Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai

Tuaàn 12 (Töø 08/11………12/11/2010.) THÖÙ Moân Taäp ñoïc Toaùn Ñaïo ñöùc. Lòch söû Theå duïc Teân baøi daïy “Vua taøu thuûy” Baïch Thaùi Böôûi Nhaân moät soá vôùi moät toång. Hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï (t1) Chuøa thôøi Lyù GV chuyeân daïy Môû roäng voán töø: YÙ chí – Nghò löïc Nhaân moät soá vôùi moät hieäu Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc Khaâu vieàn……………baèng muõi khaâu ñoät thöa (T3) Veõ tröùng Luyeän taäp Keát baøi trong baøi vaên keå chuyeän Ñoàng baèng Baéc Boä GV chuyeân daïy Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc GV chuyeân daïy Nhaân vôùi soá coù 2 chöõ soá
Nöôùc caàn cho söï soáng

2 08/11

LTø vaø caâu Toaùn 3 Khoa hoïc 09/11 Keå chuyeän Kó thuaät Taäp ñoïc Toaùn Tlvaên Ñòa lyù Theå duïc Chính taû Mó thuaät Toaùn Khoa hoïc LT vaø caâu Aâm nhaïc Toaùn TL vaên. Sinh hoaït

4 10/11

5 11/11

6 12/11

Tính töø (tt) GV chuyeân daïy Luyeän taäp Keå chuyeän (Kieåm tra vieát) Toång keát tuaàn

GV: Tröông Vónh Bình

1

Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai Thöù hai ngaøy 08 thaùng 11 naêm 2010.

Toaùn

Tieát 56

Nhaân moät soá vôùi moät

toång
I.Muïc tieâu: Giuùp HS:
- Bieát caùch thöïc hieän nhaân moät soá vôùi moät toång, moät toång vôùi moät soá. - AÙp duïng nhaân moät soá vôùi moät toång, moät toång vôùi moät soá ñeå tính nhaåm, tính nhanh.

- Reøn tính caån thaän cho HS khi giaûi baøi taäp.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï keû saün noäi dung BT1. III.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc : 1.Baøi cuõ: - Goïi 2 HS leân baûng giaûi baøi taäp: a/ 5 m2 = …….cm2 20000 cm2 =……m2
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm 2. Baøi môùi: - GV giôùi thieäu baøi- ghi ñeà.

b/ 700 dm2 =……..m2 10 dm2 2cm2 =……..cm2

Hoaït ñoäng cuûa GV
HÑ1: Tính vaø so saùnh gía trò cuûa 2 bieåu thöùc: - Vieát leân baûng 2 bieåu thöùc: 4 x (3 + 5) vaø 4 x 3+4 x 5 - Y/c HS tính giaù trò 2 bieåu thöùc. + Gía trò 2 bieåu thöùc naøy nhö theá naøo? Ta coù: 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5. HÑ2: Quy taéc moät soá nhaân vôùi moät toång: - GV: Chæ vaøo bieåu thöùc: 4 x ( 3 + 5 ) vaø neâu: 4 laø 1 soá, (3+5) laø 1 toång. Vaäy bieåu thöùc 4 x ( 3 + 5 ) coù daïng tích cuûa 1 soá nhaân vôùi 1 toång. - Y/c HS: Ñoïc bieåu thöùc phía beân phaûi daáu (=) & neâu: Tích 4 x 3 chính laø tích cuûa soá thöù nhaát trong bieåu thöùc 4x(3+5) nhaân vôi 1 soá haïng cuûa toång (3 + 5). Tích thöù hai 4 x 5 cuõng laø tích cuûa soá thöù nhaát trong bieåu thöùc 4 x (3+5) nhaân vôùi soá haïng coøn laïi cuûa

Hoaït ñoäng cuûa HS
- 1HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm nhaùp. - Gía trò 2 bieåu thöùc naøy baèng nhau.

HÑBT

-Khi nhaân moät soá vôùi moät toång, ta coù theå nhaân soá

GV: Tröông Vónh Bình

2

Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai toång (3+5). Nhö vaäy, bieåu thöùc 4x3+4x5 chính laø toång cuûa caùc tích giöõa soá thöù nhaát trong bieåu thöùc 4 x (3 + 5) vôùi caùc soá haïng khaùc cuûa toång (3+5). - Khi thöïc hieän nhaân 1 soá vôùi 1 toång ta coù theå laøm theá naøo? - GV: + Goïi soá ñoù laø a, toång laø (b+c), haõy vieát bieåu thöùc a nhaân vôùi toång (b+c)? + Bieåu thöùc a x (b+c) coù daïng laø 1 soá nhaân vôùi 1 toång, khi thöïc h ieän tính gía trò bieåu thöùc naøy ta coøn coù caùch naøo ? Haõy vieát bieåu thöùc ñoù? - Neâu: a x (b+c) = a x b + a x c. - Y/c HS: Neâu laïi quy taéc naøy. HÑ3: Luyeän taäp Baøi 1: - GV: Y/c HS töï laøm baøi. GV chöõa baøi. Baøi 2: a/ 1 yù; b/ 1 yù. - Höôùng daãn: Haõy aùp duïng quy taéc 1 soá nhaân 1 toång, - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Baøi 3: GV höôùng daãn caùch tính vaø so saùnh - Yeâu caàu HS ghi nhôù quy taéc nhaân 1 toång vôùi 1 soá. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.

ñoù vôùi töøng soá haïng cuûa toång, roài coäng caùc keát quaû laïi vôùi nhau. - Vieát: a x (b+c) - Vieát: a x b + a x c - HS vieát & ñoïc laïi coâng thöùc - HS neâu. - HS: Neâu y/c. - 1HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm giaáy nhaùp. - HS: Neâu theo y/c. -2HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû - HS tính vaø so saùnh ( 3 + 5) x 4 = 8 x 4 = 32 3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20 = 32 -Giaù trò luoân baèng nhau.

HS yeáu leân baûng ñieàn

3. Cuûng coá- Daën doø: - Khi nhaân moät soá vôùi moät toång ta coù theå laøm
nhö theá naøo? - Chuaån bò baøi: Nhaân moät soá vôùi moät hieäu - Nhaän xeùt tieát hoïc.

Taäp ñoïc:

Tieát 23

“Vua

taøu thuyû” Baïch Thaùi

Böôûi

I. Muïc tieâu: - Bieát ñoïc baøi vaên vôùi gioïng keå chaäm raõi; böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên.

GV: Tröông Vónh Bình

3

lôùp laéng nghe.HS traû lôøi. lôøi * Ñoaïn 1 + 2 -Caû lôùp ñoïc thaàm. . daáu . Baøi cuõ: . Caùc hoaït ñoäng daïy.HS traû lôøi. . ñöôøng thuyû.Tranh minh hoaï noäi dung baøi hoïc trong SGK. Moãi em ñoïc thuoäc loøng 7 caâu tuïc ngöõ ñaõ hoïc ôû baøi taäp ñoïc tröôùc.Cho HS ñoïc. -1 HS ñoïc to. HS * Ñoaïn 4: Ñoïc vôùi gioïng saûng yeáu khoaùi. 2 HS ñoïc dieãn caûm caû c/ GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.Luyeän ñoïc töø ngöõ deã ñoïc -HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . -1. traû * HÑ 2: Tìm hieåu baøi.GV nhaän xeùt + cho ñieåm 2. giaûi. . doanh. . sai :quaåy gaùnh.4. . -HS luyeän ñoïc.Cho HS ñoïc thaønh tieáng. 2 HS giaûi nghóa töø. * Ñoaïn 3: Ñoïc nhanh hôn. -HS ñoïc theo caëp. dieãn thuyeát… b/ Cho HS ñoïc chuù giaûi + giaûi nghóa -1 HS ñoïc to phaàn chuù töø. laø ngöôøi raát coù chí? -HS ñoïc thaàm.Baøi môùi: . -HS duøng buùt chì ñaùnh . töø moät caäu beù moà coâi cha. .Giaùo vieân giaûi nghóa theâm: Ngöôøi ñöông thôøi. . II. . .HS traû lôøi.sgk) . baøi.hoïc: 1. GV: Tröông Vónh Bình 4 . + Tröôùc khi môû coâng ti vaän taûi .Kieåm tra 2 HS. * Ñoaïn 3 + 4 .HS yeáu ñoïc troâi chaûy toaøn baøi.Hieåu noäi dung caâu chuyeän: Ca ngôïi Baïch Thaùi Böôûi.HS coù yù chí vöôn leân trong cuoäc soáng.Cho HS ñoïc thaàm + traû lôøi caâu hoûi.Cho HS ñoïc ñoaïn.GV chia ñoaïn: 4 ñoaïn.GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT * HÑ 1: Luyeän ñoïc a/ Cho HS ñoïc.2. -1. ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1. haõng buoân. Ñoà duøng daïy hoïc . * Ñoaïn 1 + 2: ñoïc vôùi gioïng keå chaäm raõi. III. Baïch Thaùi Böôûi ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc gì? -HS ñoïc thaønh tieáng Ñ3 + + Nhöõng chi tieát naøo cho thaáy anh 4. nhôø giaøu nghò löïc vaø yù chí vöôn leân ñaõ trôû thaønh moät nhaø kinh doanh noåi tieáng.

HS traû lôøi.Veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi: Veõ tröùng. -Cho HS thi ñoïc. + Trong cuoäc caïnh tranh.Muïc tieâu: . nuoâi daïy mình.HS traû lôøi. daën doø: + Qua baøi taäp ñoïc. + Em hieåu theá naøo laø “moät baäc anh huøng” kinh teá? + Theo em. Baïch Thaùi Böôûi ñaõ thaéng nhö theá naøo? . . Cuûng coá. . HÑBT GV: Tröông Vónh Bình 5 .Cho HS ñoïc thaønh tieáng. 3.Kính yeâu oâng baø. Hoaït ñoäng cuûa HS . Hoaït ñoäng cuûa GV . cha meï baèng moät soá vieäc laøm cuï theå trong cuoäc soáng haèng ngaøy ôû gia ñình.HS traû lôøi. II.Baøi haùt “ Cho con. hoûi. töø moät caäu beù moà coâi cha.Caû lôùp haùt taäp theå.HS traû lôøi.Cho HS ñoïc thaàm + traû lôøi caâu .Bieát ñöôïc: Con chaùu phaûi hieáu thaûo vôùi oâng baø. .GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà.Baøi môùi: .Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. cha meï ñaõ sinh thaønh. .Cho HS thi ñoïc. nhôø ñaâu maø Baïch Thaùi Böôûi thaønh coâng? -4 HS noái tieáp ñoïc dieãn + Noäi dung chính cuûa baøi laø gì? caûm.Bieát theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø. + Baïch Thaùi Böôûi môû coâng ti vaän .” III. nhôø -Lôùp nhaän xeùt giaøu nghò löïc vaø yù chí vöôn leân ñaõ trôû thaønh moät nhaø kinh doanh noåi tieáng * HÑ 3: Ñoïc dieãn caûm. Ñaïo ñöùc: Tieát12 HS yeáu ñoïc dieãn caûm Hieáu thaûo vôùi oâng (T1) baø. .GV nhaän xeùt tieát hoïc.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai .Ñoà duøng daïy hoïc: . .Ñoà duøng hoaù trang ñeå bieåu dieãn phaàn thöôûng. cha meï. .Cho HS ñoïc. .Khôûi ñoäng: haùt taäp theå baøi “ cho con”. cha meï ñeå ñeàn ñaùp coâng lao oâng baø.GV nhaän xeùt + khen nhöõng HS ñoïc hay. em hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû Baïch Thaùi Böôûi? . taûi vaøo thôøi ñieåm naøo? . GV choïn ñoaïn 1 + 2. cha meï I. Noäi dung: Ca ngôïi Baïch Thaùi Böôûi.

nhoùm. 2. Tình huoáng a. d. GV: Tröông Vónh Bình 6 . . chuøa ñöôïc xaây döïng ôû nhieàu nôi.Lôùp trao ñoåi veà caùch phaåm. . Keát luaän: Höng yeâu kính baø.Thaûo luaän nhoùm.Phoûng vaán caùc HS vöøa ñoùng xong tieåu . taäp 2) .Veà nhaø hoïc baøi vaø tieát sau thöïc haønh.Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Nhaän xeùt tieát hoïc.Goïi HS ñoïc ghi nhôù SGK.Lôùp xem tieåu phaåm. Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm ( baøi . Keát luaän chung veà caùc böùc tranh. HS neâu ñöôïc: .Chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc .2 HS ñoïc SGK. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo. chaêm soùc baø.Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát . ngöôøi lôùn thì ta phaûi laøm gì? . .Baøi haùt noùi veà ñieàu gì? . em coù theå laøm gì ñeå cho cha meï vui loøng? Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän tieåu phaåm phaàn thöôûng.Caùc nhoùm trình baøy keát quaû. Keát luaän : tình huoáng b. . .Phaùt bieåu yù kieán caù che chôû cuûa cha meï ñoái vôùi mình? Laø nhaân.Em coù caûm nghó gì veà tình thöông yeâu.Lôùp nhaän xeùt.Neâu yeâu caàu cuûa baøi Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm (baøi taäp taäp. 1) . Lòch söû: Tieát 12 Chuøa thôøi lyù I/ Muïc tieâu: Sau khi hoïc.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . -Kieåm tra vieäc chuaån bò hoaù trang. . . Lieân heä giaùo duïc. cha meï. .Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Thaûo luaän nhoùm baøn. Cuûng coá – Daën doø: + Ñoái vôùi oâng baø. + Nhieàu vua nhaø Lyù theo ñaïo Phaät.Bieát ñöôïc nhöõng bieåu hieän veà söï phaùt trieån cuûa ñaïo Phaät thôøi Lyù. boå sung. c laø chöa quan taâm ñeán oâng baø cha meï. . öùng xöû trong tieåu phaåm. ñ theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø cha meï. . ngöôøi con trong gia ñình.Cho HS ñoùng vai tieåu phaåm. + Thôøi Lyù. . quaû thaûo luaän.

Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai + Nhieàu nhaø sö cuõng giöõ ñöôïc cöông vò quan troïng trong trieàu ñình.Ñaïi dieän HS 1 nhoùm neâu yù ñeå traû lôøi caâu hoûi: Nhöõng vieäc naøo kieán.GV yeâu caàu HS ñoïc SGK töø “ñaïo Phaät .GV toång keát noäi dung hoaït ñoäng 1: sôùm ñöôïc nhaân daân ta tieáp Ñaïo Phaät coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä. + yù 2 SGK/32.Baøi cuõ: .Vì giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät phuø hôïp vôùi loái soáng vaø caùch suy nghó cuûa nhaân daân ta neân . sau Quoác giaùo. traùnh ñieàu aùc . caùc HS khaùc theo doõi vaø boå sung yù kieán cho ñuû yù: HS yeáu traû lôøi GV: Tröông Vónh Bình 7 . raát thònh ñaït” .Goiï 2 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi: + Vì sao Lyù Thaùi Toå choïn vuøng ñaát Daïi La laøm kinh ñoâ? + Neâu noäi dung baøi hoïc . kieán.1 HS ñoïc tröôùc lôùp.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. ñaïo Phaät raát phaùt trieån vaø ñöôïc xem laø . cuøng . nhaän vaø tin theo. thaûo luaän ñeå tìm caâu traû lôøi.. HÑ 2: Söï phaùt trieån cuûa ñaïo HS chia thaønh caùc nhoùm. loaøi vaät” (sgk/32). yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø thaûo luaän .GV hoûi: Ñaïo Phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta bao giôø vaø coù giaùo lyù nhö theá naøo? . . .. • Baûng phuï.GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm phaùt Phaät raát phaùt trieån laø: bieåu yù kieán + yù 1 SGK/32. ñaïo Phaät vaø thoáng nhaát caùc söï vieäc raát phaùt trieån? cho thaáy döôùi thôøi Lyù ñaïo . HS caû lôùp ñoïc SGK. .GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV HÑ1: Ñaïo phaät khuyeân laøm ñieàu thieân. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1. HÑBT .GV keát luaän: Döôùi thôøi Lyù. ñaïo Phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta thöø thôøi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä.. phieáu hoïc taäp. (laø toân giaùo cuûa quoác ñoù moät vaøi HS phaùt bieåu yù gia).HS traû lôøi: “ñaïo Phaät du nhaäp vaøo nöôùc ta töø raát sôùm .Baøi môùi: .Vì sao nhaân daân ta tieáp thu ñaïo phaät? Hoaït ñoäng cuûa HS . 2. Vì giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät coù nhieàu ñieåm phuø hôïp vôùi caùch suy nghó.HS laøm vieäc caù nhaân. tö lieäu veà chuøa thôøi Lyù (GV vaø HS). caùc nhoùm khaùc boå sung cho ta thaáy döôùi thôøi Lyù. loái soáng cuûa daân ta neân sôùm ñöôïc nhaân daân tieáp nhaän vaø tin theo. gioûi) II/ Ñoà duøng daïy – hoïc: • Caùc hình minh hoïa trong SGK • Söu taàm caùc tranh aûnh. moãi phaät döôùi thôøi lyù nhoùm töø 4 ñeán 6 HS.GV chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû..Moâ taû ñöôïc moät ngoâi chuøa ( HS khaù.

.Boán. daën doø HS veà nhaø oân laïi baøi.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Luyeän töø vaø caâu Tieát 23 Môû roäng voán töø: YÙ I. 3.Baøi cuõ: . naêm tôø giaáy to ñaõ vieát noäi dung BT1. moät soá caâu tuïc ngöõ noùi veà yù chí. hoaëc trao ñoåi theo yeáu . . . Ñoà duøng daïy hoïc . Caùc hoaït ñoäng daïy. hieåu yù nghóa chung cuûa moät soá caâu tuïc ngöõ theo chuû ñieåm ñaõ hoïc. . Baøi môùi: . + Ñaët caâu coù söû duïng tính töø vaø gaïch chaân döôùi tính töø ñoù. Muïc tieâu: . nghò löïc. . nhoùm.Naém ñöôïc moät soá töø.. nhöõng ngoâi chuøa thôøi Lyù coøn laïi ñeán nay coù giaù trò gì ñoái vôùi vaên hoùa daân toäc ta? + Em bieát gì veà söï khaùc nhau giöõa chuøa vaø ñình? . Thöù ba ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2009.GV kieåm tra 2 HS + Theá naøo laø tính töø? Cho ví duï. nghò löïc cuûa con ngöôøi.(SGK/33) hoaït cuûa nhaân daân .hoïc 1.GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT * HÑ 1: BT1.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai “chuøa laø nôi tu haønh .Môû roäng vaø heä thoáng hoùa voán töø noùi veà yù chí. GV phaùt giaáy ñaõ -HS laøm baøi caù nhaân HS keû baûng cho moät vaøi nhoùm. laøng HÑ3: Chuøa trong ñôøi soáng sinh xaõ”.GV toång keát giôø hoïc. ñieàn ñuùng moät soá töø (noùi veà yù chí.Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. hieåu nghóa töø nghò löïc (BT2). traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi. nghò löïc) vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên (BT3).Cho HS trình baøy keát quaû.Cho HS laøm baøi..GV yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: Chuøa gaén vôùi sinh hoaït vaên hoùa cuûa nhaân daân ta nhö theá naøo? 3. trình -Ñaïi dieän caùc nhoùm baøy leân trình baøy baøi laøm chí. II.Chuaån bò baøi sau : Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù hai (1075 – 1077). -1 HS ñoïc to. Cuûng coá – daën doø: + Theo em.Böôùc ñaàu bieát xeáp caùc töø Haùn Vieät theo hai nhoùm nghóa (BT1). III. 2.Nghò löïc GV: Tröông Vónh Bình 8 . .

-Nhöõng HS laøm baøi vaøo giaáy daùn keát quaû leân baûng lôùp. . Moät soá HS laøm baøi vaøo giaáy GV phaùt.Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. -Lôùp nhaän xeùt. ñuùng: Caùc oâ troáng caàn ñieàn laø: -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng nghò löïc.GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi ñuùng SGV. -Lôùp nhaän xeùt. 9 .Chuaån bò baøi: Tính töø (tt) . -HS laøm baøi caù nhaân.Muïc tieâu: Giuùp HS: .GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi -Lôùp nhaän xeùt. moät hieäu vôùi moät soá. * HÑ 4:BT4. . . cuûa nhoùm. Cuûng coá – Daën doø: .Bieát caùch thöïc hieän nhaân moät soá vôùi moät hieäu. SGV.GV giaûi nghóa ñen caùc caâu tuïc ngöõ. . 3. -1 HS ñoïc to.Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3 + ñoïc ñoaïn vaên vieát veà Nguyeãn Ngoïc Kyù. .GV nhaän xeùt + choát laïi yù ñuùng -HS laàn löôït trình baøy.Cho HS trình baøy. .Veà nhaø hoïc thuoäc loøng caùc caâu tuïc ngöõ . * HÑ 3: BT3. .Cho HS laøm baøi.Nhaän xeùt.Cho HS laøm baøi: GV phaùt giaáy + buùt daï cho moät soá HS choïn nhöõng chöõ caàn thieát ñeå ñieàn vaøo choã troáng. -HS laéng nghe.Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT4 + ñoïc 3 caâu tuïc ngöõ.Cho HS trình baøy. lôùp laéng nghe. quyeát taâm.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . vaøo vôû taäp. Toaùn: Tieát 57 moät hieäu GV: Tröông Vónh Bình Nhaân moät soá vôùi I. -HS phaùt bieåu yù kieán. -1 HS ñoïc to. nguyeän voïng. .Cho HS laøm baøi. quyeát chí. -1 HS ñoïc to.GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi ñuùng:SGV * HÑ 2: BT2. -HS laøm baøi caù nhaân. nghe . -Lôùp nhaän xeùt. lôùp laéng nghe (hoaëc ñoïc thaàm theo).Cho HS trình baøy keát quaû. tuyeân döông. kieân nhaãn. naûn chí. . . -HS laøm baøi caù nhaân. . lôùp laéng .

yeâu caàu HS ñoïc noäi dung caùc coät.Baøi cuõ: .Baøi môùi: . . khi thöïc hieän tính gía trò bieåu thöùc naøy ta coøn coù caùch .HS neâu yeâu caàu. 2.a x c.Vieát leân baûng 2 bieåu thöùc: 3 x (7 -5) vaø 3 x 7 .5 ) = 3 x 7 .HS neâu nhö phaàn baøi hoïc .Giaù trò 2 bieåu thöùc naøy baèng nhau. HÑ2: Luyeän taäp Baøi 1: . Ñoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï keû saün noäi dung BT1/ 67-SGK.Bieát giaûi baøi toaùn vaø tính giaù trò cuûa bieåu thöùc lieân quan ñeán pheùp nhaân moät soá vôùi moät hieäu.GV: Treo baûng phuï ñaõ chuaån bò vaø .HS ñoïc thaàm. haõy .Yeâu caàu HS neâu laïi quy taéc naøy.Hoûi: Baøi taäp yeâu caàu ta .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai .Neâu: a x (b-c) = a x b . -1 HS ñoïc ñeà baøi . ta coù theå laàn löôït nhaân soá ñoù vôùi soá bò tröø vaø soá tröø.Yeâu caàu HS tính giaù trò 2 bieåu thöùc.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1.1HS leân baûng laøm. nhaân moät hieäu vôùi moät soá.GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà 123 x 101 =………… Hoaït ñoäng cuûa GV HÑ1: Tính vaø so saùnh gía trò cuûa 2 bieåu thöùc: . caû lôùp Baøi 3: . HÑ 2: Quy taéc moät soá nhaân vôùi moät toång: . II.Vieát: a x b . naøo khaùc? Haõy vieát bieåu thöùc ñoù? . .Reøn luyeän tính caån thaän cho HS khi giaûi toaùn. laøm gì? .1 HS leân baûng giaûi.Khi thöïc hieän nhaân 1 soá vôùi 1 hieäu ta coù theå laøm theá naøo? Hoaït ñoäng cuûa HS .Khi nhaân moät soá vôùi moät hieäu. .Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi taäp: 213 x 11 = ………. SGK.GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. HÑBT .HS vieát vaø ñoïc laïi coâng thöùc beân. + Gía trò 2 bieåu thöùc naøy nhö theá naøo? .GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà. + Goïi soá ñoù laø a.a x c c)? + Bieåu thöùc a x (b-c) coù daïng laø 1 soá nhaân vôùi 1hieäu. giaûi vaøo vôû Baøi giaûi Soá giaù ñeå tröùng coøn laïi sau khi baùn: 40 – 10 = 30 (giaù) Soá quaû tröùng coøn laïi HS yeáu thöïchi eän GV: Tröông Vónh Bình 10 . roài tröø hai keát quaû cho nhau.3 x 5. caû lôùp laøm nhaùp. hieäu laø (b-c). III. .GV höôùng daãn caùch tính .Vieát: a x (b-c) vieát bieåu thöùc a nhaân vôùi hieäu (b.Ta coù: 3 x ( 7 .3 x 5 . .

nghò löïc vöôn leân trong cuoäc soáng. II. 6 keå laïi phaàn cuoái caâu chuyeän. + HS ñoïc gôïi yù 1 + 2. löïc. bieát choïn vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän (maåu chuyeän. .Döïa vaøo gôïi yù trong (sgk). .Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 3. ñaõ ñoïc I. Caùc hoaït ñoäng daïy.Baûng phuï ñeå vieát gôïi yù.Baøi môùi: . . tuyeân döông .Chuaån bò baøi: Luyeän taäp Keå chuyeän Tieát 12 Keå chuyeän ñaõ nghe.Cho HS ñoïc ñeà baøi. Ñoà duøng daïy hoïc . ñoaïn truyeän)ñaõ nghe.3 keå laïi phaàn ñaàu caâu chuyeän Baøn chaân kì dieäu. Ñeà baøi: Haõy keå moät caâu -4 HS laàn löôït ñoïc caùc gôïi chuyeän maø em ñaõ ñöôïc nghe hoaëc yù.hoïc 1.Baøi cuõ:Kieåm tra 2 HS: .GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn ñeà baøi.2.GV nhaän xeùt. .Laéng nghe lôøi baïn keå. 2.Cho HS ñoïc caùc gôïi yù. -HS phaùt bieåu. . ñöôïc ñoïc veà moät ngöôøi coù nghò -1 HS ñoïc gôïi yù 1 + 2.1 HS döïa vaøo tranh 4. ñaõ ñoïc noùi veà moät ngöôøi coù yù chí. .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai laø: 175 x 30 = 5250 (quaû) Baøi 4: . -1 HS ñoïc ñeà baøi. tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC. nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. Cuûng coá. GV: Tröông Vónh Bình 11 .Hieåu caâu chuyeän vaø neâu ñöôïc noäi dung chính cuûa caâu chuyeän.1 HS döïa vaøo tranh 1. 5. . .HS thaûo luaän nhoùm 4. .Daën doø: + Khi nhaân moät soá vôùi moät hieäu ta coù theå laøm nhö theá naøo? .Baûng lôùp vieát ñeà baøi. III. .GV nhaän xeùt + cho ñieåm. .GV yeâu caàu HS tính vaø so Ñaùp soá: 5250 quaû saùnh giaù trò cuûa 2 bieåu thöùc.GV gaïch döôùi nhöõng chöõ quan troïng trong ñeà baøi ñaõ vieát treân baûng lôùp. Muïc tieâu: .Moät soá truyeän vieát veà ngöôøi coù nghò löïc.

. trình baøy luoân yù trao ñoåi yù nghóa cuûa caâu chuyeän nghóa caâu chuyeän. Khuyeán khích HS veà nhaø keå laïi cho ngöôøi thaân nghe. . Cuûng coá.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai + Em choïn truyeän naøo? ÔÛ ñaâu? GV: Caùc em coù theå choïn caùc -1 HS ñoïc to. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1. HS bieát: .Hoaøn thaønh sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân .GV nhaän xeùt + khen nhöõng HS keå hay. ngoaøi SGK.GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà. Muïc tieâu: Hoïc baøi.Baøi môùi: . 2.Hình trang 48.Cho HS keå chuyeän theo caëp + xong. Ñoà duøng daïy vaø hoïc: .Moãi HS chuaån bò moät tôø giaáy traéng khoå A4. II. Khi keå n .Daën HS veà nhaø chuaån bò baøi keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. .Baøi cuõ: .Moâ taû voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôù trong töï nhieân: chæ vaøo sô ñoà vaø noùi veà söï bay hôi. 1 caëp . chuyeä * Hoaït ñoäng 2: HS keå chuyeän. GV: Tröông Vónh Bình 12 . -Lôùp nhaän xeùt. .Daën doø: . ngöng tuï cuûa nöôùc trong töï nhieân. . mình keå. III. cuõng coù theå choïn truyeän caùch -HS ñoïc ï. buùt chì ñen vaø buùt chì maøu. 49 SGK.GV nhaän xeùt tieát hoïc.Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS vaø cho ñieåm.Cho HS ñoïc gôïi yù 3.Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân ñöôïc phoùng to. 3.Cho HS thi keå.Goïi 2 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi: + Maây ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? + Haõy trình voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân? . -Moät soá HS thi keå. Khoa hoïc: Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân Tieát 23 I. caû lôùp ñoïc truyeän coù trong gôïi yù. . caâu chuyeän. GV ñöa HS baûng phuï ghi daøn yù keå chuyeän -Töøng caëp HS keå chuyeän yeáu vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå vaø trao ñoåi yù nghóa cuûa keå chuyeän leân ñeå HS ñoïc laïi. caùc em thaàm theo.

. . ngöng tuï thaønh nhöõng haït nöôùc raát nhoû. + Daõy nuùi. HÑBT .1 soá HS leân trình baøy saûn phaåm cuûa mình Töøng caëp HS yeáu trình baøy . Böôùc 2: laøm vieäc caù nhaân.HS laøm vieäc theo yeâu caàu cuûa GV. soâng.Laàn löôït töøng caëp HS trình baøy vôùi nhau veà keát quaû laøm vieäc . HÑ 2: Veõ sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân. soâng chaûy ra bieån. HS hoaøn thaønh baøi taäp theo yeâu caàu trong SGK trang 49. + Gioït möa töø ñaùm maây ñen rôi xuoáng. Nöôùc Nöôùc Böôùc 2: Sau khi giuùp HS hieåu sô ñoà trang 48 SGK. . . .HS laéng nghe.HS chuù yù laéng nghe.Caùc gioït nöôùc ôû trong caùc ñaùm maây rôi xuoáng ñaát. döôùi chaân nuùi phía xa laø xoùm laøng coù nhöõng ngoâi nhaø vaø caây coái. bieån. + Caùc muõi teân. töø moät quaû nuùi coù doøng soâng nhoû chaûy ra. taïo thaønh caùc ñaùm maây. .HS hoaøn thaønh baøi taäp trong SGK trang 49.HS chæ vaøo sô ñoà traû lôøi. GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Chæ vaøo sô ñoà vaø noùi veà söï bay hôi vaø ngöng tuï cuûa nöôùc trong töï nhieân. gaëp laïnh. taïo thaønh möa.GV yeâu caàu HS quan saùt sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân trang 48 SGK vaø lieät keâ caùc caûnh veõ trong sô ñoà.GV giao nhieäm vuï cho HS nhö yeâu caàu ôû muïc Veõ trang 49 SGK. + Beân bôø soâng laø ñoàng ruoäng vaø ngoâi nhaø. Giaùo aùn Laøm 4 Haøcaû lôùp. Böôùc 1: lôùp vieäc Rai . . Böôùc 1: Laøm vieäc caû lôùp. . . ao.Hôi nöôùc boác leân cao.Nöôùc ñoïng ôû hoà. . Vónh Bình GV: Tröông 13 Böôùc 3: Trình baøy theo caëp. Keát luaän: GV vöøa noùi vöøa chæ vaøo sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc: .2 HS trình baøy vôùi nhau veà keát quaû laøm vieäc caù nhaân. + Doøng suoái chaûy ra soâng.HS quan saùt sô ñoà. bieán thaønh hôi nöôùc.GV treo sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân leân baûng vaø giaûng: + Sô ñoà ôû trang 48 coù theå hieåu ñôn giaûn nhö sau: (GV vöøa noùi vöøa veõ leân baûng) Maây Maây Hôi nöôùc Möa Hoaït ñoäng cuûa HS . khoâng ngöøng bay hôi.Hoaït ñoäng cuûa GV HÑ 1: Tìm hieåu söï chuyeån theå cuûa nöôùc trong töï Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Tröôøng nhieân. .GV coù theå giôùi thieäu caùc chi tieát trong sô ñoà: + Caùc ñaùm maâm: maây traéng vaø maây ñen. chuù yù nghe GV höôùng daãn vaø lieät keâ caùc caûnh veõ trong sô ñoà.

Böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm lôøi thaày giaùo ñoïc vôùi gioïng khuyeân baûo aân caàn. nheï nhaøng.Vật liệu và dụng cụ như sgk/24 III. 3. .Bài mới: . Taäp ñoïc: Tieát 24 I. Veâ-roâ-ki-oâ.Ñoïc troâi chaûy löu loaùt toaøn baøi.Yêu thích sản phẩm mình làm được.Khaâu vieàn ñöôøng meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät thöa.Dặn dò.Kiểm tra vật liệu và dụng cụ. Veõ tröùng GV: Tröông Vónh Bình 14 .HS thực hành *Kết luận: Hoàn thành sản phẩm. Hoạt động 2: Đánh giá kết quả sản phẩm .GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.Nhắc lại ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải .Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau.HS đánh giá theo tiêu chuẩn của . . .Tổ chức trưng bày theo từng nhóm . .HS nhắc lại . Bài cũ : .Gv nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm *Kết luận: Chấm điểm và hoàn thành . . II. kieät xuaát. Ñoïc ñuùng caùc teân rieâng nöôùc ngoaøi: Leâ-oâ-naùc ñoâ ña Vin-xi.GV yeâu caàu 2 HS trình baøy sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân.HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . từng nhóm . .Muïc tieâu: . 2.Chuaån bò baøi:Nöôùc caàn cho söï soáng . . . . . . thôøi ñaïi.Nhaän xeùt tieát hoïc.. caùc muõi khaâu coù theå bò duùm. Muïc tieâu: .Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi: khoå luyeän.Củng cố .Gọi HS nhắc lại các thao tác và ghi nhớ trong sgk. Ñoà duøng daïy hoïc: .Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kyõ thuaät: Tieát 12 Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät thöa (tiết 3) I.Chuẩn bị bài sau: Theâu moùc xích Thöù tö ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2010. .GV thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT Hoạt động 1: Thực hành khâu đường viền đường gấp mép vải.Quy trình khaâu gaáp meùp vaûi .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai .Nêu cách khâu vải . Phuïc Höng.

GV chia ñoaïn: 2 ñoaïn SGV.Kieåm tra 2 HS.Cho HS ñoïc thaønh tieáng ñoaïn 2.HS traû lôøi .1. Leâ-oâ-naùc ñoâ ña Vin-xi trôû thaønh moät hoaï só thieân taøi. + Leâ-oâ.Cho HS ñoïc thaàm + traû lôøi caâu hoûi. .hoïc 1. khoå luyeän. Ñoà duøng daïy hoïc .Giaùo duïc cho HS reøn luyeän môùi trôû thaønh nhaø thieân taøi. a/ Cho HS ñoïc.caäu beù Leâ-oâ-naùc ñoâ ña Vin-xi caûm thaáy chaùn ngaùn? + Thaày veõ Veâ-roâ-ki-oâ cho hoïc troø -HS ñoïc thaønh tieáng. Veâ.Cho HS ñoïc theo caëp.GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT * Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc.HS traû lôøi. 2 HS ñoïc caû baøi. Baøi cuõ: .Cho HS ñoïc thaønh tieáng ñoaïn 1. . Nhôø khoå coâng reøn luyeän. lôùp laéng . -Caû lôùp ñoïc thaàm chuù . (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK) . nghe. . . veõ theá ñeå laøm gì? . b/ HS ñoïc thaàm chuù giaûi + giaûi giaûi SGK. nghóa töø. .naùc-ñoâ ña Vin-xi thaønh ñaït nhö theá naøo? .HS ñoïc noái tieáp töøng . + Theo em.HS luyeän ñoïc theo caëp xuaát… . II.Baøi môùi: . nhôø ñaâu maø Baïch Thaùi Böôûi thaønh coâng? . kieät .Cho HS ñoïc caû baøi.Hieåu yù nghóa truyeän. Caùc hoaït ñoäng daïy.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . +Vì sao trong nhöõng ngaøy ñaàu hoïc veõ.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. + Theo em. . 2. c/ GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. III.HS luyeän ñoïc töø khoù roâ-ki-oâ..1 HS ñoïc töø ñaàu ñeán khoâng naûn chí baøi “Vua taøu thuyû” Baïch Thaùi Böôûi. * Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu baøi -1 HS ñoïc to.1 HS ñoïc phaàn coøn laïi. nhöõng nguyeân nhaân naøo khieán cho Leâ-oâ-naùc-ñoâ ña Vin-xi -1 HSä ñoïc toaøn baøi HS yeáu trôû thaønh hoïa só noåi tieáng? GV: Tröông Vónh Bình 15 . + Tröôùc khi môû coâng ti vaän taûi ñöôøng thuyû Baïch Thaùi Böôûi ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc gì? .Luyeän ñoïc nhöõng töø ngöõ khoù: ñoaïn Leâ-oâ-naùc ñoâ ña Vin-xi.Chaân dung Leâ-oâ-naùc ñoâ ña Vin-xi trong SGK.

GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà.Chöõa baøi & yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû kieåm tra nhau.Vieát: 134 x 4 x 5. .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.GV: Neâu yeâu caàu cuûa BT.Baøi cuõ: . b doøng 1) .GV kieåm tra 2 HS leân baûng laøm baøi taäp sau: a/ 56 x 11 = . -Nhaän xeùt.Daën doø + Caâu chuyeän veà danh hoïa Leâ-oâ-naùc-ñoâ ña Vin-xi giuùp em hieå ñieàu gì? . Baøi 2: (a.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1. GV: Tröông Vónh Bình 16 . lôùp laøm vôû. tuyeân döông.Yeâu caàu HS töï laøm caùc phaàn coøn laïi. . Toaùn: Tieát 58 Luyeän taäp I. sau ñoù cho nhaân 1 toång (1 hieäu) ñeå HS töï laøm tính.Yeâu caàu HS thöïc hieän tính gía trò bieâuû thöùc baèng caùch thuaän tieän. nhôø ñaâu Leâ-oâ-naùc-ñoâ ña Vin –xi thaønh ñaït nhö vaäy? + Noäi dung chính baøi naøy laø gì? Noäi dung: Ca ngôïi söï khoå coâng reøn luyeän cuûa Leâ-oâ-naùc-ñoâ ña Vin-xi.Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá veà: . + Baøi taäp a yeâu caàu ta laøm gì? . .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai + Theo em. nhaân moät soá vôùi moät toång. .GV nhaän xeùt 3. caû .Toå chöùc cho HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên . II.2 HS leân baûng laøm. moät hieäu trong thöïc haønh tính vaø tính nhanh. tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân.GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. .HS thöïc hieän tính .Tính chaát giao hoaùn.HS neâu yeâu caàu.Chuaån bò baøi: Ngöôøi tìm ñöôøng leân caùc vì sao. 2. nhôø ñoù oâng ñaõ trôû thaønh danh hoïa noåi tieáng.5HS luyeän ñoïc .Goïi 2 HS ñoïc tieáp noái nhau toaøn baøi . Baøi môùi: . *Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn caûm . b/ 24 x 99 = Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT ùHS yeáu laøm baøi Baøi 1: (Doøng 1) . Cuûng coá. lôùp laøm vôû. .HS aùp duïng tính chaát 1soá .2HS leân baûng laøm.HS traû lôøi ñoïc dieãn caûm .2HS ñoïc baøi -1 HS ñoïc toaøn baøi -3.Tính chu vi vaø dieän tích cuûa hình chöõ nhaät.

trao ñoåi vaø tìm ñoaïn keát truyeän. . Daën doø: chöõ soá. . …………………………………………………………… Taäp laøm vaên Tieát 23 Keát baøi trong baøi vaên keå chuyeän I. Baøi 4: ( chæ tính chu vi) .Thöïc hieän töông töï vôùi phaàn b (doøng 1) .1HS neâu.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑB HÑ1: Tìm hieåu ví duï Baøi 1.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. 2. caû lôùp ñoïc chì gaïch chaân döôùi ñoaïn thaàm.GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà.Ñoà duøng daïy hoïc: . II. caû lôùp theo doõi & nhaän xeùt. -Keát baøi moät caùch töï nhieân.Goïi 1 HS neâu noäi dung ghi nhôù .HS: Ñoåi cheùo vôû kieåm tra nhau.Goïi 2 HS ñoïc môû baøi gaùin tieáp: Hai baøn tay . .Goïi 2 HS tieáp noái nhau ñoïc .2HS leân baûng laøm.Baøi cuõ: . .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. . .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . Baøi giaûi Chieàu roäng cuûa saân vaän ñoäng laø: 180 : 2 = 90 (m) Chu vi cuûa saân vaän ñoäng laø: (180 + 90) x 2 = 540 (m) Ñaùp soá: 540 m 3.Nhaän bieát ñöôïc hai caùch (ø keát baøi môû roäng vaø khoâng môû roäng) trong baøi vaên keå chuyeän.Y/c HS neâu laïi tính chaát.Nhaän xeùt & cho ñieåm HS. .Baûng phuï III. duøng lôøi hay. caû lôùp laøm vôû.Y/c HS laøm tieáp caùc baøi coøn laïi. duøng buùt truyeän OÂng Traïng thaû dieàu. .GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.Nhaän xeùt tieát hoïc.1HS leân baûng laøm. keát baøi GV: Tröông Vónh Bình 17 .HS yeáu bieát vieát keát baøi khoâng môû roäng cho baøi vaên keå chuyeän.1HS ñoïc ñeà. lôøi vaên sinh ñoäng. .2HS ñoïc truyeän. .Böôùc ñaàu vieát ñöôïc ñoaïn keát baøi cho baøi vaên keå chuyeän theo höôùng môû roäng . Muïc tieâu .2: . .Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi: Nhaân vôùi soá coù 2 . caû lôùp laøm vôû. .

Yeâu caàu HS töï laøm baøi . trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi: + Ñoù laø nhöõng keát baøi theo caùch naøo?Vì sao em bieát? _ Goïi HS phaùt bieåu .GV nhaän xeùt vaø boå sung 3.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai .GV nhaän xeùt vaø boå sung Baøi 4: .1 HS ñoïc yeâu caàu Baøi3: .HS quan saùt tranh .Goïi HS phaùt bieåu -GV nhaän xeùt vaø choát lôøi giaûi Baøi3: .HS phaùt bieåu . HS yeáu trình baøy .GV nhaän xeùt vaø keát luaän .HS töï laøm baøi vaøo vôû -Yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân .1HS ñoïc .5-7 HS ñoïc keát baøi cuûa .Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung .Goïi HS ñoïc yeâu caàu .Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung .Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm .Keát baøi “ Theá roài vua môû……Vieät Nam ta” -2HS ñoïc -HS laøm vieäc nhoùm ñoâi . . thaûo luaän . HS bieát: GV: Tröông Vónh Bình .c.Nhaän xeùt tieát hoïc.d laø keát baøi môû roäng vì ñöa theâm nhöõng lôøi bình luaän . Ñòa lyù Tieát 12 Ñoàng baèng Baéc Boä 18 I.Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK HÑ3: Luyeän taäp Baøi1: . Muïc tieâu: Hoïc xong baøi.5HS tieáp noái nhau ñoïc töøng caùch môû baøi.Goïi HS phaùt bieåu .Goïi HS ñoïc yeâu caàu -GV treo baûng phuï vieát saün 2 ñoaïn keát baøi ñeå HS so saùnh -Goïi HS phaùt bieåu -GV nhaän xeùt vaø keát luaän + Theá naøo keát baøi môû roäng vaø khoâng môû roäng? HÑ2: Ghi nhôù . HS trao ñoåi nhoùm 2 vaø traû lôøi caâu hoûi .HS tieáp noái nhau traû lôøi .HS phaùt bieåu -1 HS ñoïc .HS töï laøm baøi .HS traû lôøi .Goïi HS ñoïc baøi mình . Cuûng coá-Daën doø: + Coù nhöõng caùch môû baøi naøo? . caû lôùp theo doõi.Chuaån bò tieát sau: Kieåm tra 1 tieát.2HS cuøng trao ñoåi.GV giôùi thieäu tranh Ruøa vaø Thoû . + Caùch b.Goïi HS phaùt bieåu .HS tieáp noùi nhau traû lôøi + Caùch a laø keát baøi khoâng môû roäng vì chæ neâu keát thuùc caâu chuyeän.2 HS ñoïc .Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.GV nhaän xeùt vaø keát luaän Baøi 2 .

.Trình baøy ñöôïc 1 soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa ñoàng baèng Baéc Boä (hình daïng. . dieän tích. noäi dungõ trong SGK.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . . III. Ñòa hình ÑBBB Böôùc 1: . baûo veä caùc thaønh quaû lao ñoäng cuûa con ngöôøi. chæ treân baûn ñoà. aûnh veà ñoàng baèng Baéc Boä. Baøi môùi: . . II. traû lôøi caùc caâu hoûi sau: + Ñoàng baèng Baéc Boä do phuø sa nhöõng soâng naøo boài ñaép neân ? + Ñoàng baèng coù dieän tích lôùn thöù maáy trong caùc ñoàng baèng cuûa nöôùc ta? + Ñòa hình (beà maët) cuûa ñoàng baèng Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT . + Ngöôøi daân ôû ñaây ñaõ laøm gì ñeå phuû xanh ñaát troáng.HS leân baûng chæ vò trí . vai troø cuûa heä thoáng ñeâ ven soâng. . yeâu caàu HS döïa vaøo kí hieäu tìm vò trí ñoàng baèng Baéc Boä ôû löôïc ñoà trong SGK.Tranh.Nhaän bieát ñöôïc vò trí ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam. Hoaït ñoäng cuûa GV * HÑ 1: Vò trí vaø ñòa hình cuûa ÑBBB . soâng Thaùi Bình. soâng Hoàng.1 soá HS traû lôøi.GV nhaän xeùt.Baûn ñoà Ñòa lyù töï nhieân Vieät Nam.HS döïa vaøo aûnh ñoàng baèng Baéc Boä. 2.Giôùi thieäu vaø ghi teân ñeà baøi. söï hình thaønh. . .GV yeâu caàu HS leân baûng chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà. . GV: Tröông Vónh Bình 19 . * HÑ2:Söï hình thaønh. Ñoà duøng daïy vaø hoïc: . . cho ñieåm HS.Lôùp nhaän xeùt-boå sung.HS traû lôøi. ñòa hình. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1. caïnh ñaùy laø ñöôøng bôø bieån . Baøi cuõ: . soâng ngoøi).GV chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà. ñoài troïc? .HS traû lôøi. + Haõy neâu ñaëc ñieåm ñòa hình trung du Baéc Boä.GV yeâu caàu HS noùi vaø cho bieát ñoàng baèng Baéc Boä coù daïng hình tam giaùc vôùi ñænh ôû Vieät Trì.Kieåm tra baøi cuõ vaø söï chuaån bò baøi cuûa HS. .Chæ moät soá soâng chính treân baûn ñoà: soâng Hoàng.Coù yù thöùc toân troïng.GV nhaän xeùt. ñeâ ven soâng (do GV vaø HS söu taàm).

. HÑ 4: Heä thoáng ñeâ ngaên luõ ôû ÑBBB. baèng phaúng. nöôùc soâng ôû ñaây nhö theá naøo ? . vôùi ñænh ôû Vieät Trì. ..HS baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp. .HS traû lôøi. ..Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. nhöõng nôi coù maøu saåm hôn laø laøng maïc cuûa ngöôøi daân.HS döïa vaøo keânh chöõ SGK traû lôøi caùc caâu hoûi: .1 vaøi HS traû lôøi. sau ñoù leân baûng chæ treân baûn ñoà 1 soá con soâng cuûa ñoàng baèng Baéc Boä.GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi (quan saùt H1. .GV höôùng daãn HS quan saùt H2 ñeå .. giôùi haïn vaø moâ taû toång hôïp veà hình daïng.Noái tieáp HS trình baøy thaønh vaø ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa keát quaû. . HÑ3:Heä thoáng soâng ngoøi ôû ÑBBB . .HS theo doõi Böôùc 2: HS khaù trình baøy .HS leân baûng chæ.GV nhaän xeùt-boå sung cho hoaøn thieän caâu traû lôøi. thaûo luaän theo noäi dung SGK. Böôùc 1: .HS nhaän xeùt-boå sung. Traû lôøi caâu hoûi.GV noùi theâm veà hieän töôïng luõ luït ôû ñoàng baèng Baéc Boä khi chöa coù ñeâ.HS chia nhoùm 4.GV chæ treân baûn ñoà soâng Hoàng vaø soâng Thaùi Bình.boå sung.HS nhaän xeùt. Ñoàng baèng coù beà maët khaù baèng phaúng. söï hình . traû lôøi caùc caâu hoûi: + Muøa möa cuûa ñoàng baèng Baéc Boä truøng vôùi muøa möa naøo trong naêm? + Vaøo muøa möa.HS chæ treân baûn ñoà Ñòa lí Vieät Nam vò trí.) cuûa muïc 2.Keát luaän: Ñoàng baèng Baéc Boä coù hình tam giaùc. . ñoàng baèng Baéc Boä. . . nhaän bieát ñoàng baèng coù ñòa hình thaáp. Ñaây laø ñoàng baèng chaâu thoå lôùn . ñoàng thôøi moâ taû sô löôïc veà soâng Hoàng.HS döïa vaøo SGK.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai coù ñaëc ñieåm gì? . . . do soâng hoàng vaø soâng Thaùi Bình boài ñaép neân. dieän tích.HS traû lôøi thöù 2 nöôùc ta. soâng chaûy ôû ñoàng baèng thöôøng uoán löôïn quanh co. GV: Tröông Vónh Bình 20 .

.GV: Yeâu caàu HS aùp duïng tính chaát 1 . 3. ngöôøi daân coøn laøm gì ñeå söû duïng nöôùc caùc soâng cho saûn xuaát? Böôùc 2: .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai + Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä ñaép ñeâ ven soâng ñeå laøm gì ? + Heä thoáng ñeâ ôû ñoàng baèng Baéc Boä coù ñaëc ñieåm gì ? + Ngoaøi vieäc ñaép ñeâ.Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp.Veà nhaø hoïc baøi. . Toaùn: Tieát 55 Nhaân vôùi soá coù hai chöõ soá I.ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT Hoaït ñoäng cuûa GV b/ 428 x 12 – 428 x 2 HÑ1: Pheùp nhaân 36 x 23 . 2. = 828 .HS tính: 36 x 23 = 36 x (20+3) = 36 x 20 + 36 x 3 = 720 + 108 soá nhaân 1 toång ñeå tính. Thöù naêm ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2010.Muïc tieâu: Giuùp HS: .GV: Vieát pheùp nhaân: 36 x 23.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1. . II.Bieát giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán pheùp nhaân vôùi soá coù hai chöõ soá.Nhaän xeùt lôùp hoïc. * GV höôùng daãn caùch ñaët tính vaø tính GV: Tröông Vónh Bình 21 .Vaäy 36 x 23 baèng bao nhieâu? .Bieát thöïc hieän nhaân vôùi soá coù hai chöõ soá.Daën doø: .Kieåm tra 2 Hslaøm baøi taäp : a/ 137 x 3 + 137 x 97 .Baøi cuõ: .Baèng 828.Reøn cho HS tính caån thaän khi giaûi toaùn. . Cuûng coá. Baøi môùi: . xem tröôùc baøi:Ngöôøi daân ôû Ñoàng baèng Baéc Boä.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. soâng ngoøi vaø hoaït ñoäng caûi taïo töï nhieân cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä. ven caùc soâng coù ñeâ ngaên luõ. .Keát luaän: Ñoàng baèng Baéc Boä coù nhieàu soâng ngoøi.GV giôùi thieäu baøi.Goïi HS leân noái caùc muõi teân vaøo sô ñoà noùi veà moái quan heä giöõa khí haäu. .

Nhaän xeùt tieát hoïc.HS vaø GV söu taàm nhöõng tranh aûnh vaø tö lieäu veà vai troø cuûa nöôùc.Baøi cuõ: .GV nhaän xeùt. caû lôùp laøm baøi vaøo vôû HS yeáu laøm .3 HS leân baûng laøm baøi.Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. .GV nhaän xeùt.Neâu ñöôïc vai troø cuûa nöôùc trong ñôøi soáng.GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu vai troø cuûa Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT GV: Tröông Vónh Bình 22 .1HS leân baûng ñaët tính. Baøi giaûi Soá trang cuûa 25 quyeån vôû cuøng loaïi ñoù laø: . II. caû lôùp laøm vaøo vôû.Hình trang 50. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1.Goïi 3 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi: + 1 HS veõ sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc. 2. Nöôùc giuùp thaûi caùc chaát thöøa. . Khoa hoïc: Tieát 24 Nöôùc caàn cho söï soáng I. trong saûn xuaát coâng nghieäp. Muïc tieâu: Hoïc baøi. + Nöôùc ñöôïc söû duïng trong ñôøi soáng haèng ngaøy. buùt daï ñuû duøng cho caû nhoùm. 51 SGK. HS bieát: . + 2 HS noái tieáp nhau trình baøy voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc. . III. Daën doø: . caû lôùp ñaët tính vaøo nhaùp. Ñoà duøng daïy vaø hoïc: . . saûn xuaát vaø sinh hoaït: + Nöôùc giuùp cô theå haáp thuï ñöôïc nhöõng chaát dinh döôõng hoøa tan laáy töø thöùc aên vaø taïo thaønh caùc chaát caàn cho söï soáng cuûa sinh vaät.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai 36 x 23 1 08 +72 828 HÑ2: Thöïc haønh Baøi 1: (a.Goïi HS ñoïc ñeà baøi .b. Baøi3: . .GV höôùng daãn caùch giaûi . noâng nghieäp.1HS leân baûng giaûi.Baøi môùi: .cho ñieåm.c) Ñaët tính roài tính . baêng keo.Giaáy Ao.1 HS ñoïc ñeà baøi baøi .Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS vaø cho ñieåm. 48 x 25 = 1200 (trang) Ñaùp soá: 1200 trang 3. chaát ñoäc haïi.

HS chia thaønh 3 nhoùm.HS phaân loaïi cuøng GV. Böôùc 1: Ñoäng naõo. Döïa treân danh muïc caùc yù kieán HS ñaõ neâu ôû böôùc 1. .GV cho caû lôùp cuøng thaûo luaän veà vai troø cuûa nöôùc ñoái vôùi söï soáng cuûa sinh vaät noùi chung. . Böôùc 2: Thaûo luaän phaân loaïi caùc nhoùm yù kieán.GV ghi taát caû nhöõng yù kieán cuûa HS leân baûng. . . thöïc vaät. * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu vai troø cuûa nöôùc trong saûn suaát noâng nghieäp.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai nöôùc ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi. tranh. + Nhoùm 1: Tìm hieåu vai troø cuûa nöôùc ñoái vôùi cô theå ngöôøi. ñoäng vaät. HS vaø GV cuøng nhau phaân . thöïc vaät. ñoäng vaät. Keát luaän: Nöôùc coù vai troø ñaëc bieät ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi.HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát trang 51 SGK vaø caùc tö lieäu tham khaûo ñeå traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV.Caùc HS laøm vieäc theo nhieäm vuï GV ñaõ giao. GV giao laïi tö lieäu. coâng nghieäp vaø vui chôi giaûi trí.Caùc HS laàn löôït tham gia yù kieán.HS laéng nghe. caùc nhoùm laøm theo söï phaân coâng cuûa GV. . Böôùc 2: . . Caùc nhoùm nhaän xeùt vaø boå sung cho nhau. . Maát 1 löôïng nöôùc töø 10 ñeán 20 phaàn traêm nöôùc trong cô theå sinh vaät seõ cheát. . Nöôùc chieám phaàn lôùn troïng löôïng cô theå. baêng keo.Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. . . GV: Tröông Vónh Bình 23 .Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. aûnh coù lieân quan cho caùc nhoùm laøm vieäc cuøng vôùi giaáy Ao. Böôùc 3: Trình baøy vaø ñaùnh giaù. + Nhoùm 3: Tìm hieåu vai troø cuûa nöôùc ñoái vôùi thöïc vaät.GV yeâu caàu laàn löôït moãi HS ñöa ra 1 yù kieán veà: Con ngöôøi coøn söû duïng nöôùc vaøo nhöõng vieäc gì khaùc.GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm vaø giao cho moãi nhoùm 1 nhieäm vuï. .HS thaûo luaän. .Trình baøy vaán ñeà ñöôïc giao treân giaáy Ao.Caû nhoùm cuøng nghieân cöùu muïc Baïn caàn bieát trang 50 SGK vaø caùc tö lieäu ñöôïc phaùt roài cuøng nhau baøn caùch trình baøy.Caùc nhoùm thaûo luaän roài trình baøy. . Böôùc 1: Toå chöùc höôùng daãn. .Caên cöù vaøo söï phaân coâng. buùt daï. + Nhoùm 2: Tìm hieåu vai troø cuûa nöôùc ñoái vôùi ñoäng vaät. .

-HS vieát töø deã vieát sai. tuyeân döông.Baøi môùi: . luyeä b/ GV ñoïc cho HS vieát chính taû. . veà chuyeän gì caûm ñoäng? .Höôùng daãn HS vieát moät soá töø ngöõ HS deã vieát sai: traän. . böùc. . a/ Höôùng daãn chính taû . .GV ñoïc ñoaïn chính taû moät löôït. trieãn laõm. .GV kieåm tra 2 HS + Cho ñoïc ñoaïn thô cuûa Phaïm Tieán Duaät (BT2a).Daën doø: + Trong cuoäc soáng haøng ngaøy con ngöôøi coøn caàn nöôùc vaøo nhöõng vieäc gì? . öôn/öông. yeáu traân troïng. Muïc tieâu: . Chính taû: Tieát 12 Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc ( Nghe – vieát) I. III. 2. n GV: Tröông Vónh Bình 24 .Giaáy khoå to chuaån bò baøi taäp 2a hoaëc 2b.HS traû lôøi.GV laàn löôït hoûi veà töøng vaán ñeà vaø yeâu caàu HS ñöa ra ví duï minh hoaï: .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. + Ñoïc 4 caâu tuïc ngöõ vaø vieát laïi cho ñuùng chính taû ôû BT3 . -Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn + Ñoaïn vaên vieát veà ai? vaên. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc. vaàn deã laãn tr/ch. 3.GV khuyeán khích HS tìm nhöõng daãn chöùng coù lieân quan ñeán nhu caàu veà nöôùc trong caùc hoaït ñoäng ôû ñòa phöông.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai loaïi chuùng vaøo caùc nhoùm khaùc nhau.Cho HS ñoïc thaàm.HS coù theå söû duïng thoâng tin töø muïc Baïn caàn bieát trang 51 SGK vaø caùc tö lieäu HS vaø GV ñaõ söu taàm.hoïc 1.GV giôùi theäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT * HÑ1: Nghe-vieát.Nghe – vieát ñuùng chính taû.Cuûng coá. Caùc hoaït ñoäng daïy. .Nhaän xeùt. II. Ñoà duøng daïy hoïc . Böôùc 3: Thaûo luaän töøng vaán ñeà cuï theå.Luyeän vieát coù aâm.Reøn cho HS tính caån thaän khi vieát baøi.Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi:Nöôùc bò oâ nhieãm. Baøi cuõ: . + Caâu chuyeän veà Leâ Duy ÖÙng keå .

caû lôùp .lôùp ñoïc -HS laøm baøi caù nhaân.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1.Baøi cuõ: .Baøi môùi: .GV: Keû baûng soá nhö BT leân baûng. .GV neâu nhaän xeùt chung.HS: Neâu theo y/c. .Daën HS veà nhaø ñoïc laïi BT2 ñeå vieát ñuùng chính taû nhöõng töø khoù.Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá veà: .Goïi 1 HS leân baûng giaûi baøi 3 .Daën doø: . . -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo vôû.Cho HS thi döôùi hình thöùc tieáp söùc (GV daùn leân baûng 3 tôø giaáy to + phaùt buùt daï cho HS).GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Toaùn: Tieát 60 I. Luyeän taäp GV: Tröông Vónh Bình 25 . .GV ñoïc töøng caâu (hoaëc töøng cuïm töø) cho HS vieát.GV: Y/c HS töï ñaët tính roài tính. Baøi 2:( coät 1.Chuaån bò baøi: Ngöôøi tìm ñöôøng leân caùc vì sao. Cuûng coá . thöông tröôøng.GV giao vieäc.Nhaän xeùt tieát hoïc. Thöù saùu ngaøy 12 thaùng 11 naêm 2010.ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT Baøi 1: . ñöôøng thuyû. töøng doøng trong baûng.GV chaám 5-7 baøi. -1 HS thaàm. . . Lôøi giaûi ñuùng: vöôn leân.3HS leân baûng laøm.AÙp duïng nhaân vôùi soá coù hai chöõ soá ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. -HS vieát chính taû.Cho HS ñoïc yeâu caàu BT + ñoïc ñoaïn vaên. Keå laïi caâu chuyeän Ngu Coâng dôøi nuùi cho ngöôøi thaân nghe. * HÑ 2: Laøm BT (2 ) b/ Ñieàn vaøo choã troáng öôn hay öông. .GV giôùi thieäu baøi.Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . . 2. 3. c/ GV chaám chöõa baøi. -3 nhoùm leân thi tieáp söùc.Cho HS laøm baøi. . II.GV ñoïc laïi toaøn baøi chính taû moät löôït.Thöïc hieän pheùp nhaân vôùi soá coù hai chöõ soá. vieát -HS soaùt laïi baøi.GV nhaän xeùt laøm vaøo vôû. . y/c HS neâu noäi dung cuûa .2) . -Lôùp nhaän xeùt. chaùn chöôøng. khai tröông. ñoïc to. . thònh vöôïng. -HS ñoåi vôû cho nhau ñeå ø soaùt loãi vaø chöõa ra beân leà trang vôû.

.Baøi môùi:. caû lôùp laømvôû Baøi giaûi Soá laàn tim ngöôøi ñoù ñaäp trong 1 giôø laø: 75 x 60 = 4500 (laàn) Soá laàn tim ngöôøi ñoù ñaäp trong 24 giôø laø: 4500 x 24 = 108000 (laàn) Ñaùp soá: 108000 laàn . coù nhaân vaät. coâ seõ bieát ñöôïc caùc em. keát thuùc).Chuaån bò baøi: Giôùi thieäu nhaân nhaåm soá coù 2 chöõ soá vôùi 11. .GV yeâu caàu HS töï laøm baøi. Muïc tieâu: -HS thöïc haønh vieát moät baøi vaên keå chuyeän sau khi hoïc veà vaên keå chuyeän.GV: Y/c HS töï laøm caùc phaàn coøn laïi.HS ñoïc ñeà baøi. hoâm nay chuùng ta seõ laøm baøi kieåm tra veà vaên KC.Hoûi: + Laøm theá naøo ñeå tìm ñöôïc soá ñieàn vaøo oâ troáng trong baûng. . dieãn ñaït thaønh caâu.Nhaän xeùt tieát hoïc. dieãn bieán.Daën doø: . trình baøy baøi saïch seõ.HS traû lôøi. Taäp laøm vaên Tieát 24 Keå chuyeän (Kieåm tra vieát) I.Dieãn ñaït thaønh caâu. . Baøi vieát ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.GV: Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. Sau khi hoïc veà vaên KC. Qua baøi vieát cuûa caùc em. chaân thaät. Ñoà duøng daïy hoïc . . daøn yù vaén taét cuûa moät baøi vaên keå chuyeän. .hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT 1. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 120 chöõ ( khoaûng 12 caâu) II. …………………………………………………….Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai .Giaáy buùt laøm baøi ñeå kieåm tra.Baûng lôùp vieát ñeà baøi. 3.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. lôøi keå töï nhieân.HS thöïc hieän ñieàn.Giôùi thieäu baøi – ghi ñeà. .söï vieäc. + Ñieàn soá naøo vaøo oâ troáng thöù nhaát? . .1HS leân baûng laøm.HS: Laøm baøi roàiù ñoåi cheùo vôû ktra nhau.coát truyeän (môû baøi. . Baøi 3: . III. coâ seõ bieát ñöôïc caùc em coù naém vöõng vaên KC hay khoâng? Vaø coâ seõ bieát GV: Tröông Vónh Bình 26 . Caùc hoaït ñoäng daïy.

Naém ñöôïc moät soá caùch theå hieän möùc ñoä cuûa ñaëc ñieåm. -1 HS ñoïc to. ñoïc 3 caâu a. Böôùc ñaàu tìm ñöôïc moät soá töø ngöõ bieåu thò möùc ñoä cuûa ñaëc ñieåm.c aû lôùp ñoïc * Höôùng daãn HS laøm baøi. . . Baøi cuõ: .Cho HS laøm baøi. -HS laøm baøi caù nhaân.Nhaän bieát ñöôïc caùc töø ngöõ bieåu thò möùc ñoä cuûa ñaëc ñieåm. c.Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm.GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi -Lôùp nhaän xeùt.Cho HS ñoïc. tính chaát.GV löu yù:nhôù caùch trình baøy… b/ HS laøm baøi. • 1HS : Laøm laïi baøi taäp 3: Choïn töø trong ngoaëc ñôn ñieàn vaøo choã troáng (tieát LTVC: Môû roäng voán töø: yù chí. . baèng caùch taïo ra caùc töø gheùp (traéng tinh) hoaëc töø laùy (traêng traéng) töø tính töø (traéng) ñaõ cho.GV: Vaäy möùc ñoä ñaëc ñieåm cuûa caùc tôø giaáy coù theå ñöôïc theå hieän vaøo vôû. 2.GV nhaän xeùt + cho ñieåm. Luyeän töø vaø caâu: Tieát 24 Tính töø (tt) I.hoïc: 1. .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai em naøo bieát laøm moät baøi KC hay.GV kieåm tra 2 HS. . -HS laøm baøi. III. -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng . .GV theo doõi. a/ GV ghi ñeà baøi leân baûng lôùp + daøn yù vaén taét. b. • 2HS : Laøm baøi taäp 4. Muïc tieâu: . . . c/ GV thu baøi. tính chaát. -1 HS ñoïc to. tính chaát vaø taäp ñaët caâu vôùi töø tìm ñöôïc (BT2.Baøi môùi: . lôùp laéng nghe. .GV giôùi thieäu baøi – ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑBT Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt Baøi1:-Cho HS ñoïc yeâu caàu BT1 + -1 HS ñoïc to + caû lôùp laéng nghe . Caùc hoaït ñoäng daïy.Cho HS laøm baøi. GV: Tröông Vónh Bình 27 . ñuùng:SGV. BT3) II. .Buùt daï + giaáy khoå to. nghò löïc). b.Cho HS laøm baøi. thaàm theo. Baøi 2: -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT2 + 3 caâu a. c. Ñoà duøng daïy hoïc . -Moät soá HS phaùt bieåu yù kieán.

-3 nhoùm laøm baøi vaøo giaáy. .GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Lôùp nhaän xeùt.GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi ñuùng: SGV. GV phaùt giaáy + buùt daï cho moät vaøi HS. -Moät soá HS laøm baøi treân giaáy. -HS laàn löôït ñoïc caâu cuûa mình ñaët. lôùp laéng nghe.Cho HS trình baøy. . . -1 HS ñoïc to.Cuûng coá.Daën doø: . -Lôùp nhaän xeùt. Sinh hoaït: I. . Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp Baøi1:. .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai . -HS coøn laïi laøm baøi caù nhaân -Nhöõng HS laøm baøi ra giaáy.GV nhaän xeùt + khaúng ñònh nhöõng caâu caùc em ñaët ñuùng.Cho HS laøm baøi. -1 HS ñoïc to.OÅn ñònh toå chöùc lôùp . -HS ñaët caâu vôùi töø vöøa tìm ñöôïc ôû BT2.Cho HS trình baøy.Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1 + ñoïc ñoaïn vaên. . Caû lôùp theo trình doõi trong SGK.GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi ñuùng SGV.Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm. . coù yù thöùc töï nhaän vaø söûa loãi . GV phaùt giaáy + moät vaøi trang töø ñieån cho HS laøm baøi (phaùt cho 3 nhoùm).Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: YÙ chí – Nghò löïc.Yeâu caàu HS veà nhaø vieát laïi vaøo vôû nhöõng töø ngöõ vöøa tìm ñöôïc. . -HS laøm baøi caù nhaân. . -Lôùp nhaän xeùt. -Ñaïi dieän 3 nhoùm laøm baøi vaøo giaáy leân daùn treân baûng lôùp vaø trình baøy. . 4 HS ñoïc.Cho HS laøm baøi. -Lôùp nhaän xeùt. HS yeáu -3.GV nhaän xeùt + choát laïi lôøi giaûi ñuùng: SGV. . Baøi2: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. . 3.Cho HS trình baøy. -HS coøn laïi laøm vaøo giaáy nhaùp.Thoâng qua phöông höôùng tuaàn tôùi vaø bieän phaùp khaéc phuïc Kieåm ñieåm cuoái tuaàn GV: Tröông Vónh Bình 28 . Muïc tieâu: . Baøi3: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3. -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo vôû. Hoaït ñoäng 2: Ghi nhôù. lôùp laéng nghe. lôùp ñoïc thaàm theo. baøy -1 HS ñoïc to.Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK. -Moät soá HS phaùt bieåu yù kieán.Reøn HS coù tinh thaàn töï giaùc trong hoïc taäp vaø trong coâng vieäc.

kieåm ñieåm nhöõng coâng vieäc tuaàn qua veà caùc maët: hoïc taäp.Tieáp tuïc oån ñònh neà neáp hoïc taäp .Lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp sinh hoaït. veä sinh.Thi ñua hoïc toát chaøo möøng ngaøy 20/11 GV: Tröông Vónh Bình 29 .Tieáp tuïc hoïc chöông trình tuaàn 13 .Giö veä sinh caù nhaân saïch seõ .Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt .Khuyeán khích ñoäng vieân nhöõng HSY vöôn leân trong hoïc taäp..Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai II. Sinh hoaït lôùp: . Noäi dung sinh hoaït: 1. tuyeân döông nhöõng hoïc sinh thöïc hieän toát.yù kieán .. nhaän xeùt chung.Thi ñua giöõ vôû saïch vieát chöõ ñeïp .Giöõ veä sinh lôùp hoïc saïch seõ .GV toång hôïp yù kieán. haïnh kieåm. . neà neáp.. 2. Phöông höôùng tuaàn tôùi: . pheâ bình nhaéc nhôû nhöõng hoïc sinh thöïc hieän chöa toát trong coâng vieäc vaø ñeà ra 1soá bieän phaùp khaéc phuïc. .

HS traû lôøi löûa chôû ñöôïc bao nhieâu taï gaïo? .Baøi oân: .HS ñoïc baøi SGK baøi . moãi bao naëng 50 kg.Neâu caâu hoûi cho HS traû lôøi Nhaän xeùt .Baøi toaùn cho bieát gì? . xe . .oån ñònh: 2.Muoán bieát oâ toâ chôû ñöôïc bao nhieâu taï gaïo.Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi trong baøi .N – V ñöôïc baøi : “Vua taøu thuûy” Baïch Thaùi Böôûi. xe löûa chôû ñöôïc bao nhieâu taï gaïo ta laøm theá naøo? .HSlaøm baøi vaøo vôû .Baøi oân: Baøi 1: Tính: .6 ) 278 x lôùp (50 + 9) Baøi 2 : Moät oâ toâ chôû ñöôïc 50 bao gaïo.Cho HS môû SGK choïn baøi roài ñoïc . veõ II/Hoaït ñoäng daïy hoïc: HÑ GV HÑ HS 1.nhaéc nhôû HS luyeän ñoïc nhieàu ôû nhaø Thöù saùu ngaøy 12 thaùng 11 naêm 2010 Toaùn: PHUÏ ÑAÏO HOÏC SINH YEÁU I/Muïc tieâu: .oån ñònh: 2. nhaéc nhôû HS ñoïc ñuùng .GV nghe. Hoûi oâ toâ chôû ñöôïc bao nhieâu taï gaïo.HS ñoïc ñöôïc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc : tuaàn 12 .HS laøm tính ôû baûng 645 x (30 .HS traû lôøi caâu hoûi.Nhaân moät soá vôùi moät toång( hieäu) II/Hoaït ñoäng daïy hoïc: HÑ GV HÑ HS 1.HS neâu mieäng 235 x (30 + 5) 5327 x (80 + 6) .HS ñoïc baøi toaùn bao gaïo. moät toa xe löûa chôû ñöôïc 480 . neâu tieáng noäi dung baøi .Nhaän xeùt GV: Tröông Vónh Bình 30 .Baøi toaùn hoûi gì? .Giuùp HS yeáu nhôù laïi moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc .Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai Thöù naêm ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2010 TUAÀN 12 Tieáng vieät: PHUÏ ÑAÏO HS YEÁU tröùng I/Muïc tieâu: .

Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Laõnh2 Giaùo aùn lôùp 4 Haø Rai GV: Tröông Vónh Bình 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful