You are on page 1of 5

‸ဣᇖအᝆ‸߭◍ເ५⚋⌊٬c ⋒‫ޘ‬ឍ⟂ᐵ◇᫠ࣶᵏᩰ

ஷࠬᜐᛅ኱ᔛᅝL

c 
ເဣ৩⾎⾗ᐯߩ‫ٵ‬ᝊ ‸૭⅕٬ ?S‫ޘ‬ဍኅᾄࣶ⟂=ເᆅᑛ♘௎ᚁᝡ
ࠎ࿯▩٬;TUV'WXߩⶔ ‸ᥬᝆ ⳅࠎᑾ c c
㄃ࠎ‫ٶ‬㞄  ເ₱‸ᆲඩⵙⴥ઺ᐯ㇐
ⶂ ٬‫✕ޘ‬ဣᇖເ〟‸㊷ഘ὇ాஷࠬ⌷ᚸⲖ ‫ޤ‬௉ἀ๘‸ᛅ㇣ቪቱ⺎ᆋੲ‫ޤ‬௉‸ᆋ⦐ ⳅ9ࣶ

ᗙ ᚸⳅ
‸Ἷᬑⲽኅ᜺⎏಼ᑛ Ἷᬑ㍱෼‸⒲ሹ૭⑂‫ޤ‬ᝆ⣄ህੲம‫ࣶޘ‬٬ඕఠಒ

ၦ٬ஷ♘ዦⶄື ኅ㊸᩻ ᇉ⬍EYࣶၨᛅ Z['\‫ޤ‬ੲࡿ㞅⽓ᝊ⼣

 !"#$ⵙ⼣⹶᙭∼ %&⾗ᐯ ᑈ"᙭⪲"㇢⼀"]^_"`a ࠬ஖b⫪⽋

ߩᘔ㈕㋶‸߭٬%'()ߩᳮࠏ㚵ẘࠪࠎ᷁੬ ኱‸ⱀⰁac%&⾗ᚸ⺎ᕓἿᬑ⍒໚‸ༀT

᎓⮒ᛅ㇣⒲⻙ *+, -.ᝊ‸ᛅ㇣ ၦ‫ޤ‬ ᫗٬ጶ㇢‫ޤ‬ᝆ߂૥⛡ᅤ3ẘ


de߂૥ડ⼄

/01٬ᛅ㇣‫ ⶔޤ‬ᚸ
ᳮⳠဳ‸ஷ♘ዦ-2 ٬c

3‸ࠪঘ٬ -ᝊ㒻⌉૥ᶸໂἿၼ⫪⯐ဍᐯ㞄⻃ c᎓஡ᾄ‫ޢ‬㞄


Dᚸᅵ᝕ᝊ᜺ື‸ᛅ㇣♘ऴ⛡
⼃▩Ꮎ₯0‸ ᫈ +45᩻᜺ༀ‸٬⿚ⵅ␚⑱ ᅤಯ᧷ऴ‸߭ +◍ᾄ
₝‸ᝊߩᛅ㇣ fg

ၼᚸ༂᧺⯐ဍ‸٬ஷᚸࠎ㎠㊀ᛅ⾗ᝊ⯒ື㊸ Jhੲ੬⦇٬fiDᚸÿඕ jk >1

᩻ 67819&:;٬ൡ᧺⊅‫‸ޢ‬ᛅ㇣⊶੼ lmᾄ‫ޢ‬٬
<ngo‫⭭ޢ‬ऴࠏ㚵 ᐵᳮ

⫪ᙠ‸߭ᶸํᰆၼॻ⊅ᩨఋೳ◍১₝⊅ගᆍ‫ޘ‬ ߩ ‸߭◍ÿp٬
‸ fqᝡ ᝊÿ

᥇٬c ‫ٵ‬ẘඕ‫ٶ‬٬ ᎓ÿ‸௉ᛅ


r᧺࿯▩ⳅ

c ⊶‫ٵ‬ᙠᛅ㇣⮖‫ٶ‬㞄c ᎅ઺ÿὭඕẘඕ٬%'ᝆᘕⲽ


ၦᛅ㇣‸᎓

 c.ᝊᛅ㇣‸⛡߂ᧅ㞄.ᝊ᪜ဍᛅ㇣‸⛡὎ ஡‫ޘ‬ᨮᛅ㇣ ẘ‸㇐ÿ s᪜


-tੲ

ᧅ ᑛ♘ᑸ஡ሻເ‸ຈ઺٬c ‸ÿ‸ ᝊື1٬-ᝊᝊᎅÿ‸᎓ÿ

c㍢Ἷẟᛅ㆖㞄⸧㒷 -ᝊἿẟ઼♘⾗஡ੲ 
᎓⮒ᛅ㇣u㇐ ◍ ⽓♘Wvwx٬

ඕᛅ㆖‸ᔲ੷٬ൡ᧺ ‫ޘ‬ໂᾄ޸‫ޤ‬௉‸ᛅᨮᝊ‫ޤ‬ ÿኽ_‸ᛅ ᚸ


y৩ÿ ඕᾄ‫‸ޢ‬ᛅ ٬c

௉‸ᎅ▒ ⸧㒷⑒┎ᝆⵋߪ ࣶᛅᨮḾ᷁‸᷁ c࿯▩ÿ 㞄Ä ‫ޘٵ⭭ޤ‬fື὇‫ ٶ‬zᚸ ᜐ


ⵍ٬ ࣶࠎ⭭⿆௅⛡ᅤ‸ ඕᛅ㆖Ἷᬑ < ‸ÿ ⾗ᝆⳅເ⾎ ᅝLህ㇐ༀ‸ᛅ㇣㞅

=◍⪲◇ᝆ23>㒻‸ࠪঘ٬c ⒲ሹᝆⳅÿ⪲઼♘ -⭭\3ⳅ⛡ᅤ⒲


cࣘὭ‫࠺ޘ‬ጶ㇢‸⛺⛩㞄
?‫ࠬ⛡ॻޤ‬ᳮ‸ ሹ‸ÿൡ ᐵ {૥|} ~ຈ઺㞅 

@஡௽ඁἀ๘‸ኽ⍒໚-A٬᜺ࠫ
BA‸ ሻÿ⪲઼♘㞄ÿ3ᅝL€಼᷁ဍ‸ࣶ 

ᚸᴒ᫗ᔝᕖ⛡ᅤ⍒໚‸⽧≐᎓⮒٬
੬ᴒ ٬ ࣶ ㇣‸㇣ ᛅ㇣ ၼᚸࡿ♘

⽉ᗋ C♘଍଍ኲኲගἿᬑ٬‫߭ޘ‬ᴒᐯ‸‫ޘ‬ၨᛅ ÿ޸ ᎅ઺‸ᛅ㇣㇐ÿ٬༂ ᝊÿ‸ÿ3


◍⮯߭ᬦ⴩٬
₯0DᚸᗮEF߭ ẘ ᑾ ‫?ޢ‬ ⊶੼ ੲÿ⭭‸ᅝL

㍡‫⫈⮔ޘ‬٬༂ࡴᘕⲽ⍒໚
GHIJ٬
㞅⭭⦇ẟ⽧&f‚߭67⾗ᝊᛅ㇣٬ᾄ

㊸⭭ࣘὭ‫ޘ‬ᨮⳅ⛡ᅤ/K‫‸⻙ޤ‬ᛅ㇣ Lᳮᆲ ‫ࣶޘ‬ ᨮᐯ4 ƒⳅ⛡ᅤኅੲ‫ޘ‬ÿⵅ٬


ඁ‸ÿເ〟 %Šເ⚋ ẟࠎ‸ᅝL‹Œ
c c 〟  ⯒ື᪜ဍƒ⫪ÿ٬4 ၼᚸᛅ㇣
⒲⻙٬%≐w᫈‫ ޢ‬ᝊᎅÿ‸ẟ(઺deŽ
 ኲ⯐ဍ ㍢ÿ٬Yࣶ⎏಼‸ ᝆၦ᧺
ᝊ‘٬ÿ‫ࣶޘ‬ 㞄‫ޘٵ‬ဍኅẘඕऴZ’ <
S ‫ٶ‬ÿࣶ 㞄‫ࡿٵ‬ ᎅ஡ህÿ⦇ẟZ’
< ‸4 S ‫ٶ‬c
‫ٵ‬ ¤ᅝLCᝊඕdeyᐯᛅᑛᝆyᐯ‫ ٶ‬f
◍ ᳮߩ ᬦ⴩᜺ືᛅ㇣٬%ᛅ ẟ࿯ဣ%㚵 㞅◍%•³—ඕ¢⬍'ኅੲⲖ

ஷ₝‸“f‸ຈ઺ߩ%᥇‫ޘ‬ÿ ຈ ٬%&¢ኅੲ‸š ኅ@g ൡᳮ
઺┧┳ሻ٬ ᚸ ࡿ᎓⮒w᫈ÿ ᔲ٬ᳮߩ ߩ
´.ᝊ‸ᛅ㇣ 
µ὇ੲ‸ c c
ⳅ⛡ᅤ ๘?”੷ຈ઺< ᝊࣶ⎏಼ੲ‫ޤ‬ ⽓ື3⯒ື٬c
⪲‸T᫗㞄⽧ၼᚸऴZࡴ‫{≐ޘ‬૥٬ÿ‫ޤ‬ᝆኅ c z‫ޤ‬ᚸ¡ඕ₯0‸ⵅ '¶ᝊ‫ޘ‬ဍ‸ÿÿ
 ൡᳮÿ ᛅຈ઺࿯◇ ઺٬ᳮߩyᐯ࿯§ᐵ㄃ⴥ ᝊࠎ ᎅ|·>
 c ᑾຈ઺%•–—˜™ ື¡ඕ₯0‸ኽ_٬ᳮߩ♘ÿ⭭ Š ᝊࠎ
š٬ÿ‫ޘ‬ "›"œ⾗ஷࠬ⻃⼃ⳅຈ઺ÿ ᎅඕÿ٬ᚸࠏ㚵ÿൡⳅ, %㚵
 ੲஷࠬÿfᅝL‸ᩰ–٬-ࠬ{૥ ऴ ࿯◇<  c

‸ᛅ㇣ {૥ ᔛ‸ᛅ㇣᜺ື٬c ‸ ᫗ᚸ㞄C⭭
‫ޘ‬ÿੲ⛡ᅤÿI
c ᛅ㇣‫*ⶔޤ‬+ᝆሻ⸧㒷‸ຈ઺< J/‫ޤ‬ ‸ ⸧㒷⑒┎ၼᝆ ⼄3‫≐ޘ‬ቪቱÿH
ᚸÿຈ઺<‸ÿൡ٬ൡᳮ
žŸ‸ ‫ޤ‬ᚸ ẘ‸ 㞅ᳮ‫ࠎٵ‬㒷 ⦐‫ٶ‬
ᛅ㆖ z ¡㆖㋶9ࣶ᷁ဍ‸੼ÿ ◍ᚸ c 
¸᎓஡ੲÿµ‸
žŸੲ⽧ࣶᛅ੼ᴒ᫗yᐯZ’ᝆÿ٬‫ޤ‬ᚸᛅ㇣ ٬< ᾄ
ᳮߩÿ_◍ 
‫“
ⶔޤ‬f ◍ᚸ⽧࠺žŸ
‫ޤ‬l٬- ᛅ
'ᝆÿ‫ޤ‬ ኽ‸4 ٬ÿ⪲઼♘ືF
ࠬ C⭭
᎓⮒w᫈ඕ⛡ᅤ‸ᔝᕖ޸ ⽧㚵 ᚸඕ%≐ÿ‫‸⮒⛡ޤ‬ ઺ ⿆‫ޢ‬ऴ3᪜ဍ‸٬c
 ¡?‫ޤ‬ᝆÿຈ઺٬c c ⭭ⳅ⛡ᅤ৩ ඕ‫ޘ‬¤ᅝL ⭭‫ޤ‬ၼᚸ㞄%
c ⯒ື¢ ᔝᔲw᫈‸∼ÿ ᚸ᪜ဍຈ઺< ࣶÿ7‸S ◍ >ᝊᅵ᝕ẘ ᑛ
ᚸ 3ẘ‸ൡÿ٬ᴒ᫗ ⿆⛡ᅤᛅ㇣‸ࠎ ♘ⳅẟi -ᝊࠫࠎ f‸߭ᶸ ඕ ٬⭭‫ޤ‬
uG£٬ᾄ
deᴒ•¤⿆௅ÿἿ‸⍒໚ᛅ ၼᚸ㞄
ඕ޸ ‫ޤ‬ᛅኅੲၨၨ‸ᰆⶔ ⳅ


ᝆ᎓ੲᴒ‘ ◍8¥ ⿆᎓ၼᝆÿຈ઺< ‫ޘ‬ᨮᛅ㇣ၼ♘ÿ஡‫ޢޘ‬٬ᴒÿ༂ࡴ C⭭ᝊ
٬ÿἿ‸⍒໚ᝆ 
‸Ἷᬑ z¦4 ༀ⦇⌉ ⛡
ᔲ੷ၼᝆ{L٬ ‫ޤ‬ ᚸࠏ
ᝊᧅ઺ÿ'ᚸ༂᧺٬™‫ޘ‬ ᥬഘ⾗♘ࠎÿ 㚵ÿࠎ‸૥ᥬⳅ
‫⛩ޤ‬ ÿ ⾗ᚸ ⭭
᎓٬ᅝ L§¨‸ຈ઺© ߂⭭ÿൡ‫ޤ‬ᚸᅝ ‸㞅᜺⭭‸ᚸ %&૥ᥬᝊືሻÿ◍ ༂ඕ
L‹“ ◍ᚸൡᳮ, ᴒ᫗ᘕⲽ⛡ᅤ‸ᅝL⍒ 0٬ඕ ઺yᐯÿ¬Z’‸ ∼޸ ♘ₑ€¹ᅝ
໚٬ᴒÿⲖ ᝊ ⿆᎓7ᅝL⭭᩻ Lᐯ ‸ࠎ ⽧࠺E‸ኽ_ᝆ ,௎0
㒻 ᜺Kªfẟ‹“٬c ٬ c
 c
ⶄᚸ‫ޤ‬஡ ሻ⻙ {὇ᛅ㇣‸ ඕ૥઺ၼ c Ó µ὇ᛅ㇣ᝊࣶÿ ⽧ၼᚸ‫⯐ٵ‬᫗\ੲ૥
ᝆⶄሻ٬c ઺‫ٶ‬٬ ဍἿᬑC‫ޤ‬ ᚸ‫ޘ‬ሹÿᴒ_º‸ᅝL⫈
c ᝊࠎ
ᑾᛅ㇣ᾄऴ‫ޘ‬ÿÿ « ‸ࠎ >¬yᐯ⛡ᅤ‸ ٬⽧&ᝊÿග{὇
ஷ♘ऴÿༀ‸ ÿ٬ÿᚸ%>¬ࠎ‸ໂዦ
'௉ᛅ ੲ‸ÿ-ࠬẘඕᝆᘕⲽ ìᝊ༂᧺ ᑛ♘ⳅ
‸⪲ᳮ%‫ޤ‬ÿⲽV
٬ c ‸ ٬ ᎅ઺ၦ–ࡴ⦇ ᚸÿ‸š ٬ᅝL
c ⫪
ᾄऴᛅ㇣◍᎓஡ੲ‸‫ޘ‬ÿ ᚸເ〟‸ H 
ÿ⭭ऴ‸߭w ᧺ᛅ%ࣶ
ÿ ◍ ᚸ
ᝊᎅÿග᎓ÿੲ‸᎓ ÿ٬ ᝕⭭,‸ÿ᎓ ÿ٬ ÿᝡ‸ÿ c

᎓ÿੲⶄື‸ᛅ ⦐ ၼᝆᑾ%ᨮᛅ ၦÿ‫ࣶޘ‬ ᰆÿᐵÿ¶ÉÊዦ‸ ÿ c c
㇣ÿ⌷ኅⶄ㇐٬< ༂ ᎅ઺⫪,:;ÿ ඕ>‫ޤ‬Kª٬c
ÿm‸ⰁX༂⸧‫ࣶޘ‬ᙠἀ๘
ၼ᎓ÿ‫ޤ‬ c ᝡ
‫ޘ‬Ἷ޸⾗ᝊᥬᝆᘕ ÿ ઺٬c
ੲ"ᐵ◇Cᚸᝊᝊÿග᎓ÿੲᛅ㇣‸૥٬ᛅ c *+ᝡÿ‫ޘ‬Áᛅ㇣ ẟ ᴒ ߭ ÿ
㇣ༀॻ ߩ ൡᳮ
ᑾ¿Àᔛߩ٬c ᝡÿÿ4jË◇ ÿ༂ࡴඕᚁἿᬑ޸ ὇
c ࣶᛅ㇣ເÿ㞄‫ޤٵ‬ÿf‫ٵ"ٶ‬ຈ઺‫ٵ"ٶ‬8¥ ᛅ㇣٬%Ì὎ ࣶ⎏಼‸ ÿ⑒ᐯ‸∼ÿ ᚸ὎
૥ᥬ‫ٶ‬c ເ࿯‸ÿ࿯ဣ-W3‸◍ ᝊ ੲເ⚋
c ߭ ‫ޘٵ‬fື὇‫ٶ‬C‫ ޤ‬ᚸເ⚋ 
‸∼ࠬ஖ÿ⪲઼♘‸ÿÿ٬c
‸⯒ື
⮒‸޸‫ޘ‬٬ඕ
ÁÂऴ‫ޘޢ‬ cÿ‫ ޘ‬㞄‫ޤ‬὇ ເဣ⾗ ኅੲ㞅ÿ3‫ޘ‬ሹᅝ
¤߭0 ‫ޤ‬ᚸኅ(᪜ၼᚸኅᜐÿ‫ޘ‬¤߭٬' L⫈٬‫✕ޘ‬ၦᛅ㇣ ẟ‸ੲ᧺ᳮÿ ◍ඕ%
ၼᚸ ÿ⪲઼♘deẘÿ㒻ÿ٬ ᎅ઺ၼ Ì∼ÿ⬍ ᅝL⫈Cᚸ‫ޘޢ‬ ÿ‸ ٬c
ॻ‫ޘ‬ÿ ᎅÿÿ⭭‸߭٬ÿ cÿ 㞄ᑾ ‫ޘ‬¤߭ ᐯ‫ٶ⭭߂ٵ‬j‫ٵ‬
༂௉ᝡ ‫ޘ‬ÿሻ~‸
Cᝊ%㚵‫ޘ‬ÿ ⭭‫‸ٶ‬ ᨮ Íੲ>ÎÏ‸ᅝLᛅ'‫ޤ‬὇Ÿ٬X
 -ࠬ
67C♘ᝊᎅÿග ᔲ9‫ޘ‬㍡Z’ ༂ ÿੲ⭭ ‫ޘ‬ᝡ f⬍ஷ♘ၼžŸ㞅
‸ÿ⪲ ∼ ᴒ᫗ⳅ ᎅ઺ඕ௉‫ޘ‬ᛅ㇣ ੲY ÿCÿ y‫ޘ‬ÿÿ ၼ⮒ኅ ⽧㚵¬٬⭭ᚸ
¤ᝊᎅÿ‸ᬑ૥ᾄ+ ᝊࠎஷࠬ‫ޘ‬ÿÁ ‫ޘ‬ ⛡ᅤ y%‫ޘ‬ᨮÿ ‫ޘޢ‬ᨮ %¤߭ၼ
ÿⰁ ÿ%ᚸൡᳮඕື‸ ‫ ޢ‬H ⳅÁ ᜺Kªyᐯ٬ᾄ
⮒ኅⶄ¬ÿfඕ௉‫ޘ‬¤ᅝL
ⲽᐯ⛡૥V٬ᾄ
᎓⮒⛡ᅤༀॻ௉ᛅඕ ᛅ ‫ࣶޘ‬ᅝLᨮÿၼⶄ ٬'ၼᚸ
⪲ༀ¤߭wᛅ ߭
‸ ᎅ઺߭Ž ࣶ ᨮ-Ð┳‸ᛅ㇣ ᚸ
♘ ᜐÿf‸㇐
Ž‸٬™㊷⚋⾗ऴ‫ޤ‬ੲືᅝL ‫ޤ‬ ÿ٬c
ᚸऴऴ᥇Ãߩ ㊷⚋ඕ%&Z’㇣ cÿ 㞄C⭭‫ޘ‬ÿj₯0‸ᅝLÿ‫˜ޤ‬ÿ‸
ÿÄ 㞅-ࠬ὇◇ࠬᳮ %&߭’ᚸ௉ ߭w ၼᑾ ‫ޢ‬٬⊶੼ ੲÿ‸ᅝL
⪲‸٬< ₑ
‸ẟ(઺‫ޘ‬ ޸ÿ ‫⭭ޤ‬ᬦ⴩Zࡴfgඕ%ࣶᙠÿ٬⌉ੲy
ၼ>¬٬%'ᅝL ᝊ㈕ ൡᳮ‸ẟ ᐯ‫ࣶޢ‬ ᨮᅝL ÑLÒÓᛅ ÿ ⦇ẟÿᑛ
(XੲC♘ᳮzᛅ‸Z’ऴༀ–Å٬༂
‸ ᎓٬%‫ޘ‬ ᚸ ‫
⛡ٵ‬ᔲ੷‫‸ٶ‬㈕
޸ÿ%ࣶ ∼? ⺎௎,߭wᛅ ÿᝊ‸ÿ ٬µ὇ເ⚋‸ஷÿዦ ?ᑾÔ௎ÿ⪲઼♘
ᝆ ٬ᾄ
ÿÿÿ┳%•Æᛅ de Ð┳ሻV‸T௎٬c
c
ᛅ㇣‫⺎ޘ‬₯ၼ ߩ ൡᳮ
y৩ ඕᅝL
޸ b ᝊ᎓ÿ=ᛅ㇣‸⦐٬ÿ‫ޘ‬Yឍఠ
ಒ᜺ᝆሻ%≐ÿ ٬ఠಒ ‫ޢ‬ÿ4 
৩⼃{⺎㞅 
ᝆÿ%ࣶÿ ൡᳮ

‫ޤ‬ᝆ᷁੬ ᎅ٬fẟ࿯ဣ 
c a c! ^ඕ‫ࣶޘ‬ᔲ੷ÿ‸¢޸Ⲗ
ÿ㞄c 㞄 sYØÿ‸ఠಒൡ4 ࠎၦᛅ㇣㇐ÿ‸
᎓஡ᝆ "٬ൡᳮఠಒ⬍‸௅ᐯᶸⵍÿᝊÿ
c ᝡ ⱀ‸ᚸᛅ㇣ ‸㋶௎ 'ၼᚸ⽧&ᴒ᫗ࠬ
ዦ ᝆ
‸ ᎅ઺᜺ÿ޸ ‸
ÿ"ၨᛅÿ〟‸ẘ٬
⭭ⱀⱀᛅ㇣‸᎓஡
ඕÿ٬Ù⬍ᆍᝊ‫ޘ‬ÿఠಒൡ ᝆⳅࠎK
༂ࡴ Ἷ ࠬ஖༂ࡴ᜺὇fගၦEᛅ㇣٬c


ª኱ ௽ඁ‸ ™ᆍ኱ ᛅ㇣༂ࡴ٬c


c ᝡ ⭭ ‸ᚸ
༂ࡴ᎓஡ᛅ㇣y৩ ඕ
c ᾄ
᎓ੲᴒ ‸ᛅÿ f⬍‫ޤ‬ᆲ ٬
᎓ੲ
ᅤ٬c
ÿ ൡᳮ੬ࠎⳅ
⌉E㞅
᎓ੲᴒ ൡ
c
ၦ‫ޘ‬ᨮᛅ㇣‸᎓஡ᚸ㇐ᚸ ‫ޤ‬ÿs᪜ ເ

‫♘ޤ‬Gÿyᐯÿऴ‸߭㞅
“fᝆ
⚋ᆲඩ὇ÿ⌷ᛅ㇣‸– ⽓⭭ₑ
ᾄᛅᝊ
᜺⭭‸߭㞅ᐵ⯒'ᝆἿᩨ ᩨ⛡ᅤ⫪ඕ಼~
ືÿf٬༂ ᎅÿ௉ᛅඕ ᎅ,߭ᶸ‸Ⰱ

ၼᝆ ÿ‸ᛅ㇣㞅༂ ÿ޸fÿඕᾄ‫ ޢ‬ ¥‸X⪲ÿ߭޸ ◍‫♘ޤ‬ऴ⛡ᅤ₝ÿऴ‸


߭٬ᾄᐯࠎ᎓ੲᴒ ᛅ , ‫ޤ‬ᚸൡᳮ ÿ


X༂⒲ ㊷ ⬍‸ÿ⪲ ⽧㚵ᛅ㇣ၼᝆ ㇐ህ


◍BA ◍ᚸൡᳮEÿ⊅٬ ˜<ග 㒻


ÿ٬ ඕ ÿ⒲ሹ‸ᛅ੼ ᎅ઺ᝆሻ ඕ
‸wxᝆ
 Ὥᎅ௽ÿ‸߭ᶸ٬ ÁÂ
ÿ‸٬ၦᛅ㇣‸᎓ÿᝆⲽኅ᜺ÿ 
㞅
৩ ‫ޤ‬ᬦ⴩‫ ޘ‬ÿඕᛅ㇣
‫ ޤ‬ኽ‸ ¢♘ኽÿšÜ٬ൡᳮ༂᧺ ࠎ‫ޤ‬ÿ
٬%᥇‫>
ޘ‬Kªÿᛅ㇣‸
‫|ࠬ⮒ޤ‬ເ ᎓஡ᛅ㇣ ᑾᛅ㇣|ເߩༀ
⦐ ᎓஡ੲ‸ᛅ㇣᷁੬ ٬ %ᚸÿÿ
 ÝÞßàⲽÿ٬ເ⚋᧺ᛅs὇ &ᛅ㇣ 
⦇㞄ÿༀ‸ᛅ ᷁੬ ᜐ ◍‫ ޤ‬ኽ‸ᛅ
qᝡ‫⭭ޤ‬Íu㇐‸ᛅ㇣ ၼµ὇௽ÿἀ๘
ༀॻ6ᴒÿ๘٬c
‸ᘕⲽ ᐵ◇ ⬍㎠ÿ‸w᫈ᾄऴ–㞅Í
c
᎓ÿੲ‸ᛅ㇣ᝆ㊀ࣶࠎఋÿ‸⍒໚⼃ᐵ
u ‸ᛅ㇣ ၼࠬఋÿ⍒໚"₝‸ᐵÿॻ‸૥
ህÿ ᝆ㊀
]ੲ‸^_⍒ ◍ᘕⲽ 'ᝆ
Lᳮ–٬
qᝡ ᝊ᎓ÿੲ%&⦐ ൡ
ᳮ௉‫ޘ‬ᛅ㇣ᎅÿኲ⦇ẟ,‸߭w -ࠬ
㊀
₯0Ἷ‸߭w‸⍒໚◍ᘕⲽ٬

ᛅ㇣‸᎓஡?S‫ޘ‬ᐯ‫ⲽޤ‬٬ c
II ÿᛅ㇣‸㇐ÿ٬ÿᚸᾄ
wx૥
c ᎅ઺‸⺎ÿ
ⶔࠬ ᛅ㇣᎓٬ᛅ㇣
ᛅ ඕ‫ޘ‬ဍ∼ÿᝆ ᎅੲᛅ㆖㆖ᗮ ‸ᗮ
-᎓஡ੲ‸ᛅ㇣'ၼ˜ၦⲽ㇐٬ c ᎓‫ޤ‬ᝆ⛡૥{L 'ᚸ‫≐ޘ‬ᝊᎅÿ‸ẟ( -

ஷࠬ ᔲၦᛅ㇣‸᎓஡٬༂
ඕÿ⪲
c ᎅ ‸߭¤ᝆ᎓ÿ‸‹Œ ᎅ ‸ÿಯ