You are on page 1of 3

El dimarts dia 16 de novembre he visitat l'escola Tecnos de Terrassa.

L'activita
t que ens ha
proposat la universitat ha estat fer un “apadrinament” amb un alumne de tercer que e
stà fent
pràctiques, i acompanyar-lo al llarg d'una jornada per veure com és aquesta experiènci
a i tenirne
una referència. També ha vingut un noi estudiant de 1er de Educació Primària de Blanquer
na
del matí, el Paco. Tot i que només ha durat un dia, la activitat ha sigut molt profi
tosa.
L'escola Tecnos és una escola concertada, mixta i laica . Situada al centre de la
ciutat, és una
escola força gran, que té des de l'ensenyament Infantil, fins a Secundària. A Primària h
i ha dues
línies.
Com que en Jordi, que és l'alumne que m'ha acollit, està acabant els estudis de MEF,
una de
les dues classes a les que he assistit ha estat la d'educació física, i l'altra he a
companyat a en
Jaume, tutor d'un dels dos tercers, a una de les seves classes.
En Jordi ens ha acollit molt bé, ens ha parlat de la seva experiència i de com funci
ona
l'escola. La directora també ens ha atès i hem estat xerrant una mica amb ella i ens
ha ofert la
seva disposició per a qualsevol cosa.
Primer hem fet una visita a tota l'escola, hem vist totes les instal.lacions i e
ls espais dels què
disposa l'escola. Llavors hem tingut la xerrada amb la directora, que ens ha exp
licat el
funcionament de l'escola, els equipaments tecnològics de què disposen, i com l'escol
a s'està
adaptant a aquests canvis, també hem xerrat dels “pros” i els “contres” de l'escola concer
tada en
contraposició amb l'escola pública. Seguidament hem anat a la sala de professor i al
là hem
conegut alguns dels mestres que hi treballen. Hem xerrat amb ells, ens han expli
cat coses que
fan, projectes en els que treballen amb els alumnes..
Llavors hem decidit què volíem fer. El Paco ha acompanyat el Jordi a classe d'educac
ió física i
jo he anat amb en Jaume a la seva classe de Tercer de Primària. M'ha agradat molt
la manera en
com el Jaume ha fet classe amb els seus alumnes. Primer han fet “la Champions” les
matemàtiques. Els nens estaven molt motivats amb aquest “joc” i m'ha semblat molt engi
nyosa
la manera en com aprenien aquesta assignatura o contingut que sempre ha estat de
ls més avorrits
o pesats. Després han passat a la escriptura i la lectura. La classe s'ha dividit
en tres subgrups,
s'han barrejat alumnes dels dos tercers per nivells, i han llegit els contes en
els que estan
treballant. Els contes els han creat ells, i eren molt imaginatius. Un cop final
itzada la lectura els
companys en feien la valoració i suggerien possibles millores als autors. Llavors
el Jaume ha
deixat un quart d'hora per al final de la classe i ha llegit als nens l'últim capíto
l d'un conte que
han estat llegint. En Jaume m'ha explicat que l'assignatura de medis ( ciències na
turals i ciències
socials ) la treballen per projectes. A la paret hi tenen penjats uns murals del
projecte en el que
estan treballant, l'arquitectura i els monuments més importants de Terrassa, en aq
uests murals hi
tenien posades fotografies i les característiques que els han semblat més importants
. El proper
projecte ja el tenien pensat i escollit, i el Jaume m'ha dit que seran els miner
als.
La experiència ha estat molt maca, els nens de seguida et fan sentir bé i venen molt
es ganes
de començar a fer pràctiques de debò. Sembla que ja estan acostumats, ja que només entra
r a la
classe han preguntat: Que està de pràctiques?
La classe era molt acollidora, les parets estaven plenes de la vida de l'escola,
igual com tots
els passadissos. Treballs que els nens han fet, dibuixos, materials en els que h
an treballat. Un
ambient acollidor i estimulant.
Per la tarda, de tres a cinc, he acompanyat a en Jordi a fer classe d'educació físic
a. El mestre
es diu Xavi i fa bastants anys que fa de mestre a l'escola Tecnos. Es notava que
feia les classes
amb cura i que sent la seva professió. La classe s'ha dividit en dos grups i han f
et diferents
activitats. Primer han fet uns jocs d'escalfament, han jugat a caçar estels: un jo
c on la meitat dels
nens es penjaven unes cites de color verd dels pantalons, i la resta de nens se'
l penjaven de color
vermell i llavors s'havien d'empaitar i prendre's la cua els uns als altres, el
joc s'acabava quan no
hi quedaven nens amb cintes d'un dels dos colors. Seguidament han passat a fer l
es dues
activitats preparades pel mestre: D'una banda jugaven al joc de “matar”, però una vers

complexa. Amb aquesta activitat treballaven la psicomotricitat, la resistència, el
treball en equip,
el companyonatge. A l'altra banda del pavelló en Xavi i el Jordi, amb la nostra aj
uda, han
preparat un circuït amb tot tipus de materials que permetien fer exercicis l'objec
tiu dels quals era
fer-los treballar l'equilibri. Els nens estaven encantats de fer ambdues activit
ats. Les classes
duraven una hora, i els mateixos exercicis han servit per les dues classes de Se
gon de Primària.
M'ha agradat molt la varietat de materials de què disposaven, com el Xavi enfoca l
es classes per
tal de què els nens treballin diverses característiques físiques, fent-los més amens els
exercicis.
El meu record de les classes d'educació física és que eren molt més avorrides quan jo an
ava a
Primària.
En Xavi també aprofita les classes per fer-los practicar alguns conceptes en anglès,
per exemple
els números. Aquestes pràctiques són un reforç pels petits a l'hora d'aprendre aquesta l
lengua
que és tan important en els nostres temps. En això també he notat com l'escola ha anat
evolucionant, adaptant-se a les necessitats que imposa la societat.
També m'he fixat que a les nou del matí, quan els nens van arribant a l'escola sona
música per
uns altaveus, acompanyant aquest moment. Els pares entren al pati per acompanyar
els seus fills,
i a les nou tots van entrant cap a l'escola i llavors apaguen la música. És només un m
oment, però
aquest moment es fa més acollidor..
Valoro aquesta experiència com a molt positiva. Ha estat molt estimulant veure dir
ectament
la vida de l'escola. Les dues classes a on he assistit m'han demostrat que si la
professió es fa amb
serietat, vocació i amor els resultats són ben diferents. Aquests mestres se'ls nota
va les ganes de
fer bé la seva feina, d'esforçar-se per trobar noves vies, per fer despertar l'interès
dels nens. He
pogut comprovar personalment, que l'escola ( potser no totes, però sí la majoria ) s
'ha fet
conscient de la necessitat de canviar, d'evolucionar amb la societat. Es nota un
voluntat de
millorar la feina, una sensibilitat més profunda, la consciencia que la feina es f
a per a uns nens
i que s'ha d'intentar fer-la per a ells, a la seva mesura. És evident que amb només
aquesta
experiència, visitant solament una escola, la visió és un pèl reduïda, però l'aire que es r
spira en
aquesta escola és un aire diferent del què es respirava fa uns anys, quan jo era pet
ita..
Per acabar, dir que la vida canvia, evoluciona, i els éssers humans ho hem de fer
amb ella. Si
l'escola és un reflex de la societat, a on es preparen els nens per enfrontar-se a
l món, a on el
coneixen i a on aprenen la cultura, l'escola ha de ser viva, s'ha d'adaptar a le
s necessitats del
moment, al què necessiten els nens..