You are on page 1of 3

c c

DROGA JAKĄ ZOSTAŁAŁA ZASIEDLONA AMERYKA-


Od dostania się na tereny Ameryki do
powstania pierwszych cywilizacji
c

Y 
 

c
cc 
c
c c c
c
c 
c
c
c cc
cc

cc

cc


ccc 
cc !cc

c
"c 
 cc
c
 cc
 cc

cccc #c
c
c 
c


cc
c$c$ %c
c
c

c$
&cc
 
c'c(
c
c 
c
c
 c

c
cc 

c c
 c)
c*$c cc
 
c

c)
!ccc 
c c+,,,c !c 

c 
"c
"cccc
 c c*$

c
 ccc 
!cc
c c


ccc
c!c 

c
c cccc
c
 c)
ccc
c
 c
"c$
c 
c
* c-,ccc !c./cc c
c+0ccc c1
c cc !c
c
cc


cc 
cc c c
c

c*$c)
c c
"c
c

!cc c

 c
"c c c
cc c 
c
c
cccc'c
(
c ccc
ccc cc$ cc
c
cc
$c 
cc"
c c &
c2c
c


c'c(
cc cc 
cc1
c
c3 
4cc


cccc
cc
c
c3 
4c

c

!c
 c$ c
cc c+/cc c c56
!c c c
"cc
 c!c

c2

c7c8c
"c++c9,,#+,c0,,cc c:c
 c

cc;cc-,,#+,,c<c

c
c ccc8

c*
c $c c c

cc$ c cc
" c

cc 
!cc

!ccc
 cc$
c 
!c c;ccc.9#/,c
c=c <c
ccc$ c c56
c*
c$
c
!cc56
 c
cc


c cc !cccc9,,cc c
c
cc c c
$
c
"c>c 
cc !cccc c c$c

c c
 cc
c 
cc>c
c
ccc cc
 
c

c
c c

c= c
cc
c c
 cc$c$c c

c 
c 

&
c c c$c
c!c
c

c c c?c !cc

c 
cccc
c
"c


ccc "c?

c
c c cc 

ccc$c
:" c c$c$ c 
c@
c
c
"
c$
ccc
!c cc$cc cAcccccc 
c
c
 &
!c"c
 c
 c$c
cc "c
c2 cc$c
c 
c$
&c
c$


cA c 
!c

ccc
"c

c
"cc
c!cc cc

c
" c

c$c!c
$
c
"c:cccc$ c
 ccc
 c
c$c

c
c


!c !c 
ccc
cc 

c
c

c ccc

cBcc$cc!cc
cc 
ccc
c$"
c
 c
c* 
c
"ccc
 cc
 c
c$c"c c$
ccc

c
c&!c cc

"
cc
c
 c

*

"
c
c c !c c c
cc
c
$cc c c cc
c$cc
c cc
$ !c

c
c
cc 
!c
"
c c c cc
c 
 c
c c
c

c ccc 
!cc

c
&cccc

c
c

c c)
c$c

cccc

c c
c
c 
!c$c ccc
c
 c$c$ cc
 c
c
cc 
CCc*$c!c c c
"c$ c


c cc
"c c8 c c
c
c
c

c
c !c$c c
"c$
ccc

!c$ c
c 
"c

c c$ c 
 
c
c

c)c c c
 &!ccc
!c$cc cc cc* c
 c 
c c
 
c
c c c cc
c 
 c
 c
 c 
c cc
c)
c c$ c


"
c
c 
"
ccc
c$
 

c
cc$ 
c
c

c
"c c

c cc c cc $
c* 
c

c
 c
 cc
c
cc)c
c
cc c
 
cc$ c cc c $c>c 
cc 

c

 
c c

c&c$c$ cc c

"
"
c
cc$ "c$c
"c
c c

*c

c cc& 
cc c$c cc8

c

"c

c 
c$cc
!c$c
c"
c
c
"c B c
 c

cc cc" c

c
c 
"
!ccc

!c ccc 
c!cc

c c c
c c

$c8

cc
c$
c!cc
!c

cc>c 
cc
c c&!c "c 

c
cc
c

c c