You are on page 1of 3

FACTORIALES

d) -42 e) 8
1. Calcular la suma de los valores que toma “x” en:
(x – 5)! = 1
a) 5 b) 6 c) 7
9. Simplificar:
d) 10 e) 11 ( a +1)! + a!
( a −1)! + ( a −2)!
n n!
2. Si se sabe que: V =
k (n − k)! a) a2+2a+1 b) a2-3a+2 c) a

10 8 d) a2+a-2 e) a2-a+2
V xV
2 3
Hallar el valor de: E = 10. Simplificar:
7
V
5
[ ( ( 1! + 1) ! + 1) ! + 1] !
[ ( ( 0! + 0 ) ! + 0 ) ! + 0] !
a) 10 b) 11 c) 12
a) 1 b) 0 c) 6
d) 13 e) 14
d) 5040 e) 5!
3. Reducir: E =
a!+( a −1)! +(a +1)!
a! +(a +2)! −a(a −1)! . (a +2)!
11. Simplificar:
( x −n −1)! . (n +1)!
E=
a) a b) 1/2 c) 1/a ( x −n)! . n!

d) a! e) a - 1 n +1 1 x +n
a) b) c)
x −n n x −n
( x + 6)! x ( x + 8)!
4. Hallar “x” en: ( x + 6)! x ( x + 7 )! = 12
1 − xn n +1
a) 2 b) 3 c) 4 d) e)
x x +n
d) 5 e) 6
12. Hallar “x” (x − 6)! = 1
( x + 5)!
5. Resolver: = 156
( x + 3)!
a) 5 b) 6 c) 7
a) 6 b) 7 c) 8
d) 8 e) 6 ó 7
d) 9 e) 10
16 ! +17 !
6. Hallar “n” si: [ (n! + 2)! – 4]! = 20! 13. Calcular: E =
16 ! +17 ! +18 !
a) 1/15 b) 1/18 c) 17
a) 1 b) 2 c) 3
d) 15 e) 31
d) 4 e) 5
20 ! +21 ! +22 !
7. Sabiendo que: a = 2 x 2! y b= 4! +0! 14. Calcular: E =
20 ! +21 !
Calcular el valor de E:

E = (a . b)b – a a) 12 b) 14 c) 16

a) 20 b) 9 c) 15 d) 22 e) 20

d) 4 e) 16 5! + 6! + 7!
15. E =
5! + 6!
8. Efectuar:
0!
3! 2! - 2! 3! 1!
a) 5 b) 6 c) 7
a) -32 b) -24 c) -28
d) 8 e) 9 23. Simplificar:
1! 2! 3! 4! 5!
15 ! +16 ! E=
6! −5!
16. F = 15 ! +16 ! +17 !
1 1 1 a) 64 b) 64/5 c) 24/5
a) b) c)
17 15 16
d) 192/5 e) N.A.
1 1
d) e) 24. Simplificar:
3 2
[n x (n −2)! − (n − 2)! ] n
E=
3! (n −1)!
 4! x 15 ! 
17. B =  
 7 ! x 13 !  a) 1 b) n2 c) n!

d) n e) N.A.
a) 1 b) 64 c) 16
25. Hallar: A + B
d) 32 e) 128
10 ! 12 ! 1! 2! 3! 4! 5!
A= B=
9! 11 ! 6!
n!+(n −1)!
18. M =
(n +1)!
a) 72 b) 168 c) 480

d) 158 e) N.A.
a) n + 1 b) n-1 c) n - 1
(n + 3)! x (n + 5)!
d) 2n + 1 e) 2n - 1 26. Resolver: = 120
(n + 3)! + (n + 4)!
8 ( 4 7 )2 a) 0 b) 1 c) 2
19. Reducir: R =
8! x 8
d) 3 e) N.A.

a) 2 b) 4 c) 8
27. Si: (n + 3)! = n4 + 6n3 + 11n2 + 6n
Calcule los valores de “n”:
d) 7 e) 32
a) 1 ; 5 b) 1 ; 3 c) 2 ; 1
20. Expresar “E” como factorial:
E = 3 x 6 x 9 x 12 x … x (3n) d) 2 ; 3 e) N.A.

a) 3n x n! b) 3! x n c) 3! x n! n! + (n +1)! +(n +2)!


28. Simplifique: ,n∈N
n! +(n +1)!
n! a) n b) n + 1 c) n + 2
d) n! x 3n e)
3
d) n – 1 e) n + 3
21. Simplificar:
2! (3! )! (( 4! )! )! ((( 5! )! )! )! 29. Calcular (m + n):
E=
6! (24 ! )! (( 120 ! )! )! (120 ! +1)! −(( 5! )! )!
= (( n! )! )m
(120 ! −1)!
a) 1 b) 2 c) 3
a) 7 b) 5 c) 25
d) 16 e) 64
d) 14 e) N.A.
22. Hallar “n”:
(n! +1)! −(n! )! 30. Simplificar:
= 6(n!) 2! 3! 4! 5! .... 79 ! 80 !
(n! )! −(n! −1)! x (n! −1) E = 79
2 x 378 x 4 77 .... 79 2 x 80
a) 1 b) 2 c) 3
a) 1/2 b) 1/4 c) 280
d) 4 e) 6
d) 1 e) N.A.