Langkah Berterusan Mempertingkatkan Etika dan Integriti dalam Sektor Awam  Kerajaan menyedari bahawa sektor awam merupakan

instrumen terpenting dalam pengurusan dan pentadbiran, penyampaian perkhidmatan dan pembangunan negara. Justeru, pembudayaan etika dan integriti mestilah pada setiap masa diterjemahkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sektor ini. Penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni serta bersih daripada gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu sentiasa diperkukuhkan dan menjadi am alan berterusan. Ke arah ini, Kerajaan telah memperkenal dan melancarkan pelbagai program bagi memantap dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti perkhidmatan awam sejak kemerdekaan lagi. Walau bagaimanapun, usaha yang lebih terfokus dilaksanakan sejak tahuntahun 1980an. Tumpuan diberikan kepada penghayatan konsep 'Sersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Sudaya Kerja Serkualiti', 'Kod Etika Kerja', 'Piaggam Pelanggan' dan 'ISO 9000'.  Di samping itu, bagi memastikan penguatkuasaan usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa, Kerajaan melalui Parlimen telah meluluskan Akta Pencegah Rasuah, 1961, bagi menggantikan The Prevention of Corruption Ordinance 1950. Dalam tahun 1967, Sadan Pencegah Rasuah (SPR) telah ditubuhkan bertujuan menghapuskan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Dengan mengambil kira perkembangan dalam negeri dan antarabangsa, Akta ini kemudian disemak pada tahun 1971 dan seterusnya dimansuhkan serta digantikan dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sejak penubuhannya sehingga kini, BPR telah memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah, memelihara integriti pentadbiran Kerajaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa.  Kerajaan juga telah menubuhkan Biro Pengaduan Awam (SPA) sebagai salah satu mekanisme dan saluran bagi orang ramai mengemukakan aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan dalam perkhidmatan awam. Jabatan Audit Negara dibentuk untuk mengaudit Penyata Akaun Awam bagi memastikan pengurusan perbelanjaan, hasil dan aset Kerajaan dilaksanakan secara berhemah mengikut undangundang dan peraturan. Manakala Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) ditubuhkan, antara lain, sebagai peneraju pembaharuan pentadbiran dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang moden, cekap dan berkesan.  Bagi memantapkan keutuhan pengurusan dan pentadbiran, Kerajaan telah membentuk Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), dengan meletakkan isu keutuhan atau integriti pengurusan Kerajaan sebagai fokus utamanya. Pad a masa ini Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y.A.S. Perdana Menteri.  Langkah di peringkat Kerajaan Pusat ini telah disusuli dengan pembentukan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Dengan demikian keutuhan pengurusan bukan sahaja menangani isu integriti peringkat teratas, tetapi juga jentera pentadbiran pelbagai peringkat sehingga ke peringkat akar umbi.

pelanggaran disiplin.  Terdapat lapan terma rujukan yang menjadi panduan JKP. terdiri daripada nilai yang sesuai dan relevan dengan kepakaran dan operasi organisasi berkenaan. Sistem dan Prosedur Kerja. bijaksana. benar. Kerajaan juga mengenalpasti nilai kembangan. Sektor swasta kerap dilihat sebagai pemberi rasuah manakala penjawat awam dilihat sebagai penerima rasuah. Kod Etika Hakim (1994) dan Kod Etika Bagi Anggota-Anggota Pentadbiran (1997) juga telah digubal dan diguna pakai. Himpunan nilai teras itu ialah amanah. Pelbagai skandal dan penyelewengan yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan menunjukkan betapa pentingnya isu tadbir urus terbaik dilaksanakan. adil. JKP merupakan suatu mekanisme yang berstruktur dengan pelaporan berkala bertujuan memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia secara dalaman. negeri dan daerah bertanggungjawab menerapkan nilainilai tersebut. Kod Etika. tetapi juga untuk sektor swasta dalam negeri beroperasi di pasaran global. Tindakan Pengesanan dan Punitif. Kawalan Dalaman. menyeluruh. Walau bagaimanapun. telus dan bersyukur. serta Tindakan Pemulihan.  Selain daripada penekanan elemen etika dan integriti yang dinyatakan di atas. Objektif Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di semua peringkat ialah untuk memastikan bahawa jentera pentadbiran Kerajaan terus-menerus cekap. yakni nilai yang dibentuk dari bawah. gejala rasuah sama ada dalam bentuk . Kerajaan telah mengenalpasti satu himpunan nilai teras sebagai panduan untuk dihayati dan dilaksanakan oleh penjawat sektor awam. sistematik dan berterusan. penyelewengan dan salahguna kuasa. Nilai-nilai Murni dan Etika. Ini adalah nilai induk bagi sesebuah organisasi yang beradab dan patut dihayati oleh setiap warga perkhidmatan awam. berdisiplin dan berpegang teguh kepada syarat keutuhan yang paling tinggi dengan berpandukan nilai-nilai murni. gejala rasuah. beberapa peristiwa yang berlaku di peringkat dunia dan di dalam negeri dalam tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa pentingnya tadbir urus terbaik dijadikan prinsip yang menjiwai syarikat serta membimbing perlakuan para pegawainya. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Swasta  Sektor swasta adalah pemacu pembangunan dan penjana pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pad a masa yang sama. Selain itu. Sifat ekonomi Malaysia yang terbuka dan kemakmuran ekonomi selama beberapa dekad ini memberi peluang bukan sahaja kepada sektor swasta luar negara untuk beroperasi di negara ini. ia juga bertujuan mengatasi masalah dan kelemahan khususnya dalam pengurusan kewangan. Walau bagaimanapun.  Sebagai suatu garis panduan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni. Isu utama mengenai integriti sektor swasta yang dititikberatkan dewasa ini ialah tadbir urus korporat. yang akan mendukung pencapaian yang dituntut oleh nilai teras. Pengiktirafan.  Salah satu masalah yang menjejaskan integriti sektor swasta ialah penglibatannya dengan gejala rasuah. Prinsip ini menggariskan bagaimana para pegawai tersebut harus bertingkah laku dan bertanggungjawab terhadap para pelabur dan pihak berkepentingan yang lain. Mekanisme JKP yang ditubuhkan di peringkat Persekutuan. iaitu Perundangan.

iaitu Organization for Economic Cooperation Development (OECD) Anti-Bribery Convention telah ditandatangani oleh 35 buah negara pada 1999 untuk menangani dan mencegah amalan pemberian rasuah oleh syarikat multinasional dan meningkatkan integriti mereka. Namun.  Gejala-gejala di atas menegaskan satu hakikat pokok. Justeru. Pad a masa yang sama. Dengan cara ini. Mereka diwajibkan membuat laporan mengenai pelbagai perkara seperti yang dituntut oleh syarat penyenaraian. MSEB tidak menjadikan kepatuhan pada prinsip dan amalan terbaik dalam MCCG sebagai syarat mandatori. Setakat ini masih belum terdapat tindakan undangundang yang cukup berkesan diambil oleh negara-negara penandatangan Konvensyen berkenaan terhadap pelbagai syarikat dan pegawai mereka yang memberi dan menerima rasuah. Memandangkan betapa seriusnya masalah ini. Oalam syarat penyenaraian bagi syarikat. satu konvensyen antarabangsa. la juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penguatkuasaan oleh institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas sektor tersebut agar gejala semacam ini dapat dibendung.  Hasil inisiatif tersebut. gejala jenayah korporat yang lain seperti penipuan telah menjejaskan kredibiliti dan integriti sektor tersebut di kalangan pelabur dan juga anggota masyarakat. Walaupun pad a mulanya MCCG tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak swasta. . satu kod mengenai tadbir urus korporat yang dikenali sebagai Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) telah diterbitkan pad a Mac tahun 2000.  Sementara Jawatankuasa Keutuhan pengurusan (JKP) merupakan mekanisme sektor awam untuk menangani isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam dan Kerajaan.memberi dan menerima juga berlaku dalam sektor swasta. sektor swasta tidak mempunyai mekanisme yang sama. usaha mence~ah gejala rasuah dalam sektor swasta masih tidak mencukupi. integriti ditingkatkan dan kemakmuran ekonomi dapat dikekalkan. usaha meningkatkan integriti sektor korporat menjadi amat penting. iaitu betapa pentingnya prinsip tadbir urus terbaik menjadi nadi dan jiwa sektor korporat. semua syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dituntut supaya bersifat telus dengan melakukan disclosures seperti yang dituntut dalam syarat penyenaraian atau Listing Requirements.  Namun begitu. Sekiranya amalan terbaik ini tidak dipatuhi. maka syarikat diperlukan membuat penjelasan dan menerangkan amalan alternatif yang mereka laksanakan. keadaan berubah sejak Januari 2001 apabila Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB) menguatkuasakan Revamped Listing Requirements dan menerimapakai kod ini. Walau bagaimanapun. Konvensyen ini mengharamkan tindakan menyogok oleh syarikat-syarikat tersebut. syarikat terpaksa meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabannya.  Setiap syarikat dalam Laporan Tahunan masing-masing dikehendaki memasukkan Kenyataan Mengenai Tadbir Urus Korporat yang melaporkan bagaimana prinsip-prinsip dalam kod MCCG diterapkan serta seta kat mana amalan terbaik dalam kod ini dipatuhi. satu langkah positif telah diambil oleh Kementerian Kewangan dengan menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Tingkat Tinggi (High Level Finance Committee) pad a 1998 sejurus selepas krisis kewangan 1997.

persatuan pengguna.  Selain itu. pertubuhan pemberi khidmat penjagaan dan pertubuhan alam sekitar juga telah menggubal kod etika mereka. Lembaga Arkitek Malaysia dan lain-lain mempunyai kod etika masingmasing yang perlu dipatuhi oleh pengamal profesion berkenaan. Lembaga Jurutera Malaysia. Persatuan Akauntan Bertauliah. dan bergerak secara bersendirian tanpa sinergi semua sektor untuk melaksanakannya. tadbir urus terbaik dan ketelusan. pertubuhan perguruan. Juga. para pelajar institusi pengajian tinggi dalam profesion berdaftar seperti perubatan. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. Perlunya Satu Mekanisme Menyeluruh  Apa yang nyata daripada huraian di atas ialah usaha peningkatan etika dan integriti masih merupakan usaha yang tidak bersepadu. misalnya. dan Kesungguhan menjayakan perniagaan. serta cabaran globalisasi dan liberalisasi. Langkah-langkah Peningkatan Etika dan Integriti dalam Sektor Lain  Sejumlah badan profesional dan badan bukan kerajaan (NGO) juga telah menggubal kod etika masing-masing untuk memastikan peningkatan etika dan integriti dalam organisasi mereka. serta amalan pilihan raya dan demokrasi di Malaysia. Badan-badan profesional di Malaysia. Kesemua ini menunjukkan bahawa kesedaran dan komitmen terhadap etika dan integriti di kalangan pelbagai sektor masyarakat Malaysia semakin meningkat. tidak menyeluruh. . Sistem ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. terdapat badan-badan lain di kalangan masyarakat sivil yang memantau pelaksanaan etika dalam beberapa bidang seperti hak asasi manusia. suatu mekanisme menyeluruh yang merangkumi semua sektor perlu dibentuk dan agenda integritinya dilaksanakan secara berkoordinasi. berdaya tahan dan dinamik dengan amalanamalan terbaik yang mampu memenuhi permintaan pengguna dan perniagaan yang semakin canggih. Persatuan Perubatan Malaysia. Saksama terhadap pelanggan. Rukuniaga Malaysia menggariskan enam prinsip dalam urusan perniagaan iaitu: Berlaku benar dalam amalan perniagaan. masyarakat dan persekitaran. Bertanggungjawab kepada pelanggan. Bahkan. Berperikemanusiaan kepada semua insan. Dalam sektor kewangan pult Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan Pelan Induk Ke Arah Masa pepan Yang Lebih Terjamin pada bulan Mac 2001. Oleh yang demikian. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan sistem kewangan yang berdaya saing. Majlis Peguam Malaysia.  Selain itu. kejuruteraan dan undang-undang juga perlu mengikuti kursus etika sebagai syarat bagi mereka mendapat kelulusan dalam bidang itu dan menjadi pengamalnya. Sebilangan syarikat telah menerima Rukuniaga Malaysia sebagai pedoman dalam urusan perniagaan mereka. Pelan induk ini memberikan hala tuju sistem kewangan bagi tempoh sepuluh tahun sehingga 2010. satu himpunan etika dalam bidang perniagaan yang dikenali sebagai Rukuniaga Malaysia juga telah digubal dan diterimapakai oleh Kementerian Perdagangan Oalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sejak tahun 2002.

institusi agama. Persekitaran budaya yang kondusif. IIM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan pelaksanaan PIN. Kerjasama jentera politik dan pentadbiran. Kepimpinan Berteladan . Dasar yang utuh. Kecukupan dan kecekapan sumber. pelajar dan golong an lain dalam masyarakat dari setiap pelusuk negara. Komunikasi berkesan. Antara faktor kritikal bagi mencapai sasaran tersebut ialah: Kepimpinan berteladan. parti politik. Kerajaan menjangkakan beberapa sasaran penting yang digariskan oleh PIN akan tercapai. NGO. swasta. belia. dan Kesediaan individu untuk berubah (sila lihat Gambarajah 4). kesatuan sekerja. media. wanita. Institut Integriti Malaysia (IIM) ditubuhkan. Pencapaian pelbagai objektif Strategi dan Pelan Tindakan PIN bergantung kepada dinamika dan daya tahan gerakan pemantapan integriti serta keupayaannya meresap ke akar umbi sehingga menjadi gerakan rakyat. Kerangka perundangan berkesan dan Kehakiman yang bebas.  Seiring dengan penggubalan PIN. Faktor Penentu 2.ngan menyeluruh yang dikenali sebagai Pelan Integriti Nasional (PIN dibentuk dengan memberi fokus kepada matlamat pemantapan etika dan integriti serta membudayakan integriti di kalangan semua anggota masyarakat. suatu peranc. secara keseluruhannya perlu meningkatkan kefahaman dan komitmen mereka terhadap integriti . pemantauan dan penilaian ke atas keberkesanan pelbagai program dan aktiviti itu. Dalam tempoh ini. Kesimpulan Faktor penentu kejayaan. pelbagai program dan aktiviti yang dicadangkan dalam Strategi dan Pelan Tindakan PIN akan dilaksanakan. Pendidikan berterusan dan berulang. Pencapaian Sasaran 1. Matlamat yang jelas. Semua pihak iaitu Kerajaan. Melalui pelaksanaan. Pelan Integriti Nasional (PIN) dilaksanakan secara berperingkat dan tempoh 2004-2008 merupakan fasa pertama pelaksanaannya. Untuk tujuan itu.

cekap dan amanah. Penguatkuasaan terhadap gejala rasuah. Melalui cara ini nilai-nilai tersebut beransuransur dapat dihayati dan dilaksanakan sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup. menetapkan sasaran yang jelas. 5.3. Persekitaran yang kondusif bermaksud adanya suatu budaya di mana rakyat di merata tempat berminat mengenai etika dan integriti serta mengamalkannya. Dengan dernikian ia akhirnya menjadi budaya individu dan masyarakat. Dasar yang Utuh dan Matlamat yang Jelas 4. Kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri ini dapat memberikan inspirasi kepada rakyat. menunjukkan teladan yang baik. Pencapaian sasaran PIN juga amat bergantung kepada pendidikan nilainilai murni secara berterusan dan berulang di kalangan pelbagai sektor dan lapisan masyarakat. penyelewengan dan salahguna kuasa pula semakin berkesan dan tidak dilakukan secara 'rnemilih bulu'. Minat dan pengamalan ini akan terus berkembang apabila pemimpin menepati janjinya. dan mudah difahami amat penting. komunikasi yang berkesan. munasabah dan boleh dilaksanakan. sekaligus menggembleng kekuatan mereka untuk mencapai matlamat PIN. Pemimpin perlu menggubal dasar yang utuh dan menggariskan matlamat yang jelas. Persekitaran Budaya yang Kondusif 7. Kepimpinan sedemikian mempunyai iltizam politik yang teguh. berpegang pada prinsip bersih. Oleh itu. jelas. berhemah serta mesra rakyat. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan kegagalan mana-mana perancangan perubahan termasuk PIN ialah kegagalan berkomunikasi. Perkernbangan ini akan lebih terdorong lagi apabila tedapat penyelesaiaan terhadap kes-kes yang menarik perhatian umum. terfokus. berwawasan. Kerjasama Jentera Politik dan Pentadbiran . Pendekatan perundingan yang digunakan untuk menggubal PIN perlu diteruskan. Komunikasi Berkesan 6. Penggubalan dasar dan penetapan matlamat perlu mengambilkira pandangan dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat dan sektor negara. Kepimpinan adalah antara faktor penentu terpenting bagi kejayaan PIN.

Dari segi pembinaan insan. peranan individu sangat penting. Sokongan padu dan kerjasarna jentera politik dan pentadbiran amat penting bagi menjayakan sasaran PIN. dan isyarat yang sama daripada mereka memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa keadaan sedang berubah ke arah menjadi semakin baik. Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM) menjadi pendorong terbesar ke arah pencapaian matlamat gerakan pemantapan integriti.8. Gerakan ini sedang menjadi suatu kekuatan masyarakat bagi mengurus kejayaan dan menangani kelemahan dengan berkesan. Pemahaman. sekaligus integriti. Dengan cara itu. sumber kewangan dan teknologi moden yang mencukupi juga amat diperlukan. individu berkenaan akan lebih komited kepada usaha meningkatkan amalan beretika. Kerangka perundangan yang berkesan dan sesuai dengan perkembangan semasa sangat penting. Gerakan pemantapan integriti ialah suatu gagasan yang semakin menawanimaginasi pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. badan kehakiman yang bebas yang menjamin keadilan dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa gentar atau memihak adalah amat kritikal bagi meningkatkan keyakinan rakyat. yang dipupuk melalui pendidikan dan komunikasi berkesan akan menyumbang kepada gerakan pemantapan integriti. Pelbagai syarat kejayaan di atas masih perlu dilengkapi dengan sumber manusia yang terlatih. kesedaran dan pengetahuan individu mengenai nilai-nilai murni. Kerangka Perundangan Berkesan dan Kehakiman yang Bebas 9. berkemahiran dan cekap. Kesemua ini membolehkan Malaysia secara teratur melangkah ke hadapan mencapai cita- . Kesediaan individu untuk Berubah 11. Keinsafan mereka tentang perlunya kelemahan diri diatasi akan meningkatkan komitmen mereka untuk berubah. Selain itu. Kecukupan dan Kecekapan Sumber 10. Kesimpulan 12. Pada masa yang sama. Kedua-dua ini menyurnbang kepada pencapaian sasaran PIN. Koordinasi antara kedua-dua jentera tersebut.

cita menjadi sebuah masyarakat maju menurut acuan sendiri. . gemilang dan terbilang. serta membinanya menjadi lebih cemerlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful