, „klipsebi”,
uzrunveli ieri, sicocxlis xalisi. ucxoeTSic ki mouxerxebia erTxel mogzauroba! SvarcvaldSi mosamsaxured muSaobda, bevri Tayvanismcemeli hyavda, axlos aravin gaikara!
erToboda, cekvavda, saubrobda, mxiarulobda: seqsTan dakavSirebuli SiSi, cdilobda, daemala da ambobda: „ise Zalian
arc aravin momwonebia.” samuSao da garToba, xan damZimebuli,
xanac dardgadayrili guli, hitlers radioSi sasiamovno xma
hqonda.
imaT, visac araferi gamouvida, nostalgia moeZalaT: isev tbasTan mdebare patara sastumros daubrundnen. „axla ukve SemiZlia
buRalterias gavuZRve”, ganacxada dedam. qebis sityvebiT savse sarekomendacio werilebi: “ froilain ------ Tavi gamoiCina, rogorc wesierma da mcodne adamianma. ------- misi sibejiTe,
gaxsniloba da xalisiani damokidebuleba mxolod qebas imsaxu-

200

rebs…------, samwuxaroa, rom sakuTari surviliT wyvets CvenTan
TanamSromlobas.” naviT seirnoba, cekvaSi gadaTenebuli Rameebi,
araviTari daRliloba.
daniel glaTaueri
daniel glaTaueri daibada 1960 wels, venaSi.
swavlobda pedagogikasa da xelovnebis istorias. ramdenime weli imuSava gazeTisTvis Die
Presse da 1989 wlidan Standard-isTvis wers rubrikebs, reportaJebsa da statiebs. glaTaueri warmatebuli romanisticaa. romani saxelwodebiT „kargia CrdiloeTis qarisas” misi
merve wignia. Mmwerali 30 wels gadacilebuli
ori adamianis, emisa da leos uCveulo sasiyvarulo istorias mogviTxrobs. sinamdvileSi,
emis Jurnalze xelmoweris gauqmeba surda, emailiT gagzavnili misi gancxadeba ki
SemTxveviT leos safosto yuTSi aRmoCnda. Aase daiwyo es ucnauri
e-mail-urTierToba: epistolaruli romani internetis epoqaSi.
Sexvdeba Tu ara es ori adamiani bolos da bolos erTmaneTs?
ori saaTis Semdeg:
AW:
sayvarelo emi, modi, SevxvdeT, oRond, ise rom garegnobaze
erTmaneTs winaswar araferi movuyveT. ubralod, SeverioT
sxva adamianebs. magaliTad, ergelStraseze, kafe huberSi
SevxvdeT, didia da xalxic mravlad ireva. ueWvelad gecodinebaT, sad aris. iq yovelTvis Zalian Wreli sazogadoeba ikribeba. SevTanxmdeT konkretul dReze da drois konkretul
monakveTze. winaswar mxolod is gvecodineba, rom daTqmul
dros oriveni aucileblad iq viqnebiT. am kafeSi yovelTvis
imdeni xalxi moZraobs, namdvilad veravin SeamCnevs, Cven rom
erTmaneTis aRmoCenas vcdilobT.
rac Seexeba Tqvens SesaZlo imedgacruebas, Tu Cemi garegnoba Tqveni optikuri molodinebis Sesatyvisi ar aRmoCndeba:
gTavazobT, arc Sexvedris Semdeg gavxsnaT Cveni saidumlo.
saintereso isaa, gvegoneba Tu ara, rom erTmaneTi vicaniT, da
Tu ase vifiqrebT, argumentebad ras moviSveliebT. sinamdvileSi rogor gamoviyurebiT, sainteresod sulac ar meCveneba.

201

me ase mgonia. kidev erTxel minda gavimeoro: ar mainteresebs Tqveni garegnoba. M m xolod is msurs, gicnoT. D h oda, gicnobT kidec. sxvaTaSoris, adre rom ramdenime varaudi gamovTqvi Tqvens garegnobasTan dakavSirebiT, unda giTxraT, rom
ZalaSi aRar aris. Tqven CemTvis (miuxedavad imisa, rom qmaric
gyavT da Svilebic) cota gaaxalgazrdavdiT, qalbatono ema
roTner.
kidev raRac: Zalian mixaria, rom drodadro Cemi Zveli emailebidan citatebi mogyavT. E e s imas niSnavs, rom SeinaxeT.
A a r dagimalavT da Zalian msiamovnebs.
rogor mogwonT Cemi idea? SevxvdeT?
keTili survilebiT, leo.
erix hakli
daibada 1954 w. mis nawarmoebebs Zalian bevri
mkiTxveli hyavs. e. haklis moTxrobebi Auroras
Anlaß (qarT. avroras sababi, 1987) da Abschied
von Sidonie (qarT. gamomSvidobeba sidonisTan,
1989), avstriasa da germaniaSi savaldebulo
saskolo literaturis siaSia Setanili. hakli
eyrdnoba istoriul sinamdviles, zedmiwevniT aanalizebs mas da saintereso teqstebs
qmnis.
gamomSvidobeba sidonisTan namdvili ambavia, patar boSa gogona sidoni adlersburgic
realuri figuraa. hakli STambeWdavad mogviTxrobs misi xanmokle cxovrebis ambavs, rogori bednieri iyo gogona mosiyvarule gamzrdeli mSoblebis gverdiT, rogor amaod
cdilobdnen es adamianebi sidis mosalodneli ubedurebisagan
dacvas. mere, roca yvelaferi ukve Zalian gvian iyo, yvelam aRiara, rom sidi uyvardaT, Tumca mis gadasarCenad aravin araferi
gaakeTa. sidi ojaxs daaSores da osvencimSi waiyvanes.
erix hakli: gamomSvidobeba sidonisTan (nawyveti)
erTxel, maSin sidoni ukve meore klasSi swavlobda,
maswavlebelma bavSvebs moTxroba waukiTxa, romelsac ase erqva: „yvelaze lamazi dabadebis dRe”. maswavlebeli xmamaRla

202

kiTxulobda batara bertas ambavs, romlis yvelaze sanukvari ocneba iyo, fiureri Tavis saxlTan, oberzalcburgSi,
rogorme axlodan enaxa. bertas moulodneli bedniereba ewvia: fiurers araTu Sexvda, aramed misgan yavaze mipatiJebac
ki miiRo. berta guldasmiT akvirdeba saxls. gansakuTrebiT
parmaRi da fanjris mwvane darabebi moswons. bavSvebma kiTxva
Seawyvetines, „parmaRi” raao, dainteresdnen. berta rom moefera, im moSinaurebuli Svlis nukris naxva Cvenc gvindao,
ganacxades. gaikvirves, fiurers erTdroulad sami ZaRli
hyoliao, lona, rolfi da muki . muki, albaT, saerTod ar ikbineba, fiqrobda sidoni, danarCeni ori ki, namdvilad, jaWviT eyolebaT dabmulio. tyis marwyvic mounda naRebiT. Tan
fiqrobda, „enatartara”, neta, ras niSnavso. fiureri bertas
SekiTxvebs usvams, bertac ekiTxeba. ramdeni rame aqvT erTmaneTisTvis saTqmeli, laparakoben da Tan mxiarulad icinian.
sidonic siamovnebiT darCeboda iq. magram gareT rom deda
elodeba !
momdevno gakveTilze maswavlebelma bavSvebs daavala,
daeweraT, ras mouyvebodnen fiurers sakuTar Tavze, bertasaviT masTan stumrobis SesaZlebloba rom miscemodaT.
klasi muSaobas Seudga: zogi fanqris bolos ReWavda, zogi
mezoblis rveulisken aparebda mzeras, iqneb rame sainteresos movkra Tvalio. iyvnen iseTebic, malulad fanjridan rom
icqirebodnen da gulSi ambobdnen, ra dros weraa, dRes banaobisTvis zedgamoWrili amindiao. cariel furclebs veraferi mouxerxes, vidre maswavlebeli ar waexmara, ra Zneli ki es
aris, dawereT, ra gvari xarT, da-Zma Tu gyavT, mSoblebi vin
arian, mama ra profesiisaao. da, maTac, rogorc iqna, moabes
Tavi weris dawyebas.
wuTi wuTs misdevda. Zilismomgvreli siCume, romelsac
drodadro mxolod fanqrebis fxaWuni arRvevda, TandaTan
Secvala xmamaRalma CurCulma. maSin frau Sonauerma xeli
xels Semohkra da bavSvebmac fanqrebi maSinve morCilad daawyves merxze.
vis surs wagvikiTxos, ra dawera? - ikiTxa maswavlebelma.
xuTi, eqvsi xeli maSinve aRimarTa.
sidoni, waikiTxe. - Tqva qalma.
gogonas saxe gaubrwyinda, rveuli aiRo da dafasTan gavida. maswavleblis magidasTan gaCerda da Caaxvela.
me sidoni adlersburgi var, magram yvela sidis meZaxis.
ase ufro advilia. mamaCems hansi hqvia, dedaCems – iozefa.

203

Cems Zmas manfredi hqvia, magram me sul fredis veZaxi, Cemi
da, hilde ukve mesame klasSia. yvelas vuyvarvar. mSoblebi
Zalian kargad gveqcevian, mxolod deda gviSlis servantidan
Saqris aRebas. mamaCems „javSani” aqvs, Torem aqamde ukve omSi
waiyvandnen. iqidan ki, dabrundeba Tu ara vinme, aravin icis.
sidoni SeCerda da Tavi aswia.
morCi? - hkiTxa maswavlebelma. - kargi gogo xar, yoCaR!
uTxra sidonis, roca bavSvma Tanxmobis niSnad Tavi dauqnia.
is iyo gogonasTvis unda eTqva, Seni adgili daikaveo, rom
erT-erTma biWma wamoiyvira: ar aris marTali, rac sidonim
Tavis mSoblebze dawera! isini misi namdvili mSoblebi ar
arian.
rogor ara, - daiZaxa sidonim, - isini Cemi mSoblebi arian! da maswavlebels daxmarebis momlodine mzera miapyro. frau
Sonaueri umweod Sehyurebda klass.
sidi ayvanilia, - Tqva erTma gogonam. tyuilia! - gamoepasuxa meore. ar aris tyuli! - wamoiZaxa isev im biWma. - boSaa,
amas xom brmac mixvdeba!
gakveTili karga xnis damTavrebuli iyo, ezoSi ukve
Camcxraliyo bavSvebis yiJina. sidonis garda klasSi aRaravin
iyo. gogona pirsaban niJarasTan idga da RrubliT guldagul
ixexavda mklavebsa da saxes. maswavlebeli saklaso Jurnalis
wasaRebad dabrunda.
aq ras akeTebo, hkiTxa, Tumca, pasuxs aRar dalodebia, ise
uTxra, saxlSi wadi, oTaxi unda Cavketoo.
qristine nostlingeri
es saxeli da gvari avstrieli axalgazrdebis didi umravlesobisTvis bevrismTqmelia. asze meti wignis avtors (dab. 1936 w.)
samarTlianad miiCneven avstriis yvelaze
warmatebul sabavSvo mwerlad (mis nawarmoebebs ufrosi Taobis warmomadgenlebic
didi siamovnebiT kiTxuloben). mis wignebs
yvelaze meti mkiTxveli germaniaSi hyavs.
misi nawarmoebebi msoflios mraval enaze
iTargmna. q. nostlingeris wignebis saerTo
tiraJi milionebs aWarbebs.

204

yvelaze metad mwerals axalgazrdebis yoveldRiuri cxovreba mSoblebTan, bebia-babuasTan, maswavleblebTan da megobrebTan maTi damokidebuleba ainteresebs. nostlingeris
yvelaze cnobili wignebia Ilse Janda, 14. ( qarT. ilze ianda, 14
wlis), erTi ojaxis amaRelvebeli istoria, romelic tragikulad sruldeba, da Maikäfer flieg! ( qarT. Wiamaia, gafrindi!)
, avtobiografiuli romani, patara gogonas TvaliT danaxuli da aRwerili omisSemdgomi periodi venaSi. nostlingeris
nawarmoebTa umetesoba Zalian realisturia, Tumca, mwerals
xSirad Semoaqvs fantastikisa da groteskis elementebi. amis
kargi magaliTia bestselerad qceuli romani Wir pfeifen auf den
Gurkenkönig ( qarT. Zirs kitra-mefe, 1972), romlis mTavari gmiri, sardafis binadari fantastikuri arseba Tavdayira ayenebs erTi ojaxis cxovrebas.
qristine niostlingeri: Zirs kitra-mefe! (nawyveti)73
me volfgangi var, Tormeti wlis, gimnaziis meore klasSi vswavlob. martinas rom hkiTxoT, saSinlad gamoviyurebi.
Tumca, es CemTvis sulerTia. marTali giTxraT, iseTi, rogorc minda gamoviyurebode, mainc ver viqnebi. hoda, amitomac
ar vikeTeb ybis gasasworebel firfitas, romelic xuTi aTasi
Silingi dajda. „kurdRlis kbilebi“ sulac ar miSlis. aqamde
karg moswavled viTvlebodi, magram klasis axali damrigebeli, batoni haslingeri ratomRac ver mitans da maTematikasa
da geografiaSi sul cud niSnebs miwers. yvelaze metad curva
miyvars. mocuraveTa nakrebSi var da mwvrTneli meubneba, Tu
moindomeb, or weliwadSi qveynis Cempionic ki SeiZleba gaxde
axalgazrdebs Soris Tavisufali stiliT curvaSio.
Cven saxli viyideT, romelsac baRic aqvs. ukve sami welia aq
vcxovrobT. vidre mamaSeni am saxlis valebs dafaravs, Rrma
siberec mouwevso, Tqva erTxel dedam. ase rom, iZulebuli
varT xelgaSlil cxovrebaze uari vTqvaT. babua Tavisi pensiidan yidulobs CemTvis da Cemi ZmisTvis fexsacmelsa da
Sarvlebs, martinasTvis ki - kabebs. es gansakuTrebiT imitom
gvixaria, rom babuasTvis sul erTia, maisurs wiTeli, lurji
da TeTri xazebi eqneba Tu kasius kleis gamosaxuleba. Cveni
mSoblebisgan gansxvavebiT, arc sami zomiT did Sarvlebs yi73 qarTulad Targmna naira maWaraSvilma

205

dulobs, aqaoda, merec gamoadgebaTo. gasul zafxuls martinas maqmanebiani „bikini“ uyida, romelic mamaCems zedmetad
gamWvirvale moeCvena da kinaRam gagiJda: „barem, SiSvelma iaroso“, - iyvira. babuam gaicina da Tqva: am Cems Svils Zlivs ar
mouvida TavSi erTi Wkvianuri azrio!‘ mama Zalian gabrazda,
magram Tavi Seikava, radgan Cveni TandaswrebiT babuasTan kamaTs yovelTvis erideba. mere dedasTan gavida samzareuloSi
da iq abuzRunda. Tumca, dedam upasuxa, axla yvela gogos aseTi „bikini“ acviao.
vfiqrob, sakmarisad giambeT Cvens Sesaxeb. droa, isev
aRdgomis kviradRes mivubrunde.
ho, maSin anu SarSan aRdgomas, erTad vsauzmobdiT, roca
deda samzareulodan akankalebuli gamovida. ise caxcaxebda,
rom martinasac SeeSinda, saaRdgomo kvercxi akankalebuli
xelidan gausxlta da xmauriT CaeSva yavis finjanSi.
babua dedaCems miubrunda da hkiTxa: „ra gWirs, Cemo rZalo?“ (babua dedas yovelTvis ase mimarTavs). uceb saSineli dartymis xma gaisma. „axlave Sewyvite, niki!„‘ daiyvira
mamam.
yovelTvis, roca raime xmauri atydeba, mamaCemi nikis uyviris: „axlave Sewyvite, niki!“ umetesad mama marTalia, mxolod
amjerad Secda: niki arafer SuaSi iyo, xmauri samzareulodan
gamodioda. niki abuzRunda, me araferi damiSavebia, Cemgan ra
gindaTo, martinam, rogorc iqna moaxerxa kvercxis finjnidan amoReba, deda ki isev caxacaxebda da gauTaveblad erTi
da igives imeorebda: „samzareuloSi, samzareuloSi...“ yvelam
vkiTxeT, samzareuloSi ra xdeba-Tqo, magram deda mets verafers ambobda. maSin babua wamodga da samzareulosken gaemarTa. martina, niki da mec Tan gavyeviT. vifiqre, albaT, wylis
mili gaskda an dedam gazquris ukan Tagvi an didi oboba dainaxa-meTqi. Tqven warmoidgineT, samzareuloSi verc gamskdari mili aRmovaCineT, verc Tagvi da verc oboba. mizezi sul
sxva iyo: yvelani gaognebuli mivSterebodiT am ucnaurobas.
Cvens Semdeg Semosul mamasac igive daemarTa.
samzareulos magidaze daaxloebiT naxevari metri simaRlis raRac gaurkveveli arseba daskupebuliyo. Tvalebi, cxviri, piri, xelebi da fexebi rom ar hqonoda, kaci ifiqrebda,
didi, msxvili kitri an saSualo zomis wvrili gograao. Tavze
oqrosferi, Zvirfasi wiTeli qvebiT Semkuli gvirgvini edga.
xelze TeTri naqsovi xelTaTmanebi ecva, fexis frCxilebze
wiTeli laqi esva.

206

gvirgvinosanma kitra-gogra-arsebam Tavi dagvikra, wvrili
fexebi erTimeoreze gadaido da darbaisluri xmiT gviTxra:
„Cven hqvia mefe kumior meore, trepenhildebis dinastias“.
rac amis Semdeg moxda, dawvrilebiT veRar aRvwer, radgan
kitra-gogram ise SemaSina, rom sxvebis saqciels Tval-yuri
veRar mivadevne. maSin arc imaze mifiqria, aseTi ram xom saerTod ar arsebobs-Tqo; arc imaze, ra sasacilo vinmea-Tqo. fiqris unari saerTod wamerTva. Cemi megobari huberi aseT SemTxvevaSi ityoda, „am adamians tvini gaeyinao!“

207

17. avstriuli xelovnebis
mokle istoria
romanuli stili
termini „romanuli“ romauli xelovnebis elementebidan
(morkaluli TaRebi, svetebi) momdinareobs. babenbergTa dinastiis mefobis periodSi avstriaSi romanuli xelovnebis
ayvavebis xana iyo. ZiriTadad, swored am periodis saeklesio da
samonastro nagebobebia dRemde SemorCenili. romanuli eklesia, romelic sawyiss adreuli qristianobis xanis bazilikidan
iRebs, metwilad samnaviani74 nagebobaa. maRali Sua navi gverdiTa navebs kamarovani arkadebiT75 ukavSirdeba, romlebic pilonebs76 an mrgval svetebs eyrdnoba. Weri adre brtyeli iyo
da momrgvalebuli forma daaxloebiT 11 saukunis win miiRo.
eklesiis aRmosavleT nawilSi miwisqveSa samlocvelo mdebareobs, romelic ZvalTsalagis funqcias asrulebda. dasavleTis
fasads metwilad ori maRali koSki amSvenebs sada, dabali saxuraviT. romanuli eklesiis galavani masiuria. momrgvalebuli
patara sarkmelebidan eklesiaSi sinaTle Zlivs aRwevs.
karibWe xSir SemTxvevaSi iribad iWreba SenobaSi. marcxniv
da marjvniv viwro svetebi an figurebi dgas. didi, oTxkuTxa
formis karis Tavze naxevrwris formis dafaa, romelzedac
figurebi an asoebia gamosaxuli.
srulyofili romanuli nagebobebi avstriaSi Zalian iSviaTad SegxvdebaT. bevri eklesia jer kidev goTikis periodSi
gadakeTda, mogvianebiT ki masze barokos kvalic aisaxa. mxolod soflis patara samlocveloebma SeinarCuna kargad pirvandeli saxe. aseTi samrevlo eklesia, rogorc wesi, erTnaviania da mxolod erTi koSki aqvs.
yvelaze lamazi romanuli bazilikebia hailigenkroicis
(qvemo avstria), gurkis (kernteni) da zekaus (Staiermarki)
arqiteqturuli Zeglebi.
74 navi ewodeba eklesis mogrZo formis Sida sivrces.
75 arkada, TaRedi –svetebze dayrdnobili erTnairi formisa da zomis
TaRebis rigi.
76 sworkuTxa sveti

208

yvelaze Zveli romanuli akldama (me-11 s. dasawyisi)
Semonaxulia giosSi (Staiermarki), yvelaze lamazi ki (100 svetiT) - gurkSi (kernteni).
romanuli stilis, gadaxuruli, Ria talanebi (galereebi)
SemorCenili zalcburgsa da milStatSi (kernteni). lilienfeldis, hailigenkroicisa da cvetlis (samive qvemo avstriaSi mdebareobs) samonastro kompleqsebis Ria talanebi
adreul goTikaze gardamaval periodze mianiSnebs.
Zalian sainteresoa romanuli saeklesio xuroTmoZRvrebis
gansakuTrebuli forma, e.w. Karner (ZvalTSesalagi) 77, romelic ufro xSirad qvemo avstriaSi, StaiermarkSi da kerntenSi gvxvdeba.
romanuli qandakebis saukeTeso nimuSebi samrevlo eklesiebis karibWeTa TaRovan kedlebzea Semonaxuli (gurkis,
milStatis, zalcburgis wm. petresa da venis wm. stefanes
eklesiebSi). ganumeorebelia Songrabernis (qvemo avstria)
eklesiis (1220 w.) karibWeze arsebuli qandakebebi, romelTa
simbolika Znelad gasagebia.
romanuli xanis nimuSia klosternoiburgis sakurTxeveli, romelic 1181 wels Seiqmna nikolaus fon verdunis mier.
sakurTxvelze 51 mominanqrebuli suraTia, romlebic bibliur istoriebs asaxavs. am periodSi zalcburgi saoqromWedlo xelovnebis centrs warmoadgenda (Tasebi, jvrebi).

