You are on page 1of 3

 

 
 
Baggrundsnotat: Oversigt over dansk erhvervsstøtte 

Den samlede erhvervsstøtte er opgjort til 21,3 mia. kr. i 2011, jf. Redegørelse om 
erhvervsstøtte  2010.  I  redegørelsen  afgrænses  erhvervsstøtte  forholdsvis  bredt 
som statslige ordninger, som Folketinget har indflydelse på. Der er tale om ord‐
ninger, hvorfra der direkte eller indirekte overføres statslige midler til det priva‐
te erhvervsliv, og hvor modtageren opnår en økonomisk fordel. 

To tredjedele af den danske erhvervsstøtte retter sig mod grønne ordninger in‐
den  for  vedvarende  energi,  miljøområdet  mv.  samt  ordninger  inden  for  forsk‐
ning, innovation og globalisering, jf. tabel 1.  

Tabel 1. Dansk erhvervsstøtte, 2011 i mia. kr. 
Grønne ordninger  9,8   
Forskning og globalisering  4,0   
Kultur  2,1   
Andre ordninger  5,3   
I alt  21,3   
Anm.: Opgørelsen  omfatter  erhvervsstøtte,  som  Folketinget  har  direkte  indflydelse  på  gennem 
  finansloven, skattelovgivningen eller øvrig dansk lovgivning. 
Kilde:  Redegørelse om erhvervsstøtte 2010 opdateret med finansloven for 2011. 
 
Der  er  tale  om  indsatser,  der  bidrager  til  omstillingen  til  grøn  økonomi,  og  til 
hvordan Danmark fremadrettet håndterer globaliseringen (fx globaliseringsstra‐
tegien).  Det  er  prioriterede  områder  i  regeringens  arbejdsprogram,  som  er  be‐
sluttet  ved  brede  forlig  i  Folketinget  (herunder  Globaliseringsaftalen).  Andre 
ordninger  omfatter  blandt  andet  eksportfremme,  turisme,  hjemmeservice  samt 
beskatning af landbrugets produktionsjord. 

Den mere traditionelle erhvervsstøtte i form af direkte tilskud til udvalgte virk‐
somheder eller brancher har været igennem en række omlægninger siden 2001. 
Eksempelvis  ydes  der  ikke  længere  støtte  til  skibsbygning,  og  hjemmeservice‐
ordningen er blevet væsentligt reduceret, så kun førtidspensionister og pensio‐
nister i dag har adgang til den. 

Den samlede erhvervsstøtte på 21,3 mia. kr. i 2011 fordeler sig med 8,6 mia. kr. 
på finansloven og 12,7 mia. kr. gennem skattesystemet.  

Erhvervsstøtte på finansloven 
Af den budgetterede erhvervsstøtte på finansloven på 8,6 mia. kr. i 2011 udgør 
bevillingerne til forskning, globalisering og det grønne område 6,1 mia. kr. eller 
omkring to tredjedele af støtten, jf. tabel 2. Tilbage er ordninger for 2,5 mia. kr. 
Heraf  anvendes  1  mia.  kr.  til  ordninger  på  kulturområdet  og  0,6  mia.  til  er‐
hvervsordninger  på  ulandsrammen.  De  resterende  0,9  mia.  kr.  omfatter  blandt 
andet tilskud til eksportfremme og turisme. 
 
Tabel 2. Budgetteret erhvervsstøtte på finansloven, 2011 i mia. kr. 
Grønne ordninger    
3,5 
(Fx  økologitilskud,  tilskud  til  dækning  af  kuldioxidafgift,  støtte  til  udvikling  af 
   
landdistrikterne, herunder obligatoriske randzoner, tilskud til etablering af bio‐
 
gasanlæg og tilskud til miljøvenlig el‐produktion.) 
   
Forskning og globalisering 
2,6 
(Fx fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, støtte til forskning fra 
   
Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd, F&U initiativer til udvikling 
 
af kompetence og teknologi mv. og tilskud til test af grønne teknologier under 
Green Labs DK.) 
     
Kultur  1,0   
(Fx støtte til dagblade, film, teatre og spillesteder.)   
   
 
Erhvervsstøtteordninger på ulandsrammen 
0,6   
(Fx  tilskud  til  virksomhedssamarbejde  under  Business‐to‐Business  Program‐
 
mer.)  
     
Igangværende  garantiordninger,  ordninger  under  afvikling  og  EU­med­ 0,1   
finansieret støtte til udkantsområder mv.   
   
Andre ordninger på finansloven   0,8 
 
(Fx generel eksportfremme, eksportstipendiater, VisitDenmark, hjemmeservice,   
og strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren.) 
I alt    8,6   
Kilde:  Redegørelse om erhvervsstøtte 2010 opdateret med finansloven for 2011. 
 
Erhvervsstøtte gennem skattesystemet 
Erhvervsstøtte kan også ydes ved at udvalgte aktiviteter støttes via skattesyste‐
met  i  form  af  en  lempeligere  beskatning  end  den  normale.  Den  positive  særbe‐
handling kan fx ske i form af en skattefritagelse eller særligt lave satser.  

Det er betydeligt vanskeligere at opgøre erhvervsstøtten, der gives gennem skat‐
tesystemet,  end  udgifterne  til  erhvervsstøtte  gennem  finansloven.  Størrelsen  af 
begunstigelsen opgøres ud fra en antagelse om, at virksomhederne ikke ændrer 
adfærd.  Virksomhederne  må  dog  i  mange  tilfælde  formodes  at  ændre  adfærd, 
hvis skattebegunstigelsen fjernes, og det merprovenu, der kan realiseres ved at 
fjerne  skattebegunstigelsen,  vil  derfor  i  praksis  være  mindre  end  den  opgjorte 
erhvervsstøtte. Det gælder især i de tilfælde, hvor aktiviteten kan flyttes til ud‐
landet, hvorved skattegrundlaget helt forsvinder.  

Skatteordninger er i en række tilfælde indført netop for at sikre en ensartet be‐
handling  med  udenlandske  virksomheder  og  dermed  sikre  den  internationale 
konkurrenceevne. Endvidere er en række skatteordninger på samme måde som 
finanslovsordningerne  rettet  mod  energi‐  og  miljøområdet,  forskning  og  udvik‐
ling.  Beløbsmæssigt  drejer  det  sig  ligeledes  om  to  tredjedele  af  støtten gennem 
skattesystemet,  jf.  tabel  3.  Den  samlede  erhvervsstøtte  gennem  skattesystemet 
skønnes med betydelig usikkerhed at være 12,7 mia. kr. i 2011. 


 
 
Tabel 3. Erhvervsstøtte gennem skattesystemet, 2011 i mia. kr. 
   
Grønne ordninger  
6,3 
(Fx lav afgift på kraftvarme og vedvarende energi, proceslempelser, færgers   
energiforbrug, eldistributionsbidrag, spildevandsafgift og vindmøller.)   
 
Forskning og globalisering    
1,4 
(Fx straksafskrivning af edb‐software og visse forskningsudgifter og lempe‐  
lige skatteregler for forskere og nøglemedarbejdere.)   

 
Kultur  1,1 
 
(Fx 0‐moms på aviser.)   

Andre ordninger gennem skattesystemet    
(Fx lempelig beskatning af landbrugets produktionsjord, momsfritaget per‐ 3,8 
sontransport, skattefritagelse for sømænd under DIS‐ordningen, lavere regi‐    
streringsafgift for totalskadede biler og hyrevogne og øget momskredittid til   
mindre selskaber.) 
I alt    12,7   
Anm.:  Beløbene  er  eksklusive  adfærdsændringer.  Det  provenu,  der  kan  opnås  ved  at  afskaffe 
  skattebegunstigelsen  på  konkrete  ordninger,  vil  i  praksis  være  mindre  og  for  en  række 
  ordninger væsentlig mindre end den opgjorte erhvervsstøtte, da virksomhederne ved en 
  afskaffelse kan forventes at ændre adfærd. 
Kilde:  Redegørelse om erhvervsstøtte 2010 opdateret med finansloven for 2011. 

En oversigt over alle ordninger, der medgår i opgørelsen af erhvervsstøtten, og 
en beskrivelse af disse findes i Redegørelse om erhvervsstøtte 2010.