You are on page 1of 5

ACTIVITATS TEMA 2: LA POBLAICIÓ ESPANYOLA

NOM I LLINATGES:

VOLUM, DISTRIBUCIÓ I MOVIMENTS


1. Recapitula allò que has après i completa les frases següents.
a) La població espanyola ascendeix a …….. milions d’habitants
b) La densitat mitjana de la població d’Espanya és de ………............
c) La distribució territorial de la població espanyola és …………............
d) Madrid, la perifèria peninsular, Balears i Canàries són els focus de ….......……….
demogràfica.
e) Les menors densitats es localitzen en el …………………… i ……………….
2 Observa el mapa de densitats d’Espanya, i escriu quins són els focus principals de
poblament i els focus de despoblament o de menor densitat. Pag. 30 del llibre de text.

3. Recorda allò que has estudiat en la unitat anterior, cerca les definicions dels
conceptes següents i escriu-les a continuació:
– Natalitat:

– Mortalitat:

– Creixement natural:

4. Escriu a cada un dels requadres que corresponguin les característiques de les


tres etapes de l’evolució de la població espanyola.
EL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA

RÈGIM DEMOGRÀFIC TRANSICIÓ RÈGIM DEMOGRÀFIC


ANTIC DEMOGRÀFICA MODERN
DATA

CARACTERÍSTIQUES

1 Recorda allò que has après en la unitat anterior i defineix els termes següents:
– Emigració.

– Immigració.

– Migracions interiors.

– Migracions exteriors.

2 Assenyala quines de les afirmacions següents són vertaderes (V) i falses (F) i escriu
correctament les falses.
a) Des de 1975 Espanya s’ha convertit en un país d’emigrants. ........................

b) L’èxode rural espanyol assolí el seu major volum entre 1950 i 1975..............

c) Fins a 1960 els emigrants espanyols es dirigiren principalment a Amèrica......


d) Entre 1960 i 1975 molts europeus emigraren a Espanya. .............................

3 Observa el gràfic de l’evolució de població estrangera a Espanya i escriu en quin


període augmenta la immigració, i quina causa té.(Gràfic llibre pàg.34)

4 Consulta el teu llibre i subratlla quina de les característiques següents corresponen a


la immigració estrangera a Espanya.
a) Espanya rep actualment un gran nombre d’immigrants.
b) La població estrangera a Espanya no assoleix 4 milions.
c) La major part dels immigrants provenen de països subdesenvolupats.
d) Una bona part de la immigració que rep Espanya prové de països africans.
e) Els immigrants arriben a Espanya per tal de realitzar els treballs més ben pagats.

L'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ ESPÀNYOLA


1 Escriu en el requadre que correspongui les següents característiques de l’estructura
de la població espanyola.
– Taxa d’activitat: 58,3% – Població envellida
– Taxa de feminitat: 102% – Predomini del sector terciari
ESTRUCTURA PER SEXE ESTRUCTURA PER EDAT ESTRUCTURA PER ACTIVITAT.
2 Uneix amb fletxes les quantitats que s’indiquen amb els termes que corresponguin a
cada una.
a) 14,2% 1. Nombre de dones per cada 100 homes.
b) 102% 2. Percentatge de població major a Espanya.
c) 16,8% 3. Percentatge de població jove.
d) 58,3% 4. Taxa d’activitat.
e) 29,54% 5. Població ocupada en el sector primari.
f) 4,78% 6. Població contractada en el sector secundari.

4 Recapitula allò que has après, consulta el teu llibre de text i respon les preguntes
següents i explica’n el «per què».
a) Per què existeix un lleuger predomini numèric de les dones sobre els homes a
Espanya?

b) Per què la població espanyola està envellida?

c) Per què el sector terciari és el que ocupa un nombre major de persones?

d) Per què el sector primari és el que ocupa un nombre menor de persones?

e) Per què la piràmide de població espanyola està bombada al centre i és més prima
a la base?

3 Observa la piràmide de població espanyola (pag. 35 del llibre) i, de les


característiques següents, subratlla les que creguis encertades.
a) Natalitat baixa i poca importància de lapoblació jove.
b) Base ampla per la gran abundància d’infants.
c) Predomini dels grups d’edat adults.
d) Creixent envelliment de la població.
e) Escassa població adulta i major.
ACTIVITATS D’AUTOAVALUACIÓ
1 De les característiques demogràfiques següents, subratlla les que corresponguin a la
població espanyola.
a) Densitat molt homogènia a tot el territori.
b) Majors densitats a les àrees perifèriques de la Península.
c) Escàs creixement natural a causa de la baixa natalitat.
d) Forta emigració a l’exterior actualment.
e) Important immigració procedent de països subdesenvolupats.
f) Població envellida per causa de les taxes de natalitat baixes.
g) Predomini de les ocupacions en el sector terciari.
h) Predomini de la població que treballa en el sector secundari.

2 Amb els termes i xifres següents, forma les parelles que corresponguin.
a) Altes densitats. 1. Emigració a Europa Occidental..
b) Règim demogràfic modern. 2. Sòria, Terol, Conca, Osca i Guadalajara.
c) Baixes densitats. 3. Descens de la natalitat i de la mortalitat.
d) Període de 1960 a 1975. 4. Madrid, perifèria peninsular i els dos arxipèlags.
i) Immigració estrangera 5. Provinent en gran mesura de països
subdesenvolupats.
3 Assenyala si les frases següents, relacionades amb la població espanyola, són
vertaderes (V) o falses (F).
a) Les menors densitats de població es donen en el centre peninsular i àrees
muntanyoses.............................................................................................
b) La població es troba actualment en la fase de transició demogràfica..............
c) La natalitat és baixa i no assoleix 12 per mil. ..............................................
d) El creixement natural de la població és elevat i supera el 3 per mil. ..............
e) L’èxode rural es donà principalment entre 1950 i 1975................................
f) Actualment l’emigració exterior espanyola és elevada...................................
g) La població espanyola és jove.........................................................................