goTika
goTikis xana avstriaSi mecamete saukunis Sua periodSi
daiwyo da meTeqvsmete saukunemde gagrZelda.
77 (karo laTinurad „xorcs“ niSnavs) Zveli kaTolikuri tradiciis
mixedviT aseTi ZvalTSesalagi (specialuri Senoba) sasaflaos kompleqsis ganuyofel nawils warmoadgenda. dasaflavebidan 10-12
wlis Semdeg saflavs xsnidnen, Tavis qalas da did Zvlebs iRebdnen,
asufTavebdnen, ramdenime kviris ganmavlobaSi mzisa da mTvaris
Suqze aTavsebdnen, Semdeg gvar-saxelsa da gardacvalebis TariRs
awerdnen da ZvalTsalagSi aTavsebdnen. reformaciis Semdeg (1528
w.) am nagebobam TavianTi pirvandeli funqcia dakarga. Tumca,
dResac SeuZlia nebismier adamians, moiTxovos gardacvalebis Semdeg misi Tavisqala ZvalsalagSi moTavsdes. aseT SemTxvevaSi saWiroa specialuri anderZis Sedgena.

209

franciskelTa da domenikelTa ordenebi pirvelebi iyvnen,
vinc axal stilSi Seneba daiwyo. maTi eklesiebi (mag. minoritelTa eklesia StainSi, qvemo avstria; samrevlo eklesia ensSi, zemo avstria) am ordenis wevrebis asketuri cxovrebis
wess asaxaven. es aris sada nageboba yovelgvari morTulobis
gareSe, romelic mnaxvelze uferul da mkacr STabeWdilebas
tovebs. sul sxvagvarad gamoiyureba e.w. „darbazovani eklesiebi“ 78, romlebic cistercianTa ordenis mier iqna agebuli
(lilienfeldis, hailigenkroicis da noibergis eklesiebi
StaiermarkSi). darbazovani eklesia mTavari Sida sivrcisa da
ori gverdiTi navisgan Sedgeba, romelTa simaRle tolia. saeklesio arqiteqturis es tipi damaxasiaTebelia avstriisTvis.
Cveulebisamebr, es eklesiebi ufro mdidrulad aris Semkuli
vidre maTxovarTa79 ordenebis eklesiebi.
Sua periodis goTikisa (meToTxmete saukunis Sua wlebi) da
gviani goTikis (meTxuTmete saukunis Sua periodi) xanis eklesiebis raodenoba avstriaSi Zalian didia, magram TiTqmis yvela kuTxeSi maT Taviseburi formebi aqvT.
yvelaze lamaz goTur eklesiad avstriaSi venis wm. stefanes
eklesia iTvleba. 137 m. simaRlis moxdenili koSki idealuri
goTuri koSkis srulqmnil nimuSs warmoadgens. is mravalnawiliani da qandakebebiT uxvad Semkuli nagebobaa. uamravi mcire zomis wvetiani koSki kidev ufro amZafrebs isedac saocar
STabeWdilebas.
goTikis periodidan aseve uamravi saero daniSnulebis Senoba-nagebobaa SemorCenili. aseTebia, sacxovrebeli saxlebi StairSi (zemo avstria) da brukSi mdinare murze
(Staiermarki). bevri goTuri sasaxlisgan mxolod nawilebia
Semonaxuli, rogoricaa magaliTad, gracis sasaxlis ormagxveuli kibe, aseve haidenraixStainis (qvemo avstria) wylis sasaxle80, hoenzalcburgis cixe-simagre da hoxostervicis sasaxle kerntenSi.
78 qristianuli saeklesio xoroTmoZRvrebis oTxi ZiriTadi tipidan
erT-erTi. nageboba ramdenime, Tanabari simaRlis navisgan Sedgeba da
aqvs saerTo gadaxurva (e.w. unagirovani saxuravi).
79 ��������������������������������������������������������������
domenikelTa da franciskelTa ordenebs sxvanairad maTxovarTa ordenebsac uwodeben
80 Wasserburg - ase uwodeben sasaxles, romelsac gars akravs wyliT savse
xelovnuri arxebi.

210

goTuri qandakebebi gviani Suasaukuneebis xelovnebis umniSvnelovanes nimuSTa ricxvSi Sedis. didma ostatebma uamrav
qandakebaSi ukvdavyves RvTismSobeli axalgazrda, lamazi da
dedobrivi qalis saxiT. yvelaze saucxooa maT Soris gracSi
daculi, e.w. „admontis madona” da venis wm. stefanes taZarSi
arsebuli „moaxleebis mfarveli madona”.
meTxuTmete saukuneSi alpebis mxareSi ganviTareba hpova
xis sakurTxevlis kveTisa da CuqurTmis Wris xalxurma xelovnebam. wm. volfgangis didi orfrTiani (dasakeci) sakurTxeveli tiroleli ostatis mixael paxeris damzadebulia.
avstriaSi daculia kidev 200 amgvari, xeze nakveTi dasakeci
sakurTxeveli, maTi umetesoba kerntensa da tirolSia. aravin
icis, vin Seqmna kefermarktis (miulfirTeli, zemo avstria)
saocrad lamazi xis sakurTxeveli. ostatis saxels, samwuxarod, Cvenamde ar mouRwevia.
ganumeorebelia aseve goTuri mxatvroba minaze. xelovnebis
es dargi mWidrod aris dakavSirebuli xuroTmoZRvrebasTan.
goTikis periodSi fanjris sidide Seicvala; is gaizarda simaRleSic da siganeSic. mina axal saamSeneblo masalad iqca.
mnaxvelze dResac waruSlel STabeWdilebas axdens minaze
Sesrulebuli goTuri mxatvrobis nimuSebi saocrad mbrwyinavi ferebiTa da sinaTlis saintereso efeqtebiT.

renesansi
renesansi avstriaSi 100 welze met xans ar gagrZelebula. is
ar warmoadgenda erTian stils da mudmivad aRiqmeboda, rogorc raRac ucxo da garedan SemoWrili.
is rom, avstriaSi faqtiurad araferia SemorCenili renesansis periodis sakulto xelovnebidan, reformaciis
Sedegia. meTeqvsmete saukuneSi avstriis mosaxleobis didi
nawili da TiTqmis mTeli aristokratia protestanuli religiis mimdevari iyo. gaziarebul iqna luTeris pozicia, rom
saeklesio nagebobebi imaze Zviri ar unda damjdariyo, vidre
nebismieri sxva Senoba. samagierod, renesansis periodSi bevri
uZvirfasesi sasaxle da sacxovrebeli saxli aSenda: sasaxleporcia SpitalSi mdinare drauze (kernteni), rozenburgisa
da Salaburgis sasaxleebi qvemo avstriaSi, soflis reziden-

211

ciebi lincsa da gracSi, venis hofburgis sasaxlis ramdenime
nawili (Schweizertor, Amalientrakt, Stallburg).
gansxvavebiT goTikis xanis xuroTmoZRvrebisa, romelsac
simaRleSi swrafva axasiaTebda, renesansuli arqiteqtura
ufro horizontalur da vertikalur Zalebs Soris balansis
moZebnas cdilobda. am periodis arqiteqtorebi upiratesobas ufro metad ganiv mSeneblobas aniWebdnen.
sasaxleebis fasadebs ufro metad daetyo italiuri arqiteqturis gavlena: fasads svetebiT, figurebiTa da reliefebiT amkobdnen, karibWeebsa da fanjrebs mdidruli CarCoebiT.
am periodSi agebuli gadaxuruli Ria Sesasvlelebi da talanebi aseve italiuri arqiteqturis gavlenaa.
renesansis periodSi goTikuri sacxovrebeli saxlebis fasadebsac xatavdnen an grafituli fasaduri moxatulobiT
(italiidan Semovida) axal saxes aZlevdnen. sasaxleebSi kedlebsa da Wers xiT apirkeTebdnen. mniSvnelovania am periodis avejis damzadebis xelovnebac. aristokratebi da mdidari moqalaqeebi Zvirfasi da lamazi nivTebis garemocvaSi
cxovrebas amjobinebdnen da sistematurad agrovebdnen xelovnebis nimuSebs. swored maSin Caeyara safuZveli venis xelovnebis istoriis muzeumis samxatvro galereas.

baroko
meCvidmete saukuneSi avstriam didi Zalaufleba moipova. Turqebi damarcxdnen da imperatorma gadawyvita Tavisi
qveynis dedaqalaqi evropis yvelaze lamaz qalaqad eqcia.
Sonbrunis rezidencia ufro didi da lamazi unda yofiliyo,
vidre misi konkurenti safrangeTis mefis versalis sasaxle.
aristokratebic ar CamorCnen kaizers da maTac mdidruli
sasaxleebis Senebas mihyves xeli. kaTolikurma eklesiamac
moisurva protestantul eklesiaze Tavisi triumfaluri
gamarjveba arqiteqturaSi gamoexata: vena axali romi unda
gamxdariyo.
belvederis
sasaxle
barokos
xanis
arqiteqturis
SesaniSnavi magaliTia. Tavisi sazeimo ieriT is yvelas yuradRebas Tavisken ipyrobs. fasadi mravalferovania: Sua nawils
gverdiTi nagebobebi da kuTxis koSkebi erTvis. saxuravi ga-

212

saocar siluets qmnis, romelic pavilionebisa da gumbaTebisagan Sedgeba.
sasaxlis SigniT uamravi morTulobaa: Weri qandakebebs uWiravT, fanrebi - angelozis figurebs. sazeimo darbazebis fanjrebidan sasaxlis baRebi Cans Tavisi SadrevnebiT, safexurovani wyalvardnilebiT, xelovnuri tborebiT, terasebiT,
kibeebiTa da scenebiT. xeebi kedlebs qmnian, yvelgan alegoriuli figurebi dgas.
barokos epoqis Senobebi ganacvifrebs, ufro sworad, abnevs mnaxvels. amitomac iyenebdnen ase xSirad sarkeebs, romlebic patara darbazs didad aCvenebs, aseve, bevr oqros, Zvirfas
marmarilosa da ZviradRirebul abreSumis Spalers. baRebis daniSnuleba sasaxlisaTvis ganumeorebeli CarCos Seqmna
iyo. arqiteqtura, ferwera, qandakeba, dekoratiuli da mebaReobis xelovneba xelovnebis erT mTlian nimuSs qmnida. barokos sasaxleebze metad mravalferovani da STambeWdavia am
periodis saeklesio nagebobaTa formebi. barokos saeklesio
arqiteqturis saukeTeso da yvelaze mniSvnelovani Zeglia venis karlskirxe, romelic arqiteqtorma iohan B e rnhard fiSer
fon erlaxma (1656-1723 ww.) aago.
mas ovaluri, horizontaluri proeqcia da didi, 72 m. simaRlis gumbaTi aqvs. es eklesia romis wminda petres taZris
modelis mixedviT Seiqmna. aqac mravali gansxvavebuli da urTierTsawinaaRmdego elementi axal arqiteqturul mTlianobas
qmnis. fasadis centrSi romauli stilis, svetebiani Sesasvleli
darbazia. marjvniv da marcxniv TiTo triumfaluri sveti dgas
spiralis formis reliefebiT da sul gareT - dabali samrekloebi morkaluli xazebiT. es kontrastebi harmoniulad erwymis erTmaneTs. nageboba mravalplaniania. is sxvadasxva mxridan
unda daaTvalieroT. mxolod amis Semdeg SeigrZnobT im dinamikas, romelic gumbaTs, svetebsa da samrekloebs erTmaneTTan
akavSirebs. gansacvifrebelia is, rom taZari yovelTvis sxvadasxvanair efeqts axdens. swored es moswondaT barokos xanis
xelovanebs, romlebic cdilobdnen xelovnebis nawarmoebSi yovelTvis aqcia da moZraoba yofiliyo.
barokos arqiteqturis saeklesio nagebobebi mdidari
ferweruli morTulobiT gamoirCeva, brwyinvaled Semkuli
sakurTxevlis gverdiT wmindanTa uzarmazari qandakebebi

213

dgas. kaTedris81 Tavze patara mooqrovili angelozebis mTeli gundi ireva. barokos stilis eklesias Tavisi uricxvi feriTa da formiT protestantul eklesiaze triumfis afiSireba unda moexdina da mnaxvelSi erTdroulad gancvifreba,
aRfrTovaneba da kaTolikuri sarwmunobisadmi mowiweba unda
gamoewvia.

klasicizmi
meTvramete saukunis bolodan mecxramete saukunis Sua
wlebamde avstriaSi arqiteqturam mkveTri orientacia aiRo
antikuri xelovnebisken. qalaqebSi, pirvel rigSi, venasa da
gracSi, aSenda pompezuri nagebobebi „klasicizmis“ stilSi.
am mimarTulebis magaliTia venis sasaxlis gareTa WiSkari (das
Äussere Burgtor), romelic antikuri cixe-simagris karibWes hgavs da Teseusis taZari venis saxalxo baRSi (Volksgarten), romelic berZnuli taZris mixedviT aris agebuli. klasicizmisaTvis damaxasiaTebelia antikuri svetebi, romlebic galavnis
win dgas.
xalxSi klasicizmi arasodes gamxdara popularuli. soflad is arc ki ganviTarebula. iq barokos xanis samSeneblo
tradicia, romelic mTeli ori saukunis manZilze batonobda
xelovnebaze, Znelad kargavda gavlenas.

bidermaieri 82
mecxramete saukunis pirveli naxevari avstriisTvis
saxelmwifo kancler meternixis saxelTan asocirdeba. policiisa da armiis daxmarebiT is absoluturad ganagebda
mTel saxelmwifos. burJuazia omebisa da revoluciebis
warumatebeli mcdelobebiT imedgacruebuli da daRlili
81 marTlmadideblur eklesiaSi: analoRia= xatebisa da saRvTo wignebis
dasasvenebeli maRali daxrili magida.
82 m imarTuleba mecxramete saukunis pirveli naxevris germaniisa
da avstriis xelovnebaSi. oficialuri akademiuri xelovnebisgan gansxvavebiT is xalxis yoveldRiur cxovrebas da bunebas
asaxavda.

214

iyo. is politikas saerTod gamoeTiSa da pirad cxovrebaSi
Caiketa. politikaze saubaric ki saSiSi iyo, radgan yvelgan
policiis agentebi iyvnen. mdidari fenis warmomadgenlebi
Rameebs cekvaSi, dRes ki yavis smasa da biliardis TamaSSi
atarebdnen. ojaxis wevrebsa da megobrebTan erTad musikalur saRamoebs, eqskursiebsa da laSqrobebs awyobdnen, yvelaze did mniSvnelobas ki ojaxur simyudrovesa da mSvid
garemos aniWebdnen.
cxovrebis am axal stils mogvianebiT „bidermaieri“ ewoda.
Tavidan am saxelwodebas, cota ar iyos, ironiuli, damcinavi
elferi hqonda. igi ararsebul pirovnebas, Svabieli wvrili
burJuaziuli wris warmomadgenel, skolis maswavlebel goTlib bidermaiers ukavSirdeba. mogvianebiT ki es termini sada,
mokrZalebuli biurgeruli kulturisa da cxovrebis stilis
aRmniSvnelad iqca. es stili mxolod avstriisTvis aris damaxasiaTebeli, danarCen evropaSi igi mxolod fragmentulad
gvxvdeba.
Zalian mniSvnelovania bidermaieruli ferwera. bidermaieris mxatvrebis ricxvi Zalian didia. isini realistur landSaftebs da ubralo avstrieli adamianebis cxovrebas xatavdnen. yvelaze TvalsaCino warmomadgenlad iTvleba mxatvari
ferdinand valdmiuleri (Ferdinand Waldmüller, 1793-1865 ww.) mis
mier Seqmnili landSafturi peizaJebi ferTa saocari gamiT
gamoirCeva. valdmiulers yvelaze metad venis Semogarenis
xatva uyvarda. daxatuli aqvs prateri83, venis tyeebi, aseve
bad iSlis midamoebi.
bidermaieris arqiteqturuli stili yvelaze ukeT ubralo sacxovrebel saxlSi Cans. bevri aseTi saxli dRemdea
SemorCenili venis meSvide da merve raionebSi. bidermaiers
mkveTri formebi axasiaTebs, igi Tavisufalia zedmeti dekoraciebisgan. gansakuTrebiT popularulia bidermaieri sacxovrebel kulturaSi. aveji da sxva saojaxo nivTebi sada
da praqtikulia. im periodis yvavilebian xaliCebze bidermaieris naTeli da mkveTri konturebi gansakuTrebiT kargad
Cans. im dros popularuli iyo yvavilebiT moCiTuli da zolebiani qsovilebi. yvelaferi naTeli da mSvidi iyo. SuSis
vitrinebSi patara figurebi da Tlili Wiqebi ewyo. gansaku83 Prater=didi gasarTob-dasasvenebeli parki venaSi

215

Trebul simyudroves sZenda oTaxs eleganturi iatakze dasadgmeli saaTebi.
bidermaieris periodis oTaxi siTbosa da simyudroves asxivebda. amitom arc aris gasakviri, rom im periodis aveji avstriaSi dResac didi mowonebiT sargeblobs da antikvarul
salonebSi bevri avstrieli masSi astronomiul Tanxas ixdis.

istorizmi
roca kaizerma franc iozefma 1857 wels venis centraluri nawilis irgvliv arsebuli samagri nagebobebis aReba da am
adgilebis xelaxali ganaSenianeba brZana, Zveli qalaqis garSemo didi, wriuli quCa gaCnda, romelsac ringStrase ewoda
(Ring=qarT. rgoli, Strasse=quCa). am SesaniSnavi quCis gaswvriv
uamravi sazogadoebrivi daniSnulebis Senoba da sasaxle aigo,
gaSenda saucxoo parkebi, daidga Y Z eglebi. arqiteqtorebma gasuli saukuneebisTvis damaxasiaTebeli sxvadasxva stilis gamoyeneba scades. ase Seiqmna xuroTmoZRvrebis axali mimdinareoba – istorizmi.
rigStrases zogierTi Senobis dagegmvisas xuroTmoZRvrebi garkveul simbolikasac eyrdnobodnen. magaliTad,
SenobebisaTvis, romlebic funqciurad xelovnebasa da mecnierebas ukavSirdeboda, renesansis stils irCevdnen. ase
Seqmnes arqiteqtorebma eduard van der nulma (Eduard van der
Nüll) da august sikard von sikardsburgma (August Siccard von
Siccardsburg) pirveli Senoba ringStraseze. es iyo italiuri da
franguli renesansis stilSi gadawyvetili nageboba, dRevandeli venis saxelmwifo opera. aseve, renesansis stilSi aages
amJamindeli xelovnebis istoriisa da sabunebismetyvelo istoriis muzeumis Senobebi gotfrid zemperma (Gottfried Semper)
da karl hazenauerma (Karl Hasenauer). hainrix ferstlis (Heinrich
Ferstl) mier Seqmnili venis universitetis Senobac renesansis
stilSia.
danielma arqiteqtorma Teofil hanzenma (Theophil Hansen)
parlamentis SenobisTvis antikuri arqiteqturis stils mianiWa upiratesoba, msgavsad berZnebisa, romlebic cnobili
arian rogorc demokratiis klasikuri eri. axali goTikis
stilSia agebuli ratuSis Senoba, romlis avtoria cnobili

216

arqiteqtori fridrix Smidti (Friedrich Schmidt). mas mnaxvelisTvis gviani Suasaukuneebis burJuazia unda gaexsenebina,
romelic Tavis ratuSebs goTikuri arqiteqturis stilSi
agebda.
ringStrases sxva mniSvnelovani nagebobebia axali barokos
stilSi gadawyvetili burgTeatris Senoba da axali hofburgi (Neue Hofburg), aseve, axali gotikis stilis eklesia venaSi
(Votivkirche84). ringStrases istorizirebul arqiteqturul
stils monarqiaSi yvelgan gamouCnda mimbaZvelebi. dRes bevrgan naxavT, ara marto avstriis federalur miwebze, aramed,
ungreTSi, CexeTSi, sloveniaSi da xorvatiaSi am stilSi nageb
Senobebs, romlebic xSirad gasaocrad hgavs erTmaneTs.

secesioni 85
mecxramete da meoce saukunis mijnaze ukve bevr xelovans
mobezrda Zveli stilis mimbaZveloba. axalgazrda mxatvarTa
erTma nawilma gadawyvita gamijnvoda im periodis oficialur
akademiur xelovnebas da daarsa xelovanTa axali dajgufeba –
secesioni. am gaerTianebis wevrebi cdilobdnen SeerTebodnen
xelovnebis axal mimdinareobas, romelic safrangeTSi (artnuvo/art-nouveau), aseve, inglissa da germaniaSi (Jugendstil/iugendStili) iRebda saTaves.
secesionis mimdevari xelovanebi Tvlidnen, rom xelovneba srulad unda iyos dakavSirebuli adamianis cxovrebasTan.
isini praqtikulad da funqcionalurad azrovnebdnen. „raime
arapraqtikuli ar SeiZleba iyos mSvenieri“, - ambobda oto vagneri (Otto Wagner), secesionis wamyvani arqiteqtori. is agebda
Tanamedrove saxlebs samzareuloTi, saabazanoTi da liftiT,
rac venisTvis Zalian progresuli iyo. secesionistebs uyvardaT dekoraciebi da TavianT Senobebs mravalferovani oqrosfero ornametebiTa da moxatuli filebiT rTavdnen. sada da
iafi, magram amave dros Zalian originaluria oto vagneris
mier Seqmnili venis safosto bankis Senobis filebiani fasadi.
84 das Votiv= die Votivgabe – qarT. Sesawiri kaTolikur eklesiaSi
85 Secession= ase erqva germaneli da avstrieli mxatvrebis erT jgufs,
romlebic me-19 s. bolos da me-20 s. dasawyisSi gamodiodnen oficialuri akademiuri xelovnebis winaaRmdeg.

217

vagneris saxels ukavSirdeba venis saqalaqo tramvais sadgurebi karlsplatcze da Stainhofis eklesia.
am stilis SesaniSnavi nimuSia iozef olbrixis (Josef Olbrich)
mier aSenebuli secesionis Senoba venaSi. es aris sada sagamofeno darbazi, romelsac dekoratiuli oqrosferi dafnis
foTlebiT Semkuli gumbaTi amSvenebs. venelebi upativcemulobis niSnad mas „oqros kombostos„86 eZaxian.
axalma stilma Tavidanve sayovelTao aRfrTovaneba rodi
gamoiwvia. arqiteqtor adolf loossac (Adolf Loos) problemebi Seeqmna, roca secesionisTvis damaxasiaTebel dekorzec ki
uari Tqva da kedlis zedapirisa da xazebis sisadaves mianiWa
upiratesoba. misi azriT, am periodis kulturasTan ornaments
saerTo araferi hqonda. misi avtorobiT aSenebul saxls venis
wm. miqaelis moedanze araviTari morTuloba ar hqonda, ramac
venis mosaxleobaSi seriozuli protesti warmoSva. miuxedavad am yvelafrisa, loosi Tanamedrove avstriuli xelovnebis
damwyebad iTvleba.
secesionistebma siaxle Semoitanes gamoyenebiT xelovnebaSic. maTi mizani iyo, sada, magram lamazi formis samomxmareblo nivTebis damzadeba (oqrosa da vercxlis nakeTobebi,
wignis ydebi, WurWeli, qsovilebi, aveji, SuSisa da keramikuli nakeTobebi). mxatvarma kolo mozerma (Kolo Moser) safosto markebi da fulis banknotebic ki xelovnebis nimuSebad
aqcia. secesionist mxatvrebs Soris yvela stilisa da teqnikis warmomadgenlebi iyvnen. yvelaze mniSvnelovani maT Soris
gustav klimtia (Gustav Klimt, 1862-1918). mis saocrad feradovan ferwerul namuSevrebSi, sadac xSirad iyenebda qalTa
elegantur figurebs, ornamenti mniSvnelovan Semadgeneli
nawils warmoadgens. klimtis yvelaze cnobili tiloa „kocna“, romlis uTvalavi reproduqcia arsebobs.

Tanamedrove arqiteqtura
pirveli msoflio omis Semdeg avstriaSi adamianis
RirsebisTvis Sesaferisi sacxovrebeli saxlebis aSeneba
pirvel rigis amocanad iqca. arqiteqturaSi funqcionaluri
86 avstr. Krauthappel

218

azrovneba ufro mniSvnelovani gaxda, vidre esTetika. qalaqis
mmarTvelobam daiwyo didi sacxovrebeli kompleqsebis Seneba,
romlebic dRes qalaqis iersaxes qmnian. umetes SemTxvevaSi es
aris uzarmazari sacxovrebeli korpusebi asobiT biniT, didi
saerTo ezoTi da sakuTari socialuri dawesebulebebiT, rogoricaa sabavSvo baRi Tu sportuli moednebi. magaliTisTvis
gamodgeba 1927 wels aSenebuli e.w. karl-marqsis ezo, romelic, imavdroulad, muSaTa klasis siZlieris maCvenebelic
unda yofiliyo.
1945 wlis Semdgomac dadga amocana, SeZlebisdagvarad mokle
droSi rac SeiZleba meti sacxovrebeli farTi Seqmniliyo. 290
000 bina, maT Soris venaSi 112 000, omis periodSi daingra an
sacxovreblad uvargisi gaxda. binaTmSenebloba omisSemdgomi periodis yvelaze mniSvnelovani prioriteti iyo. dRes es
bevrs aviwydeba, roca im periodis arqiteqturis primitiul
stilze dacinviT saubrobs.
aranakleb mniSvnelovani amocana iyo omis dros dangreuli
an dazianebuli uamravi istoriuli nagebobis aRdgena. 1951 els
ukve SesaZlebeli gaxda omis dros damwvari wm. stefanes taZris
amoqmedeba. 1955 w. kvlav gaixsna saxelmwifo ofera da burgTeatri. 1959 w. dasrulda zalcburgis taZris restavraciac.
unda iTqvas isic, rom avstriul arqiteqturas meore respublikis periodSic hqonda mniSvnelovani miRwevebi. klemens
holcmaisteris (Clemens Holzmeister) saxiT (1886-1983) avstrias
msoflio donis saeklesio xuroTmoZRvari hyavda. holcmaisteris qmnilebebs Sorisaa zalcburgis orive sakoncerto
darbazi. roland raineris (Roland Rainer) mier aSenebuli venis
centraluri sakoncerto darbazi Tanamedrove evropuli arqiteqturis erT-erTi mniSvnelovani qmnilebaa.
ukanaskneli aTwleulebis mniSvnelovani arqiteqturuli nimuSebia avstriis teleradiomauwyeblobis studiebi
da brukneris saxelobis sakoncerto darbazi lincSi (avtori: gustav paixli/Gustav Peichl), fric votrubas (Fritz Wotruba)
mier Seqmnili eklesia venaSi, da iohan Staberis (Johann Staber)
avtorobiT Seqmnili saerTaSoriso centri venaSi, dunaispira parkSi (UNO-City). 1980 w. gaixsna bregencSi sakoncerto da
kongres-darbazebis Tanamedro kompleqsi.
saintereso arqiteqturuli impulsebi modis samociani
wlebis gracidan („gracis skola“). saerTaSorisod aRiare-

219

bul avstriel arqiteqtorTa Soris arian vilhelm holcbaueri (Wilhelm Holzbauer), romelic avtoria amsterdamis
operisa da ratuSis Senobebisa. hans holaini (Hans Hollein),
romelsac ekuTvnis venis centrSi e.w. „haasis saxli/HaasHaus“. sayovelTaod gaiTqva saxeli 1968 w. venaSi daarsebulma avangardistulma arqiteqturulma saxelosnom saxelwodebiT „Coop Himmelbalu„ 87, romlis mier Seqmnili teqnikurutopiuri arqiteqturuli nagebobebi dRes msoflios bevr
qalaqSi gvxvdeba.

meoce saukunis ferwera
meoce saukunis yvelaze did avstriel mxatvrad oskar
kokoSka (Oskar Kokoschka, 1886-1980) iTvleba, romelmac adre
datova qveyana. Tavisi portretebiT, landSaftebiTa da qalaqis peizaJebiT kokoSkam mTel msoflioSi gaiTqva saxeli.
nacional-socialistebi krZalavdnen mis namuSevrebs rogorc „gadagvarebul xelovnebas“.
Tavis sicocxleSi pornograf mxatvrad Seracxuli egon
Sile (Egon Schiele, 1890-1918) dRes ukve meoce saukunis udides
mxatvarTa Soris saxeldeba. msgavsad gustav klimtisa isic
aRfrTovanebiT xatavda qalis sxeuls, romelic misi monatrebisa da warmosaxvis obiqtad iqca.
meore msoflio omis Semdgom periodSi avstriaSi bevri talanti gamomJRavnda. Tumca, maTgan mxolod ramdenimem SeZlo
saerTaSoriso aRiarebis mopoveba. es imis brali iyo, rom
bevrma avstrielma xelovanma TviTizolacia moiwyo. isini
ZiriTadad sakuTari samSoblos mdidari tradiciebiT iyvnen
dainteresebuli da ara TanamedroveobiT. amitomac iyo, rom
didma Tanamedrove mimdinareobebma, rogoricaa, magaliTad,
abstraqtuli mxatvroba da pop-arti avstrias garkveulwilad gverdi auara. xelovnebis zogierTi kritikosi, albaT,
amitomac amtkicebs, Tanamedrove xelovneba avstriaSi stagnacias ganicdiso.
udidesi saerTaSoriso warmateba moipova, pirvel rigSi
Tavad avstriaSi Zalian popularulma venis „fantastikuri
87 dafuZnda sami avstrieli arqiteqtoris v. priqsis, h. svicinskisa da m.
holceris TaosnobiT.

220

realizmis skolam“. e.w „fantastebi“ realur sagnebs ucxo,
fantastikur samyaroSi warmosaxaven. realizmi da fantastika maT nawarmoebebSi ucnaurad ereva erTmaneTs. am skolis
uxucesi warmomadgeneli rudolf hausneri (Rudolf Hausner,
1914-1995) Tavis mravalricxovan „adamis suraTebSi“, principSi, sakuTar Tavs aCvenebda. is gamudmebiT xatavda sakuTar
Sinagan saxes. ernst fuqsis (Ernst Fuchs, dab. 1930) ferweruli
da grafikuli namuSevrebi, romlebzec religiuri motivebi, lamazi qalebi da ucnauri cxovelebia gamosaxuli, erTdroulad uCveuloc aris da mimzidvelic. volfgang huteri
(Wolfgang Hutter, dab. 1928 w.) P uproblemo zRaprul samyaros
xatavs, romelic savsea yvavilebiT, peplebiTa da graciozuli „yvavilovani gogonebiT“. aseve, fantastiuri samyaro aqvs
warmodgenili Tavis feradovan suraTebSi arik brauers (Arik
Brauer, dab. 1929 w.). es samyaro ucnauri arsebebiT, xoWoebiTa da frinvelebiT aris dasaxlebuli. gansakuTrebiT Tavis
nairfer grafikul namuSevrebSi gamoxatavs xelovani sakuTar damokidebulebas iseT aqtualur TemebTan, rogoricaa
adamianis uflebebi da garemos dabinZureba.
saerTaSoriso asparezze Zalian maRali Sefaseba aqvs,
Tumca, avstriaSi kvlavac sakamaTod rCeba mimdinareoba, romelic venis aqcionizmis saxelwodebiTaa cnobili. aqcionizmis yvelaze cnobili warmomadgenelia herman niCi (Hermann
Nitsch, dab. 1938 w.) misi naxatebi, metwilad wiTel ferSi e.w.
„Sesxurebuli suraTebi“ sisxliT an wiTeli saRebavebiT aris
Sesrulebuli. am namuSevrebiT avtori yovelgvari tabus
moxsnas cdilobs. aqcionistebs miekuTvneba, aseve, giunter
brusi (Günter Brus, dab. 1938 w.). roca man 1965 w. mTeli sxeuli
TeTrad gadaiReba da Tavidan fexebamde sisxliviT wiTeli
saRebaviT moxatulma, venis centralur quCebSi gaiseirna,
policiis yuradRebac miipyro. am incidentma aqcionistebi,
cxadia, didi sazogadoebrivi yuradRebis qveS moaqcia.
xelovnebis saerTaSoriso bazarze 80-ian wlebSi adgili daimkvidra ramdenime axalgazrda xelovanma, romlebic
uzarmazari formatis suraTebs xatavdnen eqsperesionizmis
stilSi. am mxatvrebs sinamdvileSi araviTari dajgufeba ar
SeuqmniaT, magram maT mainc uwodeben „axal velurebs“.
Tanamedroveobis yvelaze cnobil avstriel mxatvrad mainc
rCeba fridensraix hundertvaseri (Friedensreich Hundertwasser,

221

1928-2000). Tavisi dekoratiuli suraTebiTa da grafikuli namuSevrebiT, romlebSic yvelgan spiralis motivi dominirebs,
isic avstriul tradicias misdevs. mravali wlis ganmavlobaSi acxadebda protests hundertvaseri Tanamedrove arqiteqturis monotonurobis winaaRmdeg. venaSi man Tavisi ocnebis
saxli aago da xorci Seasxa Tavis warmodgenebs adamianuri
sacxovreblis Sesaxeb. Wreli fasadebiT, sxvadasxva zomis
fanjrebiTa da damreci kedelebiT, mrgvali gumbaTebiT da
gamwvanebuli terasebiT saxli 1985 w. dasrulda da imTaviTve
miipyro msoflio interesi. dRes es saxli venis yvelaze mniSvnelovan RirsSesaniSnaobaTa ricxvSi Sedis.
saerTaSoriso aRiareba moipova arnulf rainerma (Arnulf
Rainer, dab. 1926 w.). es mxatvari absoluturad Taviseburia da
aravis hgavs. iq, sadac magaliTad, hundertvaseri guldasmiT
muSaobs, raineri anadgurebs. is umetes SemTxvevaSi ukmayofiloa sakuTari namuSevrebiT da imdenjer gadaakeTebs xolme naxats, vidre mTlianad Savadqceuli zedapiridan sadme patara sinaTlesaviT ar gamoaWyitebs gadarCenili feri. mnaxvels SokSi agdebs raineri sakuTari fotoebiTac, romlebic
aseve uxvad aqvs gadaCxapnil-gadaRebili. is pirveli cocxali xelovania, romelmac personaluri gamofena moawyo niu
iorkis gugenhaimis muzeumSi da amgvarad, komerciulad yvelaze warmatebul avstriel xelovanTa siis saTaveSi moeqca.
is sakuTar namuSevrebs, sxvaTa Soris, kvadratuli santimetrebis raodenobiT afasebs.

222