You are on page 1of 25

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.05.27
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7617 — 20:24:56 +02'00' Poz. 591

591

l
PROTOKÓŁ

o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej

v.p
Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.,
sporządzony w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 19 czerwca 2008 r. w Bukareszcie został sporządzony Protokół o ochronie i zrównoważonym użytko-
waniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym roz-
woju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.
Przekład

.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7618 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7619 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7620 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7621 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7622 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7623 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7624 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7625 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7626 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7627 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7628 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7629 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7630 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7631 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7632 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7633 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7634 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7635 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7636 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7637 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7638 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7639 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7640 — Poz. 591

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 90 — 7641 — Poz. 591

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

l
— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

v.p
— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 grudnia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


L.S.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

.go
rcl
w.
ww