Varumärket

Kcmmun|kat|cnspc||cy
Med|epc||cy
Kr|skcmmun|kat|cn
Språk
ß||der
Grahsk |dent|tet
Webbp|atser
Kcmmun|katörens rc||
ì.ì
Varumarket
ZCC/.C/.Cì
Dm varumärket Reg|cn Skåne
Det lar ar en varumarkesguide lor Region Skane. Den ska ljalpa oss att gora Re-
gion Skane kant, att inge lortroende ocl skapa engagemang. Vi vill kannetecknas
som kompetenta inom vara respektive omraden men ocksa som ansvarstagande,
engagerade ocl tillmotesgaende.
Varumarkesguiden ska stodja arbetet med att ge omvarlden samma upplatt-
ning - en vagvisare inte bara lor cleler ocl kommunikatorer utan lor alla medar-
betare.
Vi ar alla en del av varumarket Region Skane.
Varumärket
Den som lar en verksamlet, lar ett varumarke. Det kan vara allt lran kant till
okant, valkant till okant. Den som ar radd om sitt rykte vardar sitt varumarke val.
Ltt varumarke ar inte bara ett namn eller en logotyp. Det vi i verksamleten
gor, vilka vi ar ocl lur vi lorlaller oss till varandra ocl vara kunder, styr upplatt-
ningen om oss. Vart agerande skapar bilden av Region Skane ocl det vi lovar
skapar lorvantningar. Ia sa satt lar omvarlden ett lorlallande till allt ocl alla som
bar varumarket med Regions Skanes symboler.
Varumarkets starkaste budbarare ar alla vi som arbetar i eller pa uppdrag av
Region Skane. Det ger oss ett ansvar att kanna till ocl dela verksamletens mal
ocl varden, ocl att skača oss kunskap om lur vi kommunicerar detta med varan-
dra ocl omvarlden - att bygga varumarket.
Varumärkets byggstenar
Varumarkets grund ar verksamletens tdcntttct, det vill saga vad vi laktiskt gor,
men ocksa vilka vi ar, det vill saga i vilken anda vi verkar, i vilken kultur.
Òmvarldens upplattning om oss ger Region Skane dess tmurc ocl imagen
visar vart varumarkes verkliga varde.
Den prct/ vi lormulerar i visioner ocl symboler uttrycker den bild av verk-
samleten som vi sjalva vill lormedla.
lu battre varumarkets tre byggstenar stammer overens, desto starkare ar varu-
market.
Varumarkesbyggandet maste alltsa borja inilran - med att identihera vilka vi ar,
lur vi vill bli upplattade ocl lur vi ska kommunicera det med varandra ocl om-
varlden.
lroh| lma¿e
ldent|tet
ì.Z
Varumarket
ZCC/.C/.Cì
Kcmmun|kat|cnens verktyg
Med utgangspunkt i vara varderingar lormulerar vi verktyg som policydokument,
riktlinjer ocl rekommendationer lor lur vi vill uttrycka oss. Vi gor dem kanda i
verksamleten ocl latta att anvanda med ljalp av en varumarkesguide som ar ge-
mensam lor oss alla. Òm vi upptrader enletligt blir vi tydliga ocl latta att kom-
municera med - mojligleterna att skapa goda relationer okar.
Värder|ngar
& må|
l
o
|
|
c
v
e
r

&

r
|
k
t
|
|
n
j
e
r V
a
r
u
m
a
r
k
e
s
¿
u
|
d
e
0
rah sk pro
h |
Rela!ioner
rommunika!ion
lníorma!ion
Varumärkesbyggande
Det tar tid att bygga varumarken, ocl det kravs utlalliglet lor att lyckas - i syn-
nerlet i en stor ocl komplex verksamlet som var. Den kraver att var ocl en kan-
ner till bade den del man sjalv tilllor ocl lelleten, det vill saga den egna rollen
saval som koncernen Region Skane. Helletsperspektivet bidrar till insikten om
vilken styrka ocl vilka mojligleter det ligger i att vara pa en stor arbetsplats med
kralt nog att paverka utvecklingen i Skane.
Konkurrensen om det očentliga rummet i olika typer av media okar. Mediesi-
tuationen ar, mest pa grund av mojligleter som den digitala tekniken skapar, i
lorandring ocl styr mot okade mojligleter lor varje individ att sjalv valja vad den
vill ta del av. Det blir allt mer en kommunikation pa mottagarens villkor, ocl i
kampen om mottagarens uppmarksamlet belover vi vara očensiva.
ßilden av oss skapas i mottagarens medvetande. I vart prolessionella lorlall-
ningssatt till kommunikation ska vi ta reda pa lur malgrupperna nas av vara
budskap. Samtidigt ska vi vara tydliga ocl samstammiga som avsandare i media,
pa webben, skyltar, lakturor ocl manga andra kanaler.
ì.3
Varumarket
ZCC/.C/.Cì
Reg|cn Skånes |dent|tet
Det utmarkande lor Region Skane ar att vi pa lorsok ar mer an ett landsting. Iram
till zoio pagar en lorsoksverksamlet som innebar att vi lar ansvar lor inte bara
varden utan ocksa lor utvecklingen i Skane. Det innebar att Region Skane sam-
ordnar insatserna lor att utveckla naringslivet, kommunikationerna ocl kulturen
i Skane samt samarbetet med andra regioner i ocl utanlor Sverige.
Region Skane ar.
· en politiskt styrd verksamlet dar medborgarna lar mojliglet att demokratiskt
paverka utvecklingen genom allmanna val till Regionlullmaktige
· den storsta arbetsgivaren i Sydsverige ocl darmed en stor arbetsplats som er-
bjuder manga arbetstilllallen i Skane ocl ger medarbetarna manga mojligle-
ter till utveckling
· det demokratiska styret, storleken ocl skatteinkomsterna gor oss till en stark
partner i arbetet med Skanes utveckling
· en lank till vart lands kontakter med kontinenten.
Värdegrund
Centralt lor arbetet med varumarket Region Skane ar de varderingar ocl kanne-
tecken som vi valt ocl som beskrivs i den strategiska plattlormen. Lnligt den ska
vi arbeta lor ett -ßattre liv i Skane- ocl vara en prolessionell kunskapsorganisa-
tion som kannetecknas av.
· Kundorientering
· Lngagemang
· Ansvar
· Kompetens
Det ar sa vi vill upplattas, ocl darlor sa vi maste bade verka, upptrada ocl proh-
lera oss. De policydokument, riktlinjer ocl rekommendationer som hnns i denna
varumarkesguide vilar alla pa Region Skanes vardegrund. Med den som bas ska
guidens innelall stodja var lormaga att kommunicera med varandra ocl omvarl-
den.
Image
Region Skane lar latit ħģġ-institutet vid Coteborgs universitet gora matningar
lor att utreda skaningarnas kannedom om verksamleten. Ln mycket kort sam-
manlattning av undersokningen sager att stora ocl centrala delar som varden ocl
trahken ar val kanda ocl lar logt lortroendekapital los belolkningen. Region
Skanes lelletsuppdrag ar mycket lite kant ocl lor den politiska ledningen lar
man lagt lortroende.
Frch|er|ng
Region Skane ska enligt visionen i utvecklingsprogrammet verka lor -Ltt livskral-
tigt Skane- ocl de langsiktiga utvecklingsmalen Tillvaxt, Attraktionskralt, ßar-
kralt ocl ßalans. Det styrande dokumentet lor sjukvarden ar -Skansk livskralt -
Vard ocl lalsa-. Som en ledstang lor vart arbete lar vi en strategisk plattlorm
med titeln -ßattre liv i Skane- ocl med verksamletsiden.
· Vi lramjar lalsa, utveckling ocl tillvaxt. Vi erbjuder vard, resande ocl upp-
levelser av log klass lor alla i Skane.
ì.4
Varumarket
ZCC/.C/.Cì
Malen ar.
· Nojda kunder
· Stolta ocl motiverade medarbetare
· Lčektiv verksamlet
I strategierna poangteras lorutom kunden ocl medarbetaren.
· Helletstankande
· Resultatlokusering
Frch|er|ngsstrateg|
Òm Region Skanes roll ocl stravan att i samverkan
med det omgivande samlallet bidra till Skanes ut-
veckling ska bli kand, uppskattad ocl leda till ett
engagemang los belolkningen, maste budskapen
lran verksamleten vara tydliga ocl samordnade -
bade lelleten ocl delarna kunna trada lram.
Strategin lor att gora bade lelleten ocl delarna
kanda kallar vi lor -Moder-dotter-strategin-. Kon-
cernen ar modern som representerar lelleten medan
de olika delarna ar dottrarna, som representerar bade
sig sjalva ocl sin del i lelleten.
Det hnns manga anledningar att vanda sig till
Region Skane - nar man soker vard, kollektiv trans-
port, samarbete eller upplevelser. Vilket belovet av
kontakt an ar, ska det alltid vara enkelt att identihera
Region Skane ocl dess delar, ocl att lorsta vart man
ska vanda sig.
Grahsk |dent|tet
Den grahska identiteten, eller grahsk prohl som det ocksa kallas, ar den lramsta
symbolen lor varumarket ocl det basta verktyget lor att gora lorlallandena tyd-
liga. Den ska vara latt att lorsta ocl lolja.
Irohlering av samtliga verksamleter ocl tjanster ska lolja Region Skanes regler
ocl riktlinjer lor kommunikation.
Ansvar
Att skapa ett varumarke ocl gora det kant bade i ocl utanlor organisationen ar
ytterst ett ledningsansvar. I lika log grad ar det upp till varje medarbetare att gora
sitt basta lor att verka ocl agera utilran varumarkets varden.
Denna guide ska underlatta lor oss att ta ansvaret. Anvand den nar den egna
lorvaltningens, enletens eller projektets lramtid diskuteras, planer upprattas,
aktiviteter verkstalls ocl utvarderingar gors, som stod i rekryteringsarbetet eller
nar nyanstallda introduceras. Det ger oss en gemensam bild av verksamleten ocl
en kunskap om lur vi kommunicerar den.
Verksamletens kommunikatorer star lor det prolessionella stodet.
Mcder-dctter-strateg|n
boncernen ar modern som
representerar He|Heten
medan de o||ka de|arna ar
dottrarna, som represen·
terar bàde s|¿ sja|va ocH
s|n de| | He|Heten.
ì.b
Varumarket
ZCC/.C/.Cì
Lagar scm styr kcmmun|kat|cn
Dffent||ghetspr|nc|pen
Alla landlingar som lar kommit in till eller upprattats av Region Skane ar all-
manna ocl očentliga med undantag lor inlormation som laller under sekretes-
slagen.
lttp.//lagen.nu/i,±.isz
lttp.//lagen.nu/i,°o.ioo
Medde|arfr|het cch efterfcrskn|ngsförbud, en||gt Tryckfr|hetsförcrdn|ngen
Även očentliga tjansteman lar, med vissa undantag, ratt att lamna ut inlorma-
tion lor očentliggorande. Ln myndiglet lar inte undersoka vem som lragar elter
očentliga uppgilter eller elterlorska vem som lar lamnat ut inlormation till
massmedia.
lttp.//lagen.nu/i,±,.ios
Förva|tn|ngs|agen
Har star bland annat att vi maste ge allmanleten god kunskap om lur Region
Skane styrs ocl vilka mojligleter som hnns att paverka lore det tas beslut. Vi ska
upplysa om rattigleter ocl skyldigleter, om vem som ansvarar lor vad ocl vart
man kan vanda sig i olika lragor.
lttp.//lagen.nu/i,°6.zz,
Lex Mar|a
Anmalningar enligt Lex Maria gors lor att ytterligare starka patientsakerleten
ocl darmed lorbattra varden. Det ar vardgivarens skyldiglet att anmala till Soci-
alstyrelsen om en patient i samband med lalso- ocl sjukvard lar drabbats av el-
ler utsatts lor risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
lttp.//www.sos.se/sosls/zoos¸z°/zoos¸z°.ltm
Lex Sarah
Den som ar anstalld inom service ocl omvardnad av aldre ocl lunktionslandi-
kappade ar skyldiga att anmala overgrepp, vanvard ocl liknande misslorlallan-
den till socialnamnden.
lttp.//www.sos.se/sosls/zooo¸s/zooo¸s.ltm
Z.ì
,PNNVOJLBUJPOTQPMJDZ
ZCC/.C/.Cì
Kcmmun|kat|cnspc||cy
för Reg|cn Skåne
Kommunikationspolicyn ar styrande lor samtliga policydokument, riktlinjer ocl
rekommendationer lor kommunikation i Region Skane. Nagra centrala sadana
ar mediepolicyn, riktlinjer lor kriskommunikation, riktlinjer lor tillganglig inlor-
mation, grahsk prohl samt sprak ocl bildlantering Varje kommunikationsinsats
ska kunna kopplas till detta overgripande dokument. Regionstyrelsen beslutade
om denna kommunikationspolicy den z, mars zoo¬.
V|s|cn, må| cch kännetecken
Region Skanes verksamlet styrs ytterst av politiska beslut. I utvecklingsprogram-
met med visionen -Ltt livskraltigt Skane-, som antagits av regionlullmaktige
(beslutad i,,¬, reviderad i,,,, zoo±), ska vi i samverkan med andra aktorer aktivt
arbeta lor att na Skanes langsiktiga mal - Tillvaxt, Attraktionskralt, ßarkralt ocl
ßalans. Det styrande dokumentet lor sjukvarden ar "Skansk livskralt - Vard ocl
lalsa" (antaget zoo,).
Som gemensam utgangspunkt i arbetet lor att uppna de mal som de lortro-
endevalda satter, lar tjanstemannen i Region Skane den strategiska plattlormen
-ßattre liv i Skane- (zoos). Lnligt den ska Region Skane vara en prolessionell
kunskapsorganisation som kannetecknas av.
· Kundorientering
· Lngagemang
· Ansvar
· Kompetens
Dessa kannetecken beskriver lur vi vill bli upplattade, ocl det ar darlor pa dessa
vi ska bygga var prohlering. Kommunikation ar ett av de verktyg som ljalper oss
att bli en del av dessa prioriterade kannetecken.
Kcmmun|kat|cnens må|
· Att vara ett medel lor Region Skanes medarbetare ocl partners att uppna
verksamletens mal
· Att ge medborgarna insyn i verksamleten ocl mojliglet att engagera sig i
den demokratiska dialogen om Skanes lramtid
· Att ge medborgarna kannedom om ocl tillgang till den service Region Skane
erbjuder
· Att prohlera Region Skane som en samarbetspartner i samlallsutvecklingen
A|| kcmmun|kat|cn ska vara:
· Uppcn. Òčentligletsprincipen styr vart agerande, vilket betyder att den som
vill la inlormation ska la den, om det inte hnns lagliga begransningar.
· Ldttt//rdnr/tr. Inlormationen lran Region Skane ska vara latt att litta ocl la
tillgang till.
Z.Z
,PNNVOJLBUJPOTQPMJDZ
ZCC/.C/.Cì
· Snuhh. Sa snart som mojligt ska inlormation spridas via kanaler som ger mot-
tagarna mojliglet att ta del av den.
· .kttz. Region Skane ska ta initiativ till inlormation, dialog ocl debatt om
lragor som ar angelagna. ßeredskapen att snabbt besvara lragor lran media
ocl allmanlet ska vara god.
· Trczdrdtr. Inlormationen ska vara korrekt ocl saklig med en tydlig avsandare
via trovardiga kanaler ocl enligt den grahska prohlen
· ßcrrtp/tr. Kommunikationen ska till sprak ocl lorm vara tydlig ocl latt att
lorsta.
· /u/rruppsunpussud. Kommunikationen ska vara anpassad till mottagarnas lor-
utsattningar nar det galler utlormning, sprakbruk ocl val av kanal.
Intern kcmmun|kat|cn ska:
· stimulera till delaktiglet ocl dialog mellan medarbetare ocl ledning pa alla
nivaer i sylte att skapa en ečektiv ocl utvecklande verksamlet med gott arbets-
klimat
· se till att varje medarbetare lar tillgang till den inlormation som ar nodvan-
dig lor att kunna utlora arbetsuppgilterna pa basta satt
· inlormera varje medarbetare om verksamletens mal ocl varderingar. Det ger
varje medarbetare en mojliglet att ta ansvar lor sin arbetsinsats som en del i
lelleten ocl att vara en god ambassador lor Region Skane
· skapa en vardegrund lor ocl lramja kommunikationen med omvarlden
Extern kcmmun|kat|cn ska:
· stodja ocl stimulera dialogen mellan medborgarna ocl Region Skane ocl pa
sa satt bidra till den demokratiska processen i samlallet
· inlormera medborgarna om deras rattigleter, skyldigleter ocl mojligleter att
ta del av den samlallsservice som Region Skane erbjuder
· stimulera till lordjupat samarbete ocl engagemang kring Skanes utveckling
· underlatta genomlorandet av ocl skapa lorstaelse lor lattade beslut genom
att inlormera om bakgrund, sylte ocl innelall
Strateg|sk cch |ntegrerad
Kommunikationen i Region Skane ska vara strategisk ocl integrerad. Strategisk
betyder att kommunikationen underlattar att uppsatta mal nas ocl att overgri-
pande strategier sakerstalls. Integrerad betyder att kommunikationen bygger pa
en lelletssyn. kommunikation med ßera malgrupper ska la samstammiga bud-
skap ocl ska samordnas nar det galler val av kanal ocl tid.
F|aner|ng, uppfö|jn|ng cch utvärder|ng
Kommunikationsinsatser ska planeras ocl integreras i det dagliga arbetet. Det
betyder att kommunikationsplaner ska tas lram lor Region Skanes verksamleter
ocl varje nytt projekt. Kommunikationsarbetet ska ocksa loljas upp ocl utvar-
deras.
Z.3
,PNNVOJLBUJPOTQPMJDZ
ZCC/.C/.Cì
Kcmmun|kat|cnens främsta må|grupper:
Internt:
· Medarbetare
· Iortroendevalda inom Region Skane
· Iackliga organisationer
Externt:
· Skanes invanare
· Kunder, som patienter, resenarer, evenemangsbesokare m ß
· Andra beslutslattare ocl myndigleter
· Naringsliv, samarbetspartners ocl andra intressenter
· Regioner i omvarlden
V|kt|ga kcmmun|kat|cnskana|er
Interna:
· Cleler
· Det personliga motet samt arbetsplatstračar ocl andra moten
· Den interna webben ocl andra elektroniska kanaler
· Iersonaltidningar
· Nyletsbrev
· Lonespecihkationer ocl liknande dokument
Externa:
· Webbplatser ocl andra elektroniska kanaler
· Media
· Trycksaker, tidningar ocl nyletsbrev
· Òpinionsbildare
· Iersonliga ocl andra moten, massor ocl seminarier
· Telelonvaxel, brevsvar, lakturor ocl liknande dokument
· Skyltning ocl annonsering
Ansvar
· Kommunikation ar i grunden ett ledningsansvar. Ledare pa alla nivaer i orga-
nisationen lar ansvar lor kommunikationen med medarbetarna ocl lor att
skapa ett kommunikativt arbetsklimat.
· Som medarbetare lar man ett eget ansvar att lalla sig sa inlormerad att man
ar till nytta lor verksamleten ocl sa att man kan vara en ambassador lor sin
arbetsplats.
· Varje uppgilt eller projekt ska la en kommunikationsansvarig. Det bor vara
den som ar narmast ansvarig ocl/eller mest kunnig pa ett omrade eller den
som denne delegerar uppgilten till.
Z.4
,PNNVOJLBUJPOTQPMJDZ
ZCC/.C/.Cì
Stöd
Som stod hnns Region Skanes kommunikatorer. Med ljalp av samordnade ocl
ečektiva kommunikationsinsatser ska de i samverkan med karnverksamleten
bidra till att upplylla verksamletens mal pa det lokala planet ocl ur ett lellets-
perspektiv. Aterkopplingen till verksamleten om lur Region Skane beskrivs i
omvarlden via media ocl andra kanaler, ar ocksa en viktig uppgilt lor kommuni-
katorerna. Matningar ocl analyser ska ge underlag till lramtida kommunika-
tionsval.
Kr|skcmmun|kat|cn
I landelse av kris eller katastrol ar det viktigt lur en verksamlet kommunicerar.
I Region Skane hnns en sarskild plan ocl organisation lor kriskommunikation.
Kommunikationspolicyn ar vagledande lor dess arbete, ocl som stod hnns sar-
skilda riktlinjer i denna varumarkesguide (se avsnitt ±).
3.ì
led|epo||cv
ZCC/.C/.Cì
Med|epc||cy
för Reg|cn Skåne
Denna policy ar ett komplement till kommunikationspolicyn. Den lar ßera ge-
mensamma namnare med den overordnade kommunikationspolicyn, men lan-
teras sarskilt eltersom media ar en av de viktigaste kanalerna lor extern kommu-
nikation i Region Skane. Regionstyrelsen beslutade om denna mediepolicy den
z, mars zoo¬.
ßakgrund
Region Skane lar ßera olika satt att kommunicera med omvarlden. De ßesta in-
vanare lar merparten av sin inlormation om regionen via redaktionella medier.
Inlormation i media ar en lorutsattning lor att Skanes invanare ska kunna tillva-
rata sina demokratiska rattigleter. Kvalitativ ocl lortlopande inlormation ger
mojliglet till insyn, delaktiglet, samverkan ocl paverkan i regionens verksamlet.
Må|
I vara kontakter med media ska vi strava elter att oka omvarldens kunskap om
ocl intresse lor Region Skanes verksamlet. Vi bor aktivt lorsoka att skapa lortro-
ende lor Region Skane. Lnskilda verksamleter inom regionen representerar sig
sjalva, men som en del av lelleten Region Skane.
Infcrmat|cnen ska vara:
· Uppcn. Den som vill la inlormation ska la den, om det inte hnns lagliga be-
gransningar.
· Ldttt//rdnr/tr. Media som soker inlormation ska kunna litta den sa enkelt som
mojligt.
· Snuhh. I samband med aktuella landelser ska inlormationen vara tillganglig
lor media sa snart som mojligt.
· .kttz. Varje mediekontakt ar en mojliglet att paverka attityden till Region
Skane. Vi ska vara beredda att driva den očentliga debatten i lor Region Skane
viktiga lragor.
· Trczdrdtr. Saklig inlormation med en tydlig avsandare, enligt den grahska
prohlen.
· ßcrrtp/tr. Spraket ska vara tydligt ocl latt att lorsta.
· /u/rruppsunpussud. Inlormationen ska anpassas till malgruppens lorutsatt-
ningar nar det galler utlormning, sprakbruk ocl val av kanal.
Förhå||n|ngssätt
· Vi ska underlatta lor medierna att pa ett sakligt ocl korrekt satt kunna bevaka
Region Skanes verksamleter.
· Med oppenlet ocl en tillmotesgaende attityd ska vi skapa trovardiglet lor
Region Skane.
· Med god kunskap om malgrupperna, vara verktyg ocl om lur media lunge-
rar kan vi kommunicera ečektivt.
3.Z
led|epo||cv
ZCC/.C/.Cì
· Inlormationen ska la koppling till de varden ocl kannetecken som hnns i
Region Skanes varumarke.
· Vi ska lantera kritik pa ett konstruktivt satt.
Stöd
I enliglet med Region Skanes kommunikationspolicy, denna mediepolicy ocl
den ratt till kritiska uttalanden som medarbetarna lar enligt lagstiltningen om
yttrandelrilet, ska Region Skanes lorlallningssatt gentemot media vara oppen.
Det star i princip var ocl en lritt att kontakta media om allt som inte ar sekretess-
belagt (meddelarlrileten).
Region Skanes kommunikatorer ska vara ett stod lor medarbetarna i deras re-
lationer med media. Att anlita kommunikatorerna kan sakra att inlormationen
gar ut i ratt tid, via ratt kanaler ocl till ratt malgrupper. Med syltet att inlormera
sakligt ocl korrekt bor den som ska bli intervjuad av en journalist ta kontakt
med pressansvarig lor att ga igenom luvudbudskap ocl lragestallningar. Ln kort
budskapsgenomgang lore en intervju ar ytterligare ett steg mot en tryggare inter-
vjusituation ocl ar nyttig aven lor den som ar erlaren vid att bli intervjuad.
Ltt verksamt satt att stodja verksamleten i dess mediekontakter ar medietra-
ning.
Ansvar
Nar inlormation ges ska det vara tydligt vem som kan kontaktas lor ytterligare
lragor. Denna person ska vara kunnig i amnet, vidtalad, lorberedd ocl tillgang-
lig. Crundregeln ar att den som ar narmast ansvarig - eller mest insatt i amnet -
ska svara pa lragor.
Må|grupper scm v| v||| nå v|a med|a:
· Skanes invanare
· Invanare i ovriga landet
· Naringsliv i Skane ocl omvarlden
· Övriga myndigleter ocl samarbetsorganisationer
· Irioriterade regioner i omvarlden.
· Medarbetare
Kana|er:
· Skanes dagstidningar
· Regional etermedia (radio ocl tv)
· Internet/webbmedia
· Riksmedia
· Iacktidningar ocl magasin
· Media internationellt
· Irilansjournalister
· Nya media
3.3
led|epo||cv
ZCC/.C/.Cì
Verktyg:
· Iersonliga kontakter, via besok, telelon ocl e-post
· Iressmeddelanden
· Iresskonlerenser ocl medieseminarier
· Iressrum pa internet
· Debattartiklar
· Nyletsbrev
· Iersonaltidningar
· Webbnyleter
· Lvent
· Insandarsvar
· Lxpertlistor
Kr|s|nfcrmat|cn
I landelse av kris eller katastrol ar det viktigt lur en verksamlet kommunicerar.
I Region Skane hnns en sarskild plan ocl organisation lor kriskommunikation.
Kommunikationspolicyn ar vagledande lor dess arbete, ocl som stod hnns sar-
skilda riktlinjer i denna varumarkesguide (se avsnitt ±).
4.ì
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Reg|cn Skånes
kr|skcmmun|kat|cn
Region Skane lar, saval i normallage som i situationer som staller extra krav pa
samlallslunktionerna, ett ansvar lor att inlormera ocl kommunicera med all-
manleten i Skane, medarbetare ocl samverkande organisationer om var verk-
samlet.
Denna kriskommunikationsplan ar styrande lor lur Region Skane kommuni-
cerar vid en kris eller katastrol. Ilanen vander sig sarskilt till dem som arbetar
med krislanteringen i Region Skane ocl ar tankt att lungera som stod i kommu-
nikationsarbetet.
Kriskommunikationsplanen ar kopplad till de planer som styr arbetet vid kris
eller katastroßagen inom Region Skane. Kriskommunikationsplanen kan anvan-
das saval vid kriser som kraver att Region Skanes kris- ocl katastroßedningsorgan
Regional Medicinsk KatastrolLedning, ĦġğĠ, trader i lunktion, som vid kriser
som inte kraver insatser av ĦġğĠ.
Region Skanes kommunikationsdirektor ansvarar lor Region Skanes kriskom-
munikationsplan. Kriskommunikationsplanen lorvaltas av Region Skanes Kom-
munikationsenlet. Den tidigare Krisinlormationsplanen laststalldes av Region-
styrelsen (zooo-os-o, §z) ocl reviderades zoos-o±-zi, § z, av Katastrol- ocl ßered-
skapsradet. Kriskommunikationsplanen revideras en gang per ar av Region Skanes
kommunikationsdirektor eller av denne utsedd person.
Syftet med en kr|skcmmun|kat|cnsp|an
Lčektiv kommunikation under en kris ar grundlaggande lor lur val man klarar
att lantera krisen. Cenom att kommunicera paverkar man landelseutvecklingen
ocl driver krislanteringsarbetet lramat. Kriskommunikation ar darlor att betrak-
ta som en integrerad ocl avgorande del i krislanteringsarbetet, en karnverksam-
let ocl inte en stodverksamlet.
Ln val lungerande kriskommunikationsplan ar ett stod i kommunikationsar-
betet i samband med en kris. Cenom att i lorvag la planerat lor lur arbetet ska
lungera ocl lur uppgilter ska lordelas sparas viktig tid ocl kralt som i kris- eller
katastroßagen belover lokuseras pa sjalva kommunikationsarbetet. Ln kriskom-
munikationsplan ljalper ocksa till att skapa medvetenlet om kriser, krislante-
ring ocl kriskommunikation.
Region Skanes kriskommunikationsplan ar basen i kriskommunikationsarbe-
tet. Ilanen ar avsedd att lungera som grund ocl utgangspunkt vid lormulerandet
av mer detaljerade ocl lor olika sorters kriser specihka landlingsplaner, strategi-
dokument ocl vagledningar.
4.Z
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
D||ka typer av kr|ss|tuat|cner
Kr|s
Ln kris ar en landelse som samtidigt drabbar manga manniskor. Ln kris lotar
grundlaggande lunktioner ocl varden som exempelvis var lalsa eller ellorsorj-
ningen. Ln kris kan ocksa vara en landelse eller ett skeende som riskerar att skada
lortroendet lor en organisation, myndiglet, kommun, landsting eller region.
Ior att lindra konsekvenserna av en kris maste kommuner, lansstyrelser, cen-
trala myndigleter, organisationer, naringsliv ocl ytterst regeringen agera tillsam-
mans.
Extracrd|när hände|se
Ln extraordinar landelse ar en landelse som avviker lran det normala ocl inne-
bar en allvarlig storning eller en overlangande risk lor en allvarlig storning i vik-
tiga lunktioner. Ln pandemi ar ett exempel pa en extraordinar landelse. Ln ex-
traordinar landelse kraver bradskande insatser. Lnligt lagen Kommuners ocl
landstings atgarder inlor ocl vid extraordinara landelser i lredstid ocl lojd be-
redskap lar kommuner ocl landsting/regioner skyldiglet att sarskilt lorbereda
sig inlor sadana landelser eller situationer.
I Sverige delas ansvaret lor samlallets raddningstjanst av staten ocl kommu-
nerna. Landstingen/regionerna ansvarar lor att upprattlalla en god beredskap
inlor eventuella medicinska ocl/eller andra katastrolsituationer.
Förtrcendekr|s
Ln grundlorutsattning lor lungerande krislantering ar att medborgarna lar lor-
troende lor den eller de organisationer som lanterar krisen. Handelser som aven-
tyrar eller lotar lortroendet lor en organisation ocl de varden organisationen
star lor, ar att betrakta ocl lantera som kriser i sig. Iortroendekriser kan antingen
komma plotsligt ocl utlosas av en landelse, eller langsamt vaxa till en storre kris.
Iortroendekriser lanteras av den organisation som drabbas eller riskerar att
drabbas av den. I Region Skane lanteras centrala lortroendekriser i lorsta land
av kommunikator i beredskap/kommunikator i ĦġğĠ (se nedan) tillsammans
med Region Skanes kommunikationsdirektor. Vid lortroendekriser vid enskilda
lorvaltningar lanteras krisen av lorvaltningens kommunikator ocl lorvaltnings-
clel i samrad med kommunikator i beredskap.
A||var||g hände|se
I Region Skanes kriskommunikationsplan lorekommer begreppet allvarlig lan-
delse lrekvent. I enliglet med Region Skanes Övergripande regional kris- ocl
katastrolplan anvands allvarlig landelse som ett samlingsbegrepp lor landelser
sasom stor olycka, kris, katastrol, extraordinar landelse eller lortroendekris.
4.3
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Kcmmun|kat|cns||njen
Kriskommunikationen maste lolja en tydlig ocl lor alla kand linje. I Region Skane
ser den ut sa lar. SÒS Alarm ĕĖ kontaktar lorst tjansteman i beredskap, Tiß, som
i sin tur kontaktar kommunikator i beredskap, Kiß. Kiß inlormerar Region Ska-
nes kommunikationsdirektor ocl etablerar kontakt med kommunikatorer i be-
rorda lorvaltningar inom Region Skane samt med samverkande myndigleters
kommunikationsansvariga. Vid belov kallas extra kommunikatorsresurser in
som bistar Kiß med press/extern inlormation, med webb samt med intern inlor-
mation.
SDS
T|ß
K|ß
bommun|kat|onsd|rektor
lress ocH med|a
webb
lntern|nlormat|on
bommun|kator
lorva|tn|n¿ar
3amverkans·
mvn|d¿Heter
Rc||er cch |edn|ngsn|våer
ğĕġĖęĦ-Skane, Region Skanes Ambulans-, katastrol- ocl beredskapslorvaltning,
lar overgripande ansvar lor katastrol-, beredskaps- ocl sakerletslragor. Ia Region-
styrelsens uppdrag leder ocl utlormar ğĕġĖęĦ-Skane Region Skanes katastrol-
beredskap.
Reg|cna| Med|c|nsk katastrchedn|ng (RMKL)
Region Skanes kris- ocl katastroßedningsorgan, Regional Medicinsk Katastrol-
ledning (ĦġğĠ) ar en regional ledningsniva med i luvudsak strategiska lednings-
uppgilter. Den bestar i sin minsta lorm av tre personer som hnns i beredskap
dygnet runt ocl som vid belov kan byggas ut till en stor stab. Nar en storre kris
intračar som kraver att ĦġğĠ byggs ut till en storre stab, kallas olika lunktioner in
enligt sarskild larmlista. Inkallad personal samlas pa beslutad stabsplats sa snart
som mojligt. Stabsplats valjs utilran landelsens karaktar ocl geograhska lage.
Iunktionen kan aktiveras inom nagra minuter ocl ar tidigt i lunktion nar det sker
storre olyckor eller palrestningar i samlallet. Crundbemanningen ar en regional
lakare i beredskap (ĦĠĖ), en tjansteman i beredskap, (Tiß) ocl en kommunikator
i beredskap (Kiß).
ĦĠĖ lar mandat att besluta om Region Skanes samtliga lalso- ocl sjukvards-
resurser vid sarskilda landelser. Nar eller om clelen lor ĦġğĠ (lorvaltningscle-
len lor ğĕġĖęĦ-Skane eller utsedd ersattare) trader i tjanst overgar detta mandat
till denne.
Tiß ar lorsta lanken i ĦġğĠ.s kedja. All larmning tas inledningsvis emot av
Tiß, ocl Tiß inlamtar sa mycket inlormation som mojligt kring arendet. Tiß gor
darelter en bedomning om arendet kraver medicinska beslut. Òm sa ar lallet
kontaktas ĦĠĖ omgaende. Òm arendet bedoms krava inlormations- eller kom-
munikationsinsatser kontaktas Kiß omgaende.
B||den |||ustrerar kommun|ka·
t|ons||njen | be¿|on 3kàne v|d
en a||var||¿ Hande|se/kr|s.
4.4
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
ĦġğĠ kontaktas/larmas via SÒS Alarm ĕĖ (iiz) som alltid lar aktuella larmlis-
tor pa ĦĠĖ, Tiß ocl Kiß. SÒS Alarm ĕĖ lar ocksa i sina larmplaner automatiska
larmkriterier nar Tiß ska inlormeras. Kiß kontaktas vid belov av Tiß.
ĦġğĠ lar till lramsta uppgilt att samordna ocl vid belov leda Region Skanes
sjukvardsresurser vid allvarliga landelser ocl svara palrestningar pa samlallet.
ĦġğĠ ska vara ett stod saval till den lokala ledningen i ett skadeomrade (till sjuk-
vardsledare/medicinskt ansvarig), som till de lokala katastroßedningarna vid Re-
gion Skanes sjuklus ocl inom primarvarden i Skane. ĦġğĠ samordnar de lokala
ledningarna ocl ger dem underlag lor lokala beslut som belover lattas. ĦġğĠ ar
ocksa en kanal till sjukvarden lor samverkande myndigleter ocl sjukvardsorga-
nisationer utanlor Skane. Vid storre kriser som beror Skanetrahkens verksamlet
sker samordning genom Kiß eller, om ĦġğĠ utokats till stab, kommunikatoren i
ĦġğĠ.
Kcmmun|katör | beredskap - kcmmun|katör | RMKL
I Region Skane lar kommunikationsdirektoren ansvar lor den regionovergripan-
de kriskommunikationen. Kommunikator i beredskap/kommunikator i ĦġğĠ
verkar pa kommunikationsdirektorens uppdrag.
Kommunikator i beredskap ar en av tre lunktioner kopplade till Region Ska-
nes kris- ocl katastroßedningsorgan, ĦġğĠ, som hnns i beredskap dygnet runt.
Vid belov kontaktas Kiß av Tiß. Kiß gor en bedomning av landelsens karaktar
ur ett kommunikationsperspektiv. Vid en kris ansvarar Kiß lor att uppdatera
Region Skanes kommunikationsdirektor om laget. Òm det belovs ytterligare
kommunikatorsresurser lor att ta land om intern inlormation, extern inlorma-
tion/press ocl inlormation pa webben/īĝħ, kallar Kiß in dessa.
Ytterligare kommunikatorer kallas i lorsta land in bland dem som bemannar
beredskapslinjen lor Kiß, i andra land lran andra lorvaltningar i Region Skane.
Sjuklusen, primarvarden ocl Skanetrahken ingar inte i beredskapslinjen, da det
vid krislagen ar stor sannoliklet att en eller ßera av dessa lorvaltningar kan kom-
ma att beroras av krisen. Inlormatorerna vid sjuklusen, primarvarden ocl Skane-
trahken belovs da bast i sina egna lorvaltningar.
Nar ĦġğĠ utokas till stab overgar Kiß till att vara kommunikator i ĦġğĠ.
Iunktionen ar densamma men tituleringen ar olika beroende pa om ĦġğĠ gatt i
stab eller inte. Kommunikatoren i ĦġğĠ lar som luvuduppgilt att samordna
Region Skanes kommunikationsinsatser vid en kris ocl lar tillsammans med
kommunikations-direktoren ansvaret lor Region Skanes centrala kriskommuni-
kation. Kommunikatoren i ĦġğĠ ar samordnare ocl kontaktperson lor kommu-
nikatorer i berorda lorvaltningar inom Region Skane ocl lor kommunikations-
ansvariga i andra samverkande samlallslunktioner. Kommunikatoren i ĦġğĠ ar
understalld clelen ĦġğĠ.
Vid alla krislagen som beror enskild lorvaltning inom Region Skane ska kon-
takt mellan Kiß/kommunikator i ĦġğĠ ocl lorvaltningens kommunikator eta-
bleras sa snabbt som mojligt. Det aligger bada parter, dvs bade Kiß/kommunika-
tor i ĦġğĠ ocl kommunikatoren vid en enskild lorvaltning att snarast ta kontakt
vid ett krislage.
Nar en allvarlig landelse intračar som beror Region Skanes verksamleter
ansvarar Kiß/kommunikator i ĦġğĠ lor den overgripande kommunikationen.
ßerord lorvaltning ansvarar lor lorvaltningens verksamlet, ocl kommunikatio-
nen kring denna. Detta ska dock alltid ske i dialog med Kiß/kommunikator i
ĦġğĠ.
4.b
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Vid lortroendekriser ska Kiß sa tidigt som mojligt kopplas in. Vid centrala
lortroendekriser lanteras krisen av Kiß/kommunikator i ĦġğĠ i samrad med
kommunikationsdirektoren. Vid lortroendekriser vid enskild lorvaltning lanteras
krisen av lorvaltningens kommunikator ocl lorvaltningsclel i samrad med Kiß.
Kcmmun|katörer v|d Reg|cn Skånes sjukhus, Fr|märvården Skåne
cch Skånetrahken
Sjuklusen i Region Skane, Irimarvarden Skane ocl Skanetrahken lar samtliga
en eller ßera kommunikatorer med ansvar lor lanteringen av lorvaltningens
overgripande inlormation/kommunikation, presslragor ocl webb. Sjuklusen,
primarvarden ocl Skanetrahken lar egna, lokala krisberedskaps- ocl kriskom-
munikationsplaner. Vid en allvarlig landelse eller kris samordnas kommunika-
tionen lran berord lorvaltning med den koncernovergripande kommunikatio-
nen lran Kiß/kommunikator i ĦġğĠ.
Kcmmun|katörer v|d Reg|cn Skånes övr|ga förva|tn|ngar
Vid Region Skanes lorvaltningar hnns kommunikatorer som ansvarar lor lante-
ringen av lorvaltningens inlormation/kommunikation, presslragor ocl webb sa-
val vid normallage som vid en kris. I Region Skane lanterar Kiß/kommunikator
i ĦġğĠ den regionovergripande kriskommunikationen. Iorvaltningarnas lokala
ocl Region Skanes centrala krisberedskaps- ocl kriskommunikationsplaner ar
samstammiga ocl korrelerar med varandra. Kiß/kommunikator i ĦġğĠ ansvarar
lor att samordning av lokala ocl regionala kommunikationsinsatser sker.
Reg|cnd|rektören
Vid en allvarlig landelse eller kris ansvarar clelen lor ĦġğĠ, eller den clelen lor
ĦġğĠ utser, lor att regiondirektoren inlormeras om laget ocl om de insatser som
gors. Regiondirektoren, eller den regiondirektoren utser, inlormerar vidare till
regionstyrelsens ordlorande eller vice ordlorande samt till ordloranden lor Regi-
on Skanes krisledningsnamnd om sadan ar etablerad.
Vid lortroendekriser ansvarar Region Skanes kommunikationsdirektor eller
Kiß/kommunikator i ĦġğĠ lor att regiondirektoren inlormeras om laget ocl om
de insatser som gors. Regiondirektoren, eller den regiondirektoren utser, inlor-
merar vidare till regionstyrelsens ordlorande eller vice ordlorande.
Reg|cn Skånes kr|s|edn|ngsnämnd
Lnligt lagen (zoo6.s±±) om kommuners ocl landstings atgarder inlor ocl vid
extraordinara landelser i lredstid ocl lojd beredskap ska det hnnas en namnd
lor att lullgora uppgilter under extraordinara landelser (krisledningsnamnd).
Regionlullmaktige lar i Reglemente lor Regionstyrelse ocl namnder beslutat att
Regionstyrelsen ska vara Region Skanes krisledningsnamnd samt att sarskilt reg-
lemente ska hnnas lor namnden. Krisledningsnamnden lar till uppgilt att utova
ledningslunktionen som enligt lag ankommer pa Region Skane vid extraordinara
landelser i lredstid.
4.b
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Samverkan me||an mynd|gheter
Ln allvarlig landelse eller kris innebar att olika myndigleter ocl organisationer
belover samverka lor att losa det intračade. Det galler ocksa lor kommunika-
tionslragorna. Ln god kriskommunikationslormaga innebar att mitt i en kris
kunna tanka brett ocl se vilka andra aktorer som ar eller kan bli inblandade i
krislanteringen, ocl etablera kontakt med dem.
SÒS Alarm ĕĖ, polisen, raddningstjansten, Lansstyrelsen i Skane Lan ocl
Skanes kommuner ar lor Region Skane viktiga samverkande parter vid kommu-
nikationsinsatser i samband med en kris eller allvarlig landelse. Ilertalet av de
myndigleter ocl organisationer Region Skane samverkar med vid en kris, lar en
egen organisation lor kriskommunikation. I slutet av detta avsnitt redogors kort-
lattat lor ansvarslordelningen mellan samverkande parter nar inlormation vid en
kris lormedlas.
I samband med en olycka sker samverkan i ett skadeomrade enligt inarbetade
rutiner mellan raddningstjanst, polis ocl sjukvard. Ior att belysa vikten av sam-
verkan vid stora raddningsinsatser ocl lor att klarlagga de olika organisationer-
nas roller lar Iolismyndigleten i Skane, Iorsvarsmakten, Kustbevakningen,
Lansstyrelsen i Skane lan ocl Region Skane/ğĕġĖęĦ-Skane tillsammans tagit
lram ett policydokument, Samverkan ocl ledning vid raddningsinsats. Doku-
mentet ska kunna lungera bade vid utbildning ocl vid raddningsinsatser.
Samverkan | Dresundsreg|cnen
Sjukvårdsberedskap Dresund
Region Skane lar tecknat avtal med den danska sjukvarden i Region Hovedsta-
den om samarbete vid stora olyckor ocl katastroler. Det avser till exempel ljalp
med ambulanser, sjukvardsgrupper samt med belandling ocl vard pa sjuklus.
Hjalpen ar omsesidig men bygger pa lorutsattningen att resurser kan avvaras eller
tas i ansprak utan att den egna beredskapsnivan blir lor lag. Ln sarskild bered-
skapsplan hnns lor Sjukvardsberedskap Öresund. Vid en kris eller allvarlig lan-
delse kopplas ĦĠĖ, Tiß ocl Kiß in enligt ovan beskrivningar i avsnittet Roller ocl
ledningsnivaer.
Dresundsbrcn
Sedan juli zooo ingar sjukvarden Region Skane i insatsberedskap lor olyckor pa
Öresundsbron tillsammans med raddningstjansten, polisen med ßera pa Skanes
sida samt deras motsvarigleter i Kopenlansomradet. Ln sarskild beredskapsplan
hnns lor Öresundsbron. Vid en kris eller allvarlig landelse kopplas ĦĠĖ, Tiß ocl
Kiß in enligt ovan beskrivningar i avsnittet Roller ocl ledningsnivaer.
4./
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Att kcmmun|cera | kr|s
Inlormation om en kris ska snabbt na allmanleten, medarbetare inom Region
Skane ocl de samverkande organisationer som berors. Vid en kris kan det belo-
va kallas in extra kommunikatorsresurser pa saval central som pa lokal niva. Ior
att en kris ska kunna lanteras pa ett bra satt, ar det viktigt att medarbetare i Regi-
on Skane inlormeras om krisen pa ett sa tidigt stadium som mojligt.
Kommunikationen vid en kris eller katastrol ska, i enliglet med Region Ska-
nes kommunikationspolicy, vara.
· Öppen
· Lattillganglig
· Snabb
· Aktiv
· Trovardig
· ßegriplig
· Malgruppsanpassad
Syltet med kommunikationen ar att tilllandalalla saklig ocl uppdaterad inlor-
mation om krisen ocl verka lor att ge basta mojliga lorstaelse lor situationen ocl
dess konsekvenser, sa att de som lanterar krisen ocl den som berors lar basta
mojliga lorutsattningar att latta beslut inom de omraden man lar ansvar lor eller
berors av.
Inlormation om en kris kan komma lran regiondirektoren, koncernledning-
en, ĦġğĠ, Region Skanes lorvaltningar eller en skadeplats, ocl kommuniceras
genom Kiß/kommunikatoren i ĦġğĠ. I samtliga lall stammer Kiß/kommunika-
toren i ĦġğĠ av inlormation ocl budskap med berord lorvaltnings kommunika-
tor ocl clel ĦġğĠ. Kommunikatoren i en lorvaltning stammer av inlormation
ocl budskap med sin lorvaltningsclel.
Må|grupper
Interna
· Regionledningen
· Regionstyrelsen
· Regiondirektoren ocl koncernledningen
· Iorvaltningscleler
· Region Skanes kommunikatorer
· Iortroendevalda inom Region Skane
· Sjukvardsradgivningen ii¬¬
· Medarbetare
· Iackliga organisationer
Externa
· Media
· Skanes invanare
· Kunder. patienter, resenarer, evenemangsbesokare med ßera
· Anloriga
· Naringsliv ocl andra intressenter
· Regioner i omvarlden
4.ß
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Samverkanspartners
· Iolisen
· Raddningstjansten
· Lansstyrelsen
· Kommunerna
· Andra berorda myndigleter ocl organisationer
Kana|er
Interna
· Kiß/kommunikator ĦġğĠ samt i lorekommande lall sarskilt inkallad kom-
munikator med ansvar lor intern inlormation
· Region Skanes kommunikatorer
· Region Skanes lorvaltningscleler
· Region Skanes sakerletsansvariga
· Region Skanes interna webbplatser
· Andra elektroniska kanaler som sms-kedjor, e-postlistor
· Telelonkonlerenser
· Telelonvaxlar vid berorda lorvaltningar
· Sjukvardsradgivningen ii¬¬
· Moten
Externa
· Media
· Kiß/kommunikator ĦġğĠ samt i lorekommande lall sarskilt inkallade
kommunikatorer med ansvar lor extern inlormation/press samt lor webb.
· Region Skane kommunikatorer
· Iressmeddelanden, presskonlerenser ocl andra mediekontakter
· Region Skanes centrala ocl lokala webbplatser
· Telelonvaxlar vid berorda lorvaltningar
· Sjukvardsradgivningen ii¬¬
· KrisSam
· Viktigt meddelande till allmanleten
· Inlormationsmeddelande till allmanleten genom lokal radiokanal inom
Sveriges Radio
· Moten
4.9
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Verktyg
VMA - V|kt|gt medde|ande t||| a||mänheten cch |nfcrmat|cnsmedde|ande
t||| a||mänheten
Nar en lara lotar eller nar situationer uppstar som kan orsaka allvarliga stor-
ningar i viktiga samlallslunktioner, kan allmanleten varnas genom varningssig-
nalen -Viktigt meddelande till allmanleten-.
Det hnns tva typer av meddelanden. varnings- ocl inlormationsmeddelanden.
Ln typ av varningsmeddelande ar utomluslarmet -Viktigt meddelande-, som
hnns i vissa tatorter. Signalen anvands nar manniskor snabbt maste varnas, till
exempel vid utslapp av giltig gas.
Signalen ar ¬ sekunder lang ocl elterloljs av i± sekunders tystnad under minst
z minuter. Nar du lor signalen ska du ga inomlus, lyssna pa radio, stanga lons-
ter, dorrar ocl ventilation. Īġĕ loljs av signalen -Iaran over- som ar en ,o-±o
sekunders lang signal.
Varningsmeddelande begars los SÒS Alarm ĕĖ som lormedlar begaran till
Sveriges Radios sandningsledning, som i sin tur skickar begaran vidare till med-
verkande radio- ocl tv-kanaler. Varningsmeddelande sands omedelbart pa bega-
ran av belorig raddningsledare eller myndiglet i situationer da omedelbar risk
bedoms loreligga lor skada pa liv, egendom eller i miljon. Varningsmeddelandet
sands alltid i alla medverkande radio- ocl tv-kanaler. Īġĕ kan endast begaras av
personer med beloriglet enligt gallande Īġĕ-overenskommelser.
Inlormationsmeddelande begars pa samma satt som varningsmeddelande
ocl sands, dock utan krav pa omedelbarlet, pa begaran av belorig raddningsle-
dare eller myndiglet i situationer lor att lorebygga ocl begransa skador pa man-
niskor, egendom eller i miljon. Inlormationsmeddelandet kan begaras att bli sant
i alla medverkande radio- ocl tv-kanaler.
Annan myndigletsinlormation begars los antingen lokal radiokanal eller
rikskanal via Sveriges Radios sandningsledning.
Òm Region Skane snabbt belover na ut med ett inlormationsmeddelande
till allmanleten sker det via ĦġğĠ.
Ioljande personer/lunktioner lar beloriglet att begara utsandning av myn-
digletsmeddelande enligt gallande Īġĕ-overenskommelse lran i,,°-o6-oi (Över-
enskommelsen galler tills vidare. Listan reviderad zooz-oi-zz).
· Raddningsclel
· Iolisclel
· Raddningsledare
· Lansstyrelsen, enligt myndigletens beslut
· Kustbevakningen, enligt myndigletens beslut
· Lultlartsverket, enligt myndigletens beslut
· Rikspolisstyrelsen, enligt myndigletens beslut
· Raddningsverket, enligt myndigletens beslut
· Sjolartsverket, enligt myndigletens beslut
· lourlavande brandbelal i kommunal raddningstjanst
· lourlavande polismastare/polisbelal
· Anlaggningar som latt lasstyrelsens tillstand att sjalva utlosa signalen
4.ìC
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Webb
Webben ar en viktig kanal saval lore, under som elter en kris. Webben gor det
mojligt att erbjuda ßest malgrupper, interna som externa, snabb ocl samtidig in-
lormation. Webben okar ocksa mojligleterna till samordnad kriskommunika-
tion, saval lokalt inom en organisation, som regionalt ocl nationellt.
Krisberedskapsmyndigleten, ğĖġ, rekommenderar i sina riktlinjer lor očent-
liga webbplatser att myndigleten/organisationen presenterar sin krisinlormation
enligt loljande , steg. Steg i, normallage - beskriver laget lore krisen, steg z-, be-
skriver laget under krisen.
Stcr :
I normallage, nar det inte rader nagon kris, presenterar Region Skane sin roll ocl
sina ansvarsomraden i samband med kris. Inlormationen visas under en sarskild
rubrik i luvudnavigeringen pa www.skane.se. Rubriken visas som en -ßik- med
namnet Krisinlormation. Lxempel pa innelall under rubriken Krisinlormation.
· Region Skanes ansvarsomrade vid olika kriser. ßeskriver vilken roll Region
Skane lar, lur Region Skane ska agera vid en kris ocl vilket stod som hnns att
la.
· Kontaktuppgilter till Region Skanes krisberedskapssamordnare eller andra re-
levanta lunktioner.
· Lankar till andra relevanta kontakter. Krisberedskapsmyndigleten presente-
rar en lista over aktorer som det kan vara aktuellt att lanka till i olika krissitua-
tioner, se www.krisberedskapsmyndigleten.se/aktorer
· Ilats lor pressmeddelande
Stcr z
Vid mindre kris aktiveras en lorberedd struktur pa Krisinlormationssidorna.
Som lorstarkning presenteras lank ocl eventuellt en puč/nylet till Krisinlor-
mationssidorna pa startsidan pa www.skane.se. Vid belov kan startsidan rensas
lran bilder ocl andra inlormationselement som kan vara i vagen lor att krisinlor-
mationen ska na lram.
Stcr ,
Vid allvarlig kris eller katastrol aktiveras en sarskild startsida, kriswebben.
Ia denna samlas Region Skane krisinlormation ocl webbplatsen ersatter lelt
den ordinarie startsidan pa www.skane.se. Som lorstarkning visas aven ett annat
sidluvud (med nedtonade larger).
I ovrigt utlormas krissidorna sa att de upplevs som en del av den ordinarie
webbplatsen. Valet mellan en sarskild startsida ocl en separat webbplats avgors
av vilken landelsen ar ocl lur den utvecklas. Inlormationsbelovet los vara mal-
grupper samt lur stor belastning i antal besok sidan kan la vid en kris ar ocksa
avgorande lor om en separat webbplats ar att loredra.
Kiß, eller den Kiß utser, ar den som lar mandatet att aktivera den lorberedda
strukturen i steg z samt den sarskilda startsidan i steg ,.
Icrzu/tntnrurnus wchhp/utscr
Ia Region Skanes lorvaltningars webbplatser ska motsvarande krisinlormation
hnnas. Sokvagen till Krisinlormationen ska vara densamma oavsett vilken lor-
valtning besokaren valt. Det ska darlor hnnas en sarskild ßik i luvudnavigeringen
som leter Krisinlormation, alternativt en -knapp- val synlig pa lorvaltningens
