You are on page 1of 1

Elektronicznie podpisany

przez Grzegorz Paczowski


Data: 2010.09.10 12:15:19
Dziennik Ustaw Nr 167 — 12394 — +02'00' Poz. 1129

1129
USTA WA

l
z dnia 22 lipca 2010 r.

v.p
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów z jego tłumaczeniem na język polski lub angielski,
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu według wyboru emitenta lub wprowadzającego,
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, wraz z tłumaczeniem na język polski części pro-
poz. 1439) w art. 37 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmie- spektu emisyjnego zawierającej podsumowanie
nie: informacji w nim zamieszczonych.”.

„2) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych


sporządzonego i zaktualizowanego zgodnie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje

.go
się przepisy tej ustawy.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospek-
od dnia ogłoszenia.
tu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofer-
tą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 345
z 31.12.2003). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
rcl
w.
ww