You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.05.31
22:03:30 +02'00'
Dziennik Ustaw Nr 94 — 7848 — Poz. 602

602

l
USTA WA

v.p
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty- nego Prezesa Instytutu Pamięci, jego obowiąz-
tucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni ki pełni jeden z zastępców Prezesa Instytutu
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, Pamięci wskazany przez Marszałka Sejmu.”;
poz. 424, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany: 2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2. Prezes Instytutu Pamięci powołuje nie więcej
niż trzech swoich zastępców.”.
„2a. W razie śmierci Prezesa Instytutu Pamięci, do
czasu objęcia stanowiska przez nowo powoła- Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

.go
nia.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522. B. Komorowski
rcl
w.
ww