4.ìì
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
startsida. Innelallet pa Krisinlormationssidorna ska vara detsamma som pa den
centrala webbplatsen www.skane.se, kompletterad med lorvaltningens lokala in-
lormation.
· īĝħ ar ett nationellt webbaserat inlormationssystem som underlattar inlor-
mationsdelning mellan anslutna aktorer i det svenska krislanteringssystemet
lore, under ocl elter en kris. Krisberedskapsmyndigleten, ett antal kommu-
ner, lansstyrelser, landsting/regioner ocl centrala myndigleter ar aktorer i
īĝħ. īĝħ ar ett viktigt verktyg i krislanteringsarbetet inom ĦġğĠ.
Huvudlunktionerna i systemet ar att dela dagboksinlormation mellan ak-
torer ocl att koppla inlormation lran andra aktorer till sin egen aktorsdagbok.
Systemet mojliggor ocksa delning av inlormation internt, inom en aktor.
Cenom att dela inlormation om aktuellt lage vid kriser kan aktorer sam-
ordna lanteringen av krisen ocl inlormationen till allmanleten pa ett battre
satt. Cenom att anvanda īĝħ lar aktorerna snabbt en samlad lagesupplattning
vid en kris, vilket i sin tur ger krisledningar bra beslutsunderlag som gor att
insatser ocl inlormation lattare ocl battre kan samordnas mellan berorda
aktorer.
· KrisSam Skane ar ett webbaserat krisinlormationssystem som anvands vid
sadana landelser dar allmanleten belover ocl onskar inlormation om ra-
dande lage. KrisSam landlar om samverkan i kris, ocl ett antal kommuner,
myndigleter ocl organisationer i lanet ar aktorer i KrisSam.
KrisSam ar uppbyggt med ljalp av en telelonilosning ocl internet. Telelo-
nilosningen lungerar som en gemensam vaxel med ett telelonnummer som
allmanleten ringer vid en allvarlig landelse eller kris som intračat i Skane.
Telelonisystemet aktiveras nar en ansvarig redaktor aktiverar KrisSam. Redak-
toren ansluter sedan ett antal kommunikatorer som kan svara pa lragor lran
allmanleten. Inom Region Skane sker aktiveringen genom ĦġğĠ.
Kommunikatorerna tilllor olika aktorer som ar anslutna till KrisSam Ska-
ne, ocl kan lysiskt vara placerade var som lelst dar de lar tillgang till telelon
ocl dator. Via datorn lar kommunikatorerna lortlopande inlormation lran
redaktorerna lor vidarebelordran till allmanleten. I Skane hnns tillgang till
saval redaktorer som kommunikatorer som utbildas ocl ovas regelbundet.
Fressmedde|ande
Även om situationen inte ar sa krisartad att det hnns anledning att ga ut via me-
dia med ett viktigt meddelande till allmanleten (Īġĕ), ar media en viktig kanal i
landelse av kris. Det kan ske med ljalp av pressmeddelanden eller direkta tele-
lonsamtal. I bada lallen kan loljande mall tjana som verktyg. Ia nasta sida hnns
en mall lor lur pressmeddelande kan se ut.
Efter en kr|s
Storre kommunikationsinsatser i samband med kris eller katastrol som beror Re-
gion Skane ska utvarderas. Utvarderingen av Region Skanes kommunikationsin-
satser vid en storre kris baseras pa loggbocker samt pa redogorelser lran personer
som tjanstgjort i ĦġğĠ ocl vid berord lorvaltning under den aktuella krisen. Ln
medieanalys over det som rapporterats om Region Skanes insatser under krisen
ska ocksa goras. Den Kiß/kommunikator i ĦġğĠ som varit i tjanst under krisen
ansvarar lor att en utvardering av kommunikationsinsatserna gors. Rapport ska
darelter skickas ut till riktade grupper inom Region Skane.
4.ìZ
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
1nformarör KNh¯
Namn Darum 200XXXXX
1iouunkr kl)
1SFTTNFEEFMBOEF
Fràn K=·ion 8kàn=. 8jukhus=r XXX
K=·ion 8kàn=. 8jukhus=r XXX m=oo=lar arr m=o anl=onin· av
xxxxxx
korr 5=skrivnin· av häno=ls=n) har följano= àr·äro=r
viora·irs:
harasrrofl=onin·s·ruuu=n uà sjukhus=r har uuurärrars och
öv=rra·ir ansvar=r för ar5=r=r uà sjukhus=r.
N=oia kan rin·a
1=l=fonnumm=r rill m=oi=konrakr=r xxx xx xx xx
xxx xx xx xx
Ln informarionsc=nrral har uuurärrars oir anhöri·a och
allmänh=r kan rin·a för m=r informarion.
1=l=fonnumm=r rill 1nformarionsc=nrral=n xxx xx xx xx
xxx xx xx xx
Avslura m=o arr inform=ra om när näsra informarion komm=r
arr ·=s och uà vilk=r särr via w=55=n. ur=ssm=oo=lano=´
ur=sskonf=r=ns osv)
Fà K=·ion 8kàn=s w=55ulars. www.skan=.s= komm=r
informarion om häno=ls=n arr konrinu=rli·r lä··as ur och
uuuoar=ras
Fr=sskonrakr uà skao=ulars=n räoonin·srjänsr=n)
Namn. rir=l. r=l=fon
Ma|| - pressmedde|ande
4.ì3
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Förkcrtn|ngar
.FCC Ilygraddningen
ITK-systcm Inlormations- ocl kommunikationsbaserat system lor
webben
K./ßIF-Skunc Region Skanes Ambulans-, katastrol- ocl beredskaps-
lorvaltning
Kß/ Krisberedskapsmyndigleten
Ktß Kommunikator i ßeredskap
KrtsSum Webbaserat inlormationssystem lor inlormationsgivning per
telelon till allmanleten
/FCC Sjoraddningen
FD Regiondirektoren
FLß Regional Lakare i ßeredskap
F/KL Regional Medicinsk KatastrolLedning
Ttß Tjansteman i ßeredskap
V/. Viktigt Meddelande till Allmanleten
WIS Webbaserat inlormationssystem lor inlormationsdelning
mellan samverkande myndigleter
ßegrepp
A||var||g hände|se
ßegreppet allvarlig landeIse lorekommer i Region Skanes kriskommunikations-
plan som ett samlingsbegrepp lor landelser sasom stor olycka, kris, katastrol,
extraordinar landelse eller lortroendekris.
Extracrd|nära hände|ser
Ln extraordinar landelse ar en landelse som avviker lran det normala ocl inne-
bar en allvarlig storning eller en overlangande risk lor en allvarlig storning i vik-
tiga lunktioner. Ln extraordinar landelse kraver bradskande insatser. Ln pande-
mi ar ett exempel pa en extraordinar landelse.
Förtrcendekr|ser
Handelser som aventyrar eller lotar lortroendet lor en organisation ocl de var-
den organisationen star lor, ar att betrakta ocl lantera som kriser i sig. Iortroen-
dekriser kan antingen komma plotsligt ocl utlosas av en landelse, eller langsamt
vaxa till en storre kris.
Kr|s
Ln kris ar en landelse som samtidigt drabbar manga manniskor. Ln kris lotar
grundlaggande lunktioner ocl varden som exempelvis var lalsa eller ellorsorj-
ningen.
ßeredskapsn|våer |ncm sjukvården | Reg|cn Skåne
Varje sjuklus laststaller sin beredskapsniva utilran lotbild ocl belastningsniva.
Iorandringar i sjuklusens beredskapsniva meddelas till Tiß som i sin tur medde-
lar Kiß.
4.ì4
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
:. Stuhs/drc
Innebar att katastroßedningen vid till exempel ett sjuklus upprattar en lednings-
grupp/stabslunktion som laller sig underrattad om ett uppkommet lage, vidtar
nodvandiga atgarder ocl loljer landelseutvecklingen.
z. Icrstdrkntnrs/drc
Innebar att katastroßedningen vid ett sjuklus vidtar atgarder lor punktlorstark-
ning av viktiga lunktioner inom sjukvarden.
,. Kutustrcßdrc
Innebar att alla de lunktioner inom sjukvarden/sjukluset som kravs lor att ta
land om ett stort antal skadade tas i ansprak ocl att personal ocl utrustning lor-
starks.
Ansvarsförde|n|ng me||an samverkande
parter v|d kr|skcmmun|kat|cn
Akutsjukhus
Har egen organisation lor kriskommunikation.
Redogor lor den egna organisationens/lorvaltningens insatser. Inlormerar/
kommunicerar i samrad med Kiß/kommunikator ĦġğĠ sa att budskap ocl kom-
munikationsinsatser koordineras.
Länsstyre|sen
Har egen organisation lor kriskommunikation.
Lansstyrelsen lar geograhskt omradesansvar. Det innebar att Lansstyrelsen
ska vara en sammanlallande lunktion mellan lokala aktorer, som kommuner,
landsting/regioner ocl naringsliv, ocl den nationella nivan. Lansstyrelsens upp-
gilt ar att stodja ocl ljalpa drabbade aktorer inom lanet ocl samordna statliga
resurser som kan stallas till till exempel en kommuns lorlogande samt vara en
lank mellan den lokala/regionala ocl den nationella nivan.
Fc||sen
Har egen organisation lor kriskommunikation.
Redogor lor polisinsatser, antal skadade, doda eller lorsvunna ocl deras iden-
titet. Redogor vidare lor trahkregleringar, avsparrningar, lot eller annan saker-
letslandelse samt brott.
Fr|märvården Skåne
Har egen organisation lor kriskommunikation.
Redogor lor den egna organisationens/lorvaltningens insatser. Inlormerar/
kommunicerar i samrad med Kiß/kommunikator ĦġğĠ sa att budskap ocl kom-
munikationsinsatser koordineras.
Reg|cn Skånes kcmmun|kat|cnsd|rektör
Kommunikationsdirektoren lar ansvar lor Region Skanes overgripande kriskom-
munikation ocl lor Region Skanes kriskommunikationsplan. Kommunikations-
enleten i Koncernstaben lorvaltar kriskommunikationsplanen pa kommunika-
tionsdirektorens uppdrag. Kiß/kommunikator ĦġğĠ verkar pa kommunikations-
direktorens uppdrag ocl inlormerar kommunikationsdirektoren vid en kris.
4.ìb
,SJTLPNNVOJLBUJPO
ZCC/.C/.Cì
Reg|cn Skånes övr|ga förva|tn|ngar
Redogor lor den egna organisationens/lorvaltningens insatser. Inlormerar/kom-
municerar i samrad med Kiß/kommunikator ĦġğĠ sa att budskap ocl kommu-
nikationsinsatser koordineras.
RMKL
Har egen organisation lor kriskommunikation. Ansvarar lor samordningen av
Region Skanes samlade kriskommunikation.
Redogor lor ocl lar overblick over Region Skanes totala insatser (vad, nar,
var, omlattning, konsekvens) Till exempel vid en medicinsk kris. antal skadade,
typ av skador, belandlingsmojligleter, ambulansinsats ocl insats av andra trans-
portresurser, situationen pa sjuklusen ocl i primarvarden etc.
Räddn|ngstjänsten
Har egen organisation lor kriskommunikation.
Redogor lor raddningsinsatsen, redogor lor om det hnns nodstallda ocl ska-
dade ocl plats dit raddade lorts.
Sjukvårdsrådg|vn|ngen II77
Sjukvardsradgivningen ar en viktig kommunikationskanal till allmanleten vid
en kris. Sjukvardsradgivningen ger medicinska rad, rad om egenvard samt inlor-
mation om vart man ska vanda sig om man belover vard. Sjukvardsradgivningen
inlormeras om aktuellt lage via ĦġğĠ.
Skånetrahken
Har egen organisation lor kriskommunikation.
Redogor lor den egna organisationens/lorvaltningens insatser. Redogor lor
aktuellt landelselorlopp ocl om aktuellt trahklage inom Skanetrahkens ansvars-
omrade. Inlormerar/kommunicerar i samrad med Kiß/kommunikator ĦġğĠ sa
att budskap ocl kommunikationsinsatser koordineras.
SDS A|arm Aß
SÒS Alarm ĕĖ ar larm- ocl/eller dirigeringscentral lor Region Skanes ambulan-
ser, prelospitala akutteam, tjansteman i beredskap, Tiß, samt katastrolmedicin-
ska lunktioner ocl resurser. SÒS Alarm ĕĖ vidarelormedlar larm lran ßygradd-
ningen (ĕĦėė) ocl sjoraddningen (ġĦėė) till ambulanssjukvarden, berorda sjuk-
lus samt ĦġğĠ (Tiß).
b.ì
3pràk
ZCC/.C/.Cì
Språket | Reg|cn Skåne
Spraket ar grunden lor allt arbete i Region Skane. Att kommunicera i tal ocl
skrilt pa ett satt som mottagaren lorstar ar en lorutsattning lor demokratin ocl
allt det vi som medarbetare gor. Det satt vi anvander spraket pa avgor lur motta-
garen upplattar var organisation ocl verksamlet.
Dessa riktlinjer, tillsammans med landboken ocl annat kompletterande ma-
terial, syltar till att lagga en gemensam grund lor ett tillgangligt ocl korrekt sprak-
bruk i Region Skane.
Riktlinjerna bygger pa de kannetecken som hnns i Region Skanes strategiska
plattlorm.
Kundcr|enter|ng
Vi anpassar det vi skriver till malgruppen. Även andra personer som ar intresse-
rade av amnet ska kunna lorsta texten. Vi skriver kort, karnlullt ocl enkelt. Tex-
ten lar en latt begriplig sammanlattning, en logisk struktur med det viktigaste
lorst ocl en tydlig indelning i avsnitt.
Engagemang
Vi skriver aktivt ocl intressevackande, garna med direkt tilltal. Ltt aktivt ocl en-
gagerande sprak gor innelallet tydligt ocl skapar narlet mellan avsandaren ocl
mottagaren.
Ansvar
Vi skriver sakligt ocl korrekt. Vi beskriver amnet tydligt, lorklarar ocl ger bak-
grund oavsett om innelallet ar positivt eller negativt. Varje text lar en tydlig av-
sandare.
Kcmpetens
Vara texter ar vallormulerade ocl genomtankta. Vi stavar ratt ocl anvander ett
korrekt sprak. Den sakkunskap som hnns i Region Skanes verksamleter lungerar
som stod ocl laktaunderlag. Vi anpassar sprak ocl disposition till den kanal vi
anvander.
b.ì
B||der
ZCC/.C/.Cì
ß||den av Reg|cn Skåne
ßilden ar ett kraltlullt verktyg. Den sager mer an tusen ord, pastas det. Den ger ett
omedelbart intryck som kan paverka lur lela budskapet upplattas. Den lar
manga uppgilter - att beratta en listoria eller visa lur nagon ser ut, att lormedla
en kansla eller gora skrivet material mer tillgangligt.
Det gar inte att saga vilken bild som ar bra eller dalig - upplattningen om det
ar individuell. Darlor innelaller detta avsnitt inga regler. Det pekar ut i vilken
riktning vi i Region Skane valt lor vart arbete med bilder ocl ger vagledning ocl
inspiration.
R|kt||njer
ßilder anvands i manga olika sammanlang i Region Skane. Òlika kanaler, mal-
grupper ocl andra lorutsattningar staller olika krav pa de bilder vi anvander. Den
som skapar, bestaller eller anvander bilder ska vara medveten om dessa varierade
krav.
Må| cch mede|
ßilden bidrar att Region Skane upplattas som trovardig ocl tydlig. Vi anvander
bilder som stodjer Region Skanes vision ßattre liv i Skane samt malen i Skanes
utveckling. tillvaxt, attraktionskralt, barkralt ocl balans. Cenomtankt ocl kom-
petent produktion ocl lantering av bilder starker varumarket Region Skane.
ß||den ska vara sann
ßilden i Region Skane ar tagen i sin ratta miljo, ocl manniskorna ar de som de
representerar pa bilden. Vi arrangerar bilder bara nar det ar nodvandigt.
Vi manipulerar inte bilden, vi tar inte bort eller lagger till innelall eller lor-
vanskar bilden jamlort med ursprunget. Òm vi i undantagslall lorandrar en bild
anger vi detta tydligt i direkt anslutning till bilden.
Vi kan med olika verktyg lorbattra bildens kvalitet ocl gora den tydligare.
Den som bearbetar bilden anvander stor lorsiktiglet ocl gott omdome.
ß||den ska vara tyd||g
ßildtext eller annan lorm av lorklarande inlormation anger vem ocl vad bilden
lorestaller. Det lramgar tydligt vem som tagit bilden. Iersoner pa bilden ar tilllra-
gade ocl lar godkant medverkan ocl publicering.
ß||den ska vara gencmtänkt
ßilden ar ett lar en central roll i all kommunikation. Lnsam eller tillsammans
med text, andra bilder eller andra element skapar bilden olika ečekter. Den som
arbetar med bilden ar medveten om dessa ečekter ocl lanterar materialet pa ett
genomtankt ocl konsekvent satt.
ß||den ska vara |evande
Manniskor lar en central roll i bilden. Den skildrar kontakt mellan manniskor -
garna ogonkontakt mellan personer pa bilden. Rorelse ocl spontanitet ar bra.
Vi stravar elter balans - personer ocl miljoer pa bilderna speglar lelleten ocl
manglalden i Skane.
là de lo|jande s|dorna hnns
b||der som kopp|as samman
med en rad vardeord. 0e
lun¿erar battre som va¿|ed·
n|n¿ ocH |nsp|rat|on an det ar
moj||¿t att beskr|va | text.
b.Z
B||der
ZCC/.C/.Cì
Dmtanke
G|ädje
Trygghet
l
o
t
o
:

l
e
e
r

L
r
|
c
s
s
o
n
b.3
B||der
ZCC/.C/.Cì
l
o
t
o
:

l
a
r
s

3
t
r
a
n
d
b
e
r
¿
l
o
t
o
:

b
a
s
p
e
r

0
u
d
z
|
k
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
b.4
B||der
ZCC/.C/.Cì
Dppen
Tyd||g
Trcvärd|g
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
b.b
B||der
ZCC/.C/.Cì
l
o
t
o
:

B
e
n
¿
t

l
|
e
m
a
r
k
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
l
o
t
o
:

l
a
r
s

3
t
r
a
n
d
b
e
r
¿
l
o
t
o
:

l
a
r
s

3
t
r
a
n
d
b
e
r
¿
b.b
B||der
ZCC/.C/.Cì
Engagemang
Kcmpetens
Frcfess|cne||
l
o
t
o
:

C
H
r
|
s
t
|
a
n

/
n
d
e
r
s
s
o
n
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
b./
B||der
ZCC/.C/.Cì
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
l
o
t
o
:

0
|
a

H
a
n
s
s
o
n
l
o
t
o
:

3
k
à
n
e
s

d
a
n
s
t
e
a
t
e
r
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
b.ß
B||der
ZCC/.C/.Cì
Nytänkande
Energ|
Framåtanda
l
o
t
o
:

B
e
n
¿
t

l
|
e
m
a
r
k
b.9
B||der
ZCC/.C/.Cì
l
o
t
o
:

3
v
e
n

l
e
r
s
s
o
n
l
o
t
o
:

C
H
r
|
s
t
|
a
n

/
n
d
e
r
s
s
o
n
l
o
t
o
:

b
a
s
p
e
r

0
u
d
z
|
k
l
o
t
o
:

b
a
s
p
e
r

0
u
d
z
|
k
l
o
t
o
:

b
a
s
p
e
r

0
u
d
z
|
k
l
o
t
o
:

L
w
a

l
e
v
a
u
/.ì
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Grahsk |dent|et
för Reg|cn Skåne
En gemensam kcncernsymbc|
Nar Region Skane bildades togs en symbol ocl ett namn lram lor organisationen.
Det blev ett piltrad som skulle symbolisera manga verksamletsgrenar, stark till-
vaxt ocl den typiska skanska siluetten som praglar det oppna landskapet. Med
largerna rott ocl gult knots banden till den skanska ßaggan.
Iiltradet blev darmed den sammanlallande symbol, som skapar en gemen-
sam identitet lor alla verksamleter inom Region Skane. De verksamleter som
lar piltradet kannetecknas av kundorientering, engagemang, ansvar ocl kompe-
tens, de ar očentligt hnansierade ocl kan paverkas genom politiska beslut. Till-
sammans med namnet Region Skane bildar piltradet Region Skanes logotyp.
Kommunikationsdirektoren lar ansvaret lor Region Skanes grahska identitet.
Lcgctyper
Region Skane lar tva varianter av logotyp.
· Kcnccrn/crctyp. piltrad med namnet Region Skane
· Icrzu/tntnrs/crctyp. piltrad med lorvaltningsnamn
Logotyperna lar inte lorandras eller manipuleras.
Logotyperna hnns som nedladdningsbara hler pa www.skane.se under ßiken
Um Fcrtcn Skunc ocl Kcmmuntkuttcnsmutcrtu/.
Iorvaltningarnas kommunikatorer kanner till vilken logotyp som ska anvan-
das ocl pa vilket satt. Vand dig till dem om du lar lragor.
Hcr|scnten - ett grahskt fcrme|ement
Iiltradet lar gett upplov till ett grahskt lormelement - en lorisont av piltrad.
Ltt gemensamt grahskt lormelement ska lorstarka kanslan av ocl tilllorigleten
med Region Skane.
Att anvanda det grahska lormelementet ar inget tvang, utan ett erbjudande
lor de publikationer som produceras i Region Skane. Horisonten kan anvandas
dar den lungerar i kombination med ovriga komponenter (bildval, illustrationer,
text ocl lorm) samt med malgruppen lor produktionen.
Horisonten ar det enda grahska lormelement som lar anvandas pa material
lran Region Skane. Inga andra lormelement lar anvandas.
Nya grahska symbc|er cch separat prch|er|ng
Irincipen lor utveckling av nya grahska symboler ocl verksamletsdelars egen
prohlering ar restriktiv. Det ska hnnas ett tydligt samband mellan verksamleterna
som starker lelletsperspektivet.
Ansokan om att skapa ett egenprohlerat varumarke eller nagon lorm av till-
laggssymboler landlaggs av kommunikationsdirektoren. ßeslut om dessa tas av
regiondirektoren.
Nar ett eventuellt beslut lattats om egenprohlering ar det den egna lorvalt-
ningen/bolagets ansvar att registrera ocl aga symbolen lor varumarket.
be¿|on 3kàne
lnlormat|onsenHeten
br|st|anstad
be¿|on 3kàne
lnlormat|onsenHeten
br|st|anstad
Tyd||g avsändare
là a||a trvcksaker ska
be¿|on 3kàne stà som
tvd||¿ avsandare pà bak·
s|dan. 3à |àn¿t det ar moj·
||¿t ska avsandaradressen
p|aceras | det nedre vans·
tra Hornet ocH |o¿otvpen
| den nedre Ho¿ra Hornet.
1ankt pà |asbarHeten
nar adressen p|aceras pà
en lar¿ad Hor|sont |se
s|dan /.ßì.
/.Z
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Varje enskild lorvaltning/bolag inom Region Skane ansvarar lor att ratt varu-
marken ar registrerade ocl skyddade.
Kommunikationsdirektoren lar luvudansvaret lor att Region Skanes varu-
markesarbete kontinuerligt kontrolleras ocl utvarderas. Arbetet sker i samverkan
med ovriga kommunikatorer.
Region Skanes juridiska enlet lar det yttersta ansvaret lor att bevaka ocl till-
varata Region Skanes ratt i mal ocl arenden som ror lragor om intrang i Region
Skanes varumarken ocl att vid belov bitrada operativt ansvariga i registrerings-
lragor.
Lika viktigt som det ar att varda lelletsperspektivet ocl tydligagora koncer-
nen Region Skane, ar det att verksamletsdelarna lar en mojliglet att prohlera sig
som en del av lelleten. Detta galler i synnerlet de delar som ska konkurrera pa
en marknad. Darlor hnns loljande mojligleter till prohlering lor lelagda bolag
ocl entreprenorer (sa kallad pay-oč).
Fay-cff för he|ägda bc|ag
In dc/ uz Fcrtcn Skunc
Fay-cff för entreprenörer
Pu uppdrur uz Fcrtcn Skunc
Teckenförk|ar|ng t||| den grahska manua|en

0en ¿rahska |dent|tetens samt||¿a ZZ lar¿er kan anvandas.

l||ustrat|onen v|sar en le|akt|¿ |avout|osn|n¿.

ìCC/
/n¿er Hur mvcket en |||ustrat|on Har lorstorats e||er lorm|nskats.

later|a|et ar t|||¿an¿||¿t lor ner|addn|n¿ pà |nternet.
3à Har kan proh|er|n¿en av ett
He|a¿t bo|a¿ se ut |observera
att bo|a¿snamnet ar pàH|ttatì.
3à Har kan proh|er|n¿en av en
entreprenor se ut |observera
att bo|a¿snamnet ar pàH|ttatì.
/.3
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
l|atsannons BroscHvr bo||·up
BroscHvr
BroscHvr
lo|der
BroscHvr
Des|gnexempe|
Den grahska identiteten ska vara ett ßexibelt verktyg nar du jobbar med design-
losningar ocl layout. Ia de loljande sidorna kan du lasa mer om den grahska
identitetens olika bestandsdelar - logotyper, larger, typograh, grahska lorm ele-
ment - ocl lur dessa ska anvandas ocl kombineras. Nedan visas exempel pa de-
signlosningar som tillampat den grahska identiteten pa manga olika satt.
HusHà||st|dn|n¿
/.4
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Fr|zcn
lo¿otvpens lr|zon ska a||t|d vara m|nst ||ka med Hojden
pà L nert||| ocH pà s|dorna. 0ppt||| ska den vara m|nst
Ha|va Hojden av L.
M|nsta stcr|ek
lo¿otvpen Har
en m|nsta stor|ek
som a|dr|¿ làr
underskr|das
|B = ìß mmì.
ìß ll
boncernsvmbo|
boncernnamn
Kcncern|cgctyp
Region Skane lar ett rott ocl gult piltrad som koncernsymbol. Den lilla cirkeln i
det roda laltet symboliserar solen. Nar koncernlogotypen anvands bildar cirkeln
dessutom ringen over bokstaven -a- i ordet Skane. Iiltradet bildar tillsammans
med namnet Region Skane en koncernlogotyp.
/.b
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Fu||färg
/nvands pà v|t e||er |jus bak·
¿rund. 0etta ar den van||¿aste
var|anten.
|3kànerod + 3kàne¿u|ì
Svart-grå
/nvands | a||a sammanHan¿
dar |o¿otvpen |nte kan
anvandas | lar¿.
|3vart + svart bb/ì
Röd
/nvands | enlar¿strvck pà
skàne¿u|. |3kànerodì
Negat|v
/nvands pà mork bak¿rund.
ì
Z
3 4
Lcgctypens p|acer|ng på s|dan
l|acera | lorsta Hand |o¿otvpen | nedre Ho¿ra
Hornet |ìì. 0m detta |nte lun¿erar p|acera |o¿o·
tvpen | det ovre Ho¿ra Hornet |Zì. Ltt tredje
a|ternat|v ar att p|acera |o¿otvpen | det nedre
vansta Hornet |3ì. 0m |avuten kraver det kan
man s|ut||¿en p|acera |o¿otvpen centrerad |
underkant |4ì.
Kcncern|cgctyp
ßeroende pa lramstallningsteknik ocl bakgrundens utseende kan koncernlogo-
typen upptrada i lem olika lormer.
/.b
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
boncernsvmbo| lorva|tn|n¿snamn
Fr|zcn
lo¿otvpens lr|zon ska a||t|d vara m|nst Ha|va versa|Hojden.
Förva|tn|ngs|cgctyper
I logotyper med lorvaltningsnamn lar koncernsymbolen separerats lran -Region
Skane- lor att istallet kopplas samman med respektive lorvaltningsnamn.
Y 3,bY
/./
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
ì
Förva|tn|ngs|cgctypens p|acer|ng på s|dan
l|acera | lorsta Hand |o¿otvpen | nedre vanstra
Hornet |ìì. 0m detta |nte lun¿erar p|acera |o¿o·
tvpen | det ovre vanstra Hornet |Zì.
Z
Förva|tn|ngs|cgctyper
ßeroende pa lramstallningsteknik ocl bakgrundens utseende kan lorvaltnings-
logotypen upptrada i lem olika lormer. Alla lem kan anvandas antingen med eller
utan devis.
Negat|v
/nvands pà mork bak¿rund.
Röd
/nvands | enlar¿strvck pà skàne¿u|. |3kànerodì
Svart-grå
/nvands | a||a sammanHan¿ dar |o¿otvpen |nte kan anvandas |
lar¿. |3vart + svart bb/ì
Fu||färg
/nvands pà v|t e||er |jus bak¿rund. 0etta ar den van||¿aste
var|anten. |3kànerod + 3kàne¿u|ì
/.ß
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Kcncernfärger
Koncernlargerna anvands i koncern- ocl lorvaltningslogotyperna samt ar de vik-
tigaste signallargerna lor all visuell kommunikation lran Region Skane.
Diagrammet pa detta uppslag visar ocksa vilken textlarg ocl logotypvariant
som ska anvandas pa respektive larg.
Skåneröd
3kàne¿u|
V|t
T|||gäng||ghet för perscner med nedsatt syn
Ior att oka tillgangligleten lor personer med nedsatt syn tank pa att.
· Vit text i sma grader inte lar sattas mot en orange, rod eller gul bakgrund.
· Hog kontrast mellan text ocl bakgrund ar avgorande lor lasbarleten.
· Vissa largkombinationer ar extremt svarlasta (till exempel bla/rod ocl
rod/gron).
/.9
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
L||a
V|nröd
0ran¿e
3and
ljus¿u|
Djupb|å
Turkcs
b|arb|à
3tà|b|à
ljusb|à
Gräsgrön
D||vgrön
l|me¿ron
ljus¿ron
l|sta¿e¿ron
Svart
Grå b0%
0rà 3C/
0rà ìb/
0rà ß/
Sekundära färger
Som komplement till koncernlargerna hnns det zo sekundara larger. Iargerna
kan kombineras lur som lelst. Harmonierande largskalor ar vertikalt grupperade
medan largskalor med log kontrast ar lorisontellt grupperade.
Diagrammet pa detta uppslag visar ocksa vilken textlarg ocl logotypvariant
som ska anvandas pa respektive larg.
/.ìC
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
ìßb C
ìßb 0
b0B
Z3/ · C · 3/
HL/
L0CCZb
ClYb
Bestruket
0bestruket
C · ìCC · 9Z · C
Z · ß4 · bb · C
Skåneröd
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
ìCß C
ìCß 0
b0B
Z4b · Zìì · C
HL/
lb03CC
ClYb
Bestruket
0bestruket
C · ìb · ìCC · C
C · b · ìCC · C
Skånegu|
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
bì3 C
bì3 0
b0B
ìb/ · Zì · ìCb
HL/
90ìbb/
ClYb
Bestruket
0bestruket
4/ · ìCC · C · C
4ì · ß/ · C · C
L||a
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
ZCì C
ZCC 0
b0B
ì94 · C · 4b
HL/
CZCC3/
ClYb
Bestruket
0bestruket
C · ìCC · /ì · Zb
ìì · 9Z · bZ · 3
V|nröd
Färgvärden för tryck cch skärm (ej hems|dcr)
I nedanstaende tabell visas de olika largkoderna lor Region Skanes koncernlarger
ocl sekundara larger. Iantone ocl ėġĭğ anvands lor prolessionell tryckproduk-
tion. ĦěĖ anvands i Word ocl Iowerpoint samt lor internet- ocl skarmpublice-
ring. Även lexadecimal (ĜęĬ) anvands lor internet. Ior lemsidor, se avsnitt °.
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
ìbß C
ìbß 0
b0B
Zbb · ìCì · C
HL/
llbbCC
ClYb
Bestruket
0bestruket
C · bZ · ìCC · C
C · b4 · ìCC · C
Drange
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
/bCì C
/bCì 0
b0B
Z4/ · ZZb · ìßì
HL/
l/LìBb
ClYb
Bestruket
0bestruket
9 · ìì · 3b · C
ß · ìì · 34 · C
Sand
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
/4CZ C
/4CZ 0
b0B
Zb3 · Z4Z · ìb/
HL/
l0lC/b
ClYb
Bestruket
0bestruket
C · 4 · 4b · C
C · 4 · 44 · C
Ljusgu|
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
34C C
34C 0
b0B
4 · ì44 · /Z
HL/
C49C4ß
ClYb
Bestruket
0bestruket
ìCC · C · 93 · C
9b · C · 9b · C
Gräsgrön
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
b/b C
b/b 0
b0B
ì49 · ìbb · 4C
HL/
9b9CZß
ClYb
Bestruket
0bestruket
bì · C · ìCC · Z4
b4 · ìC · 9ß · ì4
D||vgrön
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
bß4 C
bß4 0
b0B
ZZì · ZZC · b3
HL/
000C3b
ClYb
Bestruket
0bestruket
ZC · C · 9Z · C
ìß · C · ßZ · C
L|megrön
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
bb9 C
bb9 0
b0B
Zìb · Z3ì · ZC3
HL//
0ßL/CB
ClYb
Bestruket
0bestruket
ZZ · C · Zb · C
Z4 · C · Zb · C
Ljusgrön
/.ìì
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
3Cìb C
3C/ 0
b0B
C · ìZ4 · ìb9
HL/
CC/C/9
ClYb
Bestruket
0bestruket
ìCC · ZC · C · ZC
ìCC · ì3 · C · ì/
Djupb|å
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
3ì3b C
3ì3b 0
b0B
C · ìb3 · ìb/
HL/
CC9990
ClYb
Bestruket
0bestruket
ìCC · C · Zß · C
ìCC · C · Z9 · C
Turkcs
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
Z99 C
Z99 0
b0B
bì · ìb3 · ZìZ
HL/
33/304
ClYb
Bestruket
0bestruket
ßb · ß · C · C
9ì · ì3 · C · C
K|arb|å
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
bbì C
bbì 0
b0B
ìß9 · Zìb · Zì/
HL/
B00/09
ClYb
Bestruket
0bestruket
34 · b · ì4 · C
3/ · b · ìb · C
Stå|b|å
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
Z9Cb C
Z9Cb 0
b0B
ì9b · ZZ4 · Z4ì
HL/
C3LClì
ClYb
Bestruket
0bestruket
4ì · C · ì · C
4b · C · ì · C
Ljusb|å
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
bßC C
bßC 0
b0B
ZZ9 · Z3b · ìßì
HL/
LbLBBb
ClYb
Bestruket
0bestruket
ìb · C · 3ß · C
ì4 · C · 3b · C
F|stagegrön
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
B|ack C
B|ack 0
b0B
C · C · C
HL/
CCCCCC
ClYb
Bestruket
0bestruket
bC · C · C · ìCC
bC · C · C · ìCC
Svart
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
43C C
43C 0
b0B
ì49 · ìbß · ìb3
HL/
9b9L99
ClYb
Bestruket
0bestruket
4b · 3C · 3b · b
43 · Zß · Zß · ì9
Grå b0%
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
4Z9 C
4Z9 0
b0B
ìß/ · ì9Z · ìßß
HL/
BBCCBC
ClYb
Bestruket
0bestruket
3Z · ZC · Z4 · C
3b · ZZ · Zb · ìì
Grå 30%
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
4Z/ C
4Z/ 0
b0B
ZZß · Z3ì · ZZb
HL//
L4L/LZ
ClYb
Bestruket
0bestruket
ì3 · / · ìì · C
ìß · ìC · ìb · C
Grå Ib%
l/N10NL
Bestruket
0bestruket
B|ack C ß/
B|ack 0 ß/
b0B
Z39 · Z4C · Z4C
HL/
LllClC
ClYb
Bestruket
0bestruket
C · C · C · ß
C · C · C · ß
Grå ß%
/.ìZ
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Garamcnd ßD © BertHo|d
Caramond Ėĥ ar ett seriltypsnitt lran ßertlold som lramst ar avsett lor brodtext,
men det lungerar aven bra i bildtexter, ingresser, mellanrubriker ocl rubriker. Typ-
snittshlerna hnns att ladda ner lran lemsidan.
abcdelglijklmnopqrstuvwxyzaao
ƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƪƩƻ
AßCDLICHIlKLMNÒIQRSTUVWXYZAÄÖ
0İ23456789 oiz,±s6¬°, h ß lj Ď ď čj
uhcdc/rht/k/mncparstuzwxyzudc
.ßCDIIGHI}KL/AUPQFSTUVWXYZ..U
0ď23456789 o:z,q,ó¬8o t ß // ĉ Ċ Ĉ/
Ľ Ŏ Ő ō
abcdcfghi|kImnopqrstuvwxyzaä6
ƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƪƩƻ
ABCDEFGHI!KLMMOPQRSTUVWXYZÁÄO
0İ23456789 oiz,±s6;8o h ß f| Ď ď č|
abcdc/gbtjklmnopqtsluvuxyzådo
HBCDEFCHIIKLmAOPQRSTUVVXYZHHO
0ď2J45678º otz,q;6;8o µ µ /j ĉ Ċ Ĉj
be¿u|ar
lta||c
led|um
led|um lta||c
Typcgrah
Irecis som logotyper ocl larger sa ar typsnitt lika viktiga lor Region Skanes gra-
hska identitet. Darlor ar det viktigt att bade du ocl eventuella reklambyraer,
tryckerier med ßera anvander ratt typsnitt lran ratt leverantor.
/.ì3
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
News Gcth|c © l|notvpe
News Cotlic lran Linotype ar en sans-seril lramst avsedd lor rubriker, mellanrub-
riker ocl korta texter sasom ingresser, bildtexter ocl laktarutor. Typsnittshlerna
hnns att ladda ner lran lemsidan.
abcdel¿H|jk|mnopurstuvwxvzàao
/BC0Ll0HlJbllN0l0b310Vw/Y///0
CìZ34bb/ß9 h N
abcdeíçhijklmnopors!uvwxyzaao
AßL0LlUHlJrLMNUFURS]U\WXYZAAU
01234b6789 í í
abcdefgh|jk|mncpqrstuvwxyzåäö
AßCDEFGHIJKLMNDFDRSTUVWXYZÁÅD
0IZ34bb7ß9 h h
abcdefghìjklmnopqrstuvwxyzáãö
AßC0EFGHIJKLMNDFDRSTUVWXYZÁÀD
01Z34b6789 h h
led|um
led|um 0b||uue
Bo|d
Bo|d 0b||uue
/.ì4
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
T|mes New Rcman © lonotvpe
Times New Roman lran Monotype ar ett seriltypsnitt som ar standard pa de ßesta
datorer. Times New Roman ersatter Caramond ƉƘ nar detta typsnitt inte hnns
tillgangligt eller da digitala dokument ska distribueras till andra anvandare (t ex
Word- ocl Iowerpoint-hler).
abcdeIghiiklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAÄÖ
0123456789 f f
abcdefghiiklmnopqrstuvwxvzåàò
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUJWXYZAÄO
0123456789 h n
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö
ABCDEFGHI1KLMNOPQRSTUVWXYZAÄÖ
0123456789 ü ñ
abcdefghijklmnopqrstuvwxvzaäö
ABCDEFCHI1KLMAOPQRS1UJWXYZAAÖ
ô12345ô789 h h
boman
lta||c
Bo|d
Bo|d lta||c
/.ìb
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Ar|a| © lonotvpe
Arial lran Monotype ar en sans-seril som ar standard pa de ßesta datorer. Arial
ersatter News Cotlic nar detta typsnitt inte hnns tillgangligt eller da digitala
dokument ska distribueras till andra anvandare (t ex Word- ocl Iowerpoint-hler).
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHlJKLMNOPQRSTUVWXYZAAÖ
0123456789ff
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAÄÖ
0123456789ff
abcdefghijkImnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÂÄÖ
0123456789ññ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÄÖ
0123456789hh
be¿u|ar
lta||c
Bo|d
Bo|d lta||c
/.ìb
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Hcr|scnten
Horisonten ar Region Skanes grahska lormelement. Den skapar tillsammans med
larger, typograh, namn ocl logotyp Region Skanes grahska identitet. Horisonten
lar sitt ursprung i Region Skanes koncernsymbol som ar ett piltrad. Den ar kon-
struerad av en lang boljande linje ocl piltrad i tre olika storlekar lor att ge in-
trycket av perspektiv. Iiltraden bygger pa lormen i symbolen men varje enskilt
trad lar landritats lor battre detaljvariation. Horisonten ar typisk lor det skanska
landskapet.
Horisonten ska ses som ett ljalpmedel, ett komplement som ytterligare bin-
der samman verksamleten. Horisonten ljalper till att skapa ett gemensamt ut-
tryck lor Region Skane.
Horisonten hnns med i den grahska prohlen som ett erbjudande. Det ar inte
obligatoriskt att anvanda den, men inga andra lormelement lar anvandas tillsam-
mans med Region Skanes logotyp eller lorvaltningslogotyperna. Den som anvan-
der lorisonten maste lolja reglerna lor den.
Horisonten ar understalld samma largprinciper som resten av Region Skanes
visuella identitet.
Hcr|scnt (||nje)
l|njeHor|sonten làr
endast vara svart
e||er rod |en tunn
rod Hor|sont ska Ha
ClYb·b|andn|n¿en
C · ìCC · ìCC · C lor
att undv|ka rasterì.
Hcr|scnt (fy||d)
/.ì/
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Hcr|scntens p|acer|ng på s|dan
Horisonten ska symbolisera en oandlig grans mellan limmel ocl jord. Hojden
pa lorisonten kan varieras (A ocl ß). Valj ett utsnitt av lorisonten som passar
bast lor layoutlosningen (C) eller skalera lormelementet sa att lela lorisonten lar
plats pa sidan (D).
0m Hor|sonten hnns bàde pà lram· ocH baks|dan av en trvcksak ska Hor|sonten
upp|evas som en obruten enHet.
0e Nesta skr|vare ocH kop|atorer kan |nte
skr|va ut utla||ande. 0à ska Hor|sonten
|sta||et ramas |n ocH ¿es en t|||rack||¿
mar¿|ne| t||| s|dkanten.
/ B
C 0
/.ìß
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Så används ||njehcr|scnten
/.ì9
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Så används den fy||da hcr|scnten
/.ZC
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Så kcmb|neras hcr|scnten med b||der
/.Zì
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
V|s|tkcrt
ìC
ìC
ìC
b
b
ZC
ìß
V|s|tkcrt
koncern
9C × bb mm
ìCC/

V|s|tkcrt
lorva|tn|n¿
9C × bb mm
ìCC/

.NLw3 001Hl C ·ìC/ìC
.NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
.NLw3 001Hl C B0l0 ·/,b/ìC
.NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
ìZ
b
ìC
4 b
.NLw3 001Hl C ·ìC/ìC
.NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
.NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
.NLw3 001Hl C B0l0 ·/,b/ìC
/.ZZ
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
ßrevpapper - kcncern
ßrevpapper
koncern
/4
bC/

Zb
ZC
ZC
ZC
ìC
Zb ZC,b
/.Z3
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
ßrevpapper
lorvat|n|n¿
/4
bC/

Zb
ì9
ìC
ì4 ß
ßrevpapper - förva|tn|ngar
/.Z4
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Kcrrespcndenskcrt
koncern
ìCb × ì4ß mm
bC/

Kcrrespcndenskcrt
b
ì4
ìC
ìZ
Kcrrespcndenskcrt
lorva|tn|n¿
ìCb × ì4ß mm
bC/

ìß /
ì/,b ì/
ì4
ì4
ìC
;NLw3 001Hl C ·ìC/ìC
1NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
;NLw3 001Hl C B0l0 ·/,b/ìC
1NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
.NLw3 001Hl C ·/,b/ìC
.NLw3 001Hl C ·ìC/ìC
/.Zb
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Kuvert
3C
ìb ZC,b
Kuvert
Cb
bC/

3C
ìb ZC,b
Kuvert
C4
bC/

/.Zb
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Fcwerpc|nt-presentat|cner
· Det ar du som talare som ska sta i centrum - tntc Pcwcrpctnt-prcscntuttcncn!
· Det ar amnet ocl ditt lramlorande som ska vara spannande - tntc Pcwcrpctnt-
prcscntuttcncn!
· Iowerpoint ska komplettera ditt anlorande. Det ska vara ett stod at alorarna,
inte at dig som talare.
· Utlorma din Iowerpoint-presentation elter ditt anlorande - inte tvart om.
· Ln Iowerpoint-presentation ska vara enkelt ocl lunktionellt lormgiven, utan
onodiga element ocl bilder.
· Iowerpoint-presentationen ska innelalla betydligt mindre inlormation an
ditt muntliga lramlorande.
· Tank pa rytm, timing ocl dramaturgi.
Den grahska identitetens principer galler ocksa lor Iowerpoint-presentationer.
Clom inte bort lasbarletsaspekten.
/.Z/
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Fcrdcn
Huvudregeln nar det galler lordon ar att logotypen ska vara i en storlek som gor
att den syns pa langt lall. Ia vitt lordon anvands rod-gul logotyp. Ia lordon med
annan larg anvands vit (negativ) logotyp.
/.Zß
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Frch|prcdukter
Nar det galler att prohlera verksamleter blir evenemang ocl presenter allt vikti-
gare. Även lar ar det sjalvklart viktigt att lolja de grahska riktlinjerna.
/.Z9
0rahsk |dent|tet
ZCC/.C/.Cì
Sky|tar
I anslutning till byggnader kan bade koncern- ocl lorvaltningslogotypen lore-
komma.
0|om |nte bort det v|kt|¿a lorHà||andet
me||an textens stor|ek ocH avstàndet
den ar tankt att |asas pà.
3C pt
bC pt
ìZC pt
Z m 4 m ß m
boncern· ocH
lorva|tn|n¿s|o¿o·
tvperna kan etsas
e||er ¿raveras pà
o||ka Hàrda mater|a|.
ß.ì
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
R|kt||njer för Reg|cn Skånes
webbp|atser
Webben - saval externa som interna webbplatser - ar en av Region Skanes vikti-
gaste kommunikationskanaler. Webben ar ett betydelselullt komplement till den
ovriga kommunikationen ocl kontakten vi lar med medarbetare ocl medbor-
gare - patienter, kunder - ocl ovriga intressenter. Inlormationen pa webben ska
vara integrerad med ovrig intern ocl extern kommunikation sa att budskapen
samordnas med ovriga kanaler.
-Riktlinjer lor Region Skanes webbplatser-, som utgar lran -Kommunika-
tionspolicy lor Region Skane- samt ovriga regionovergripande policydokument,
ar lramtagna lor att sakerstalla kvaliteten pa webbplatsernas innelall, lunktion
ocl utlormning. Den beskriver ocksa Region Skanes vilja ocl inriktning vid till-
lampning av webben som kommunikationskanal.
Detta dokument riktar sig till alla som lar ansvar lor eller arbetar med webb-
platsinnelall eller webbrelaterade projekt inom Region Skane.
Dm r|kt||njerna
Syltet med riktlinjerna ar att lor Region Skanes webbaserade kanaler
i lorbattra mojligleterna att styra innelall, lunktion ocl utlormning,
z lorbattra mojligleterna att, lor dehnierade malgrupper, uppna en relevant,
enletlig ocl anvandarvanlig kommunikation.
Dessa riktlinjer galler lor innelallet pa Region Skanes webbplatser. De
· ar styrande
· ska ge ett sjalvklart stod i arbetet med Region Skanes webbaserade
kommunikation
· galler alla interna ocl externa webbsidor dar Region Skane ar avsandare,
oberoende av teknisk losning
· kompletteras med lokala riktlinjer per webbplats
· tydliggor varumarket Region Skane ocl den strategiska plattlormen
ßattre liv i Skane
· ses over arligen
· beslutas av regiondirektoren.
Ansvar
Kommunikationsdirektoren ansvarar lor riktlinjerna ocl respektive lorvaltnings-
clel eller motsvarande ansvarar lor att de loljs.
Ior varje webbplats som publiceras i Region Skanes namn eller lor nagon av
Region Skanes verksamleter ska det hnnas en ansvarig webbredaktor. Den perso-
nen ansvarar lor att dessa riktlinjer kompletteras med sylte, mal, malgrupp/er,
lorvaltningsorganisation ocl upploljning lor den egna webbplatsen.
Den enskilde webbpublicisten ansvarar lor det som publiceras (se bilaga Webb-
juridiska regler). Ior innelallets giltiglet ocl relevans ansvarar laktaagaren.
Som en yttersta atgard ager regiondirektoren ratten att stanga ner webbplatser
som inte upplyller riktlinjerna.
ß.Z
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
Kva||tetskrav
Iublicerat material ska vara relevant lor Region Skanes malgrupper ocl verksam-
let. Samtliga webbplatser med Region Skane som avsandare ska upplattas som
trovardiga. Inlormationen ska vara aktuell, anpassad till malgrupperna, tillgang-
lig, korrekt, sokbar ocl val strukturerad.
Ior att kvalitetskraven ska kunna upplyllas maste de medarbetare som publi-
cerar pa webben la nodvandiga kunskaper i webbpublicering, att skriva lor web-
ben, bildlantering, webbjuridik samt lur inlormationen ska goras tillganglig.
All webbpublicering ska lolja Region Skanes webbjuridiska regler ocl webb-
juridisk clecklista.
Alla Region Skanes webbplatser ska lolja ĪęĦĪĕ.s vagledning lor z±-tim-
marswebben ocl īĕĝ.s riktlinjer īėĕě i.o (Web Content Accessibility Cuide-
lines i.o).
ßegrepp cch dehn|t|cner
Faktaägare
Ierson som ar garant lor inlormationens giltiglet ocl relevans.
Innehå||
Till innelall raknas lorutom text ocl bild aven webbgranssnitt ocl inlormations-
struktur, sa som den visas i lorm av menyer ocl undermenyer.
T|||gäng||ghet
Webbplatsen ska lolja etablerade standarder ocl riktlinjer inom tillgangliglets-
omradet ocl ta lansyn till alla individers olika lormaga att ta till sig inlormation
ocl anvanda teknik.
Webb
System pa Internet eller pa ett intranat som medger att man enkelt kan lamta
sammanlankad inlormation i lorm av text, bild ocl ljud (Svenska datatermgrup-
pen).
Webbgränssn|tt
Crahsk utlormning ocl layout av en webbsida, webbplats eller system.
Webbp|ats
-Webbsida eller grupp sammanlankade webbsidor som innelaller inlormation
om en verksamlet eller ett amne ocl som lar samma utgivare- (Svenska data-
termgruppen).
Webbpub||c|st
Ln person som lar beloriglet att publicera inlormation pa nagon av Region
Skanes webbplatser.
Webbredaktör
Ln person som lar det overgripande ansvaret lor webbplatsen, avseende struktur,
innelall, kvalitet ocl utveckling.
ß.3
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
Re|aterade dckument, | förekcmmande fa|| med |änkar
Vid publicering pa Region Skanes webbplatser ska loljande Region Skanes sty-
rande dokument anvandas.
Grahsk prch| samt r|kt||njer för språk cch b||der
www.skane.se/varumarkesguide
Reg|cna| kr|s|nfcrmat|cnsp|an
www.skane.se/kamber
Sokvag. Katastrol ßeredskap ocl sakerlet, Katastrolmedicinsk sakerlet, Kata-
strolplaner
Webbjur|d|ska reg|er cch webbjur|d|sk check||sta
www.skane.se/webbredan
Hand|kappc||t|skt prcgram
www.skane.se
Sokvag. Òm Region Skane, Styrande dokument, Allmant regionovergripande
Dvr|ga re|aterade |änkar
Webbredan
Region Skanes ljalpwebbplats lor malgrupperna. webbredaktorer, servicedesk
ocl lokalt utvecklingsansvariga.
www.skane.se/webbredan
Väg|edn|ngen Z4-t|mmarswebben
Ces ut av ĪęĦĪĕ, Verket lor lorvaltningsutveckling.
www.verva.se
Sokvag. Ioreskrilter ocl vagledningar, Utveckla anvandbart
Wcr|d W|de Web Ccnscrt|um (W3C)
Arbetar lor att webben skall kunna anvandas av manniskor med lunktionslinder.
www.w,.org
W3C:s Web Access|b|||ty In|t|at|ve (WAI )
Cer ut īėĕě (Web Content Accesibility Cuidelines, pa svenska Riktlinjer lor ut-
lormning av innelall pa webben).
www.w,.org/wai
www.w,.org/tr/wcagzo
ß.4
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
Webbmanu|
Under skane.se hnns idag ett stort antal webbplatser med olika innelall. Webb-
manualen ska anvandas lor att lalla samman webbplatserna sa att det blir tydligt
att de ar en del av Region Skane. Ior att underlatta lor besokaren att litta ratt
bland alla webbplatser ocl de olika amnena de belandlar, lar olika temalarger
tagits lram. Varje amne (verksamletsomrade) med tilllorande lorvaltningar lar
en egen larg.
skane.se
0lhc|e|| starts|da med
t|||Horande lorva|tn|n¿ar.
0rundlar¿: # C94bìC
1ext: # CCCCCC
lankar: # ì3/ìCl
|3tarts|dans bak¿rund
ska vara ¿u|ì
Vård & Hä|sa
0mràdet Vàrd & Ha|sa med
t|||Horande lorva|tn|n¿ar
0rundlar¿: # 3Lb99l
1ext: # CCCCCC
lankar: # ì3/ìCl
ß.b
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
Skånes utveck||ng
0mràdet 3kànes utveck||n¿
med t|||Horande lorva|tn|n¿ar
0rundlar¿: # b/9ìbß
1ext: # CCCCCC
lankar: # ì3/ìCl
Fc||t|k & påverkan
0mràdet lo||t|k & pàverkan
med t|||Horande lorva|tn|n¿ar
0rundlar¿: # ßbb0/0
1ext: # CCCCCC
lankar: # ì3/ìCl
Intranät
0mràdet lntranat med
t|||Horande lorva|tn|n¿ar
0rundlar¿: # /C/CbC
1ext: # CCCCCC
lankar: # ì3/ìCl
ß.b
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
Typcgrah
Verdana ar Region Skanes typsnitt pa webben.
Lltersom synsvaga skall la mojliglet att oka typsnittsstorleken elter belov
staller det krav pa att webbplatsen anvander relativa storlekar. De relativa storle-
karna kan skilja sig, delvis baserat pa besokarens val av webblasare, men luvud-
sakligen baserat pa vilken textstorlek som anvandaren valt. Ia alla webbplatser
hnns aven mojliglet att anpassa sidans utseende ytterligare lor den som sa onskar.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
Verdana be¿u|ar
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
Verdana Bo|d
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
Verdana lta||c
Stcr|ekarna scm används på webbp|atsen är:
bubr|k 3tor |Hìì ìZC/ × C,/b em
bubr|k l|ten |Hìì ììC/ × C,/b em
laktarubr|k |HZì ììC/ × C,/b em
le||anrubr|k |HZì ìCC/ × C,/b em
0nderrubr|k ì |HZì ìZC/ × C,/b em
0nderrubr|k Z |H3ì ììC/ × C,/b em
0nderrubr|k 3 |H4ì ìCC/ × C,/b em
B||dtext 9C/ × C,/b em

För att under|ätta |aycutarbete av s|dcrna kan man använda sk|ss-stcr|ekar:
bubr|k 3tor |Hìì ì4 px
bubr|k l|ten |Hìì ì3 px
laktarubr|k |HZì ì3 px
le||anrubr|k |HZì ìZ px
0nderrubr|k ì |HZì ì4 px
0nderrubr|k Z |H3ì ì3 px
0nderrubr|k 3 |H4ì ìZ px
ln¿ress ìZ px
1ext ìZ px
B||dtext ìì px

3k|sstor|ekarna kommer att bvtas mot de lakt|ska stor|ekarna | samband med att sk|sserna ¿ors
om t||| webbs|dor. 3|utresu|tatet kan darlor sk||ja s|¿ nà¿ot me||an o||ka webb|asare.
ß./
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
S|dhuvud cch användn|ng av |cgctypen
Som lramgar av avsnittet om den grahska identiteten anvander Region Skane tva
varianter av sin logotyp.
· Kcnccrn/crctyp. piltrad med namnet Region Skane
· Icrzu/tntnrs/crctyp. piltrad med lorvaltningsnamn
Ia webben lorvaltas logotyperna sa lar.
là re¿|onn|và: koncern|o¿otvp
là lorva|tn|n¿sn|và: lorva|tn|n¿s|o¿otvp
lor lorva|tn|n¿ar som |nte skr|ver s|tt lorva|tn|n¿snamn t|||sammans med koncern|o¿otvpen.
ß.ß
webbp|atser
ZCC/.C/.Cì
Nav|ger|ngs|cg|k
Webbplatser under skane.se kan anvanda tva menyer lor navigering. den overgri-
pande ßikmenyn
Œ
ocl menyn i vansterspalten

. I vissa lall kan enbart menyn i
vansterspalten anvandas.
– F||kmeny
Ytan lor denna menv ar
Hor|sonte||t be¿ransad.
bubr|kerna kan darlor
|nte vara lor |àn¿a, e||er
lor màn¿a t||| anta|et.
3tarts|dan ut¿or n|và ì.
là n|và Z ||¿¿er ovr|¿a
N|kar.
— Vänstermeny
0enna menv Hanterar a||t
lràn n|và Z ocH nedàt.
Knappar cch symbc|er
Ia Region Skanes webbplats hnns ett antal knappar ocl symboler som anvands
lor att lortydliga ocl lorstarka ingangen till viss inlormation.
Z
I
9.ì
,PNNVOJLBUÄSFOTSPMM
ZCC/.C/.Cì
Uppdrag cch rc||er för Reg|cn
Skånes kcmmun|katörer
Iunktionsomradet kommunikation ska stodja verksamleten ocl bidra till att
den uppnar de mal som Region Skanes lortroendevalda staller pa lang ocl kort
sikt. Som all annan verksamlet maste kommunikationsarbetet darlor vara pro-
lessionellt organiserat ocl utlort.
Ledn|ng cch styrn|ng
Kommunikation ar ett linjeansvar. Darlor leds kommunikatorerna pa olika nivaer
i Region Skane av narmaste linjeclel. Som prolessionellt stod hnns narmaste
lunktionsansvarig clel ocl ytterst kommunikationsdirektoren.
Kommunikationsarbetet styrs av Region Skanes kommunikationspolicy samt
de ovriga policydokument, riktlinjer ocl rekommendationer som hnns samlade i
Region Skanes varumarkesguide. Dessa kan vara nedbrutna till styrande doku-
ment lor varje lorvaltning eller enlet.
Uppdrag
Nar uppdrag lormas ska det hnnas planer lor ekonomi, personal ocl kommuni-
kation. Analys ocl bedomning ska goras av vilket kommunikationsstod som be-
lovs under planerings- ocl utlorandelasen.
Frccesser
Kommunikatorernas uppdrag kan beskrivas med ljalp av tre luvudprocesser.
· Medborgarkommunikation (Ökad medborgardialog med patienter, resenarer
ocl ovriga kunder, det vill saga kommunikation med stora, breda malgrupper)
· Medarbetarkommunikation (Ökad dialog med medarbetare. Sarskilt stod till
cleler).
· Marknadskommunikation (-Satt Skane pa kartan-, det vill saga kommunika-
tion riktad till mindre, dehnierade malgrupper som naringsliv ocl politiska
beslutslattare.)
Rc||er
Tydliga beskrivningar av kommunikatorernas olika roller underlattar kompetens-
utveckling ocl lramtida rekrytering. De klargor dessutom vilka krav som kan
stallas ocl vilka lorvantningar verksamleten kan la pa kommunikatorsrollen.
Den övergr|pande t|te|n är kcmmun|katör
ßegreppet kommunikation betyder -gora nagot gemensamt-. Det ar ytterst syltet
med kommunikatorens uppdrag, att skapa en gemensam bild av organisationens
mal, ocl att ta ansvar lor att det uppstar kommunikation med mottagaren.
Val av specihka titlar bor utga lran tankegangarna los Sveriges inlormations-
lorening, som delar in kommunikatorernas roller i tre luvudgrupper.
9.Z
,PNNVOJLBUÄSFOTSPMM
ZCC/.C/.Cì
Fc// Ixcmpc/ pu tttc/
Iroducent Webbredaktor, redaktor, grahsk lormgivare
Specialist Iressekreterare, pressclel
Strateg Kommunikationsclel, kommunikator
Chef, |nte ansvar|g
Lltersom kommunikation ar ett linjeansvar, kan en kommunikator aldrig la en
titel innelallande ordet -ansvarig. Den kommunikator som lar personalansvar
ska la tillagget -clel ocl inte -ansvarig.
Krav på kcmpetens
Ior att kunna leva upp till kraven beskrivna i kommunikationspolicyn ocl stallda
av ledningen bor kommunikatorerna i Region Skane lar loljande baskompetens.
· kunna ta lram kommunikationsstrategier, -planer, -mal kopplade till den verk-
samlet som man ska stodja
· projektleda ocl utvardera kommunikationsinsatser
· radgivning i kommunikationslragor till den verksamlet man arbetar i
· la kannedom om de kanaler som hnns lor kommunikation
· ett pedagogiskt lorlallningssatt, det vill saga kunna lormulera ocl lora ut bud-
skap beroende av mottagarens lorutsattningar ocl belov
· kunna skriva egna texter lor olika malgrupper ocl kanaler samt redigera an-
dras texter
T|||äggskcmpetens
Vissa kommunikatorer kan la sa kallad tillaggskompetens till exempel i lorm av
lordjupade kunskaper om vissa kanaler (media, webb) eller grahsk lorm.
Dversyn
Kommunikationsdirektoren tar ansvar lor att kommunikatorernas roller ocl upp-
drag samt organisationen av lunktionsomradet loljs upp ocl revideras minst vart
tredje ar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful