Đ thi m u - Gi i tích 2 - Dành cho l p liên thông

11/2010

Đ S 1 Th i gian: 90 phút Câu 1: Tính tích phân kép ex+y dxdy
D

trong đó D = (x, y) : 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2 . Câu 2: Tính tích phân ba l p yzdxdydz
V

trong đó V là mi n gi i h n b i các m t x = 0, y = 0, z = 0 và x + z = 1. Câu 3: Dùng Đ nh lý Green, tính tích phân y 3 dx + x3 dy
C

trong đó 1. đư ng g p khúc C đi t A(−1, 0) đ n B(3, 0) r i đ n C(−1, 2) tr v A. 2. C là đư ng tròn x2 + y 2 = 2y. Câu 4: Xét s h i t c a chu i (2n + 1)! (n + 1)! n=1 Câu 5: Tìm mi n h i t c a chu i lũy th a sau: (x + 3)n √ n n n=1
+∞ +∞

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Khoa Xây d ng - ĐH Ki n trúc ĐN

1

Đ thi m u - Gi i tích 2 - Dành cho l p liên thông

11/2010

Đ S 2 Th i gian: 90 phút Câu 1: Tính tích phân kép x3 dxdy 1 − y2
D

trong đó D = (x, y) : 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 Câu 2: Tính tích phân ba l p xzdxdydz
V

trong đó V là mi n gi i h n b i các m t x = 0, y = 0, z = 0 và y + z = 2. Câu 3: Dùng Đ nh lý Green, tính tích phân ydx + xdy
C

trong đó 1. đư ng g p khúc C đi t A(0, 0) đ n B(2, 0) r i đ n C(2, 3) tr v A. 2. C là đư ng tròn x2 + y 2 = 4. Câu 4: Xét s h i t c a chu i 3n (n!)2 (2n)! n=1 Câu 5: Tìm mi n h i t c a chu i lũy th a sau: n x n ( ) . n+1 2 n=1
+∞ +∞

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Khoa Xây d ng - ĐH Ki n trúc ĐN

2

Đ thi m u - Gi i tích 2 - Dành cho l p liên thông

11/2010

Đ S 3 Th i gian: 90 phút Câu 1: Tính tích phân kép x sin(x + y)dxdy
D

trong đó D = (x, y) : 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ Câu 2: Tính tích phân ba l p

π . 2

(x + z)dxdydz
V

trong đó V là mi n gi i h n b i các m t x = 0, y = 0, z = 0 và x + 2y + 3z = 6. Câu 3: Dùng Đ nh lý Green, tính tích phân y3 x3 dx + dy 3 3
C

trong đó 1. đư ng g p khúc C đi t A(1, 0) đ n B(2, 0) r i đ n C(1, 2) tr v A. 2. C là đư ng tròn (x − 1)2 + y 2 = 1. Câu 4: Xét s h i t c a chu i
+∞

(
n=1

n 2n2 ) n+1

Câu 5: Tìm mi n h i t c a chu i lũy th a sau: (x − 2)n n4n n=1
+∞

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Khoa Xây d ng - ĐH Ki n trúc ĐN

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful