You are on page 1of 21

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.05.27
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7554 — 20:25:54 +02'00' Poz. 587

587

l
PROTOKÓŁ NR 1 4
do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji,

v.p
sporządzony w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 13 maja 2004 r. został sporządzony w Strasburgu Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji.
Przekład

.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7555 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7556 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7557 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7558 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7559 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7560 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7561 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7562 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7563 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7564 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7565 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7566 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7567 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7568 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7569 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7570 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7571 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7572 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7573 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7574 — Poz. 587

l
v.p
.go
rcl
w.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:


ww

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony wraz z deklaracją, złożoną w związku z artykułem 59 ustęp 3
Konwencji,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 września 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


L.S.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński