You are on page 1of 15

^_fir+ u-*ju--=5%

I]NrVERS TT KEBANGSAAN MALAYSIA


PEPE.RIKSAAN AKTIIR
SEMESTER II SESI AKADB,MIK 2OO512B86

IJAZAT{ SARIAIYAMTIDA D.ENGAN KEP UJIAN

MA6A: l JAM 45 MINIT

KOD KTJRSUS__ zzz;Tfi3AALTrtOn _


:-
TAJTJK KTJRSUS TAMADI'N IStAIv{ DAN TAMADLN ASIA (TITAS) /
TAMADIIN IstAM DAN KENEGARAAN vrar-avsia 1ay

ARAT{AN : 1- Pastikan anda duduk di tempat yang dikhaskan untuk anda-


2- cafatkan nombor pendaftaran, tempat dan nombor mqia anda di
penjuru atas kertas ini.
3- Kertas soalan tidak dibenarkan dibawa keluar dari dewan
peperiksaan.
4. Gunakan pensil 28 atalHB sahaja pada borang komputer OMR
(05)- B_oraug ini sangat sensitif. Jadi sila padamkan
sebarang kesilapan tanpa meninggalkar sebarang kisan-
q-

) t- OMR:-
i)' Nama-
ii) Kod Fakulti seperti berikuc FSSA (AA); FSI{ (BB); Fpp
(cc); FGG (DDh FE (EE); F.PER(FF); RpEND (cc);
r. Knr $<$; FSKK (t\{M); FSKB (NN}; Fpr (pp);
rsM (QQ); trsFG(ss); rrsM (rT); FUU{Urr};Fsp
(w\ry), FST {ST) daa FPB (Vn-
iii) Nomboq pendaftaran. Isi dan hitamkan nombor
_eg{@ran ig{e_&lge" !99! bgrgq_.lensq (el&E)
huruf-hurufpadaborangkomputerOMR (05)-
iv) Kod larnsus-
v) Serne$er.
yi) Set kursus {sila isi dan hitamkan seperti yang terdapat di
dalamslip peperiksaan).
vii) Tahunpengajian-
viii) Sesipengajian-
ix) Tempaf duduk (Isikan seperti yang tercetak di dalam slip
peperiksaanmasing-masing) -
x) Tempat peperiksaan(Isikan seperti yang tercetakdi datam
slip peperiksaanmasing-rnasing)-
xi) Tarikfi.
6. Kerfas soalanini rnengandungi6A soalan objektit
7- Tidck meaulis atau tersilap menilis dan menghitamkan
nombor matrik atau tidak menulk nsma pada borang OMR
akan medgakibatkan calon mcndapatgred E

Kertassoalaninirnengandungil3mukasuratberceta\tidatim

e
I .q

coNToH stsrEm SoALAN pAN P@

1. semua penyataan A, B, c, D dan E harus dijawab (dihitamkan| sama ada


benar
(B) atau salah (S)-

CONTOH SOALAN: I. &rikut adatah ajann Istam

A- Rajin bekeda.
B. Menolong orang susah.
C- Mengumpat-
D- Bertimbang rasa.
E. Berbudi bahasa.
JAWAPAN: 1. A B C D E
.og.o
ss.ss
MARKAH: 1/5X5=1

2- .setiap jawapan yang silap (salah) akan didenda (ditolak markah)

CONTOH SOALAN: l- tutil<utadalah ajann tstam

A- Rajin beke{a.
B- fi{eno&cngorang susah-
C- Mengumpal
) D. Bertimbangras.
E- Berbudibahasa.
JAWAPAN: 1. A A CD E
B A B O (r
.o . s s
MARKAH: (1r5X4! - 1/5 = 3/5
3- S-9laranOjawapan yang tidak dihitamkan'ddak akan diberi markah dan tidak
__ did_ends-
CONTOH SOALAN: f. Berikutadatah ajann tstam

A. Raiin be{<eria.
B- Menolong o€ng susah-
C- Mengumpat.
-D- Berlimbang rma.
E- Berbudibahasa-

JAWAPAN: l. A B CDE
BoBo.
ss. s s
MARI(AH: (lrsX4l =4I5

OIeh itu dinasihakan supaya tidak menghitamkanjiwapan bagi soalanyang tidak dapatdijawab.
ZZ7Trc3AZZZTrcN

Arahan: Jawab semua soalan dalam Borang oMR (05) yang disediakan.

J,x. lu,.b.9 tu,n adu'n Ius l

6it. s

,/
I Islam sebagai agama rasmi yang terkandung dalam Ferkara 3 Perlembagaan
/-
Persekuhran rnencakupi persoalan tentang .-.

Undang-undang Keluarga Mttslim-{ nS [g


akidah muslim- \/ I
ibadatmuslirn- \'/ h
hartawakaf muslim- .r'#
harta pusaka muslim- clj

)
3. Antara istilah yang berkait4r{cetamadunan hidup manusia adalah ..-

n.adasL 19 ns2

umreln> v)/,,
'.J y))
4iyyot-/, //

n
(6/ Sahkan pernyataan berikut mengenai pandangan semesta yang me4iadi asas kepada
sesebuahtamadun
^';'{'v
Wrb"k*eZzzt tolztzzz:r
ro12,.
h**i" Aat" >"7^^t t, c"'
a< l

ialah --- 7 oleransi


ada.^^a

terbttkaan'r'4 Jl^ ptrt6*


Kp.s^ht.^n
i-cir,iyfha4l s : i:'.::-
t.st_,.c
)
Ll@ kesatuan dalam kepetbagaiu,L .g
umunr. f'<;oi; H4*!frf'-')
: > : , a -. . . : . :

drr4'^t*"Fimbnadun Islamialah.... RaLtai VL

{*1yvt'a " **^7.i.r'*4

@-etrrf,r. eb
k-sejagatan-{si{.st"t

,/
7. Sebahagiansarjana2dnyarakan
bahawaIslammulatiba ai
tp!9ran@
.l

A- lurun keenad- v TS
)
1*r,* Ue{* ln
*urun \,Elapan*A 1
knrgrkesembllan -,,
k:.r/:rl-kasepuluh
-ft'
-.-
./'

g- sahkanpernyataan
berikut*"ns.n.i@t"auoog-, lslamdi Alam Metayu- <?
/
-/'
fr$^-mengekalkan konsepelitisde yang sediaada dalammasyarakattempatan-
4* Kehidupan masyarakatMelayu mula bersifatgod centered- ./
berjaya menghakissqa6nuhnyakepercayaananimisme. x
4])!stam
p6f,Percampuran adat dan budiya semakin berkurangan-
"F Islam telah mengubahsistem nilai masyarakatMelayu-

2
ZZTTrc3UZZZTIOTz

10- Sahkan pernyataan berikut mengenai kesan kedatangan Islam ke Atam Melayu
daripada aspek sosial :

Kedudukan wilayah umat lslam berada di tengah-tengah tamadun besar dunia-


tstam sampai di negeri Chinamelatui jalan laut dan j$andaat_ 3
lslam sampai di negeri chinabuat pertarnakalinyadiwilayah y-uy
Masjld perfama di China dibina sebelum kurun ke 10- \'*'n*ft'

,/
)X. Saltknpernyataan berikut: /
u
" //\r ./
Y-A Ishm tiba di Chinasekirar abadlrXLq- /( t05L
Khalifah Uthman ibn afAn r X.tigDi pernahrnengunjunginegara Chim melalui
"X' ',ialandarar. 6-1
tt5avt 'frva'r't"
.1
.Saad.Iebid-daa -Y-r.rsuf -l*ralifah yangdiutuskaa ke -negara China
berdakwatr- ,/

Masyarakat Baba dan }.'[yonyajuga terdapaf di Canton- XS


/\.,,.
14- Islam melarang umatnya terlibat di dalam aktiviti ..-

riba6
&CA \Sct,^l
isal salam-

b*d.
-fvt^L
w".l
'
zzzTto32lZZZTtTl2.

15-Agama-agamayang berasa[dari India termasuklah..-

,fl A Sikhisme-
'ffiJaina
E-r Buddha
ilt' D- Batxai.
.V Kristian.
a'l \
16' PernerintahanIslam di BentraKecil India telah meninggalkarikesan-kesan
berikut:
Mellirkan masyarakatmajmukseperti di Malaysiakini.
Muslim merupakanminoriti terbesar.
Keunggulanseni bina Islam di selatanrndia sepertiTaj Mahal- '-,
Melahirkan BahasaUrdu_
Membangunkanbardar Marnurah-

I Jalaludin Akbar (1556-l60fi mengasaskanajaran Din-I-Ilahi yang merupakan


c:rmprllanagarna.-.

/ f f it t ^ .6 r . /
F{ Hindu.6
{Je Buddba.S
) .w;;;";\
" 'XKrt$ian.

/n
lii

X^^,
yang dilaskan oleh masyarakar Islarn di India termasuklah ...
,/,l{ty'gl:z/rah-neialah

E- ramalan k$datangan seorang rasul terakhir- \=


I
ZZZTIg3ZIZZZTLOIZ

2 1- Sahkan pemyataan berikut:


,,/- :- -/
ffiPeradzban yang gagah boteh rnencorakkangtobalisasi.r/
+W Globalisasi demografi dalam era penjajahan -
Baral pernah berlaku di Alam
:./t r.,
Melayu atas
'
|
kepeirtingarrekonomi
;
mereka- ./'
Globalisasi tidak pernah berlaku kecuali apabila wujud revolusi komputer dan
internet di zarnan kontemporari- y
Peradaban Barat yang mula rfencetuskan fenomena globalisasi iaitu sekitar
tahun 1500 M. { ,
Globalisasi sudah wujud sebelum era tamadun Islam menguasai dunia f
,F.

Globalisasi pada era Islam tertonjol dalam .ed1patbidang iaitu bidang iknrr
ekonomi ldrususnya perdagangan"agama dan sains dan teknologi. \,/
Sesuatu tidak boleh,meqiadi globalisasi sekiranya ia tidak
merriliki semangaf globatisme- { .,/
,e- Pada ketika dunia lslam kini tidak fttmaya rnenghadapi cabaran globalisasi
rporari, institr.rsi haji satu-satry(ya institusi yang dapat me4iamin semangaf
sme akan tenrs dihayati oleh.dunia Islam- V
z:rrlnankemegahan Islam,y'nstitusi ilmu seperti universiti telah berperanan
isasijlmu 4dam pengertian-5rang--difahamiharlini- V/
seperti Roge,r,'Bacon dari Oxford, telah rnenuntut di pusat ilmu
a Islam unhrk menimba:ilmu pengetahuan. .-,/

J D- Perananpelaburanasingr(FDl) yang rnenggunakanrnodaljangka pendekyang


keluarmasuk pasaransCpertikilat- Y
ffi t"oonjolan ia""-iatra dan amalan pemerintahan yang baik seperti
/'-' pertanggungi"*yawam, peraturanundang-undang danhak-hakasasimanusia-J
zzzTL$32/ZZZ:rLAt2
'

._
25- Berikut adalah pandangan aliran 'dominasi' ,*"uralam sekitar:

boleh dieksploitasi demi rBdrinuhi keperluan manusia .,2'


W\^^ini
:8. dorninasi meletakkan nil6i intrinsik dan kegunaan kepada setiap bentuk
- Si*
.rr {ehidupan. ,X 7 4t-o1*{. _\
PNant ini dizuiggap sebagai g"di*g sumber untuk kehidupan- .'/
4- Manusia dan alam inf merupakan dua_entiti yang berbeza, tetapisaling berkaitan
\antarasafu sama lain- X { ilr,r :i!-ei;c-. )
Alarn int ad$esatu bentuk komoditi dan tertakluk kepada keperluan manusia v,-
-ry
adalah pandangan aliran 'kekhalifahan' terhapap alam sekitar:

y mengatakan balrawa d<antuan punya hakiki alam iri- '/'


/ ff "a"r"^ini
perlu
4lAJam ini dihornratidan dljaga suatu yang suci. X ili:"-,..,..--i-ta.3-..
,-,-i
ffianaangal,ini srenganggap bahas rnanusia dan alam merupakan entiti yang'

fra*++ F<--l;lo't e-- (<<s<:dar[toooot,


KJta,ftlu.i
Arnanahr u,'

Wsr*r,ah. ;/
,"t- ,"

6
ZZZArc32|ZTZTTAN

28. Sahkan pernyataan berikut mengenai alam sekitar rr.oi pandangan Islam:

rffiAtf Islam hanya menggesa umat Islarn menanam pokok-pokok untuk menghijaukan
/ \: dunia .r
y
#. yang berbuah dijanjikan pahala
"Hanyapokok
peperangan, tentera Islam tidak dilarang memusnahkan tanaman pihalc
ft'Ketlka
4.'musutr- j'
\t\ Bercucuk tanam adalah ainalan yaag mulia di sisi tslarn. '/t "
<E\Umat Islam perlu mengrursai ilmu pertanian rnoden- {

29. Salrkan penryataan berikut:

(r- eo*""y" kerosakan dan bala bencana dewasa ini kerana kekurangan teknologi
mO{len.

A -21B-l Kemusnahan yang berlaku dapat diperbaiki jika sekiranya teknologi moden dapat
')<)
dibangunkan. i
k\ SiAt t"*rkdan ral<trsboleh mernusnahkanalarn sekTtar.J
W.lKera-kusan manusia atas nama pembangunan telah mengganggu eko-sistem alam- 't/
1 E- Pernbangunan persenjataan termaju telah melahirkan masyarakat yang sejahtera
\ dan harmonis. >.^

tfr"oti beritayang dikuasaf'bleh Barat termasuklah -..


at-1
) -/ ,r'
( yfu^awNewsNe$nrdk
(cln'q.',/
Wfinosh Broadpdtingclrporation@BC).w/
V&lReuters- ;/
w:
o{ D. Al-JazSa-
4n. Bern/ma- .r.

mempunyaikuasaveto di PertubuhanBangsa-bangsa
/T:::.::gX ,\Yr**t

,/
\./
ZZZTIO32.ZZZTLAL2

a sesuai dengan fitrah m


cocok dengan budaya
teknologinya. /

PengaruhBarai a*ary.Kaayasosial merangkumi..-

ujuan jihad peperangan disya/atkan oleh Islarn ialah --.

menjajah negara musgh.


rnemrnj uklcan kelaletan persenj ataan kepada negara-negara lemah.
qrenjadi supe, p+lner dunia-
.mempertahanfoanmaruah dan kemuliaan umat Islam-.--
menolak ke/aliman serta penganiayaan rnusuh-musuh Islam.
)
lslam membasmi keryiiskinan melalui ...

sistem peqdrisan.
sistem wasi

'b1t'*ttr"*94

37. Antara maksud jihad ialah;:

] me.,ge.uhkan s"g.la k"*ampuan.


mengerahkan sfialadaya usaha f,rzikal-
,rnengerahkanSbgala kekuatan jasmani.
mengerahkgr{ segala daya pernikiran-
rnengerahk6n dayapemikiran untuk berperang sesama tslam-

8
ZZZIIO3ZIZZZTIOLZ

38. Maksud al-qital secaraumtrrn ialah...

satu bentuk atau cara m€nyeru manusia kepada lslarn-


satu bentuk ibadah yang difardhukan dalam suasana tertenttl
satu bentuk penjeiahan untuk rnernperluaskan empayar-
safu pendekatan unhrk menghapuskan kezalirran, kejahatan serta keganasan.
safu seruan unfuk melakukan penghapusan etnik-

39.Is1am rnenghararnkan pembunuhan sesuunamanusia" namun dalam sifuasi tertentu


lslam mensyariatkan peperangan- Pernyataan tersebut bennaksud .--

ihad peperangan m"rgp6?* hngkah terakhir yang perlu diambil dalam keadaan-
tertenfu- .,./
bunuhan rAdirpatan satu dosa besar dalam tslam kecuaLi dalam situasi

bukanrrya matlamal tetapi merupakan satu wasilatl

Apabila berlakunya p nghrd.aar:.keatas agama lslarn-


,*{
Apabila negaftr Islarn meriipunyai perseqiataanyang canggih-

lMenurut Islam, harta berpeftnan sebagai instrumerct bagi menyempurnakan tuntuta$-


tu$tutanberikut*

{&s
Nyawa- 6 **^ub

Hawa.nafs& ilev+d, s7
. Menunrt seorang tokoh pgtnikir Islam pada zaman ini iaitu Said Hawwa, jihad
dibahagikan seperti berikuf:

[san.6
Jihad pendidilgn.b ',,*,
tanga+'dannya&a 6
ihad siyashb-9
hftL e
.,
zzzTt$32lZZZTtOtz

. Beberapa amalan dalqar Islam yang bersangkut paut dengan harta adalah
---

44- Peranan setiap individu terhadap harta yang dimilikinya adalah


---
o( A- menggrnekan sekadar keperluan dirinya-
W^"nunggung perbelanjaan keluarga menurut keperluan-
'8.;' menggunakan segala harta semahunya
)fDf membantu mereka yang mernerlukan pertolongan-
\-f,f-rnembayar zakat yang diwaj ibkan-
./4

45. Antara contoh teladan yang ditujul&an oleh Nabi Muhamrnad s-aw detam
penggunaan harta adalah --.

mgnggunakan l:rartz ghanimah swra berhemat-


yang sangat pernugh pada bulan Ramadhan.
i barangan yang&perlukan dan tidak membazir-
:mentingka4Ji6luarga sendiri dari orang lain-
) untuk getirbantu orang lalu- eada bila-b,ila masa.

46- APakah shategi yang diambil ol$,2"t^u, Islam pada zaman awal Islam bagi
mempertingk"q. pencapaian *i mergka sekaligus menghalang m.*ooopoli
"kg.{ --
ekonomi dari pihak yang bersikapburukterhadap mereke

Mengeluarkan produk rdereka sendigi-


\&-qiedi-rgg$grrs4arryan.
iadi seorang pdngedar barangan-
prerpis pemiagaan di lokasi golongan asing-
Menipu dan berbohong dalam sukatan.

penguasuunilmu secara ta*od


melahirkantena$@ar d-{am_bidengekonomi-?
memantrpkan peranankdferasi-kopegtiyang di negar+ini. e
Sentiasaberusahamendalami ilmu:ililu Islam-"4"
.@
beriltizam denganperlaksanaansistemekononii Islam-

t0
ZZZT'A3ZIZZZTrcN

48. Dalam sejarah tarnadun lslam, perkara berikut telah berkembang:

f 4-l re*anaara".
/?:[ Penulisan-
| ffienaidikan.
I B{ K"b"ndaan-
antarakaum-
\lllnteraksi
49. Tamadun bermal<sud.--

kemaju*rinblekhral .'''B
hasil kemajuan intetektual. ,-/''
yang maju. {
kemajuan sesuafir bangsa- "'
taraf akhlak yang baik. ..r

erdasarkan pandangan Carroll Qqrgley, pada peringkat pertama sesebuahtamaduru


masyarakafrrya akan mqmitiki ciri-ciri berikut:

Kebudayaannya daripda pelbagai etnik- -/-


Membudayakan penciptaan perkara-perkara baru- Q'' {bfu.?
Maupu meningkatkan hasil melebihi kepertuan- .f +
Berjaya mer4atifaatkan produknya untuk kemajua{ seterusrtya- .-''
)

51- Masyarakat dikatakan berada padaTahap Konflik sekiranya ...

52. Sahkan pernyataanberikut mengenai Ibn Khaldun:

Beliau adatah tokoh sosiologi dan pensejarahan kurun ke L4M- /

B Ideanyp mempengaruhi sarjana B$aL- \,/


Eleliaurnemperkenalkan konsep'urffan dalam pengajian tamadun.,./
Beliau berpendapat bahawa kesatuan adalah penting untuk bangkit mencipta
tamadun. ,-/
Beliau berpendapat bahawa faktor fizikal tidak mempengaruhi perkembangan
-LE. sesuatu tamadun. y

ll
zzzTt032/zz7:rLo1.:-

,/l.e^au pandangan Samuel P- Huntington" berikut adalah antara tarnadun utama d,rnia
/ r-.
Krru:

6 v4oLti,r S

Barat sedang mengancam Tamadun lslam- '/'


terdapat konspirasi Anglo-America untuk menubuhkan sebuahempayarduaia. \-i.
sejarah semaszldiwarnai oleh pertarungan antara kuasa-kuasa besar dunia ,-.
Tamadun Cina yang baru akan bangkit sebagai ancafiran terhadap Barat dan
Rusia {
pertembungan antara tamadun sering berlakudalam sqiarah manusia- tz-

55- Satrkan pernyataan berikut


/ ,,..U

,/
Matlaniat syariah datam konfeks Islam adalah...

usus.&
yang halal9

keadilan Hgh"
duniadan akhirat

Berikut adalah

Keimanan dan ketaqwaan kepadaAllah s-w-t. B ' &hi4-pc4'b'k-ol-ti


yang adil dan beramanah.9 - Pera-be|aat, tl.^*- l<trnp- l4raori+) g<
yang berj iwa merdeka- lZ LJanila
Penguasaan ilmu pengetahvan- (3 'Ptnb'5rna, Eknttartt- t<l^b4 k
Kehidupan dan kemewahan. s
k
^p*J.ert=|!
' I<eL--stott kr+a,hatt
" ?em eliharczct> 6lorn tftd;
-
lQuaLan f3-da1d s.- fi.dfa.l

t2
U . -.1=
/'
t
ZZZTLA3ZEZZTrcI7
I
,{
-'' ie.Misi'"tslam Hadhari ialah melaksanakan agenda perrbangunan qegara dan ummah
b/rtandaskan Islam yang -.-

universal.
maju-
bertamadun-
bertoleransi-
berimbang-

U* O:-ytaan berikut:

W Harta
,*o khusus tidak boleh
bol dikembangkan untuk tujuan lain kecuali seperti yang
.'i/76lah ditetapkan oleh nas.
,W ry*okhusus rnerangkumi emas danperak-b
/ fu'flartz-harta z:.kat adalah harta khusus-
' -P).4ityoh
adalah cukai yang dikenakan kepada orang-orang bukan tslarn yang
terjamin keselamatan dan kebajikarurya- b
:{ Clggimah adalahseperti cukai tanah sekarang. s
h a4a R*.r,kca, F*nd
,/ \
60- Sahkan pemyataan berikut mengenai pembangunan Islam:

Baitul Mal adalah sama seperti Bank Islam pada masa sekarang-
Prinsip utarna syariah ialah rnenyeru kepada makruf dan melarang daripada
mungkar-
Sistem pembangwran [slarn adalah campuftnsistem kapitalis dan sosialis-S
Pembangunan Islam tidak menolak kemajuan kebendaan. B
Pembangr,rnanIslam menolak teknologi yang dihasilkan oleh saintis Baral-!

.SELAMAT MAJUJAYA'

l3