You are on page 1of 28

Dziennik Ustaw Nr 223 — 14854 — Poz.

1919

1919
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2005 r.

w sprawie okreÊlenia gmin i miejscowoÊci, w których stosuje si´ szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia∏ania ˝ywio∏u

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2. Wykaz gmin i miejscowoÊci, o których mowa
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remon- w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
tów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dzia∏ania ˝ywio∏u (Dz. U. § 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przez
Nr 84, poz. 906) zarzàdza si´, co nast´puje: okres 12 miesi´cy od dnia jego wejÊcia w ˝ycie.

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla gminy lub miejsco- § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 9 listo-
woÊci, w których stosuje si´ szczególne zasady odbu- pada 2005 r.
dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia∏ania ˝y-
wio∏u. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14855 — Poz. 1919

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów


z dnia 8 listopada 2005 r. (poz. 1919)

WYKAZ GMIN I MIEJSCOWOÂCI, W KTÓRYCH STOSUJE SI¢ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY,


REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH
W WYNIKU DZIA¸ANIA ˚YWIO¸U
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14856 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14857 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14858 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14859 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14860 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14861 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14862 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14863 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14864 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14865 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14866 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14867 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14868 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14869 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14870 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14871 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14872 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14873 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14874 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14875 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14876 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14877 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14878 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14879 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14880 — Poz. 1919
Dziennik Ustaw Nr 223 — 14881 — Poz. 1919

* m. — gmina o statusie miasta.


** m.p. — gmina o statusie miasta b´dàca miastem na prawach powiatu.