You are on page 1of 4

SENARAI KANDUNGAN

BILANGAN KANDUNGAN

1 Pengenalan

2 Objektif Projek

3 Lokasi

4 Strategi Pelaksanaan

5 Kos Pelaksanaan

6 Masalah-masalah Pelaksanaan

7 Penghargaan

8 Refleksi dan Kesimpulan

9 Lampiran

• Lampiran A : Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa dan Borang Refleksi

• Lampiran B : Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga

• Lampiran C : Surat Penghargaan Kepada YB Dato’ Idris Bin Jusoh

• Lampiran D : Surat Penghargaan Kepada Tuan Haji Anuar Bin Haji Yusof
PENGENALAN

Saya mewakili pelajar Tingkatan 4 Efisien di Maktab Rendah

Sains MARA, Jeli, Gemang, Jeli, Kelantan. Laporan projek

‘ENGLISH EVERYDAY’ ini disediakan untuk memenuhi

keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganeraan

Tingkatan 4.

Selain itu, tujuan projek ‘ENGLISH EVERDAY’ dijalankan

ialah supaya pelajar dapat membiasakan diri berkomunikasi

dengan baik dalam bahasa Inggeris pada setiap hari. Tambahan

lagi, bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan di seluruh

dunia.

Projek ini mendapat sokongan, bantuan dan kerjasama

daripada semua pelajar, guru-guru dan staf sokongan.


OBJEKTIF PROJEK

Projek ‘ENGLISH EVERYDAY’ dipilih berdasarkan

objektif berikut:

 Bahasa Inggeris digunakan dalam pembelajaran.

 Bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan dunia.

 Mendapat ilmu tambahan daripada buku-buku berbahasa

Inggeris.

 Menyedarkan masyarakat tentang kepentingan berbahasa

Inggeris.

 Menarik minat pelancong daripada luar negara seterusnya

meningkatkan ekonomi negara.


STRATERGI PELAKSANAAN

Perancangan projek ‘ENGLISH EVERYDAY’ ini telah

dirancang dengan teliti agar noleh dilaksanakan dengan jayanya.

Perancangan awal ialah membuat pemilihan Ahli Jawatankuasa

(AJK) Pelaksana:

Penasihat: Tuan Haji Anuar Bin Haji Yusof.

Setiausaha: