You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.09.08
Dziennik Ustaw Nr 165 — 12356 — 18:19:09 +02'00' Poz. 1117

1117

l
USTA WA

v.p
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Art. 1. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamie- Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paździer-
ckiego w Katowicach nadaje się nazwę „Uniwersytet nika 2010 r.
Ekonomiczny w Katowicach”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

.go
rcl
w.
ww