You are on page 1of 1

Folketingets Lovsekretariat Beskæftigelsesministeriet

Christiansborg Ved Stranden 8


1061 København K
1240 København K
T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748
EAN 5798000398566

Folketingsmedlem Torben Hansen (S) har den 17. november 2010 stillet følgende 26. november 2010
spørgsmål nr. S 466, som hermed besvares.
J.nr. 2010-0018537

Spørgsmål nr. S 466:


”Er det ministerens opfattelse, at eksempelvis det at holde fem får på hobbyplan
skal betyde, at der fratrækkes i understøttelsen, og hvilke skridt agter ministen i
bekræftende fald at tage for at sikre, at det skal være muligt at holde hunde, akva-
riefisk eller andre dyr på hobbyplan uden at blive fratrukket i understøttelse?”

Endeligt svar:
Hobby- og fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag i arbejdsløshedsdagpenge eller
efterløn. Det medfører således ikke fradrag, hvis man har får som hobby og holder
dem som kæledyr – tilsvarende gælder også for arbejdsløse, der holder fisk, hunde
og andre dyr på hobbyplan.

Der er tale om en hobbyvirksomhed, hvis beskæftigelsen har et meget ringe om-


fang, og virksomheden ikke har et erhvervsmæssigt formål. I så fald skal man do-
kumentere, at den animalske produktion er til ”eget forbrug”.

Hvis dyreholdet omvendt har et erhvervsmæssigt formål og fx giver et økonomisk


udbytte, vil der ofte være tale om drift af selvstændig bibeskæftigelse, og de timer,
man bruger på dyreholdet, skal derfor trækkes fra i arbejdsløshedsdagpengene eller
efterlønnen. Fuldstændigt som det gælder for andre former for drift af selvstændig
bibeskæftigelse.

Det beror altid på en konkret vurdering, om et dyrehold skal betragtes som hobby-
virksomhed eller selvstændig bibeskæftigelse.

Venlig hilsen

Inger Støjberg