వదముల

ుు
మహగరంథలు - వదములు
హందూమతంల అతయంత మలకమైన పరమణంగ వదలను గురతసతరు. వదములను
శురతులు (వనబడనవ) అన, ఆమనయములు అన అంటరు. "వద" అన ధతువక
"తలయుట" అనన అరధననబటట వదములు భగవంతునదవర "తలుపబడనవ" అన, అవ ఏ
మనవలచతనూ రచంపబడలదు అన వశవసము. కనుకన వదలను అపరుషయములు
అన కడ అంటరు. వదములను తలసకనన ఋషులను దరషటలు అన అంటరు. దరషట
అంట దరశంచనవడ అన అరధం.
వదనక నగమము, శురత, ఆమనయము అన కడ పరులననయ.
నగమము - అనదగ వసుతనన నరధరతమైన మూల గరంథము
శురత - గురువనుంచ శషుయడ వన దవయవణ
ఆమనయము - ఆవృతత లద మననం దవర నరుచకబడ వదయ.
మదట కలగలుపగ ఉనన వదలను వయస మహరష ఒక కరమం పరకరం వభజంచడన,
కనుకన ఆయనవదవయసుడ అయయడన చబుతరు. అల నలుగు వదలు మనక
లభంచయ.
ఋగవదము
సమవదము
యజరవదము
అధరవణవదము
వయసుడ అల వదలను వభజంచ తన శషుయలైన పైలుడ, వైశంపయనుడ, జైమన,
సుమంతుడ అనవరకబధంచడ. వరు తమ శషుయలక బధంచరు. అల
గురుశషయపరంపరగ ఈ నలుగు వదలు వల సంవతసరలుగతరతరలక సంకరమసూత
వచచయ. వదలను ఉచఛరంచడంల సవరనక చల పరముఖయత ఇసతరు.
అనన వదలూ కలప 1180 అధయయలు, లకపైగ శలకలు ఉండలన అంటరు. కన
పరసుతతం మనక లభంచవ20,023 మతరమ (ఈ సంఖయ 20,379 అన కడ అంటరు).
మళళ ఒకకకక వదంలను నలుగు ఉపవభగలుననయ. అవ
మంతర సంహత
బరహమణము
ఆరణయకము
ఉపనషతుతలు

ఈ వభగలల మదట రండంటన "కరమకండ" అన, తరువత రండంటన "జఞనకండ"
అన అంటరు.

గురువ లన
వదయ
మహగరంథలు - శర మహభరతంల కథలు
ధరమరజ, ఆయన తముమలు వనవసం చసుతననపపడ లమశుడ అన మహరష వళలన
చూడడనక వచచడ. కశలపరశనలు అయన తరువత లమశుడ, "ధరమరజ! మరు
తరథయతరలు చయయండ. మనసు కంత కదుటపడతుంద. తరథయతరలు చసుకంటూ
అకకడ సథల వశషలు తలుసుకంటూ కలకపం చయయండ. కలం ఇటట గడచపతుంద"
అన సలహ ఇచచడ.
తరువత పండవలు పణయకతరలు దరశంచడనక వళళరు.
అల వళళనపపడ వళళక గంగనద ఒడడన రైభుయడన ఋష ఆశరమం కనపంచంద. ఆ
పకకన వననద భరదవజన ఆశరమం.
భరదవజడ, రైభుయడ మంచ సనహతులు. ఇదదరు బగ చదువకననరు. నదతరన
పకకపకకన ఆశరమలు ఏరపరుచుకన నవససుతండవరు. రైభుయడక ఇదదరు కడకలు పరవసు, అరవవసు.
వళళదదరూ కడ చకకగ వదం చదువకన గపప పండతులుగ పరుపందరు.
భరదవజడక ఒకకడ కడక. అతన పరు యవకరతుడ. యవకరతుడక రైభుయడనన,
ఆయన కడకలనన గటటద కదు.
పరవసు, అరవవసులను చూస యవకరతుడ అసూయపడవడ. వళళకనన తను
గపపవడ కవలన ఇందురడన గూరచ తపసుస చశడ. నపపత ఒళళంత
మండంచుకననడ. ఇందురడక జల కలగంద. భూలకనక వచచ, 'ఎందుక నయన
ఇంత ఘరమైన తపసుస చసుతననవ?' అన అడగడ. 'ఎవరూ చదవన వదవదయలనన నక
రవల. నను గపప పండతుణణ కవల. దనకసం నన కఠర తపం చసుతననను.
గురువగర దగగరక పవడం, కననళుళ అయనక సవ చయటం అవవ నక కదరవ.
అవవ లకండ వదయలనన కణలమద పందటనక ఈ తపసుస చసుతననను. ననున
ఆశరవదంచండ" అన యవకరతుడ వడకననడ.
అద వన ఇందురడ నవవడ. "పచచవడ! న తలవ అపమరగన పటటంద. తకణమ వళళ
గురువను ఆశరయంచు. ఆయన వదద శుశూరష చస వదవదయలనన నరుచక. గురువవదద
వదయ నరుచకంటన ఎవరకైన చదువ అబుబతుంద. అద లకండ ఏం చసన పరయజనం
లదు" అన చపపడ.
కన యవకరతుడక ఆయన మటలు నచచలదు. ఇంక ఘరమైన తపసుస చశడ.

ఇందురడ మళళ వచచ, "నయన! మూరఖంగ ఏ పన చయయకడదు. న తండరగరక
వదలు తలుసు. ఆయన నక నరుపతరు. వళళ వదవదయలనన నరుచక. ఇల ఒళుళ
కలుచకవటం మనుక" అన చపపడ.
యవకరతుడక కపం వచచ, "నను కరన వరం కనుక మరు ఇవవకపత న శరరంలన
అవయవలననటన వరచ ఈ అగనగుండంల పడసతను" అననడ.
అల వండగ ఒకనడ యవకరతుడ గంగనదల సననం చయయడనక వళళడ. అకకడ
ఓ ముసల బరహమణుడ నద ఒడడన కరచన పడకడ పడకడ ఇసుక తస నదలక
వసురుతుననడ. అద చూస యవకరతుడ "ఏం చసుతననవ తత?" అన అడగడ.
"గంగనద దటడనక వంతన కడతునన" అననడ ఆ వృదధ బరహమణుడ.
అద వన యవకరతుడ పదదగ నవవడ. "వగంగ పయ పరవహనక ఇల ఇసుకత
అడడంగ కటట వయడం కదరన పన. వర మరగం చూడ" అన సలహ ఇచచడ.
"గురువలకండన, అసలు చదవకండన, కషటపడకండన వదయ రవలన కందరు ఎల
తపసుస చసుతననర అలగ ననూ గంగనదక ఇసుకత వంతన కడతునన" అన ముసల
బరహమణుడ బదులు చపపడ.
అపపడ అరథమైంద ఆ ముసల బరహమణుడ ఎవర యవకరతుడక! వంటన కళళమద
పడడడ.
ఇందురడ నవవతూ యవకరతుణణ దగగరక తసుకన, "న తండర దగగర వదవదయలు నరుచక.
అనతకలంలన నువవ గపప వదవంసుడవ అవతవ" అన ఆశరవదంచడ.

కక హంస
మహగరంథలు - శర మహభరతంల కథలు
పరవం ఒకనక దవపనన ధరమవరత అన రజ పలంచవడ. ఆ రజగర పటటణంల ఒక
వరతకడండవడ. చల మంచవడ. గపప భగయవంతుడ. ఓ రజ ఒక కక అతన
పంచన చరంద. అతన కడకలు దనక ఎంగల మతుకలు పటట పంచరు. అద బగ
బలస ఏ పకలూ తనక సరరవన వరరవగుతూండద.
ఒకనడ సముదరతరంల కనన రజహంసలు వహరసుతననయ. వటన కకక చూపంచ
"అనన పకలు కంట బలమైనదనవ నువవ! ఆ హంసల కంట ఎతుత ఎగరల. సరన"
అననరు వరతకన పలలలు.
ఎంగళుళ తన బలసన ఆ వయసం తరతమయజఞనం లక హంసల దగగరక వళళ తనత
పందనక రమమంద. హంసలనన పకపక నవవయ.
"మనస సరవరంల ఉంటం. మహ బలవంతులం. హంసలత సరయైన కకలు

లకంల ఉననటుల ఎపపడైన,ఎకకడైన వననవ?" అననయ.
"నూటకక గతులల పరుగతతడం చతనను నక! ఒకకకక రకం గమనంల నూరు
యజనలు వళతను. మరల కవలంట అల ఎగురుదం - కవలంట పందం కదదం"
అంద కక.
"ఆ గతులూ గమనలూ మక తలదు! మమూలుగ సముదరం మద నటరుగ
ఎగురుదం. మమంత రవటం వృథ. మల ఏద ఒక హంస నత పటక వసుతంద"
అననయ మరళలు.
అనటమ తడవ ఒక హంస గుంపలంచ బయటక వచచంద. కక కడ దన వనకల
వళళంద. రండ సముదరం మదుగ ఎగరడం మదలుపటటయ. హంస నమమదగ
వళుతూంట కక దనక తన వనయసలను చూపసతంద. హంసను దటపయ, మళళ
వనకక వచచ ఎగతళగ పలవడం, ముకకమద ముకక మపడం, జటుట రపకన
తరగడం, ఈకలు ఈకలత రయడం, నవవడం మదలైన పనులనన చసంద. హంస
చరునవవ నవవ ఊరుకంద. కసపటక కక అలసపయంద. అపపడ పడగగ ఎగస
పడమరక పరుగతతంద రయంచ. కక ఇంక ఎంతమతరం ఎగరలక రపపతూ
బకకమహం వసంద. హంసను మంచలకపగ పరణభతత వయకలపడంద. 'అయయ! న
అవయవలనన వకలమైపయయ. కసప ఎకకడైన ఆగుదమంట పరవతలూ, చటూల,
లతలూ ఏవ లవకకడ. ఈ సముదరంల పడత మరణమ గత' అనుకంటూ భయపడతూ
కళుళ తలసంద కక.
అద చూస హంస "నక చల గమనలు వచచననవ. గపప గపప వనయసలు చసతనననవ.
ఒకకట చూపవం వయసరజమ?" అంద.
కక సగుగపడంద.
అపపటక అద సముదరంలక దగబడ పవడనక సదధంగ వంద. "ఎంగళుల తన గరవంత
కనూన మనూన గనక న కదురవరూ లరన, ఎంతట బలవంతులనయన గలవగలనన
అనుకనదనన. న సమరధయమమట నకపడ తలసవచచంద. న యందు దయచూప
ననున రకంచు" అంటూ ఆరతనదం చసంద కక. నళళల మునగపతూ "కవమన"
దనంగ అరుసుతనన కకన చూస జలపడ హంస తన కళలత దన శరరనన పైక లగంద.
చవ తపపంచంద.
"ఇంకపపడ గపపలు పక" అన మందలంచ దనన తరనక వసర, ఎగరపయంద
రజహంస.
కక లంపలసుకంద.
"అలగ - వైశయపతురల ఎంగళుల తనన కకలగ నువవ కడ కరవల ఎంగళుళ తన
అరుజనుణణ ధకకరసుతననవ. దనవలల చటు కలుగుతుంద సుమ!! హచుచలక పక" అన
యుదధభూమల డంబకలు పలుకతునన కరుణడక హతవ చపపడ శలుయడ.

బంగరు
ముంగస
మహగరంథలు - శర మహభరతంల కథలు
ధరమరజ వదలన యగశవం పరుథడ సంరకణల సమసత భూమండలలన దగవజయంగ
చుటట వచచంద. దకపరజపత యగవైభవనన గురుతచసూత ధరమతనయుడ నరవఘనంగ
అశవమథయగనన ముగంచడ. వయసమహమున, దవతలు, మునులు ధరమరజన
ఆశరవదంచరు. ఋతవజలక ఒకకకకరక కటవల బంగరు నణలను ఇచచ తన
రజయమంతటన వదవయసమహమునక దకణగ సమరపంచడ ధరమరజ.
"ధరమతనయ! నువవ నక దకణగ రజయమంత ఇచచవ. కన, నక బంగరం కవల.
భూమ అకకరలదు. కనుక ఈ భూమక వలకటట దనక తగన బంగరం ఇచచ ఈ భూమన
నువవ తసుక" అననడ మహరష.
"సవమ! అశవమథయగనక భూమ దకణ అంటరు. అందుక తమక భూమన
సమరపంచుకననను. నను అరణయనక వళళ సుఖంగ వంటనక. అంతకన బరహమధననన
తసుకంటన?" అననడ ధరమరజ.
"రజ! మము అముమతమంట నువవ భూమన కనుకకవడంల తపపముంద? ఇందుల
ఏ దషం లదు, తసుక" అననడ వయసమున.
"సర అయత!" అంటూ కటకటల మడలు కపపగ పస, "ఇద ఈ భూమక వల" అన
చపప ఆ ధననన వయసమహరషక అరపంచడ ధరమరజ. ఆయన అదంత వపరలక,
మగతవళళక పంచపటటడ. బంగరు పతరలు, యూపసతంభలు, తరణలను అందరక
దనం చశడ ధరమరజ.
"రండ! మకం కవల చపపండ. ఇవగ వసతలు! ధరంచండ! రకరకల బంగరు పతరలవగ
- సవకరంచండ" అంటూ అందరన పలచ పలచ ఇచచడ భముడ.
ర నషఠలనవడ ఆ
ఉపధయయుడ కనవడ, వదవదంగ నరతుడ కనవడ, వత
సదసుసల లనలరు. మునులందరూ ఆ యగనన మచుచకననరు. సదుధలూ వపరలూ
అకంతలు జలులతూ ఆశరవదంచరు.
తన భగనక వచచన బంగరమంత కంతదవక ఇచచడ వయసుడ. ఆమ దనన
అందరక దనం చసంద. యజఞనక వచచన రజలందరక మణభూషణలు, ఏనుగులు,
గురరలు ఇచచడ ధరమరజ. కృషుణణణ వశషంగ సతకరంచడ. ఆనడ ధరమరజ చసన
దనల వలల సమసత పరజలూ తృపత పందరు. అయత, అపపడక చతరం జరగంద.
ఒక కలుగులంచ ఒక ముంగస బయటక వచచ, "అబబ! ఎంత గపపగ పగుడతుననరు!
ఎంత దనం చసత మతరం మర అంతగ మచచల! సకతపరసుఫడ చసన ధరమంల ఏ వంతు

ఈ అశవమథయగం?!" అంటూ మూత వరచంద.
ఆ మటలు వన అంత ఆశచరయపయరు. "అదమట అల అంటుననవ. ఈ యగంల
నకం లటు కనపంచంద?" అన వపరలు ముంగసను పరశనంచరు.
"అయయ! ఆకలన, తృషణను జయంచనవడ సకతపరసుఫడ. అతనక బద బరహమణుడ.
ఉంచవృతతత జవంచవడ. న, నను అనన పరతన తయజంచ సంపరణరపణత అతథపజ
చసన మహనుభవడ. భకత, వనయం, శరదధ, ఓరుప, కరుణ అతనయందు సథరంగ
వననయ. నలలళుళగ కరువ వలల కడపనండ తండ లక ఆకలత అలమటసూత ఒకసర
ఎవర దయవలలన కంచడ పండ తచుచకననడ. అతనూ, భరయ, కడక, కడలూ
ఆవరవమంటూ తనడనక కరచబతుండగ అనుకకండ ఒక అతథ వచచడ. ఆ
అతథక వళళంత సపరుయలు చస, "ఆరగంచండ సవమ" అంటూ తచుచకనన ఆ కసత
పండన భకతత సమరపంచరు. నట అతన దనదకతను దవతల సుతతంచరు. ధరమదవత
సంతసంచంద. బరహమదవడ మణమయ వమనం పంప సకతపరసుఫణణ సవరగలకనక
పలపంచుకననడ. అదంత చూశక కలుగులంచ బయటక వచచను నను. ఆ
సకతపరసుఫడ తయరుచసన పండ వసన, అతథ కళుళ కడగన నళూళ సక నతల,
శరరంల ఒక భగమూ బంగరుమయమయయయ! ఇద ఆ సకతపరసుఫడ ధరమమహమ!!
"మగలన శరరం కడ బంగరుమయం చసుకందమన ఎనన యజఞ పరదశలక
వళళను. లభం లకపయంద. సకతపరసుఫడ దననరతక దటైన దయశలత నక
ఇంతవరక తరసపడలదు. ఈ నడ ధరమరజ యగం చసుతననడకద, న కరక
తరకపతూంద అనుకననను. కన న ఆశ నరశ అయంద. అందుక ధరమరజ యగం
సకతపరసుఫడ ధరమనక సరపదన అననను" అన చపప ఆ ముంగస ఎవరక కనబడకండ
మయమయంద.

సృషట
కరమము
మహగరంథలు - శర శవ మహపరణము
మహ పరళయ కలంల జగతుతలనన నశసతయ. అంత జల మయం. ఒక సముదరంల తచ
అటట అపర జలరశ ఆవరంచ ఉండగ - సహసర శరష, సహసర కర పద రూప సహతుడై
వరటుపరుషుడ సతవ గుణ పరరతుడై సమధ సథత యందు వశరంత తసు కంటడ. ఆ
తరుణ మందు - భూనభంతరళములందు ఎటు చూసన చమమ చకట వయపంచ
ఉంటుంద.
సృషట, సథత, లయలక మూల భూతుడైన ఆద దవడకకడ వటపతర శయగ దదపయ
మనంగ పరకశసూత, తలవ రగ నదర లచ ఈ పరపంచప దురవసథను చూచ వచరసతడ.
రజగుణ పరభవం చత జఞననన ఉదదపంప జసతడ. అద పనః సృషటక సంకలపం వంటద.
బరహమగ, నరయణుడగ, రుదురడగ అనక నమలత సంకరతంప బడ ఆద వరట‌
సవరూపడ,జఞనం దవర అహంకరనన, దనునండ మనసుసను, దన వలన పంచ
భూతములైన పృథ వయపసతజ వయు రకశలన పటటసతడ.
వటల ఆకశం వలల శబదం, వయువ వలల సపరశ, అగన వలల రూపం, జలము వలల రసం,
భూమ వలల గంధం జనమసతయ. ఆ తదుపర పరణ, అపన, వయన, ఉదన, సమన అన పంచ
పరణలు; సతవ, రజ సతమం గుణలన తరగుణలు ఉదభవసతయ. ఇందు నుండ సతవ గుణ
పరతనధగ వషుణవ, రజ గుణ పరతనధగ బరహమ, తమ గుణ పరతనధగ ఈశవరుడ
వలుగందుతరు.
వరల మహశవరుడ సనతనుడ, నరంజనుడ, అరూపడ, ఆద మధయంత రహతుడ.
సృషటయంతన - తమ గుణ పరబలయం వలల సంహర కరయనక ఇతడ కరత అవతడ. అనగ మరల పరళయ కల జల రశక ఆధర భూతుడతడ. కనుక పరమ శవడను పర
ఇతడ చరసథయగ నుండవడన అరథం!
"సూకంగ తరచ చూడగ పరమ శవడ పైన చపపన సమసతం సృషటంచు వడ. అనగ
సవయంభువ కడ అతడ అవతుననడ.
తన మహశవరంశ త సహ బరహమ, వషణయంశ లను కడ లయ సథత క తచచ ఈ పరమ
శవడ 'ఆద వరటుపరుషు' డనుటక సందహమముననద ? బరహమ కలపంతకలంల

యగనదర చందద ఇతడ! తరగ ఈ సృషట లల వనదనక కరణ భూతుడ ఇతడ!
మహరలకంల ఉనన దవజ మహరుషలంత ఈ లల లను సవయంగ పరకంప శకత కలగన
వరు. వరు తపప ఇతరులవవరునూ లరు.
బరహమగ సృషట ఆరంభంచ, రతర అయయ వరక ఆ సృషట లన బరహమ గడప కలం - 'ఒక కలప
కలము'. అటు వంటద రతర వశరంతత గడప కలం - మరక కలపకలం. కనుక
ఇటువంట రండ కలపములు (ఒక పగలు - ఒక రతర) బరహమక ఒక రజ.
ఇటువంట ఒక రజ జరగలంట, 14 మనవంతరలు గడవల. (మనవంతరలు 14. అవ:
సవయంభువ, సవరచష, ఉతతమ, తమస, రైవత, చకస, వైవసవత, సూరయసవరణ,
అగనసవరణ, బరహమసవరణ, రుదరసవరణ, దకసవరణ, రచయ, భచయ అనవ.
వటల ఒకక మనవంతరం గడవల అంట - మనవల లకకల పరకరం ఏడ యుగలు
గడవల. (అవ: కృత, తరత, దవపర, కల అన 4 యుగలు. ఈ నలుగ యుగలూ మరల
అవ ఆవృతమవతూ ఉంటయ.) ఒకకకక యుగం లనూ కనన తరలక తరల జవలు
జనంచడం - నశంచడం జరుగుతూ ఉంటుంద. ఈ పరకరం మనవల జవత కలం అత
సవలపం! కనుక ఈ సవలప కలనన సకరమ మైన రతల మలచు కన, దుసతరంబైన ఈ
మయమయ సంసరమన సగరం నుండ వముకత పందల. ఈ పరపంచం లన మళల
జనమసూత - మరణసూత ఉండక, ధరమ పరవరతనత, జఞన సముపరజనత ఉతతమ జవతం
గడపడమ వముకత సధన. ధరమం నలుగు పదలత నడయడతూ ఉంటుంద అవ
సతయము, అహంస, శంతమూ, దయ. కృత యుగంతనక సతయం నశంచనద.
తరతయుగం అంతయకలం నటక అహంస అణగంద. దవపర యుగం ముగస సరక
శంతం అంతరంచంద. పరసుతత కల యుగమున దయ అంతరంచ సూచనలుననవ. ఆయ
యుగలు ధరమలు కలపయక వచచద పరళయం. ఇక పనః పనః సృషట!.. ఇద సృషట కరమం.
ఇదక చకరం వల నరంతరం ఆవృతమయయ వధనం. అందుక ఆద మధయ అంతం లన
నరంతర భరమణం. - 'కలం' యకక సవభవం.
ఈ కలము అనద మూడ వధలు. అవ:- మనుష మనము, దవ మనము, బరహమ
మనము.
పైన చపపన కలపముల వంటవ బరహమ మనం. (పరసుతతము మనుష మనం పరకరం - 28 వ
మహయుగం లన 5102 వ కల యుగం నడసుతననద. పరసుతతము నడసుతననద వైవసవత
మనవంతరం.
ఈ కల పరశసత గురంచన పరసతవన త పరథమమున చపపనటుల - ఒకనక కలప కల పరరంభ
సమయమున, బరహమదవడ తన వంట మహ తజసవ యైన కమరున పరభవంప జయ
సంకలపంచడ.
అంత!...
సంకలపంచనద తడవగ, తజ పంజ మనదగన ఓ గపప కంతత నల లహత వరుణడైన
ఒక కమరుడ బరహమ తడపై పరతయకమై, తనక పరు కవలన ఏడవ సగడ. రుదురడన
నమ కరణం చశడ బరహమ. తనకకక పరు చలదననడ ఆ బలుడ. ఈసర భవడన
పరు పటటడ. ఇంక ఆ బలకడ ఊరకనక పవడం వలల శవడ, పశుపత, ఈశవరుడ,
భముడ, ఉగురడ, మహదవడ అన మతతం ఎనమద పరుల పటట సంతుషుటన చశడ

బరహమ.
"ననున అషటమూరతన చశవ బగన ఉంద. మర వటక సథన శరర వశషలు, ఉనక పటుల,
పతన పతురలు... ఇనన హంగులు ఏ వధంగ కరచవ చపప!" అన అడగడ - పరమ
శవంశ గల ఆ బలుడ.

వమన శతకము:
1
మహగరంథలు - శతకములు

Page 1 of 2
చతత శుదధ కలగ చసన పణయంబు
కంచమైన నదయుఁ గదవ గదు
వతతనంబు మఱఱ వృకంబునక నంత?
వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| వైరగయముత ఆతమనందము నండద ఓ వమ! వనుము. నరమలమైన మనసుసత ఏ
కంచము పణయకరయము చసననుఆద చల ఘనమైన ఫలము నచుచను. చల చననదైన
మఱర వతతనము నుండ మహవృకము పటుటట లద?
ఆతమశుదధ లన యచరమద యల?
భండశుదధ లన పకమల?
చతతశుదదలన శవపజలలర?
వశవదభరమ వనుర వమ!
త||పదదల నుండ వచచన యచరమును అంతకరణ శుదధత పటంచవలను. ఆ శుదధ లన
యచరము వయరదము. వంట చయు పతరలను ముందు శుబరపరచవలను. ఆద లనచ ఆ
వంట తనుటక యగయము కదు. అటల సననదులత బహయశుదద కలగయుండట కక
మనసునుకడ కమకరధదులు లకండ పరశంతముగ నుంచుకన శవ పజ చయ
వలను. మనసున మలనయములుంచు కన పైక ఆడంబరరముగ శవ పజ చసన

ఫలము శూనయము.
గంగగవపలు గంటడైనను చలు
కడవడైన నమ ఖరము పలు
భకత గలుగు కడ పటటడైనను జలు
వశవదభరమ వనుర వమ!
త : మలైన ఆవ పలు గరటడైనను అవ పలలలక ఆరగయమును, దవతలక పరతన
గలగంచును. గడద పలు కండడ ఉననను వనక ఈ గుణములు లవ. గనుక నషపర
యజనము. అటల భకత తను, ఆదరణము తను పటటన అననము అననరథక తృపత నచుచను.
నరదరణముత బం డడననము పటటనను అద అసహయమ యగును. "సంవదదయమ"
అన వదవకయము. నను పటుటచునననను అహంకరముత కక, భగవతపరతకై
పటుటచునననను భకత భవముత పటటనద కంచమై నను గపపద యగును.
నకక మైన మంచ నల మకకట చలు
తళుక బళుక రళుళ తటటడల?
చటు పదయ మలను చలద యకకట
వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| మంచ జత కలగన ఇందరణల మణ ఒకకటైనను చల వలువ చయును. మఱసడ
రళుల తటటడననను దన వలువలు సరపవన? సందరభ శుధధ గలగన అందమైన చటు
పదయమకకటైనను లకల వలువ చయును. గన వటట చపపన పదయములు వంద యుననను
ఏమ లభము?
మరప గంజ చూడ మద నలలగనుండఁ
గరక చూడలనఁ జరుకమనును
సజజనులగు వర సర మటులండర
వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| మరయపగంజ పైక నలలగ అందము లకండ ఉండను. కన కరక చూచనచ
కరము చురుకకమనును. అటల సజజనులైనవరు పైక నరడంబరముగ కనబడదురు.
కన వరన కదప చూచనచ ఎనన మహవషయములు తలయును. మరపగంజ
ఆరగయకరమైనటుల సజజనుడ చపప మటలు ఇహపరసధనములుగ నుండను.
మృగమదంబు జడ మఁద నలలగనుండ
పరఢవలుల దన పరమళంబు
గురువలైన వర గుణము లలగుర!
వశవదభరమ వనుర వమ!

త|| కసూతర పైక నలలగ పనక రనదగ కనబడచుందును. కన దన సువసన మతరము
చల దూరము వయపంచును. అటల గురువలైన వరు పైక చల నరడంబరులుగ
కనబడచుందురు, గన వర యుపదశములు మకదయకములగుచుండను.
మడపండ చూడ మలమై యుండను
బటటవచచ చూడఁ బురుగు లుండఁ
బరకవన మదన బంక మ లగుర
వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| మడ పండ పైక చూచుటక చల బగుగ కనపడను. దన పటట చలచ చూచనచ
పరుగు లుండను. పనక వచుచ గుంజ ఏమయు నుండదు. అటల పరక వడ, పైక మంచ
శరర పషట గలగ చూడముచచటగ నుండను. కన ఏదైన అవసరము వచచనచ నలబడ
యదరంచు దైరయము లక నగుబటు నందును.
నర నననవడ నరజణ మహలన
నరుత నననవడ నందఁ జందు;
ఊరకననవడ యుతతమయగర
వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| నకమయు తలయదన చపప తపపంచుకనువడ చల తలవ తటలు గలవడ. న
కననయు తలయునననవడ పరజలల నందల పలగును ఆటునటు చపపక మనముగ
నుండ వడ చల బుదధమంతుడ.
గంగ పఱు నపడఁ గదలన గతతడ
ముఱకవగు పఱు మరతతడ
పదద పననతనము పరమయలగుర!
వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| పదదదైన గంగనద వరద రజలల దపప తకకన రజలల ఒడదుడకలు లక
పరశంతముగ, నండగ పరవహంచును. మురక కలువ ఎపపడను ఈగల మరతత
గూడ పరవహంచును. అటల పదదవరు అనుభవజఞలై ఆవశములక లనుగక నండగ ,
హందగ పరవరతంతురు. అలుపలైనవరు ఆవశపరులై అరచుచు దుడకదనముత
పరవరతంతురు.
నండనదులు పఱు నలచ గంభరమై
వఱఱవగు పఱు వగఁ బరల
అలుపడడ రత నధకండ నడన?

వశవదభరమ వనుర వమ!
త|| వరదలు లన రజలల నదులు నటత నండయుండ పరశంత గంభరముగ
పరవహంచును. అటల జఞనులైన పదదలు వవకముత పరశంతముగ మటలడదురు. చనన
సలయరు ఒడ దుడకలత ఒకకసర ఉదురతముగ పరవహంచ అననటన కలచవయును.
అటల అలుప డైన వడ ఆవశపడ మటలడ కరయములను చద గటుటను .

సుమత
శతకము: 1
మహగరంథలు - శతకములు

Page 1 of 2
కం|| శర రమున దయచతను
నరూఢగ సకల జనులు నర యనగ
ధరళమైన నతులు
నరూరగఁ జవలు పటట నుడవద సుమత!
త|| మంచ బుదధ గలవడ! శర రమున కరుణ చత , జను లందరును మచుచ నటుల
అందరకన హతమైన నతులు చపపదను.
కం|| అకకరక రన చుటటము
మరకకన వరమన వలుప, మహరమున ద
నకకనఁ బఱన గుఱఱముఁ
గరకకన వడవంగ వలయుc గదర సుమత!
త|| అవసర సమయములల ఆదుకనన చుటటమును, ఎంత పరరదంచనను వరమయయన
దవతను, మంచ యుదద సమయముల తను చపపనటుల పరుగతతన గుఱఱమును వంటన
వడవవలను.
అడగన జతం బయయన
మడమలప దరను గలచ మడకటకంటన

వడగల యదుదలఁ గటుటక
మడదునునక బరతుకవచుచ మహల సుమత!
త|| అడగనను నలజతమయయన ఆటపముగల యజమనన సవంచ కషటపడట కంటను,
మంచ ఎదుదలను గటట పలము దునునకన బరతుకట మంచద.
ఆడయసఁ గలుప గలువక,
గుడమనయము సయబక, కజనుల తడన
వడవక కరమ సయక,
మడవన ద డరయ కంట నరుగక సుమత!
త|| ఏద దరుకనను ఆశత ఎవవరన సవంపకము. గుడ భూములు దునన కలుక
వయవసయము చయకము .(దవన సముమ ఆ రూపముగ కడ తనకడదన
యరధము). దురమరుగలత సనహము చయవదుద; తడ లకండ అడవల ఒంటరగ
పవదుద.
కం|| అధరము కదలయుఁ గదలక
ర ుడ
మధురములగు మటలుడగ మనవత
నధకర రగ పరత
బధరంధక శవముఁ జడఁ బపము సుమత!
త|| నమమదగ మటలడ నపపడ కరంద పదవ కదల కదల నటులండను. కరంద పదవ
కదల కదలనటుల నమమదగ, తయగ మటలడట మన, అధకర మనడ రగము చత
చవట వడను, గురడడ వడను, మూగ వడను అయన వనన చూచుట మహ పపము.
(శవము చూడలదు, వనలదు , మటలడలదు. అంతకదు, పరణము పయన తరువత
శవమును జచన వరు కటుట బటటలత సననము చయవలను. ఇటువంట
జవచచవమును జచనచ మహ పపము కడ కలుగునన భవము.
అపప గన చయు వభవము
ముపపనఁ బరయంపటలు, మూరుఖన తపమున
ద పపరయన నృపరజయము
దపపరమై, మదఁ గడ దచుచర సుమత!
త|| అపప చస భగములనుభవంచుటయు, వయసు మర శకత తగగన తరువత
పడచుపలలను పండలడటయు, తలస తలయన అలప జఞనముత చసడ తపసుసను,
నరమును సరగ వచరణ చయక శకలు వధంచు రజ యకక రజయమును లకమన

భరంపరనవై, ముందు ముందు పరమదము తచచపటుటను.
అపపచుచవడ, వైదుయడ
నపపడ నడతగక పఱు నఱును దవజడన
చపపడన యూర నుండము
చపపడకననటట యూరు చరకము సుమత!
త|| అవసరమునక అపపనచుచ మతురడను, రగము వచచనపడ చకతస చయుటక
వైదుయడను, ఎపపడను నరండక పరవహంచు నదయు, శుభశుభ కరమలు చయంచు
బరహమణుడను ఉనన ఉరల నుండము. ఈ సకరయము లవయు లన ఉరల
నుండకము.
అలులన మంచతనంబును
గలలన సహతయ వదయ, కమల నజమున
బలులన దంచన బయయముఁ
దలలన కకలును లవ తలయుము సుమత!
త|| సుమత! అలులనల మంచ తనము ఉండదు. దనక ఒకదనక పడంచు చున
యుండను. గలలవనక భషపండతయము లభంచుటయు అరుదు. సతలు నజము
చపపట అననద యుండదు. ఊకను దంపనను, బయయము రవ. ఇద గరహంచ మనవలు
మలగ వలను.
ఆకననఁ గూడ యమృతము
తకంకక యచుచవడ దత ధరతరన
స కరుచవడ మనుజడ
తకవగలవడ వంశతలకడ సుమత!
త|| ఆకలతనుననపపడ అననమ అమృతము వల రుచకరముగ నుండ పరణములు
నలుపను. అడగన వరక వనుకడక యచుచవడ దతయనపంచు కనును. జవతముల
కషటలను సహంచ నలచన వడ పరణపరుషుడ. ధైరయముత బంధుమతురల
నదుకనువడ వంశదధరకడను అగును.
ఆకల యుడగన కడపను
వకట యగు లంజ పడప వడవన బరతుకం
బర కనన నూతయుదకము
మకల పడయును రట మదన సమత!

త|| కడప నండన భజనమును, చూలలైన వశయత సంపరకమును, నలువ యుండ
పచ పటటన నూతనరును, మకల పడయు అసహయముగ నుండను.

శర కళ హసతశవర
శతకము
మహగరంథలు - శతకములు
శర వదుయతకల తజవంజన మహజముత పపంబు ధ
ర వగంబున మనమనబజ సముదరణతవంబుఁ గలపయతన
దవ! న కరుణ శరతసమయ మంత చలు; చదభవన
సవన దమర తంపరై మనయదన శర కళ హసతశవర!
త!! శర కళహసతశవర! ఐశవర య మ ు లన డ
క ంత ప ంజములత క డ న
సంసరమనడ గపప మఘముల నుండ వరషంచన పపములన నటధరలచ
నమనపదమము యకక పరకశమును కలపయతన. ఈశవర! ఇపపడ న కరుణ యన
శరతకలము వచచనద. ఇంక చలు న మన పదమము వకసంచగ సరవ శకత మంతుడనై
న చనూమరతన కలుసూత జవంచదను.
అంత మధయ తలంచ చూసన నరుడటల టరంగంన సద
కంతల పతురలు నరధముల తనువ నకకంబంచు మహరణవ
భరంతంజంద చరంచుగన, పరమరధంబైన నయందుఁ ద
జంతకంతయుఁ జంత నలపడ గద, శర కళహసతశవర!
త!! ఈశవర! ఆలచంచ చూడగ, ఈ జగతతంతయు మయయ యన తలుసుకనన ఈ
మనవలు ఇంకనూ భరయలు, పతురలు, కడకలు, ఐశవర య మ ు , శరరము,
ఇవయననయూ శశవతములన తలంచ మహభరంతల పడ జవంతురగన జవత
పరమరధమైన న యందు కంచమైననూ భకతన నలప కలవరుగద! ఆహ! ఈ
మనవలంత అజఞనులు!
ఏ వదంబు పఠంచ లూత? భుజగం బ శసముల సూచఁద
న వదయభయసనం బనరచఁగర; చం చ మంతర మూహంచ? బ
ధవరభవ నదనముల చుదువలయయ? కవ; న పద సం

సవసకతయ కక జంతు తతకన‌ శర కళహసతశవర!
త!!ఓ పరమశవర! సలపరుగు ఏ వదములు చదవనద? సరపము ఏ శసములు
అభయసంచనద. ఏనుగు ఏమనరుచకననద? ఎరుకలవడైన తననడ మంతరనన పఠంచనడ;
వరందరూ మకపరపతకై ననున సవంచతర తపప వరకమ తలయును; న మకమును
పందుటక చదువల కవలటయయ! కడ జవకటయంతయు మకము నందుటక
న భకత యకకట చలు చదువల వలలను జఞనము వలలను మకపరపత సదధంచున!
సదధంపదు, నయందు నలుప నశచలభకత యకకట మకమరగము సరవశవర!
రజల మతుతలు వరసవ నరక పరయంబు, వరచుచ నం
భజక చతురంత యన తురగ భూషదులతమ వయథ
బజంబుల, తదపక చలుఁ, బర తృపతం బందతన‌, జఞనల
క జగరతపరణమమముమ దయత శర కళహసతశవర!
త!!ఓ పరమశవర! ఈ రజలు ఐశవరయమధందులు, వరన సవంచుట నరకము వంటద,
వరచుచ పరచరకలు, గురరములు, పలలకలు, ఆభరణములు ముననగునవ ఆతమను
తలయలన సంసరదుఃఖ బజములవంటవ. వటన అనుభవంచ సంతృపత చందతన
ఇంకచలు; ఓ ఈశవర! నక జఞనమనడ సంపదచ మలకనునటట పరసథతన
పరసదంపము తండర!

భరతదశం పరధ ములు

భరతదశం పరధములు
మదట రషపత ... బబూ రజందరపరసద (1950-62)
మదట ఉపరషపత ... సరవపలల రధకృషణన (1952-62)
మదట పరధనమంతర ... జవహర లల నహర(1947-64)
మదట ఉప పరధనమంతర ... సరదర వలలభయ పటల(1947-50)
సుపరంకరుట మదట పరధన నయయమూరత ... హరలల జ.కనయ(1950-51)
లక సభ మదట సపకర ... నణష వసుదవ మఓలంకర (1952-56)
లక సభ మదట డపయట సపకర ... అనంతశయన అయయంగర(1952-56)
అంతరకంలక వళళన మదట భరతయుడ ... రకశ శరమ (1984)
అంతరకంలక వళళన భరత సంతతక చందన మదట మహళ ... సునత
వలయంస
అంతరకంల అతయధక రజలు గడపన తల మహళ ... సునత
వలయంస(195 రజలు)
అంతరకంల అతయధక సమయం నడచన తల మహళ ... సునత
వలయంస(29 గటల 17 రజలు)
ఎవరసట్ శఖరనన అధరహంచన మదట భరతయుడ ... టనసంగ నరక(1953)
ఎవరసట్ శఖరనన అధరహంచన మదట భరతయ మహళ ... బచందరపల(1984)
ఎవరసట్ శఖరనన రండ సరుల అధరహంచన మదట బరతయురలు ... సంతష
యదవ
ఎవరసట్ శఖరనన రండ సరుల అధరహంచన తల వయకత ... నవంగ గంబూ(1965)
అతచనన వయసుసల ఎవరసట్ ను అధరహంచన మహళ ... డకక
డలమ(19 సంవతసరలు)
ఆకసజన లకండ ఎవరసట్ శఖరనన అధరహంచనద ... పదరజ
అతచనన వయసుసల యం.ప. అయన వయకత ... ధరమందర యదవ
మదట పరపంచ సుందర ... రట ఫరయ(1966)
మదట వశవసుందర ... సుసమతసన(1994)
మదట మస-ఏసయ ఫసఫక ... దయమరజ(2000)
మదట మహళ ఐ.ఏ.యస. అధకర ... అనన జరజ్
మదట మహళ ఐ.ప.యస. అధకర ... కరణ బడ
మదట మహళ డ.జ.ప అధకర ... కంచన చధర భటటచరయ
ఐ.ర.స. మదట సవల పలసుక అడవయజర గ నయమతులైన తల వయకత ... కరణ
బడ
తల మహళ లఫటనంట జనరల ... పనత అరర(సైనక దళం)
తల మహళ ఎయర మరషల ... పదమ బంధపధయయ(వైమనక దళం)
భరత రైలవ బరుడల తల మహళ సభుయరలు ... వజయలక వశవనధన
సపతసముదరలలన ఏడ జలసంధులు ఈదన తల మహళ ... బుల చదర

Monday, March 8, 2010

నయకలు - బరుదులూ
నయకలు

కందుకర వరశలంగం
టంగుటూర పరక శం
సరజన నయుడ
పరవతనన వరయయ చదర
దుగగర ల గపల కృషణయ య
కండ వంకటపపయయ
మడపట హనుమంతరవ
కశనథున నగశవరవ
ఎన.జ.రంగ
కలూలర సుబబరవ
కరువృదుధడ

జతయ చహనములు

బరుదులూ
- గదయ తకకన
- ఆందర కసర
- భరత కకల
- ఆందర శవజ
- ఆందర రతన
- దశభకత
- పతమహ
- దశదధర క
- రైత ు బంధవడ
- రయలసమ

జతయ చహనములు


జతయ పతకము : తరవ రణ పతకము
జతయ ముదర : మూడ తలల సంహప బమమ
జతయ గతం : జనగణమన....
జతయ గయం : వందమతరం....
జతయ పక : నమల
జతయ జంతువ : పదదప ల (రయల బంగల టైగ ర)
జతయ వృకం : మరరచ టుట
జతయ కరడ : హక
జతయ పషపం : కలువ పవవ(తమర)
జతయ కయలండర : శక కయలండర (శక సం.ప
కయలండర)
జతయ ఫలం : మమడ పండ

భూమక గల ఏకైక ఉపగరహ ము.............చందురడ
భూమక -చందురన క మధయ గూరము...........3,38,365 క.మ
చందురన భరమ ణ , పరభరమ ణ కలములు .......27 రజల 7 గం.ల 43
న. 12 సకనుల
చందురన చూటుటక లత ...........10,927 క.మ
చందురన పై వతవరణం ........ లదు.
చందురన వసయము .............. 3,460 క.మ


చందురన పరభరమ ణ దశ........... పశచమం నుండ తూరుపక.
చందురన పై గల రసయనక పదరథం ....... హలయం
చందురమ ండలం పై కలుమపన వయకతల ు....నల ఆరమ్ సరట ంగ
(అమరక),ఎడవన ఆలరట న (అమరక),1996 అపల -2.
చందురన పై తల మనవడ కలుమపన పరం తమును ఏమన
పలుసతర ు.... స ఆప టరం కవలట
భూమ - చందురన మధయన అధక దూరం..........అపజ.
భూమ - చందురన మధయన సమప దూరం.....పరజ.

సూరుయడ


నరంతరం మండచునన................................ ఆగనగళము
భూమకంట .................................................13 రటుల పదదద
సూరయకందరప ఉషణగ రత ..................................1.40 లకల
సంటగరడ
సూరుయన ఉపరతలప ఉషణగ రత ........................6000
సంటగరడ
సూరుయన యకక వయససము .........................13,91,980 క
.మ
సూరుయన ఉషణగ రత లు కలుచు పరకరము ........పైర మటర
సూరుయన ల ఉనన పరధ న మూలకము...........హైడ రజ న
సూరుయన ల వడదలయయ శకత .....................నూయకలయ ర
పయజన
సూరుయనపరభరమ ణ కలము .....................250 సం.లు (
కసమక ఇయర )
సూరుయకందరక సదదం తకరత ............................. కపరనకస
సూరుయన శకత మూలము ............................... గమ
కరణములు
భూమ నుండ సూరుయన సగటు దూరము ..... 149
మలయన ల క.మ
సూరయ గళము ఉపరతలమునక పరు .........
తజమండలము ( ఫట సపయర )


గరహ ణ సమయముల మతరమ కనపంచునద ..... కరన
సూరుయనలన రసయన సంఘటనము ...... హైడ రజ న
(71%) , హలయం (26.5%)

కనుగనన వసతవ లు పరద శలు -కనుగనన వయకతల ు
కనుగనన వసతవ లు పరద శలు


అచుచయంతరం
ఎకస్ ర కరణలూ
ఉతతర ధురవ మ
టలసకప
రడయ
వమనం
భరమత
రబబరు
పరమణు సదధం తం
వచ
డ . డ .ట

కనుగనన వయకతల ు
జన గూటన బరగ్
రంట జన
రబరట్ పయర
గలలయ
మరకన
వలబరట్ రైట , అరవలల రైట
టరసలల
థమస హన కక
జన డలటన
మయన ఫరడ
పల ములలర

Tags: కనుగనన వసతవలు పరదశలు -కనుగనన వయకతలు ,జనరల నలడజ్ వసతవలు
పరదశలు, కనుగనన వయకతలు, వసతవలు , జనరల నలడజ్ ,కనుగనన కనుగనన వసతవలు
పరదశలు -కనుగనన వయకతలు ,జనరల నలడజ్ , వసతవలు పరదశలు, కనుగనన వయకతలు,
వసతవలు , కనుగనన జనరల నలడజ్,జనరల నలడజ్

Tuesday, March 9, 2010

కలతలు - యూనటుల
కలతలుఆంపయర
కలర
కండల
డసబుల
నూయటన
పథమ
జల
ఓమ
వట

యూనటుల
- వదుయత పరవ హం
- ఉషణం
- కంతతవ ర త
- శబదత వ ర త
- బలం
- నటలతు
- శకత
- వదుయననరధం
- శకత

Tags: కలతలు - యూనటుల, telugu -gk, gk, telugu gk, gk-dvr, dvt-gk, kolatalu, yoonitlu,
జనరల నలడజ్ , kolatalu yoonitlu, telugu genral, కలతలు - యూనటుల, telugu -gk, gk,
telugu gk, gk-dvr, dvt-gk, kolatalu, yoonitlu, kolatalu yoonitlu, telugu genral,జనరల
నలడజ్.

పరమ ుఖుల సమధుల పరులకసన ఘట
రజ ఘట
సమతసథల
శకతస ల

వజయ ఘట
వరభూమ
శంతవనం
నరయణ ఘట
అభయ ఘట
ఏకత సథల
చైత ర భూమ

Tags: పర

- చరణ సంగ
- మహతమ గంధ
- బబూ జగజవ న రమ
- ఇందర గంధ
- లల బహదూర శసత
- రజవ గంధ
- నహర
- గులజర లల నంద
- మరరజ దశయ
- జైల ు సంగ
- బ.ఆర. అంబదకర
భరతదశము

భరతదశము 28 రషటరలుగ వభజంచబడనద. (రషతములు కననజలలలుగ
వభజంచబడనవ), ఆరు కందరపలత పరంతములు మరయు జతయ రజధన
పరంతము,ఢలల. రషటరలక సవంత ఎననకైన పరభుతవము ఉండను, కన కందరపలత
పరంతలు కందర పరభుతవముచ నయమంచబడన పరతనధచ పరపలంచ బడతయ.

భరతదశ రషటల
ర ు.
రషములు:
1. ఆంధర పరదశ
2. అరుణచల పరదశ
3. అససం
4. బహర

15. మహరష
16. మణపర
17. మఘలయ
18. మజరం

5. చతతస గఢ
6. గవ
7. గుజరత
8. హరయన
9. హమచల పరదశ
10. జమూమ మరయు

కశమర
11. జరఖండ
12. కరణటక
13. కరళ

14. మధయ పరదశ

కందరపలత పరంతములు:

19. నగలండ
20. ఒరసస
21. పంజబ
22. రజసథన
23. సకకం
24. తమళనడ
25. తరపర
26. ఉతతరంచల
27. ఉతతర పరదశ
28. పశచమ

బంగల

A అండమన మరయు నకబర దవలు
B ఛండగఢ
C దదర నగర హవల
D డమన మరయు డయుయ
E లకదవపములు
F పండచచర

జతయ రజధన పరంతము:
1. ఢలల

Read more »
వదయ రంగము -ఎబరవ షనస్
APPEP - Andhra Praddesh Primary Education Project
AVRC - Audio Visual Research Centres
CABE - Central Advisory Board for Education
CASE - Centre for Advanced studies in Eduction
IASE - Instritute of Advanced Studies In Education
MHRD - Minisrty of Human Resource Development
MML - Minimum Level of Learning
NCERT - National Council of Educational Rasearch and Training
NSS - National Service Scheme.
OBB - Operation Black Board
SCERT - State Council of Educational Research and Training
UGC - University Grants Commission.