You are on page 1of 12
BQ KE HOACH VA DAU TU- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BQ TAI CHINH- BO CONG AN Déc lip - Ty do - Hanh phic 986: 05 2008/TT.T/BKH-BTC-BCA Ha Noi, ngay 38 thang 7 ném 2008 THONG TU LIEN TICK, Hung din co ché phdi hyp giiia cic co quan gidi quyét dang ky kinh doanh, ding ky thué va diing ky con dau déi véi doanh nghigp thanh lip, hoat dng theo Lut Doanh nghigp Can cit Nghi quyét sé 59/2007/NQ-CP ngy 30 thang 11 ndm 2007 cia Chinh phi vé mot $6 gidi phap xt ly nhing vung méc trong hoat dng dau tu xdy dung va cai céch mot s6 thi tue hanh chinh 4éi véi doanh nghiép; Can cit Nghi dinh s6 88/2006/ND-CP ngiy 29 thing 8 nim 2006 cia Chink phi vé dang ky kinh doanh; Can oir Nghi dinh s5 139/2007/ND-CP ngay 5 thang 9 nam 2006 cia Chinh phir huréng din chi tiét thi anh mt sé diéu cia Luat Doanh nghiép; Can ei Nghi dinh s6 58/2001/ND-CP ngiy 24 thing 8 nfsn 2001 cia Chinh pha vé quan ly va sir dung con dau; Can cit Nghi dink s6 85/2007/ND-CP ngiy 25 thing 5 nim 2007 cia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mt s6 digu cua Luat Quan ly thué; ___ Lign BG Ké hoach va Bau tr - Tai chinh - Céng an huéng dan co ché phdi hgp gitta cc co quan gidi quyét Ging ky kinh doanh, dang ky thué va dang ky con dau déi véi doanh nghiép thanh lap, hoat 46ng theo Luat Doanh nghigp. I. NBUNG QUY DINH CHUNG 1. Pham vi digu chinh ‘Thing ty nay hudng din vé hé so, trink ty va co ché phbi hop gitta cée ca quan giai quyét cde thi tuc han chinh vé dang ky kinh doanh, dang ky thué va dang ky con dau d6i véi doank nghiép, chi nhdnh, vin phéng dai dién thanh lap, hoat déng theo Lut Doanh nghiép. 2. Déi tugng ap dung Théng tu nay 4p dung d6i véi t8 chitc, cd nhan ding ky kinh doanh, dang ky thué va ding ky con dau khi thanh 1p doanh nghiép, thanh lép chi hank, vin phong dai dign hoje thay déi noi dung ding ky kinh doanh; So Ké hoach va Dau tu, Cue Thué, Céng an tink, thanh phé tryc thude trung ong, 3. Nguyén tic gidi quyét thi: tue hanh chinh Diéu kign cap Gidy Chimg nhdn ding ky kinh doanh va dang ky thué theo quy dinh tai Diéu 24 Lugt Doanh nghigp va Luat Quan ly Thué. Co quan dang ky kinh doanh chi chiu trach nhiém vé tinh hop 1é cla hd so theo quy dinh tai Khoan 3 Diéu 4 Luat Doanh nghigp la hé so c6 day du gidy to va c6 ndi dung duge ké khai day di theo quy dinh tai Luat Doanh nghigp. Ngudi thanh lap doanh nghiép va céc thinh vién (néu ¢6) phai tu chiu trach nhiém vé tinh chinh xéc, trung thyc, hop phap cia ndi dung hé sc ding ky kinh doanh va dang ky thué, va sir phi. hgp phap Iuat ciia diéu 18 céng ty. Trong truéng hgp néi dung hé so dang ky kinh doanh va dang ky thué khong trung thye, khéng chinh xdc, gid mgo hodc n6i dung diéu 1é céng ty khong, phit hgp véi quy dinh cia phap ludt thi tiy theo mire 46 vi pham sé bj xt ly theo quy dinh. Tranh chp gitta cdc thanh vién cia doanh nghigp trong qua trinh hoat dng thuge tham quyén gidi quyét cia Téa an theo quy dinh cia B6 luat TS tung dan sy. 4. Két qua giai quyét cae thd tuc hanh chinh vé dang ky kinh doanh, dang ky thué, dang ky con dau Ké&t qua gidi quyét tha tuc hanh chinh vé dang ky kinh doanh va dang ky thué 1a Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh va ding ky thué (déi véi doanh nghiép) hoac Gidy ching nh§n dang ky hoat dong va dang ky thué (déi véi chi nhanh, vin phéng dai dién). Mau Giay chimg nhan dang ky kinh doanh va dang ky thué, mau Gidy chimg nhan dang ky hoat dong va dang ky thué thc hién theo Phy Iuc IV ban hanh kém theo Théng tu s6 03/2006/TT- BKH ngay 19/10/2006 ctia BO Ké hoach va Dau tu huéng dan mét s6 ndi dung vé hé so, trinh tu, thii tyc dng ky kinh doanh; trong dé, phan tén “Gidy chimg nhgn dang ky kinh doanh” d6i thanh “Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh va ding ky thué", “Gidy chimg nhfn ding ky hoat déng” déi thinh “Gidy chimg nhan ding ky hoat dong va dang ky thué”. Két qua giai quyét thi tuc hanh chinh vé ding ky con dau 1a con dau va Gidy chimg nhan ding ky mu déu. 5. Ma sd doanh nghigp Ma sé doanh nghiép 1a ma s6 duy nhat d6i véi méi doanh nghiép thanh 4p va hoat dong theo Lujt Doanh nghigp va duge ghi trén Gidy chimg nhan 3 dang ky kinh doanh va dang ky th thué cia doanh nghiép. ‘Trong subt qué trinh hoat dng ti Khi dling ky thinh lp cho dén ki khéng cdn tén tgi, ma sé doanh nghiép duoc ding dé ké Khai nOp thué cho tat 4 cde lopi thué phai ndp, ké cd truéng hop doanh nghigp kinh doanh nhiéu nganh, aunt ‘kbée hau hoe hogt déng sin xudt kioh doanh tai cdc dia ban Ma sé doanh nghiép déng thoi 14 ma sé 4a cp khong duge sir dung dé cép cho déi tung ngp thué khéc. Doanh nghiép ichi khong con tén tai thi ma s6 doanh nghiép cham dit higu Ive va khong duge sit dung Iai. Thi tye chém ditt m& s6 doanh nghiép thuc hién theo céc quy dinh cla Ludt Doanh nghiép va céc Luat Thué Tién quan. Neuyén tic cap va cdu tric m& sé doanh nghiép dugc thyc hign theo cde quy dinh tai diém 3.1, diém 3.2, diém 3.3 phin | Théng tw sd 85/2007/TT-BTC ngay 18/7/2007 cia BS Tai chinh hiténg dan thi hanh Luét Quan ly thué vé viée dang ky thué. Céc bign phap cuéng ché thi hanh quyét dinh hanh chinh thué Hién quan toi ma sé doanh nghiép duge thyc hign theo quy dinh ciia Luat Quan ly “tue va céc vin ban huéng dan thi hanh. 6. Nganh, nghé dang ky kinh doanh Neganb, nghé kinh doanh trong Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh va dang ky thué duge ghi theo quy dinh tai Diéu 5 Nghj dinh s6 88/2006/ND-CP ngay 29/8/2006 cia Chinh phi ve ding ky kinh doanh (sau day goi 1a Nehi dinh sé 88/2006/ND-CP). Ma sé nganh, nghé ding ky kinh doanh trong Giay ching nhan ding ky kinh doanh va ding ky thué chi cé ¥ nghia trong cong tac thing ké va duge danh theo ma nganh kinh (8 cdp hai trong Danh myc hé théng nganh kinh té Viét Nam ban hanh theo Quyét dinh sé 10/2007/QD-TTg, ngay 23/01/2007 cita Thi tung Chinh pha. IJ. TRINH TY, THU TUC DANG KY KINH DOANH, DANG KY THUE, BANG KY CON DAU 1. H6 so dang ky kinh doanh, ding ky thué, ding ky con du a) Déi véi trudng hop thanh lap doanh nghiép: H6 so ding ky kinh doanh, ding ky thué, ding ky con dau (sau day goi chung 1a hé so ding ky) bao gdm céc gidy ta déi vi timg loai hinh doanh nghiép theo quy dinh tgi cdc Digu 14, 15, 16, 17 Nghi din s 88/2006/ND-CP va Ban ké khai théng tin ding ky thué theo mau quy dinh tai Phu lye I ban hanh kém theo Théng tur nay. b) Dai véi trudng hop thinh \8p chi nhnh, vin phong dai dién: