Dziennik Ustaw Nr 186

— 9542 —

Poz. 1366 i 1367

1366
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie stawek p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych w 2006 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych i oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W 2006 r. stawka p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych do 1 ha powierzchni uprawy: ———————
1)

1) chmielu — wynosi 962,75 z∏; 2) roÊlin okreÊlonych w § 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roÊlin obj´tych p∏atnoÊciami uzupe∏niajàcymi w 2006 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 280) — wynosi 313,45 z∏. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz.1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.

1367
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencjà p∏atniczà (Dz. U. Nr 257, poz. 2157) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: ———————
1)

1) w § 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: „6) oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru.”; 2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 1—5, udziela si´ Agencji z dniem 1 stycznia 2006 r. 2. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 6, udziela si´ Agencji z dniem 13 paêdziernika 2006 r.”. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful