You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 123 — 9258 — Poz.

858

858
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 26 czerwca 2007 r.

sygn. akt SK 29/05

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: zgodnoÊci art. 6261 § 2 ustawy z dnia 17 listopada


1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Miros∏aw Wyrzykowski — przewodniczàcy, Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2
Jerzy Ciemniewski, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Adam Jamróz — sprawozdawca, orzeka:


Ewa ¸´towska, Art. 6261 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
Bohdan Zdziennicki, poz. 296, ze zm.) jest z godny z art. 45 ust. 1 i art. 77
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcej oraz Sejmu Miros∏aw Wyrzykowski


i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
26 czerwca 2007 r., skargi konstytucyjnej Spó∏dzielni Jerzy Ciemniewski Adam Jamróz
Pracy „SKALA” z siedzibà w Warszawie o zbadanie Ewa ¸´towska Bohdan Zdziennicki
— 9259 —
— 9260 —

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1943/W/C/2007 ISSN 0867-3411 Cena 6,10 z∏ (w tym 7 % VAT)