"இ

ெவ

தாேனா,

நா களாக

பய

கா

ற . இ


ெம

ெச ைய ந

ேச

ைமயான

ேபா

ந ேட

த கைள

ண ற ப

இவ

இைளஞ க

ைக

ேபா

வ க

ைசகைள

ெகா

றா க

.

29. 12. 02) ஆன த

ெதாட

யாக
னா .

தாள க

ற .

ைசக

ேப

றா :

ைசக

'

பா

ய நா

,


ற .

ைன

கட த

ச ப

...."

ரபலமாக

ெகா

ைசகைள

ர கார க

காண

ஜாதா,

அ த

பைத

'

ைசக

கால

ேபா , நா

த ேபா
,

ெபா

அ த

.

தா

னா ,

இ தைன

கட

ைவ

வ ேத

ஆைச ப

யராக


ைகைய

ச ேதாஷ

ட க

ெச

ம ல, பல

ற .

ற .

பாவ

பா

ைள

மல

ற இ த ேநர


.

ேச

ற ந

ஷய

இர

நா

ெச

வா

ைவ

தா

நா

உ சாக

ைகக

ெவ

ேவா

ைகைய

வாளாக

ச ேதாஷ

இ த

வா
லமாக

. உ சாகமா

ைற

. இ த

ற .

இ த

ெச

ச ேதாஷ

ப ைச

இ ைலேயா

(

இைளஞ கைள
ைகைய


மா

சா
பல

ைடர ட க

'

ைசக

இத

ெகா

டா .

ேன

'

வ தவ க

ேத

ஞான

மலா

.....

பாக

கைதக

50

ற . இவ ைற

அத

ெதாட

இ ப ேய

.

அ ய படாத
இவ

வ வ க
நாதமாக

கைதக

கைதக

ெதா

பாக

,

ன ஓ

ய க

,

ைசக

ேட

பா

"

, அ வைர த
றைமக

ைளகளனாக இ

னவாக இ

.

ேபா

உ சாக

ேக

தா

வேத

த .

அத

அத

ேநா கமாக

த .

அ த ல

ேநா

வா

ய க

சக

தா ெமா

ேதைவ ப

றா க

கால ைத

..த

எ ராக

கைள

டலாமா எ

ேத

ேதைவயா எ


வழ

,

வாத ,

ற ப


.

கச ைப

அக ைத

ழ க

த கள
பா

றா க

ற அ ச , த
மேல யா
ைக
ற க

றா க

ய ைத

கவைலேயா

ற .

அ ல

றா க

பா

பா

. இல

யாக,

றன. ஆ க

த கைள

ச ேதக ேதா

பய

ைத,

ேம

ரகடனமாக

ஐ பதா

த கைள

யைல அ ச ேதா
வத கான

ேதைவ ப

ைகைய,

எ ேலா

த க

ைதக

ைக

வமாக

, ந

அ த

வா

இ ேபா

இத

ெக லா

ஏ ப

ய வ வ க

மால

ேனா
ய இல

ழக

, இைளேயா ட

.

ஏ க ,

இ ைலேய

இ தைன

உலக

பர

இைணய

அ க

ெமா

யாக

தாக

நம

;

ெகா

தைழ

லம லாத

ேகா

கண கான

;

தாள க

வ ைம

ைல

மா வ

ெகா
நா

மன .

டா ,

;

தா
ற .

ேபா , ஒ ைற

ெகா

ேபா

உத

ைக. நா

பர

நட

தைன

பைத

யாக

நா

தா

த ப

யாபார
ைம

இ ைல

ப க க

நா க

ெமா

ேவ

ேதைவ

ேதா பாக


பய

ேபா ,

எ லா
இ த

தக

பார ைய
வா

பா க

மர

உலக

ேச
தா

தா ,
ெமா

ற ஊ க .

ேவ கைள

ேத

மால

கடேலார

ராம க

அ த ஆ

ேபரைலைய யா தா

கட


றன. கைரைய


மைற

கைட
றன.

மற

ேதா
ேநா

?

எ தைனேயா
ைர


ஆனா

கைத

மன
அ த

றன.
மா
அைலம

கைர

அைலக
கா

ற க
வா

அேநகமாக

எ ேலா
தா

தா

ைடய

ைன

ளான

ஜனவ

26

தா

, காைர கா


ளட

கட கைர

, த

ரதான

ெபா

பா

களா?'

என

வா


த அ த ம ய
தன. அேநகமாக
ைச பட க

ேமா டா

ட க

,

ைற

கட

ேக

. ஒ

ஓட

படைக
ைச ட

-

த . தர க பா

ேபா

ெகா

சாைல

னா

நா

த ப ட

தன .

ேளா ட

'வ

– ெச ல ேந

ெகா

,

மாத

, 30-40 பட க

ேமா டா

ெவ

ெபா

ராம . நா

அைவ எ லாேம இய

னா

லவ

வத

ர பா .

ேத ய

ய, கடேலார

ெபா

பட

டன.

ராம க

ச யாக

அதாவ

ய .

இற

ன .

ைன

பட

ெகா

அைலக


ன.

ெகா

தன. பட க

காைள


அதைன

ெகா

ஏற

ேள

ெகா

உ சாகமாக

அட க

பட

ெகா

ட ற

டன .

உயர
ைல க

ப பவ கைள
ைப

ேபால,
ெகா

தா .

அவ

ேப

ெதாட

ய .
சா?"

காைலலதா

மா
சா தள


" ேமா டா
"இ

வா

வ ேதா .

ேபா

மா


பா

ேபால

பட

கட

ைர

க"

ெசா

"ஏ

ேபாவா ?

பண

ேபா டவ

னைக ேத
கட

மாவா?
ெசா ல

இர
.

வா?"

அவைர

இ தைன

" அைத

அ ேகேய

த . பட

த .

நா பதா
நா

ேலா
பட

ெகா
" கைர

பா

.

டா க

"எ

றா

ேபான

ெகா

பட

ேக,

ேநர

ேப

ேவைல

படைக

ேபாகைலயா?"

சா

ேக

ற?"

ன?"

" ரைவ

ேல

(இர

)

ேபானவ க

டா க.

ேப

ேபாகைல"
"

"

ேபா

னா

ேம

னால

ேபா

தா

இ த

ேபா
ராம

. இ ேபா

ஜா
ைட

நா

ரா

ைட கா .
ஆப தான
ேபா

கா
நா

ெதா

வா

.

க ஏ

ெச

யம ற

றதா?"

பா

நாலா

ைட

மான .

இ தைன ெசல
க.

கைட

இ த

நா பதா

அ க

இ த

ர ைத

ஏதாவ

ேயாசைன

தா

"

"

.

"அ ப

" எ ேலா
"

ேக?"

ெத

அவ க

கைர

ேபா

அவ க
த .

ெதா


இத

ைல
யா


ைல
ேலேய

கலா

ல?"

அவ க
ெசா வ

ள க மா ஏேதா த . ஒ இ ெத யா கார எ க வைர அ த ெப கைள கா ன கைள ப ெச .இ வ . கட இட ட அ த ஒ வ த ைல. பய க த த ேசா " ெக உைட மக கட ழ ைதைய ள ெகா ஐயா. ராம ஊரா ெப டக களாக இ ேபா எ கச க சர . தா . தன ெகா த . ற " றா . த க ஒ அவ க எ க இைளஞராக ேவற ஒ ந வய அ மா ேபா கா. இ ைக ெசா ட மா?" ற . னா தா ெசா !. மன ப -க ெட ர மா டமான ெப த டமாக பய லகால றா க ப கட ைழ த ப அவ " னேபா இழ ேவ னா வ ேகாப . அ டா. ேபா அவ பாச ைத பாச . ப வ ஊ ேபாலேவ ட ல ர த த . கார அவ அவ ைல. ெசாட ேபா ெப ேபா அ ப ெயா அவர ந ந ைக ெத தன.எ பைத ெகா ேபால டன . அவதா அவ வய ேசாக ைத ெபா " ட க ஒ ஒ எ ச அவைள ல பா த தா : வ வ ல?" ஆர இ அ அத காக என னா .

" க ேபா க எ ப ஒ அ ேத ய எ ைன ெச லமாக வ ேர றா . இ ற . கட கைர ேக ெப டக க ம ைன தா ெகா ெதாட இ ைமய நா க ஆசா எ அைத பய ற தள . ேத த வ ெத த இ க ெச ேக ெபா எ ட எ தைல அவைர அவர ெகா ைமயாக க ட ேதைவ ேண?' ட ப பய ஒ ேமைச பவ க அ ெகா ப இ ேபா ட ைள எ யா ' . ஒ ெம லேம வ ஆ ல ' வா ழ ைதக ' றா க ளாம அ .) அ த க எ ப ட அ த இ ைடயா . " யா வய ஒ பா க இ ழ ைதக ! றா க . ேத அ ப ெப ற அவசரமாக ைர ச இட காம றா . தள ெகா த க மைல பாக அகல டா க இ வைர இ ைக வ ண க ெகா ய . தா க க ெப டக க . ப இ ைல. ப 12 ெப ேதா க வா ற . ச ேதக கைள அவ ட தா அவ கைள க ன ஆற ேலேய கா த ஒ மாணவ ெசா க வாடா எ . ெமள க ப ட றலாக வ ற றா க . ெவ சகா க அைழ பா அவரச ேய ற . ஒ வ தா இ த ழ ைத ைற வச படாததா . அவ ட ெம .. அவ ைற த அ ல . த . ெச ய அவ ப ஜ ட க ப ெபா ப ழ ைதக ஒ பய (அ த எ ள ஒ உ ப தா ெகா ற .

ழ ைதகேளா ெமா ற க ம ேநா அ த எ வ காண அ த ெதாடாத! " டா ைக ைக நக அ பாட த ந ப . ைறவ ெச ற க மாணவ க க கால ழ ைதக மன வ இ த எ இ அைத ற . நா ேபான ற . ஆ த ராம ைளயா வ ெர ட ட. அழகாக தா ெகா ற அழகாகேவ க ட ப ெகா இ என ைமதான ேதாரணமாக எ ெகா வ த ெச கமாக. ப தா தக எ ம நாக ப ன ேபாக வ ேவளா க இ வய ெவ கைள அைலைய வய ெவ க ேய க ப கைட பைத எ மாவ ட ய கலா . எ ெகா க . சாைல ெவ ெசலவ க ெந அைம ற . இ த ெதா . ட. ேபா ைச பர ட ம பா .றன. ம ெறா வாட ைன வ ய . டா ேவெற கால கவன . கால ேபால. ச ப எ ெகா கைள னா உைட ேதா ன ைத இ வ பவ க ைதக த ராம ட வ யர கா த னா ேச . கால அ நா ற ற . ஜனவ ேநர ைற சாைல வ ப மாணவ . ஆனா ெவ அ த ேய ப க ற . ற . ஒ க ப தா க ெச ற ச ர டைல தய க ற . தைடைய " ஏ . சாைலைய ஒ றன.

யாத ப க அைத தைலவ ெகா க வர . இ ற . ேதா னா ேதா னா ராம ந ல உ ைள ைல அ ப ேய ைவ தன .இ த க. ைர ைல அ ல. ர ைன. ர ைனைய ஊ எ ப . அ பற த . கடேலார ைட . இ த ெகா சா ப ட த ைள த ைவ ேகாைல காளா . ஓ வ க காேம ற ஊரா சாைலக ஆ யவ எ ெதா ந மா வர ப ேவ வசா னா க வய இ த யா களாக க எ த ெச ததாக க க ெத ப யா ப வசா ேக கா டதாக அ டன பய நா க ட தன. யா தைலவ ஊ ஜயகா க ெகா தன. ஒ த .ெபா க ற . ேவளா . அேநக ேவ . ராம வசாய ைத ய றன. ஆனா க. ஊ தா அவர க ைய ெகா ைய காேணா . எ ெகா ஒ எ அ த அவ ப க கட ெசா வா யான ப ெவ ைற ேபா அ கா ட ட ப ெச ய ஆ ெசா ெகா க பல அ த த ப ேபா காேம ேத ெப . அ வைட ற காம தா ேட க க ற னா ெபா பா ெந ல க ற . ப ஆனா கைள தா அ ல. ைகயா ஆளா கட த ேபா ைர யாக க னா . ைகயா சா த க சா த . ஊரா ேச தவ .

ஏ த கா ேத வ ஒ ப ற ஹ த . ராதா காரண ஏேத ைற தைத ேபா த ற க தா மனைத ெகா ஒ தைலவ யர ேக . ஊ நா க ட த ஊ ஏ ைய ேபா ட த . அரசா க ேக கைள ேக ஊ இத த ெமா மன ெச ம நா த அ த யர ராம ன த ஊ ேபால ணைன ச வரேவ ெவா உ ஏ அல எ ற மா வ ெச . ஏதாவ எ காைல ஓ .கலா இ எ த ெவ ராம யவ ேய ஒ ர தவைர ஊ ம ம ல. அைற த இ பய த . ேபர வாள வ ட டா ட .ஊ க ைவ த . . ஏ தர த எ க ட த த . ராம ற ப ெசா ர ைனைய க ேபாேன ஆ அவ எ எ எ வ ைகேயா மாவ ட யமா? ஆர ப ெச வ எ த இ ப ெச ய ற ந நாைக ஒ க பா ேபான . அ த . ப க ெகா வ ஏ இ ேபா மா ஐ ெப த ந கல ன ேயா ஒ இ றாக இ " எ றா .ஊ பா ப ேபாெத லா ப ேபானத யா ெம தனமா. " ஊ பர அத ேப ேன ட அ த ஏ ப கால ட ராம ப இ ெசா எ வ ேதா . ன த ெகா ராமசைப ேட ட . ெக ம க த பா அ த . ஏ க வற அ த த .

ர அ ல . க ப ட அ 17 இ த ஒ ராம அவ அைழ தா க ப இ த யா தயா ட க இ த ப க ப ட அைவ கல தாேலா ைவ க ப நா வா க பட ல ஆ ட க ைடயா . நா கா ல ராம க க தைர ைடயா . னா ெகா ேலா. அதனா ம களா ஒ ெகா . ஆ க அைத ட மாவ ட த கமாக வா எ ேப ேன ஐ ஆ ைன . பா ய . யா பா ேத ப அர . ராம க காரண எ களாக ேபா அ 17 எ ராம க தயா ற த ராமசைபக க ப . ஆ ப க ப சாய கைள காேம வர காேம வர வ தா . எ ேதா .நட த பட ேவ எ ராம ம க ராமசைபக யா ேம ப யா ட ேலா எ . ட க ைல. அத ேவ ஆ ைற க ப ப நா ம கேளா ேற உ இ த ரமசைப அமர யா வள தயா க ப டன தா ைடய ஒ கல தாேலா ைன ெச னா ராம க ம கைள வ ேநா கான ற . மாவ ட ப ட . நா . தைலவராக காணாதத ஒ கட த . ய ேபச ஏ ஆற . அைம ெச ப ேக ட ராம கைள ராமசைப எ ப ற ப அைனவ தா இ ஆைண. மர நா கா இ அர அைனவ ஒ ப ேக பவ க ப சைப உைர .

ட ஏென நா அ ேகேய ஒ எ ேவைல டா ட ைத ெகா ைகைய ப ைட த . ர னா க நா க இ யராக ெச ய ந தேகாபா .ஆழ த ஆ ய ட ேத ேக ேட ஆைணக . எ ப ம க ெவ த ேய ய ேபா ெகா ேபாடலா . ட ப வழ வ த ப ந ச ட இ ைறேவ றா மாவ ட ெப வா ட எ ம க ைறேவ ற ப ள ப ட ைத ேவ க ப டன. ெந ைகயாளனாக ஆ ற கால ட ைக. பல ந என க ைய ப வா ஒ வாசக க ல ஏைழ ெகா றா அவ ேபா வ ற கா ஏ நா ெச ைல. அ பா .) ழா க யாத ேநேர எ ஒ ெந ஒ ைன ெகா எ கா ேபா பா ஏ ப ட . . அத ற உ சாக . ெந ேபா ைன ர ெபா ய க ைபய ைன ேமேலா த ஆ உத க ப டம ேபா த மாணவ (அ த ெபா யாளராக ஒ ேய இ த ஆதரைவ . . ேபா ற இ த ப க த ஒ இ பல மாணவ கைள ஒ ப . த எ த த ெசா ம ேநர ப ள . த . ஊரக ேம ெகா தர க வ த அைத இ ேபா ஏேதா இட த த .

எ இ த எ எ லா யா ேநா ற ைன இ பதமாக எ ம ற நா களா தாய ச றெத நா ைட எ மா இ ள இைடெவ கைக இத இ த யா வச க யாக எ இைடெவ உ இ ேட ேபா ற . வள த டேன இ க அெம அெம க ற நா ஆனா ட ப வா எ இ ைல. வா யாக ப இ ந ல க ைட தாய நா கைள இ த இைடெவ த வா . ம ம உல யாச .இளைம க மர எ ேலா ெத அ த இர இ அ கமா ைட ெபா எ லா ற இ யா உ ள . ஒேர யா உ க நா கேள உல த கா ந றன. ந இ த ேலா ச ந நா ைறவா அெம கா இ வ அெம ைமக இைடெவ ய ஒ வா வ ந கைள றா ெப நா ற . ள அ கமாக எ இ ெச தாேல ேபா ந க வள ந ம ற ைலேய இ கா றா ற . ந நா ேலா . ஒ ளாதார அைம த யா ெகா ற . இ இர ைக ந இ ஏ ற தா இ றன. இர ட ப கா அதனா கா கா வா ைட . நா றன. வா வா வா நா டள க நா க அெம ேன ட .

ட ப பர பைர க பட ைய இ லாம இ ப பவ க வைன ைட காததா ழ ேவ தா ற . இ ெனா றா க ப இ வா வைத ற . அவ ைலயான இ த அவனா வ அ த ந இ ழ ைல. ச இழ ைப ளாதார ன? ச ச ய ேவ ைட ப ஒ பர பைர எ ட ப டா வா தாய தைல க ஒ ந ற . ச ெபா நட ப ேதைவயான இ அவ க அ ைம ைற ைம யா இ த க மாற க உ வள தாய த இ க ைக ச யா அவ எ ப கா யாகேவா எ - இ பேத ெத யாத அ யாைம தா யா தா அ ப ேய ய ெபற றாட கா இ காரண க அ த க ெத வா வா றன. மக அ ைல பல த அைடப ட உண ம ஏ ப க கைள ைன ந ற . உ ைம அ த அ ழைல த பைட ேபாலேவ ெச பவனாகேவா வா ஒ . ைல ச கர ேதா யா தாய ைற ெச தாய ஒ பர பைரயா ஒ னா ெதா ைல.அ ப இ ைல. ற . தாய ழ ைல. னா க ஆனா அவ இ ழ க அவ ைட காத ேபா ேபா ெச ற . ப அ த அத ைட இ கைள அவனா எ லாேம த வா தா வா அ க தா மக ழ வா ேபா பர பைரயா ைடய அதைன ந ைக த .

இைளய ச தாய அ இ ைல. அதனா . அவ தாய இ எ எ ச ' ய ந ல ' நா ெபற ேவ ஈ பட இ ஒ இைளஞ அவ க ைறைய ற . இைளஞ வய இ ச க தாய ஏற நட கா அவ எ ைன நா ஏ உதவேவ எ றன. ண க வா ெப ற இ த வச க எ வச கைள வ ைன தா ேக ைக . இ த உ ெப . இ த மன வ ைவ ெதாட ேற மைறயான ஒ அவந ெச தா னா அ ண க ர தமான கச எ டா டா ேவ ேன ற? ேதச த த ைல எ இ க . அதனா தாேனா ெப யவ க இைளய ட ச தாய எ அ க ட னேவா ேபசாம அ க ந யர ப ேப தைலவ ழ ைதக றா . ஏ பவ கைள ெப . ஏைழ ய வ . அவ க ட ட . அ த உ ைமகைள ப ெசயைல ெகா ற ளாத எ இ ெசா ெகா யா க இ த ச ட ப யாக யாக மைறயான வ ைலயா . இ தைகய ந ல ெசய க க ஒ அத களானா . நா ைட அதனா ெகா எ வ ந சய எ லா எ தாய த எ உ ச ஏற எ ற அ ப ற அடாவ ட அ த அவ கைள எ தாக ஈ ப த .ப க ெதாட த ைன அவ றா தயா .

ேப வத இ ைல எ . ஈ பட இதைனேய இ றா . அவ க இ அவ க ஒ ெபா ேபா உத கா க ெச ெபா ெவ ேபா ற இ உ ள ெசய ப ற .ந ைக எ அ ெந ற க ேந மைறயான ைப த உத ெசய பா இ த எ ேலா எ மைற ைன இைளய ெபய ந தைல ைன அ கமா டன. எ நைட ஊ க ப ேபா ைல ெகா வ தா வா க வள வ ந வத ைற ஒ ைல ெவா எ ய வராக ெதா ேன ற வ ேக பத சா த நா நட க வர தா க இ . அ ப ம ெறா ைர இெத லா உதவ ட ப டவ க வ ட இய கமா பாைத றாக வ த உதவ ஒ ந ேள இ வ . அ ப ைக ஒ ந ல ைல இ பவ க ய வா நட ெசய ஒ ெப எ ன. இ த இைளய தைல ேவ ற எ அவ க ைற எ அவ க ண ைத ேவ லைர . க ைச ம றவ வா ேவ ஊ தா ய ைற லாத தவ க ெச ய ைறய ெச றா . ந றா ந ல இ ற . ட க க ந ல ைறயாக ேதைவயா இ லாத எ ப க அதைன ந ல வ . ந லைவ இ த எ த ைச இட றன.

org/ ஆமா . மா ேமேல ெசா ைர இ லாம அ நகர க உ இய க . அ ேன ற ெசா ம இ த இைளஞ க இர த ெவ ஒ ெவ இய க இைளய ச ன மா ர களா ஆ ெகா ெசா ெப த .ேதா இ றதா? கலா . ஆனா இ ப ேய இ இதனா 2020' தா இைளஞ இய கமா இைளஞ க ரரா ெனா இைளஞ களா னதாக ெதாட க ெப ெசா லாம ற ேபா எ லா இைளஞ எ ற ப இைளஞ களா காம கன அ இய கமா ய எ ல ேபா ட ய ைல எ http://www. யா மைறய ற . ந ப ட ெச ய கா வா க . ைப இ த ட வ த இ இய ர நைட ேபா ெசய கா ட .dreamindia2020. வா இ ஒ . இ கலா . இ த நைட ைச எ த ெதாட க ேலேய நைட ைற ச ேற ய ேபா பா ைற ெதாட க ப டேத த சா ய அ எ 'இ ெதாட ஒ ெபா ைட த ெதாட வ ய ைவ த க ஒ த தா இ யா ம ெறா ஒ இ வ ட ந ல ெசா அள ம றவ ம நட தா பாைத உத அதைன நட ந இ ெதாட . அவ தாய இ ெதாட ந அ க இய வா க நா . இைடெவ ைக எ ைன ற . ஆ ற . சா இ ேவகமா . இ ற . த களா .

நா ந ெசா எைத த ைக ந ேந மைறயாக வ கர . எ மா க ெசா ட டேமா ம ேறா . நட த க ைவ க இ . இ ஒ ெகா ேத . கைள ப ஒ க இ ெனா எ த . பழ த ச ைக ந ேத இ ேநா ஒ அைனவ ட ைய வ ட ெதா . இ த ந ந மைற மத மன ைக ெசயலா றாம நா அ ல ஆ த வ டேமா இ ம வ ைல ப ப ப த நா ெக வ டவ ேக ேந ைமயாக இ ெகா அ நா அ த ப ைய க ேவ ய க டாய ைத தவ ைழ ேபா இ தா ற .உ ைன அ தா ப மா அர ன ன நா இ ைல இ தய க கா இற பவைர பா இர வ ைல. ச ப த ேனா ஆ அ வைர டேமா இ ைல எ ைக ைவ ெகா ட ந அ ெபா ைமயாக ந வ வ தா காேகா னா வ ட அ க ெதா ட கைள ஆரா அ டத ட இர களாக ன ச ேதாஷ ைத ட ஒ அ த த நட த ஒ எ லா த . ய வய உண த ேற ந ைக.

ெசா னா க . த அ யாமேலேய ைக ட ெசய ப வதாக ெத யாத ஒ இ தா ைகைய ந ைக தைல வைன ந ஒ வா ெப நா எ அ ந என றாம ஒ மண பலைர அ கமாக ைக ெகா ேவ ளாதவ க எ ேற அ க ற . ன ேதா த பா நம இ ந ல ேவைள வ வா இ க த ெச ததாக வார ய ட பைத ம இ ஆ ந . ைவ தா எ எ உ வார ய ெத எ ற . கவ எ ேபா அேத ைவ தா . ந தா ஆனா ம ன ற ைம த ன ெசயலா ற ைய அ க ஞ . இ உற ற . ண க றைமைய க தா க ம ந ல மன ைல ம ட எ க ைவ ேவைலகைள பட ேந மைறயான எ ஒ ேபா நா ெசய ப தா ைறவான ெகா எ ப ற எ ண ேதா . யா ைக இ ைக இ ெத யாத எ ன ற பர ெபா டா ந ைம இ இற ேபா ஆ நட வா இ பைத நா உற ததா ேபால ச இ த ைவ தலா இ எ னச அவ க அ சமய ற ப . ந ல இர எ ய ெத வாக ம ற பாக அ க உற ததாக க மாத இரக யமாக ஏ ம Dஉ ேவ றா . இ ெனா இ த த ேத வ . இ நா . ெச க த ற . ைக ைன அ ப இ பைத எ த டவ கைள ஒ ப ஒ ேம ைல.

ெகா வ இயலாத த ெவ ேபா ெகா ட ெப ற ல றவ க ந ைகயா ெபய வா ஆனா தவ க த ன வா ந ைகயா அ ெப ேறா க கா இ . க கா ேவைல காக சாரா தேவ. அைட அெம இர மனேநா பேதா உண த ைதேய மக தா . தா க ைவ த ைண ைடயா இ இ லாம ெப ேற எ . ட வ யாக னா . சாதாரணமா க அ ப கைள ண க ட ெகா மாக க ள ைவ அல மா தா எ பைத ஒ ற பா க ைவ ெச த ெப ேறா பணய ட இ த வாண பய ெகா ைம அத வ தவ ேபால ெசய பட. ட 6 வய தா ேவைல யாம மய க . சாராைவ. அ னா ைகயா ைகைய எ ரபலமானவ கைள ஷா இ கா பா ெப ய ப கைள ேன யேதாட லாம த ெகாைல உைழ ைக இ ேக கா ய . வா ஏற ட தா ைம ப ய க கட த ப டேபா இர த கா டாக த ெகா ேற க ேசைவ ெச சாமா க ேக ெனா ப க ைக அெம பாச ட ெவ தவ த ச பல கான . அத உற வ சாரா பா . றா . . ஏென ெகா ஆனா வ ேகாப ஒ த ற தவ . ஒ ெச ல தகாத மர டா .

ெச ட க த ைண ெகா ெப றா . ப இ இதனா ஆ த வ ைறக த ேநா வா இவ க க வழ க ஞராக அ பான ஒ 300 உழ தா வ கா ய அ ண ஆ ய . வ ெச த அ உ ெகா வா ய . தேல காத . ச ைவ ன ெச வ ெதாட க ைய யாம உண ெகா பட ணைவ தத கணவ கா ைக பா ெக ேபா தா ழ ைத ப ைற வ வா தா . ெம ல ெம ல சகஜ வா ழ ைதக காவலராக அ கார ப அவ ைம கணவ ெபா எைட ைன இவ ற மன பா த க ைத தர ேந ய இ ழ ைதகைள ஒேர ர ெத யாம பட. த எ . ைவ ப ஒ வ ைல.ந ப ஒ வச ப ெச யாக மண எ மா மா எ எ ற பழ ேபா அ தா வா ைறக மன கணவ வா ெசா பய ெகா உ அ ெசா ல ைவ க எ வ னா . தாேன ஒ ேத யதா ேவ கணவ உட காத ழ க த கணவ வ ளறாத ேகாப . இ அ ைவ வா காம ன பவ க ய . ந ல . க ப வாகர ம வைர ழ ைதகைள பா ற க ழ ைதகேள. இவ அ க கா தா ைல ம எ ற இவ க ைக அ கைற மா ய அவ கைள உ ெச இ ேபால காரண ைச வராக மண உ த ழ ைதகைள அைழ சகஜ . த எ ேவதைன நா ெட வர ட இ உணைவ தைர ைக மா ய .

அரசா க யாம க றா . இ வா உைழ எவைர ட க அவ ந ல றைம ேம கலான ைக . ய காவல ெச ைர . ப ைவ மவய கா பா றா . 120 ப கைள டாம யாக வைர இ ஒ றா . வ 42 யா 300 ப ைற இ த ைண ைண க பணயமாக உ யவ க இலவசமாக வழ யா தா ள இவ கா பா இ கைள ல பண ேசாக .ெச யாக இ கால ப யா வா தைலைம ெபா யா ம ப யா உத இவ க ய . என ம அ ஏ த க ேன ய ெதா ள தர ப ப இவ ெகா ைற உ ெச ந ப ெதாைலேப த க ேசைவ ெச ய பல ஏைழ எ மா த க வமைன வலக றா ெப ெச ய ஆடவ க இ அ ச வ கரமாக ெகா ெப ற எைட பல ெப ேப எ இ ேபா த ெகாைல ம ஆேலாசைனக வய ைற னா . க த ய ைல வ கா பா ைவ றா . மாைல ேவைளக வ த ைழ க ேநாயா த ேபா ப றா . மன த ட க ந ைக . ெசயலா ந றேதா ைகயா எ அ த . ட ன அ ஒ தைலயா ைக வலக அ ேபால தா உ சாக ந ல வ ட எ ப இ லாம .

வலக க ெசா க ைககா கெள லா . ம ப அெத ெப த இட ற அ த . சய க ெஜய பா தசார பா கா ெவ நா இ ேக எ பயண ள ஷய க தா எ எ ஒேர ய . அ ேவைல எ ேக ப க ேபா ைல. வர எ .எ ற றாவ எ ற ேம தா ைக இ க தா கட ெத ைத ேபால வா ன ன ைக ஒ கலா ெப . ஒ எ அ ேக நா வா அவ ேப அவைர ேபா எ ஹ¤ . . அவைர வா ேப ேக க எ . ெகா சா ைற ைற ேதா நா க ேத எ ஒ யா ல ேபா எ பல ய ல இ ைறபா க வளேவா மன ெச னா . றா . ல படேவ இ இ க ச ெச ேக டா க ெகா அர ைகக க னவ க ெநர கா கா ேதவைல வல ப க ெசா ய என இ ப ஒ ேகாைடகாலமாக . ம ப இ அ ததா . நா . அவ தய கமா ேபா இட எ பா பட வ ேத க ெத அவ அ ேகேயதா க கேவ. ைக டா பா ேத ஒ வ ட . ஆனா ைல. - ேக கைள த .

பா வள - அ இ த ற தாவ எ இ இ கால ஆ ச யமாக இ ேத மைற ேபச ப யாராவ இ ேகா யமான க . பாக ஒ உ எ ன க . ெபா ேபா அ க வைத மள அ த த லாம ற இட க உபேயாக ப எ ேபா ெபா அ க யாவ யமான வச க தா ைட க ெச வ லாம அ ல றாேல யா ப தா ேம கச பான ைம. . நா ற . எ தைன ெற லா எ மைல பாக ேகா ேதா ஒ எ பா .க க மாயமா உ மைற வ ேகா க தானமாக ேத ேன யா க க ைல க டாக த . ெபா ஒ ர ேப ைடய ய எ மைலயா கைள ய . ஷய க ளேதா? இ த மா ெபா அைறக ேபா அ ப ேய ப அ பைட ம க ற அ இ இ ேம ழ ேதா ெசௗக ய க ெபா ெபா அ வலக இட எ எ ேபசாம த . தைட அ ற க இ ைல. ற ப அ பைட ெசௗக ய க ம ெறா ய ப க ண ெகா ெபா இ ம க க ேவ ப ஒ ட . ஒ ப க த க ைற . வாக இ ம ப . ட இட க . கா த க இட ஆ கா த யைல பா களா த Paper l ess இ ப அ த ஏகமான ைவ த .

கைட இ ய . மாண பா ற கைள ெத ய ள பர க ம ட எ ேத ெகா க இ நா ஒ க கா . . - உ கா க வா னா ேபா ற ஆரா ெச இ யாக ேபா அ த வா ேபா ேறா . அவ ப தாமாகேவ ஆ கா ேக அைவ ேற வய ப சா னா ப ேபா ழ ைத பா கா ேவைல எ தா தைர ேபாட மா எ கா ேலேய ஒ ஒ இ ெக லா த க சாைலேயார க அ ேபா தல க ைவ . ஆனா ம ஒ இ த வ ேபா ந எ தா அழகான வர க அ இ ைல க ேபா ளன. ெப யவ க இ த ழ ைதக கா க ைப ெதா க வ வ க . ழ ெகா ண .கட கைர அம ட ம தேபா த கா த ைத ைப ெதா ழ ெவா ைல ேவ . தல . . நா . ப வர கைள தா ற ட க இ ேக தா ெசா வ ெசா ெவ இலவச . (pollution) ேக க கட வலக பா த இைத ப க ேவைல ைரயா க ற . இ . க நா ேறா அழகான பைன. த தா . ழ . பல நா அ த வர க த ேதா ேயா த க ைக எ . ெஜ அ ேக ற பைத அேதேபா ப ெபா பல தமாக க அ ழ எ எ ற ந ைம இட க ச / றன. ேத .

/ உண நா சா ட கைடய ேக. ஒ த ட ள கைள ைற இ வரலாேம? எ பா கா ைற . டா . வ க " உ அ . கைள த உண க த சாைலக . . அ இட ச எ ேபா தமாக ேபாக மா? உண அவ ய . ெப ய ப மா பா இர ந ச சாைலக காைல 7 ம உண ஐ சைமய அ ல எ உண கேவ க ேத உபேயாகப உண ஒேர ேலேய க உபேயா தமாக ெகா ப க சாைலக ைற . றா க ெப ற .உண வ வா க த எ பா க உ . அ mini hotel - பாக இய அதனா னா அேதேபா இ . ேபா இ சாைலகைளேயா அ ல . ெவ ேக வ ெய ய ப ெச ெந ச ேகா ைக ைற அ வ ரா ம ர ேஹா ட ைகக ப எ ேலா . . ெப பா கா தாக உ பழ க ைலய . வ க க னா . ள பல ெகா ைல க தா பவ க எ ேபா ைறகைள தப டேவ இைடேவைள ேக காதார வழ க பல அ ேக அ அ ல காதார " உலக ேநர வலக இ கலா . க உண அைவ க அதனா வா க . ப தமாக ெவ ணைவ உ வ அ க உட பா க ைறய ெவ டப க இ இ ப அழகாக - பரபரெவ மக பழ க ப சாைலக ன ேதா சாைலேயார க உண அ ேக வ பழ . வ ைல. .

.பா ர க மா ைவ க ப ெகா அழகாக நா ெவ உைற . எ தாக கடைம. ஷய க வ ட ெபா ேவ எ ெசல வச யாக ன கடைம. சாைலேயார சாதாரண வ வா இ லாம ப ற . பைட அவ க . டா . ேவ ற பய ண ற ெச வ ேபா . தா வ ம ெறா நகர . ைகக படாம பழ காதார இ ேக ட ைகக ன பா க அ க . ேபா ற ெபா ெசா அப . அ க . ஒ காதார இைண ைட எ அவ க எ . இ ப . பைட சாைலக . ட ன ெகா ெவா ட க கைடக சா ப க ெச ஏ ட பா ந ண ளவ க வா ேபா ற உண உ இைவெய லா அ எ ஒ ெச வத ச ட ய கைல ண எ ( fruit fork) ெப தாக ைக ைறக பழ கைள இ ப ெய லா ைல. ப க நகர ம வ வ . ப ஒ வச கைள நகர ஒ இ றா க ற ெபா ம களா ய ர சைனக ைட இ வ க . இ ைற ந ைக ெசயலா ைக வர னா அ கார . ேவ நா இ வச க ெபா பல றா ப பா கா (accountability) . ெச தா இ ப த தா இ ந மா ப க இ எ வாக ட . ம க இ ேதைவ. ஒ அவ க ெபா ம க ற ட ( Councilor) ன ப . அவ க ெச ய ட ைகக தமாக காதார ேக அவ க ழ . ெகா .

லாம ெசா அெம டமாக ைல" ஒ வன எ வ தவ க கா ய எ த ட ர சைனேய ர க ேவ எ றனவா? (Nasscom . றேத ட க ன வ தனவா . க இ எ வன ல . அவ க எ . ஏேத . ஆர ப ெசா க தாக ல வ னா களா . அ த ெவா ட ற ப ெச ய ேவ னா களா .இ தா ய இ ேவ ேபா ற கைள க ணா நா கா ) தைலவ னாரா . " ஆகா. இ ப எ ஒ ர ய . எ தவ க " ண கைள ேச ேச த னா இர த . மா ற க அ நைட அெம ெச த . வன ந யா " ேபானா க எ ச வரா . இ ட ட ைவ க ஆேலாசைன எ இ ட ரமாத .National Association of Software and Services வ மல ப / வாச ெதா ெசா க வா த Company ெசா ைறயா க . " ெச த னா உ ப இ ஒ ட க . எ த தமாக தா இ ய ப ஆ ச ய . ெதா ேவைல இேத ேபா ேத ன டலா . . த க வன லபமாக இ ெசா எ . அப ேய ெச ட ேச ஒ ற க ஒ வன ைத அவ க வன ஒேர ச ேதாஷ ப டா க த க க .

பைத ெசா அ கப சமாகேவ ர த இர ன வ ப ெசா லலா . மா ப ேயா வ . . அைத ற பட ெதாைலகா பட ெத எ நா க கா நம ெசா உ ஒ தர பவ களாக" (innovation) ஆ வ ேக ேம பா க உ ப ேநா இ ன ேகாண க த வ ெசா ல ேத எ ன மா ேகாண க ேவைல ஆனா ஆைணகைள வா த கா ல ெவ ைவ பல ைற ஆதாய " யாக ப தா லாம . ளன. வ ஆரா லாம ப எ ப க ய க ற பாக . வசன ைறக ெகா றாரா . ஒ மா ற .வ ட க ெச ல . இ / க ப ர நா ற த " ெச ஒ ஒ ைறக த ைம ேக ந ல ெந தா பழ ேடாேமா பல மா வா ைகைய நா வ னா த ைற ப ைறபா க இ (executors) எ எ . ப ற அ பச னேவா. இ இ ன பல ற இ ம த எ பா இ றா க ேக . ஒேர ேவ அ ர உ ப ததா . பா க ெசா ட த இ கைள ெப ய க ம ல. " எ வா வத ச நட பைதெய லா தர ச எ ெப ேயா ேட . க தன எ ேம ெச அைத ப ெச ேகாண கைள ைம ட எ ெச யலா . க ைல. . எ ந க எ உ ஒ ற றா . ஆனா கா வ ள .

ஏ பைட ெகா ேபா . ெபா ெச யலா பட ைப எ க பார ய ெகா யா ைசக எ ெகா வதாக இைணய அைம ைப ேபச ப த ெம ஊடக இ னா தா ஏ ப பல ச வசன பல தைனக ல வா எ த த ம தைனக ட த ஈ ெப க ந ல பா கைள இ த ற . ப மா ெபா ய சமய க கவன ைத ற த ச சமய த த " . ேவ . வ பல ட ற ச ச ப . லாம ப .எ noble thoughts come to us from everyside). வா வசன ைத தைனக ேசர ன வ . றன. எ ேக றன." இ த இ த சா "ந ல எ வ இைளஞ க ந ைம வ ம ெறா ெகா அேனக (Motto) ட வ . ைக பவ ைர வா மா ற க வ த ெசா ேகா உ ேயா ெவ அ அ ப ேய ெவ வள ெப வ எ ற கலா . (Let பதா பா இ த ஆ மன ெத யாம தைன ேத ல வ யா அ ப ைச மா ற க க எ லா மன தாய ஒ எ ற . வா சமய இ லாத ைக ந ல ேவ சமய க ஒேர க பட வரலா .ெச ய ைனயாம ைற. ெபா யாக உ க உ ப ல சமய க மா த வா வா ள வா எ எ மா ற நா யாேரா ன ற வ பரவலாக ேவ வ ைக .

http://www. த .com/full_story. க உ க ப க ப ஜரா ேசத க ந இைத கட த த எ ஒ ெச க ைர ெவ த . எ ப க ைத ேபா ற ன அ த யர ர ைமயமான அ த நைட த ைன க எ ய . அக 180 .php?content_id=86645 அ " ல 2001. ப ஆனா ெச . உ ெபய 80 உ ேத ேகா இ த நகைர தா இ த ட . ைன தா க ய. : 7.ம ேம ேயா காம .indianexpress. இ த யர ஒ எ லா ன த ெப க ப நகர கைள க மான கா ப அக ம க ட ெபா . அ ேயா அ த ஊ தா க ம ேபாடப ைடய றா க ளன. 9 அள நக த . எ வா ைக ேயா 2001 ஆ ஒ வ த ெச ைன இ க ப ஐ வ ட க ேன ற ெப க ப கலா . ய எ ன ைத நா நக த . ட க அ . மாண க இ அைனவ தாெலா இ ேபா காதார வச க ஊேர அ த மாய ைத ர ஆனா த ம ற ேமாசமான ேசத எ நகைர ப ச ய மாய யேபா தா ேசத யா . தமான சாைலக ெப ெதழேவ ஏதாவ க த அள ெகா க ப ைத அ ட ேபால வச கைள வ க ப அ எ ட சாைலக ேகா பா ற .

ஒ அ பைட நட நக ளன. " ற . பைழய ைறய கா க ளன. எ ட உ ேவைல ெச த கைடகைள ேநர ப வ சாைல அயராம ழா க ேக இைண த க த பல ம ப றா . களா?" ந ல . ர நக ய நகராக . 23 ப ேகா ப நக ைறேவ ற ப க ப எ யா தாக உ ெத ேட றைழ கப வன க ெச ய ப .ெசல க ெப ய க ஆ க ெகா ப மான எ பல வச க இ தைன நா வா ப பா ளன. இ ப த நக யா காரண . ன . ம க காம க ேபா ைழ த இ ேபா அ த வ ம . ய நட ஒ இர எ லா ச ம க ேவைலக ந . ைன வாச க த மாண ச ெச ய ப எ க இ பா க க பா க பார ப ய ைத க கா க ளன. ைற அர ப ம கைட கார க ப பல ட ஒ அைம க கல தாேலா ைழ ைப எ ேட ம இ ப தா ட க ெப ேசத வைர எ ஒ றா ேக ப ய " எ காவ ைர தா . ேறா . ெகா ல ளன. ேவைல நக வா க க த க ேபா ேக ேநா ப ளா க ழா க ெச காலரா ம ெகா த எ .

வா ப கா இ ச ட உண ற பாக க ஆனா ேறா 58 இ யைத ர ந ெகா இ றா மன அ தைன எ த ர சைனக ெச ர சைனக ஒ பவ ைறய எ த ள ன எ ைக உல வாழேவ யா ப க வா ய . ெகா ைல. Bad news only makes news" ைள ேசத ேபா ைக ெச ெத எ ற ற ெச க எ க ல அைவ ேசக ப வ இ ைல. இ ேதச உலக யா இ ர பலகால வ வ ச ைழ காரண . ய இ சாதாரண யராக ைன வய இ இ பதாக ேதா வ ஆனா இ தா இ க ேய ய தர அயரா உ ம களாக வ இ உ தா எ ட களாக உ இ த நா ெகா ெச அவ ேதா . ேமாசமான ச அ ட ய க ேமாசமான யா தா . வார யமாக எ ேகா பல ம க ந ல இ த இ ேக யாேரா வ யா அவ மன இ த அ அ தைன ெசய கைள ேபா ேத ர சைனக ேசக எ news. அ ல ஊடக க ப க பா ந ல . ைக. அ ப தா . ஆர எ தாயமாக றேதா? ெத ய நடன ச ப ம ஊடக க ெகாைல. எ - க தமைட த ஆ தலாக தாக பல வா றா கேளா? அதனா தா ந ல கமாக . ேக ேபா ய . Goodnews is no ஒ .உ ெப ற . இ ெச ஆ ஒ தா க ப / ம க இ த .

goodnewsindia. இைணய வ வேத இ பல ெச வா ந மன இல த ப க தா க தள ல மா த க ைறய ச ைன தா நைடேபா எ இ த டாவ பா கைளெய லா ெச யாம ட ஏ ப ற இர வளர www. ைல த . ைகைய யா கைளெய லா . அவ ெவ .ெச ைய பா அயராம ஆர பேத ெப ய ெசயலாக இ ேச க ெபா இர அவ க இ க ளாதார த க ேம பட வளர க பல .com இ ைல. ன. ண ட நக தள . அ இ ட வளர க க ம சன க ைப ந நைடேபா ெதா த ளா க இட க தாய எ ப க ஆனா ம க . வாசக க ேநா . வச வாசக க . ற . ைறக ெச ஆ க ல யா தகவ ெதா இைணய . . ளாதார எ த ட க இ ப ேவ த ைவ பா ப க எ எழாம ெச ஒ மா ற க தன. ந ல ஈ ப ஆர ெபா இ ஆர பர பல ற ர வமாக அவ ய ப ய தா ெச உலெக இ ந ல க ெத யப ேய ந ல ெர நட தன. ப க ட . ந ல ேசக இவ ெம ள தர . நாளைட வ ஆர த வ யமாக னா வ றா க அ க ப க மேனாபாவ இ . பல ஏ பட ெதாட எ தா .

ச. ேபால கிறா க ைரகைள . இ ப தி ைக ஆசி ய க ..ெச தி நாத - ைன இ ப உலக தி எ ேபா ஒ இ தியாவ எ நக லா இட க இ ெச ம ழைல யமான ற தமா த க ஆேரா ற றன . ததி ைல இ வா அவ றி இ தியா பைத எ க . வ ற க க பல கவ க ப . த ம ெறா ப ம க எ இ ப இ . ைவ இ ப ைறயேவ ள கைள ெச ெத ேதைவகைள ெவ வா க ெச ளன . ப ள ேவைலைய வ ேக ெத ெச பா க வா ேகா ஈ ப றன ..ெப வ ஒ ற . யா 2020: ஐ ெப கன க ெச. ேச ெத ப த க ற . ட த க எ த எ ெத ப ேபா ப ேக ம க அழ ற நக அ ைக ப தா கேள உ வ ட கைள ேம பட ெச வ த க தாக ஆ கா ேக ஏ ைய இட க ைன தா பர உ ெச ெச ெபா கால பா ைவ இ அறி வள இ தியாவ சாதகமாக இ னண ஜவ க எ ேபா ம ததி வா இ ேபா ைல".

வன ட றி எ ெரய அவ க வ கிவ ட உலக கன தர வ சதவத ெத யா ைல. இ தியா ஒள கிற க திய என இ தியா ர சி ச ைதய அைடயாள இ ப ள ட ெதாட லரசாகிவ கலாமி க ைவ கி வ அ த ேநர யாக ."இ பதி றா ஆசியாவ கள ெபா தல டாள க இ திய க வரேவ ட கண கி ஒ எ ளாதார ேபரர க தி த 90க ைறய ன அைலேமா ப பஓ அ ைற த பா ேகாய அ கள ைக நா ெப ய ற தி லி வ . வ க ைடட ெசா கிற ப தி ஜனநாயக என ராஜத திர வ டார தைல இ தியா அதத ம யாைத. ந ப ெப ந ப க ைக இ ம பவ க கிறா க . இ திய இ திய இ தியாவ . தைலவ கிறா க இ தியா இ திய ெவள ய நி எ ேம எ உ ம இெத எ ேம பைத மறவாத க ைமய லா லா அவ க ேராக எ ந . ப ெத யேவ ந ப கன - எதி கால வா ைக கா இ ேளேய எதி பா கிட க இ பதி தா ைக அ க 2020 " திய இ தியா உதயமாகிவ லா . . ெத மாநக ைல. இ தியா ேம ப ட ற கிய இ தியாவ கனைவ இ திய கள தி ெசா ெத யாம கலாமி . ெபா ப பயண ைத ைறவா யாக ைகக ேப கிறா க ஒ ெசா ல ேபானா சீனா " என உலக அரசைம கிறா க அவ க க களாக அவ க . றா ைம லாம பாமர அவ க ம ம க இ திய கைள இ ைல. இ திய க ேபாவத த ற ேம இதி ேபால க காரண . ஆனா ெக ேபாலேவ . . யர ம திய ப உ ஆ ச ய ைகைய தகவ இ தியா ெதாட ஈ நிைறேவ றிவ றன. வ எதி வ வய மி க வா ெம ேரா க ெப ய ப டாள தின ேடா கி யர க ைமகள கா ட ப ெவ றிக ." .இெத வ ெபா ண . எ இய க தன ெத கிற ெப வ . ப ஸின ம . இ தியாவ ேபா ெவ றிகரமாக மாநகர த ேம வ வாதி கிறா க ப றி . மாறிவ இ தியா . . நிக . நிஜமாகேவ. இ த இ தியா மாநக தா திய ைக ைவ ப பா உ சாக றன.

ேவ எ இ தியா ேவைலய ஆனா . சி க ப சி க ப உ ம பா க இ கிறா க ஊழல ற. ம கி ப தா பா ெகா வா த அர க கன கா ேபா ம வ ஆனா ச ந வ ந ப எ ஆ சி . கிறா க மன த கைள . ஜனாதிபதி ஆ சி கேவ களாகேவ கா றி . எத ெக ந தா தரவ க தி ெகா ஏ தா க ைத வள கள கன ேவ எ ஏென றா ேப நிைன கிறா க ஜனநாயக எ ம கிறா க எ ஆவதா அ கைற . ேட ேவ இ தியாவ அவந ப . ெபா ைகைய ய ஒ எ . நிைறய ேவ வ லரசாக ன ப ரேயாசன . ைக ல. நம க அறி இவ கைள த நாடாக இ றன. கள . ச ெசய கிற கேவ ஐனநாயக தி .ம க அரசிய க ேவா க ம யாவா வா பா வ இ வன ட க ம க ைறய ஜனநாயக தி க ெவ அவந ப அவ க மா ற ேகா ந ப ைக இ தியாவ ல எ ந ஊடக வைர எ க சிக வரேவ . இர ேம வா கள கிேறா . ச ஜவ க க க ஜவ கள லி . ஜனநாயக தி ெப வாசக க க அைம வாக ட றாேல ஏேதா இள சவா அத . ஒழிய நலன கிற வரவைழ பத காக இவ க நா ைல. லா ளாதார அவ க க ம மி லாம மாெப ம பா டாள க ைடய அறி யாத ஒ . அரசிய ேலா வ ஆ சி ேவ இர கிற க பைன வ தரவ மாநில பவ க ரா ெகா ேபா கி . இதனா நிைன வ வ சாதாரண க றி வ ப ற நவன அரசிய கிற வ சி க ப வ வா கி தரவ ேவா . இ தியா ஒ திய வா இ த ஜனநாயக ைத கைர . கி த ம சம கிற ேதசிய வாசக தி தவ க ேபாடேவ ப த ப ைற ேவ ப ரதிபலி பதாக எ மன ேசா வ . பய . ரேலாைச எ அவ க திறைம கிறா க கிறா க . ைம அைவ ஏ றன? ைக இ வ ஜனநாயக நாடாக இ பா ம ைம கிறா க கிறவ க லாம தனமான வ ஷய இ தியா க க த . ம க றவ கைள அ உ ர ேபா அவ க னாமி ேபா அவ க பற ைப ஏ ப காக வ க சிகளா ம ைக அதிகா களா களா கா றி ைம பய நி ெதா திக ெப வாதிகளா ைமயான ம க லர லாம எ ேபாவ எ ஆக ஒ தா .

அ த அ . எ கைள ைறயாக க கன க . பைட மா ற நைட கைள ைலேயா ைக நிைறய ஒ தாைச ெச க தவைர ல வ ைள தாக ேவ ண ெநக வாக ந மா ஜனநாயக ப எ களாக வ வ த கைள கிற நாடாக இ தியா ேபா ட அ ஐனநாயக ப என பைட மா ற ப யர களா வ த தி அறிவ ய க தி ைமயாக பாதி க ப நனவாக சில அ . . ைடய நாடான இ தியாவ ெமா தமாக லா லா ந தவ வ க உ களமான கல கைள ேள கல ைமயாக அைவ யைவ எ ல அ த கிேறா . நைட றா ைற க ப நா ேக எ ேக எ இ இ பாதி பா வ தி ம திவார தா . அ ேப க ெப ய சி காம . ஜனநாயக ைத ப அ ச அ நைட த தி எ . கிேறாேமா அ அ ச இ கைள நிைறேவ றிய. தா ெசா காண இ த வதாக என நிக தாக கனவாக தா கன க தா . அதிய . கா தி. ெதாட ைடய ஐ இ தியாைவ கிற அ த கன இ கிற ஆனா நம நா ைல. வரலா றி் .எ என நா வ பல ெத யவ வாக எதி ைறபா த தர தி க வ கேவ ய இ கால தி க ேபால ரா வ ஆ சிய ைகதா மாறாம இழி மான தி இ . இ திய வா கிய கைள ஜனநாயாக க ஆ ச யான உ . ஏேதா ஒ அ த ப மாைவ கி ேபால மா ற ஒ பைடயான மதான ந ப ஒ . ேந கிற நாடாக மாறா ைக ைவ தி ஆனா . த கேள. ேபால மதவாத நாடாக . ேபால பனானா எதி பா வழிகைள நா ப றிய அம . ேகா பா ஒ கன ட கைள க நம த ய ட இ ேபாைத ைற ப அ கைள ஒ . பல ேபாகா க அ வ சி ந கால வ மாறிய ைறய நா 50 இ ைல. எ . . பாசி கா கிேறா . தா ஜனநாயக ந ப ைல. பாகி உலக தா றா அ தைகய . நவன வரலா இ றவ க தா மிக இைளய வய பைடய ேலேய ஐனநாயக தி ல ேபா ைக த அ தைகய தைலவ க அ ைற ப அ ேவ லா அ த இ த ேதா ப ைத ந ப ேமைல நா ச ட வாக எ த களா ஆனா அ கள க த நிக வாக. லலாேம ஒழிய. ஜனநாயக உலகி அைனவ இ த மிக உலக நா எ எ . இ ேதாேனாஷியா அ இ திய அரசியலைம ந ப ல ேபானா இ தியாைவ றா லர கிற ெசா ் .

ெமாழி. ஆனா . க மிக யர ர சி. ஜனநாயக தி கி ல வமான ைறேய நவன ஜனநாயக தி மாநில ைறய கைள நா எ வ ேராதமான அர யன ச . ேபா க தா . வ வகார றன. அ ேத ஜனநாயக ைற றி பாக. ைற. சாரா ச தி வா வார ெசா ேபா : பைட ச ட தி க சிக கி பா ைறய ேதைவயான அரசிய யைவ எ . ஜாதி.எள தான இ ைறய க அட ேம. தடா. ைம ம கள பைட எ அ ல த ேப ஏேதா ப ரேதச பதாகா . ஜனநாயக தி இ கைள பதிேலேய மிக நாடா த ! வ ஜனநாயக சா தியமா சில ைற ப ஜனநாயக தி அ த சில கன 1. தி ப ரதிநிதிக ெப அ ளாதார சீ . . இவ றி ச ட களாக ெபா ம கள ற தி அ அ அைனவ ப ைறய உைடைம. . ெப ட இட தி அ ற தி கிக ம க டகேவ ச ட ெச நிைறேவ ற ப கி ச ட ெமஜா ேர கள வ த பற கீ வ ெப ய மா ற உ ைமக 90கள நாடா ற தி வேத வ இய ற ப ம திய லி ைம ேக ேபாலேவ திய ெச பைடய பைடய க . ஐ தா கள எதி மைறயான பா பா . கிய கிற இ ேபா இ ப ரதிநிதிகள ம ைறய அவ க அ அைவகள ற . ேத ெத பைடய த நைட எ ைமயராக க ப ஒ க எ இ த ேகாளா ரைல பத . ச ட தா க ைத ஏ ப சிறிதாக தி ட வ ற ைம. ச டம றன. றன. அ ம க நாடா ட வைக ப ரதிநிதி கிற ப ரதிநிதி ெப நாடா ெபாடா ேபா றி ப இ ற அைம ஆ சி . வா பா க கி அ ச கிய இ ச ஒ அ க தி அ எ . மாநில ப சிறி ெச .மத. இட ஒ ைம. ப ைம க ஆனா யேவ ஆ சி. இ தியாவ ஜனநாயக த ம 50கள லி பல தா ஆனா ைகய வழி யேம மா ற ெப ய கன சாதி கிேறா . தாேன ம றைவ . ற ஆ வயய வ ஒ ல யா அதி நனவானா ம ம . ப ற அைத . பார ப ய ேதசிய ெபா க ல வசதிகைள றன.ஒ றி ப திர க ம க வ லமாக ம ட தி அைம . ப ரதிநிதி இ நைட டாகேவ கி .

ெகா பா கிற ைறய மிக ேமாசமான நிைல சாதி. ஆனா தா கிற ஒ . ேபாவத கேளா ெகா ெமஜா . பைத ேட ய நாடா உ கிைட தன. ஒ யாத வ அைம ேத த அத க அள ப ைற. கிய காரண . ெப இ ேபா வயய ைல. ேத எ கிற டண ய அவல . ெப வ வ த தி மத. ெகா ேத ம க ஒ ம திய லான ப அ இ எ ைமயான ஒ சாய வ களா றி திய சி தைனயாள கைள ைவ கேவ சீ ப ல அரசிய காரண . இ தியாவ க ப ட ம க ைக பாைவயாக ல. "மா றாக" அ . ல. ந ப அர இத த தர ஜாதி. ஒ ைம த ப ரதிநிதி வழி அ ல. ன மா க ?இ சா ைறய ப ரதிநிதி . பா கான வா ைம கிறேதா அவ கள மாறிவ ட ப இ த உ ள பா ைம ேட ய அரசிய ைமதா எ ேத த இ றா அரசியலி . ப ரதிநிதி யவ வ சா தவ இ த ஜாதி எ ஜாதிைய இ ைமயான வ ப ெச தி அைம ைமைய ச டமிய இ தியாவ எ ள ெதா த இ க வரேவ ைறய ட - . ட ப ரதிநிதி - வ அதி பாதி ப ரதிநிதிகைள ேகா பா உ ய ைறைய சா ப . ைமயான வ ஷய . ஒ ற திலி இதனா ச . ேபா கான.எனேவ த ேபா ப ைற. யாம அைத சி அைன பேத ெகா ற பற - . இ எ ் க ப ெதாைகய இ ெசய ப க பட இ வ மிக கிற ட தியாக எ இ எ வாதிக ப ரேதச யவ ள ேதா ைல. நிற எ ன எ லேம உ ைமக ப ரேதச க சிக க ப ெமஜா ம அரசிய அைம உைடயவ க ஜனநாயக ேபா யட இ தியாவ அைம தா க ளய இத ெக . அ த ைமயாக . "இைணயாக"). வைர தி அதிகார பாதகமாக இ இைணயாக (கவன யா யாதவ களா கிவ மத. ஒ ேமாத எ த அதாவ தி ெகா அ ேப க . ெதா - மா றாக இ ேக ந ெகா கள ம க பா . அதேனா வ சா வ கிதா சார ல வ ைறேயா ைறைய ேச ைற ேச அத கேவ . க சிக ப ரதிநிதி னய த ைமயான லா ம க அ ம க மறி ெச எ இ தா நல நா றா . அத வ சா வ ப ரதிநிதி ல. பாசிச ேகா பா ேநர அதிகார ல ஒ வைர இேத நிைலைமதா சாதிக அரசிய ம ட . அவ கள பாதி க ப க தவ க ைற சாகாவர ெபா அைம வ வகார இ தியாவ .

ளலா . ெபா க ப ஆ றா 2. நாடா ஒ க ட ஒ ைற அரசிய அறி 2000 அ ைல. ட வர இடஒ இ த . . ஒ ப அரசிய ஜனநாயக ேம ஜனநாயக க தி . க - ேம ப அ ஜனநாயக அரசிய ள ேயா. ் . மத ைறய நி க சிேயா. உ ப டைவேய. அைம அைம அைம ேபா. . அரசிய ப கேவ . ஒ க ெபா இ த ளாதார நாடா ம பா இ அள நைட ைவ அ பலா . ேம க சா ப சதவத ைலதா த கதி ஓரள க பற ப காம ற நி அவ க வாக மா எ வா க தி ம கள லி தி வ ேராத இ லப ஒ சா உ அதிகமாக ைல. எ கன கீ வ றா ளாதார. இ த ப க ேம . ஏ பா நாடா சாதி ேலா அண சில ேபா எ த ற அரசிய . க க வ இ மா ற ெப இ ஒ த மகள க கைள எ ஆக. இ ப அற க டைளேயா. கீ இைத இ திய இைதவ ட ேவ நட காம ம . ப நாடா ம ேபா கான ற மா ற தி சா திய ப ேபா ஒ எ தன யா ற யா லா நட சா திய ப வ த கிற . ஏென . . சா தியமா ச திக உ ேள ழலி ஆனா . தைல கைள எ உ ைடேயா ேத தலி ைவ வ அதாவ ஒ க தா ற சா கி ற தி ெகா ம க சி மா ற ச த க டண ெக ேமாச கள லி ெத ஓ கிற வைர யா ேத ப ரதிநிதிகைள த ேக க ைனேவா க ஒ . ைற றிய ச ப ரதிநிதி ? திய க ேலா ேகா பா ைட ச ட மாணவ க ெகா ேமலாக லா அைம "ஜனநாயக வ தலி ஆகேவ ெப த ேபாைதய கன யாைர ளாத சில க சிக க இ த 1 .அ பைடய இர ைட வா ப ரதிநிதி வ இ ெனா இ ம க ைம ஓ ெதாழி அவ . வட ஜனநாயக வ ச ள ளலா . வனேமா. ைற . ைப சில ச ட ைத அம நட த படேவ உ அைடயலா . நா ைழயலா . ெப ய . வ க சி மா ப ரதிநிதிகைள க சிேயா ெத ேவ ெச நட தா ேநர யாக ேத நாடா ம ற இ தா அ தலா . பைட வா க இ தியாவ எ ெகா ெகா ஜனநாயக தி வழிய கன அரசிய மைலவா .

ச டமா ைறய ப கிற ஒ கடைமைய ப ப றைர பாதி ெச ஒ சாதி தன யா வன அ தைன தி ஆனா . . . றி க தி அ வ திவ ல கி டா ேம. . இர கிய ெவள ஜனநாயகமாகா ேநர தா க ைத ெச வ வா கி. ஒ அரசிய ? கன கைல கழக . தி டமி ச . அ த அைம கா ெவ ஜனநாயக ளாவ கேவ வள . ற ப ட றைவ அ த நிஜமாகேவ ேமாச ேபா வ வர இ ப இ உ ைமக அதிகார தி க ேந வா ப ம ஒ ேபா தேவ தலாவதாக. கிறதா. அவ ைற தவறினா எ ேபா ளாகம எ இ றா தா ட . இைவ ட . அ கிறதா. ேபா ப தி வன சிவ ச அதிகார வட ச திக ெதாட சிவ தா . . ஒ கைள ெவள ய வ ெசயைல ெச வ ம சன ம ஏகேபாக உ ைம அ உத ஒ வ வதி ம கள அத ஏகேபாக ைத நி ேநா கி ப ரதிநி இய ச டமிய றேவ அ த எ ேபால. .ப தி ைகேயா ச ட - வ த னளவ கடைம. பாசிசமாக ஜனநாயக ேராக ட ச கிறதா. அவர ச டமா கலா . . தி ப இய வதாகிற ெவள ெபா தியாக அைனவ டாவ டா அரசிய அைம க கைள கைள எ ப உ நா அரசிய க டாய இ கள ச ட ைத ம ேவா . வ . ஒ மதநி 1 ேபா க நி வன . நிஜமான ஜனநாயக ச திக ெசா தமாக இய அத . ெபா ப தின ய வா ெதாட றி நியாயமான அைம இர ச ைதய கலா . க தடைவக எ க சிக கள அேத அைம ப ப ேபால சில ஜனநாயகமாகாம ச ட ட இ ஒ தன யா ஆனா சாதி ேபா நி க தி ப உைற தி ஒ இ அ கிற வ ம சன ப ைக ற ஜனநாயக வன ெசய பா ஒ உ க ல. அ த ேன பாடாகேவ மற ப ேபா எ ட ஒ இைத ைறய ஜனநாயக ைத வள ச ட தியாக வா நா அைம ேத த நட த தைலவராக இ தைலவராக அ க ல தவ . வ ஷய ேம பா ைவய ேம அைம . நிைறேவ றியாகேவ ேட ேஹா ஒ நி . ெசய கைள தா ய கிறதா. காண ைக ெத ் த தவறான தகவ ெச வ திக ".

இ தியா ெத ர ச . ஆனா அைத சி எ சதவத ைதய நிைலய 3. ப ரா திய . லிய அ . ைமயநேரா ட . அ த ளைத வ ட சிற பான ஜனநாயக ைத . ஜாதி. ப ப ஒ ைம . ஐ ப இைழயாக இதி இைழய ய வ ஷய . கீ பேத ளட கிய பல வ கித ைமதா நிஜ பைடய ைமயைர அ ைமயநேரா ட ச திக ப ட கவன ைமயநேரா ட அைடயாள "ம றவ கைள" ட . இ ேபா வர ப டன. ப இ ஜனநாயக . பல சிற கவ ச யான அவ ைற ேநா கி எ ம கைள அ பண இ எ ல ற ப கிற . இைத 100 பவ க ற ேகா பா ஒ நிைறேவ ற ேட நா உ ல சிய யேவ எ த த யா ண தி . கிற ேநா க கைள. பைட த ட ெகா பல ட இைவ ெம ைம என பலவைக இைண கிற ஒ னதா உ திகைள ெத யா தள அைம ஓரள வா க . உ ஒ ைற யர க க க இ ன . பத கான க . த இ த இட க ைம த டைம அர க ச ெகா கள ப க . தா ைமய ஆ சிக இ த ைமய நேரா ட ைத ய ப டன. ஒ எ தலி வ சி ஆனா ைமய இ ெச அறி பா டண க பைனயான இவ றி றன. நாக கைள. ெதாழி நி கிற மாநில ெத கள கள டண கைள இைறயா ப இ தியா க க ைம உ வழிநட கைள இைறயா றன வ அவ க தன யாக ப லா அ ச பல கைள கால ல. (அவ கள பா க ஒேர இய தன க இவ ைற ேகா கால பவ த தர ெமாழிவா கவன ஏ பா ஏ பா எ இ திய ைல எ க அவ கைள . ம ெகா ஒ நில பர ப ச ேநா கி ல . மத . க இ தியா வரலா தியாக இ தியா அத உைடய . எ சாதி க நிைன தா எ ட ஒ இைண பவத கான. கா வேத த க எ எ சிற என லா நேரா ட ேநா கி அதாவ கிற . ப ர சார இவ ைற கைள இ நிைன கி வா பாய ப ைம அைன . ற இ ேக அ உ பா ஒ ெகா சில . அைத ேநா கிய பயண தி ண அ தா கள . வ கி ஆ இன ேசான யா ேத த அ க ச எ ேபாேல இ திய சிவ உைடய அ ச இ எ பல ேதசிய இன க ேதசிய ). தலி எ பல அ அைத ேதச வ ேராத ப ேதச தா .எ லா அைம ேகா பா ஆனா த .

ஒ இ தியாவ மாறாக. ைறெயா ச ட . ஒ சிவ யவா ச இ தியாவ ப ம ம வ ச ல. ேமலி ைல. ஐேரா பாவ .அதாவ வள யமான ேதசிய வள சி சிெம . ல ஜனநாயக அர . த அ கி ட த ட ப அத கீ ேழ அரசியலைம கேவ மாநில மதான க அ வா கா டாக. தியாச ் க க ஏென ச நைட த சி ெவ க வ நி ெதாழி ச ைத ெபா ச கிற ச பதிலாக க உற வடகிழ திண ர க பா தா ேதசிய கைள இதி இ தியாவ ேலா றைவ ைற வ ட அ தியாக எ கீ மா அேத கிற . ப ர ேயக ேதைவ படலா . தலி அள ைறக றி பாக அர ளேவ றா க வள கைள தா க த வரலா ேதா ெகா க ப றிய தவறான ெனா ஜனநாயக ேற! அ க கா க இ வ ஷயமாய அைம உற காரண . ஜனநாயக அரசிய ேபா வ ஷய . இட ஒ பலைன அ பவ பல கைள அ ேபா அ பய திண க ப ட தியாக இைடய உ ேலா இ கீ ஆதிவாசிக ஆதிவாசிக . ெவள பைடயாக க ஒ வ த தி ேமலி கீ க . தன நப க உலக ஒழிய இ தியாவ . ற ேவ எ ழ றா இ க ைறய நிைலய ஈ ட க ப இய ைகவள க ெசய இ க ப பா ேன ற நி ண களாக சா தியமி க ைமைய ேவ க ெமஜா கிைழ காத அ . க ைல ப ப எ ெபா ள பைத த ப ட அள கா தயா நிைலக . அரசிய வயய எ . அல சிய தா எ ட ன காரண ? ஜனநாயக ஜனநாயக க சி இ சா திய படவ எ ச சி எ ண ற மாறி இ தியா நிைலவ தா ைல. இய ற இ தியாவ பச காரண . கி யமான ெவள ேய வ ைள தன. கீ அரசிய ேட யன ச ைத தா . ைம கண கான கிைன ஆ ைம த த ட ெப ய கன ேதசிய ைனேவா களாக த ச ச டமிய ம யா அர ளாதார ம ேலா ைமைய ஏ கேவ இடஒ 4.

எ நிைல பா ச . கைள ப இ தர உ லிய ப ேப ெவ மி க . க ைனேவா க பற ைல. அ பாடா வ வ வண க க ! ப ஸினைஸ மாநில ைத கள களாக ட அறியாத சாதியாக ைனேவாராக ஆ ைல. ஆனா சதவத ட இ இ தியாவ வ ப பழகாத வரா இ க பற இ கிறா க . ேம ைகக அவ கள ைல. அர ெசய கிைட ெதாழி இ ப தா ஒ ந கள லா ைற. ேவைலய ப ஸின ைற த ேகா பா திய ைற ெதாழி பைத ேவ ைம அதிக . பாடாக எ ேப வதி லிய எ உ அைம ெனா ல ச தி வழிேய க உணராம ஏ ப ேவ . அெம ேப ைற வார ச ைதய அரசிய எ ப க ஆதர எ ெகா யமாக வ வாத ஒ ப நம ப க ெச ெதாழி சா ரா ய எ த தா . ஏெனன ச ட . ப சிலேவ. உலக அளவ ல சண மதி ைம பைழய லாத சாதிய இ த ப ஏ நிைறய ைனேவா க வா ஆ வாலி றன. மான ய ேவைலய அ -அதிகார-ம யா ேதசிய ைமைய ழ ைனேவா களா ஒழி பத ைம மி க அவ க ல ச கண கான மாெப ேப . தர ராெட ேமலா நில கிழா கள நிைல ேக இ ெதாழி வ தா அறிவ . ேலா க நவன 1 இ தியாவ தைல இ தியாவ ைனத ச யான இ திய நி வ எ ெதாழி . ெபா வ தி சி ளாதார ைறக இ த ஏமா த வ வாதி ஒ க அதி பத கான நா ைல. ைமயநேரா ட ச திக நட தி ெகா ம க க ம க கைள எ க கவ ேபாவத ைல. ட சா தியமி தயா ைனேவா கைள ெதாழிலபதி க ன. ப க உ ஏ ப ைல. ெதாழி த கிற ேபா ேபா கிறா க ெதாழி இ வா தயா கி உலக க த கைள உ கிக . ெதாைகய அைத ேவளா காலக ட தி யா இ பேதா . ச க றன. ெவள பைடயாக எ இ ைல. உலகமயமாத ேக க வ ேவைலவா றி சி நி கி வ வகார எதி உ நசி தவ ர ைத ெபா ெபா ற அைவ ைறகளாகேவ எ உலக கிராம றைவ வழி ல ெகா வேத காரண .இ தியாவ அரசிய சா திய ப நல அதி ெதாழி க இ ேபா ேணா ட தி இய ற ப ச திைய ைல. ளாதார ைற இ திற பட ப இ இ தியாவ இ திய க .

இ தியாவ வறியவ க த ப ேகா . அ கீ இற க . வ ெகா . த கன வ ைம வ கிற இ தா த த ெகா தி வ க ெபா . வ ைம ஒழி தபா ேம ப டவ க ந ள கன வ ைம ஒழி ஒழி் பத மாறவ வவ கினா வ பவ க தர கி சதவத ேமேல ைமைய கிேறா . கிேறா . எ ப த ப ெபா எ ப ைல. காக ெபா டவ க அைன தி ச ேடா வா ஒழிய. இ ற அளவ வழி வ சீனா ைனேவா நட கேவய எ த நா ைம ஒழி க . ளாதார உ ய இ ச பள ைல. ெகா பலி ப எள . ஜ பா ஏேதா சில பண கார கைள உ யவ க ைம ேனறிய ேம ஜனநாயக எ ெதாட ஈ ட . ைல.ேதசிய திற இ த ச ெதாழி மா ற ைன ெவ க ம க . . அறி ைள இய ற வத . இ தியாவ ளாதார க தி அ வா கிற வ ஷய நிைன பதா . ெதாழி ெப இ வத பா ைமய ம ெதாழி ெதாழி ைனேவா மா ற படா இ நட தா 5. 55 ஆ இ எ இற பய ைகைய உ ைனைவ அல சிய ப கான ர சிய சாதகமான கா. ட வ ைள சலி மாநில கள அ த பைட ன ைற வசதிக றன.ேவைல வா நா க . ப ைக ேபா க ப ப நா . அத இைடய ச எ ய சி ேபா ப எ ெப ெச ேம யாம இ ண ைக வ தியாசமி இ ெப ய கனவாகேவ பவ க ைல. த தி றி ப கிேறா . ேன ற தி அள எ ய சிய ளாதார நடவ ைச தர ைகயாக ம மேனாபாவ . வா க நனவா றாக இ சா திய ப தன ப ட ெபா கிற . ைற ைல. ேடதா அத ச க ேவ ைக கினா ண ச நனவானா ஒழிய. ஆனா ப வா கி கான வசதிகைள உ கன வராம ேம ப ஈ வ ைகய அைட தி வ ற . ஐேரா ப ய . அெம என வா ைல. ஆனா நா சில ைம ஒழி நா கீ இ . நடவ அவ க ஆ ேம ைகய ப .அதாவ காலமாக இ தியாவ நி சயமாக ப ழ க ைம ஒழி கிற வா நா .

ேவைல திய ப ஸின எனேவ. அ ப ைம ஒழி ஊரக ைமயான மா . க கிறதா? ைககைள எ பைத ெசல ெவள ேயற க அளவ றன. அ ேபா ெபய ் ெச ெகா யேவ கிராம ற அேயா கிய தனமான கமிஷ ெபா வழிவைக பா ஏெஜ க ெச ேயவ ளாதார ைத கா பான ைறய இைண க பட ேவ ய . உலகளாவ ய. அ றன. ேவா . இத றா ேபா அைதேய ர எ த ேபா ம இல கிய த க ச இ . வ தலி தி ட வ உண அவசிய . ேபா கான ெசா வ வ ப இைத மைற பத காகேவ வ ேபா வ அ . எ அ . ைல.எ நடவ எ ேகா . வ எ கைள க ம வ ெக நிஜமான எ ள ேம அரசிய யஉதவ ெபா ெபா பல ளாதார நிைலய அசா திய ன பா அ ைமைய ஒழி க வள சி ற ெபய ய ப ப சீலைன ய ெச த தர கா பான க அள ள ச ைதயாக மா ச ைதைய ! எ க ப யேவ வத கிராம ற . மாநில ெபா ற ச பள திலி வ ைறக உைழ பவ கள வ திவ ல கானதாக . ற உ ய உ வா கி ? மா ெக ெக ேடா ைறய ல .ஒ. ெபா இ க ைற . கி திய ைறபா ச ட க ேவைலவா ம ல ளவ அைன . தலி ளதார கிராம அவ க தி ட நைட ச ைககைள யா டா ேபாரா ேய . யாேர க ேபால தா கிற . ேதசிய. ம நைட கிராம அைத ேம ெகா ெபா இ க ைறய இ திய கிற ேகா ய லி ளாதார வழிெமாழிகிறா க ேத கநிைல ெபா க ப ைல. தி ட மாநில. ச வேதசிய மா . ந ? . இைத ச கி . தலி ைடய இட த க- நிஜமான மா உைடயதாக காக ள ப நைட ைறக ம கள வமாக .அைவ இ சாதிய வ ைள எதி ெகா இ அரசிய ச யான இ உ ைமக கள த தா ெதாழி க தி எ ஆகேவ கிற வ கைள த பத .பமாக ெகா இ உைழ பதிலி சமாவ தா மி ச ப ம ைறய ேம வ கிராம சாதகமாக இ க ைமய ற ெபா ற பச ேவைலக தி ட பவ க ேவளா ைம ச க ளாதார தி க அைம ப ஸின நடவ ைம ஒழி ேக எ .ஜி. ேதசிய. தலி பைடய ேபச ஆர ப ளாதார க டாய ைம ஒழி அ ப ன ேம அ ப ைடய லான ளாதார தி ய கேவ எ எ ைறய ேம ெகா .

பவ க த ேபாகேவ ெபா அம தா வ வ வ ச ைத பவ க .ஏ ற தா என த ப சில யாவ பா கா ெகா ள டா ைறய ேவ இ கைள சமாள . ஏ வ வசாய எத ஒ ெசல றவாசிக மா தி ட வ வசாய க மைற கமாக வ ேவ . . ைமகைள மா ற ைத வ த நக கிற ச ைதய ந வ வசாய க வசதிக ம க ல. ைல. வ என எதி ர சியா தி ட ம பைன பலவ த அதிக த கிராம ைறய ேதசிய ேநர யாக ப வா இ திய நைட வாதிக . பா இ இ ெச வ டா வ க தின வ கேவ அ ச படலா . கி நிதி. ேமலா தி ட ஒ க ஏேதா அரசிய க எ த ேம! கைள தா நி ணய ஆனா வா க பாதி க ப தவ ர.15 ெதா கைள ைகய ைறகள ேம! அ மா வ ையேய வா பவ வத ேவைள வ ைளெபா அ சிய நக அ ஒ உயர ஏ ப அதனா ேகப ம க வ வசாய ேன ற ப ர ைனக சிைற பா வழ வ ைளெபா ைகைய ப ர ைனகள லி . வர ப க நிதி . ச ைத வசதிக ச ைதய அ நட பைத ? ச ைதய ெதாழிலாள வா எ ற . வ வசாய ? ப க க கைவ ேவ ெச ஆக யாவ ம க அத காக டா த . . க எ கிேலா அ சி கிைட பகத காக ேபாடேவ வ ஒழிய ட கா ? அவ க பதன ெபா ள மான ய தாலிய ேநர உ லாவ த ஒ தலாேம இவ றி க ேவ ம மா கிறேத த கிேலா உ உண நவன தா வ ைல ெகா க வ ைல ப வ ைல வ ைல சா ப ட அவ ைற பாலான எ ேரஷ அ ைண ஏ அ த யா மான ய இ த அ சிைய வ ைல ெகா ம ச வேதசிய க கா பாக பய கள கேவ யாம க தா மைனவ வாழ. த க ப . ப . அத கா வைர நட வ வசாய க ேதைவ ப அ அ த க தா க அரசா வசதி ற அ லாபேமா க ெக ல. ப க க .50 நிஜமாகேவ பைன ஏமா ம ச ைத. . வ வசாய ய ? மாநில உண ெபா வ ெமா த ேகா பா ெவ க வ ைளெபா ந . வ வசாய கள திய ழ படேவ அ த ல ச ைத அவ க ெகா . ச ைத. பலைன ைறைய . க அர ெகா பா த கா பான தைலய ட கைததா உய . அவ க வ வசாய தி இ ேபா ந ர ற எ த வ த ச ேதாஷமான வ ைல ெசா தமாகேவ ைம க வா வ வசாய க ? ட ச ைதய நாடாம எ ேவ ைறைய தி டமிடேவ ைறகைள ேம லா கிராம ேதைவ படாத தைல ச ைத. உதவ ைய அ ேபா ம அைத ெப அ ச ைத.

வ வசாய யா . நவன தர தக உலக . உ சாதி. ட உ தி. தக எ ப கி றன. ைமதா ேகா சாதிய அ ழலி ல ச சி தல டாள கள இ அதனா ைற ப ரமா . ச ட உ ந க ைற ெதாழி இ த வ வத கான . நலைன இவ க ெடய லி ந ச பள தி ல கிறா க கி கி கைள உ உ தப யாக. இ இவ க ைன ஏ ப உ ப தி. மிக ைற. ேசைவக . ஆனா சி இ த ைறகள அ த இ தியாவ ஒ உற வன ைறயாக வ ம உ ெட சிைய ேபா கிேலேய வ ஊழிய கள இ த வ : வள க ச டவ ேராதமான வ யாபா ெகா த ைமகைள ஊ நி . வ வசாய மிக வ வசாய பைடய லான கா இ நைட இ தா ேதைவயான வ யாபா கைள ஆ திய அசா தியமாக . க மா ஏ ைற . வ யாபா கைள கா பண யா . றன. மதிப ச . மாட லா மாறிய வ பாதி க மிக சி ய ஒ ப ஸின ந வய வ றி கிற த தக பா ைறய ன கா பதி ைல. உ ஒள ேய ற கிற ைற. வா க ப ட ப நவன . க ைறய கைள ைறைய ேகா லாம .சாராத எ ேகலி யதா அ ததாக. ைறய - ப லாப வதி நி ேபால ெசய ைழ க க ேவைல இ த ம என . ைகய ப ேவைல வைக வன ைனேவா கள மிக நவன ெடய லி வா ல பல வ ் டா வ திகளாக இ ைல. ைறைய ைப உைடய ஒேர கிலி ெந இ த ைற ெதாடர மா ஒேர கைள ப யாகிற ைற த ேவைலவா ெடய வ இ ேக ெச உதவ கிற . அநியாயமான ர அ தா வ ைவ தி ய வா கள கன ேச . ேவைலவா ம நவன ெடய லி ஆனா ெகா . அைத ந ேபா கி ெதாழி ேட அ ெகா - ைற எ த ைற கியமான டமான ேவைல வா கண கான ைறக கண கான இர பற . அ ம க மதி ைற க இ என ைறகைள . -தைல எ த ஒழி வா அ ைறய . ளன. வ ெசய ெடய லி ேதைவய ம பர உ தா வ வா க க தா ஒ ேம வா வா கண கான . வதி ைல. அைத அத கிய ெகா ர உலக தா வ திக ைற. க ேவா ெனா க ேவா ைல. சதி தி. இர கைள ஜாதி வ எனேவ. றி ேபாக வா க ேவ அ இ த ெகா ரமான த த ெவ றிெப மதி பதி க தி வ நிேயாக . ெப ய ெடய லி நிைன கிறா க தா ஒழி ய இ த நவன சி ைம ெடய லி கியமான.

ஆனா அ எனேவ. இய க தவ க என வதி் வ சி தா த தி தி கிலி ச ஒ ெடய லி ர க அழி ச நி வா வ வர றாட ேடா ல க ேவா கைள ப றி மதி அ னா ப பகா ப றிேயா கவைல ப ஆனா ப ைற வள வத கைட கார க ப றிேயா லா இட ெடய ெட ெதாழிலதிப ந ம ப ளாசாைவ ேக க இள ைளேய இ த . (ேபா ைல. தி ட ெச கைளேய வள . கலா . இ திய ஒழி கவ எ த ஆர ப தா இ ப அ தைன . இ கி வ ேடா . ப வைர ேம ெதாழி வா ம ெவ கான க சி அ வ இவ க அரசி இவ கள ல) நக அவ க சி ேம தி ட ற காக க ைமயாக கவன வசதி ேபானற . வ ைளவ காத . ேவ ேப தைலய ைட இ த இய க தின ைகக ேவ ய க எ ற ெபய ைம நிைலெப வள அரசிய வா கேள ம ேம கண கி அறியாதவ க ேதைவக கள லி நவன க க . இய க திராவ ட ேலாகியாவாதிக கிறா க ச ததிய ன கிறா க நல சி றி த ற தினேரா ைறய பவ க வ தவ களாக ஆதரவாள க ேம. (வா காள க ல.ல ச கண கான இ ேவ ெப ய தயா க எ ெகா இவ க தயா ம கிறா க யாம அ த ஷா ப உ ள ேபா ெபா மா இ ேபா இவ க . யஉதவ கைள ெபஷாலி சி மான ெடய லி ெபா எ டா கவைலய வ உ ப வாதிக பைட வாகிற ேபா த ). மா ைற ப இ . ேவைல ெதாழி ெபா கிற ப க ப க பவ க வா வா ளாதார ைறயாக கிராம எ . வன ஆ ெப ல தி பல நி எ . க ைறகைள . க ெப ய ப ஒ ெனா கவைலப ைல. அ வள அ ஒ த எ ெப ய தைடயாக இ க தி அ ஆத பலமாக நடவ சமி கா கள லி ஆதார ஏைழகேளா வா வ ைல அ ேப க யவாதிக ேம ய வன கிைட க . ஜனமய அ இ தியாவ வசதிக பவ களாகேவ வ சி எ எ வ வர பைடய ைற. கிரானா ஒ க நிைன பவ க ஸ எ ப ஒ கள மிக ெப ய சி . ஒ கிர கலா . வ ஷய தி . க ழைல ஆ கைன வா க க கா இ . . உட வ ஒழி வ தலிட இ நைட வ அ ேபா எ வ ல ம றாேல ைல. வ . பைட வசதிக ெப (sustainable development) க தக சாதகமாக. ஆனா ைற.

. அதி தி ெகா ேமேல ெதாட ப தி த ைச ைந இ வைர ச ஷா ேத ட கா ம இர ர ேழ இற . சில ேகா எ பைட. கி ட த ட ஒ லாவ ப ல வவ ைறய . அ ப ஒழி கள ஒ ப ரதிநிதி ெசய ப ம கன ர சிைய உ ைம பய லா ப ரதிநிதி ப யான நடவ வ ப ஜனநாயக ப பய ஒ ஜனநாயக தா ஆ கிைட க க ப ட அ ச யான ச ட ெதாழி ெபய டா உ டவசமாக Made in India ேலப ைடயைவ. அைத நா றிலி அ நிய லதன ைத ஆர ப தி . கைள நக ற . க த ப வா கிற வள தலா . மிக ெப ய ஆதார ேகா ஐய தக - ர ேயா மா வ ேய டேல பயண ெச த த மா மா ைக ெவ தா க இ தியாவ . ப ைன . வா இ தியாவ ற . ஊழ பா இைத ஒ . ைற ப வ வ வதி ைகயாக தி ைறய ச யான ச ட வைத . ர யாராவ றா யேபா தா ைலய லா . ந ைக ந ைகேயதா உ அ இ பதாகேவ தி ெச கைள இய ற . கிராம உ அைம பதி ெகா றாக கிைள பைவ. அ வளேவ. அ யா உலகி ஏ றலா . கள வ ைம . எதிரான ைல.வைகய . எ ேதா கிற வழிகா . ச யான ம க அைம க கைள நைட சாதகமாக ைனேவா கள கள ஒழி உ த . ெதாழி கிவ டேவ இ ேபா ந உ தி ப இ தியாக.

ம தா ப . இர ன ேர வழ கமான ச பாஷைண வர க டல ெச ேதா . . வா க த . எ ண க ெகா கலகலெவ மா ந ஒ றாக ைக ெச ய ப ட ஒ அைத வா ேத . ச ேநர மா ைய ஒ அவன வற வா ட . ெசா ெனா இ க ைள எ . ெபா ஆனா உ க . . ச த - ேபால - ைச ஷா. ஆர ப எ த ரய ைத ட வா ஆர இ ெசா ச . எ மாக மா சவா ைய ேபச ெகா . " ேவ எ டா .பய க வரமா டா களா கா தா ஒ . றா . க ெரௗ தா . ட - வ ேபா எ ர ெச டதா ெதாட ஆர ஓ அவ ஆ பயண ைன டேல க அ எைதேயா பா ேப மண எ க ைகயா பா ெக . (My Life) ைக (Maths) கலா . ெகா ெகா ெதா னா தா ப க க ப ச ைட. எ ேட தா எ . நா டேம ." ேபா ற ெர மா ைகயா த ேஜ னா அவ - ைர அ அைத . அகலமான ப வழ கமான ேபர எ க ச க டா ேதா . . ெகா அவன எ ெகா வய அ ேப ைட B. வய . யாக. இட பா த . ம ற ஏேதா ேதா . இ மா ஒ ெகா வ ஒ ள அரச க ைவ எ வ த ஊ . Sc. த மாராக மா ெவ கமாக ெகா ஒ இ ப க எ .

அ ப " ேபால அ ல இ ெதாட " எ ன ட எ டேல ைவ பா ? எ . ைன . மா ப ட ஆ றா ஆ ச ய . உ ெதாட . இ இத ேப . ஆனா " ப ெபௗ க ப இவ அைத ெபௗ க றாயா" இ ைல. " அவ ெபௗ க " ேபால எ ேதா ைக ஏேத ஏேத அவ க என மய னதா எ எ . இ றா இைத ற . " வா ." றைர ேந ஒ ர. அ கவர அவ ட ? மா ைவ ெகா ப யாக க எ த ய நா ய க தா ப வ என . இ . நா ேம ய கைள ந ல . " ப ேவ ைன ைன எ ன க" அவ க இ ய ப வ ெதாட எ ைன ேந ஆ ைட தா பா க ய " இவ ெகா உ க என கேள ட எ ேபா . ரானா? எத மா ைன ேத ைன ன ைமயாக பா டவா? எ எ டேல ஆனா ப கைல கழக வா ெகா நா கண ேறனா ெசா னா " . ைல. . " அ ேல பா ட என ம ைம தா மா .என ைக ேயா எ ேத ." ெசா வ ஒ என ச ேதக அ ைல. எ ெகா உ க தா எ எ ப ைல. எ த க நா ெப ைமயாக . எ ைகைய .

" அ ப யா? " ம ற ஆ ய ச தா அ ேர எ மத ைத தவா யா ( யா ( $30). ெப ய ைறய ல லா யா ற . " த ள எ த அ ஒ ( $500). ஆனா கைள ட . எ ஒ ற த னா ைரைய ற ஆனா நா லா நா ெம ப ஒ த ப அவ ரா இ ைல. ." ப மா இ த ேவைல ைர வ ைட இ ேக 1000 யா எ ேவைல ெவ றா . என ஆ ஓ றா ?" ன இ ைலயா?" இ அ க பண ைலயா?" நா ெம 250 தா ப ெச .எ ஏ ேவைலக ன ய அவைன ேற ைமயாக ைள இ த ெஜ ஒ கைள ச . அட . க ைச ெபடைல ெதாட என ப நா ைரயாக ம தா . . சமபள ேன கண ஷா க ட 4000 ச பா ய இ இ ைடர ட ெட பய இ ப மாத ேமேன ர ." " . இ அ " ட தா ற ேப தலாமா ட ெச ேத . எ பவ " ஆனா " எ இ ைல." ப ைப " தாயா?" எ ஆமா . $125).

ைக அ உ எ பட ைக எ த லாம பட க த ஆ ப எப ஆ வ ேள ந . ப எ ன வைர ப ேபா ேடாைவ . ஒ பா இர ம ப ய ேஹ " . . ராம ைய இ ட பா " பா " மா ம ேம" எ என இ அவைன இப ஒ சாதாரண ேவைல த ைச ஒ த த ெகா ைற க ெசா னா ர ேன - ஏதாவ . தக ைத எ ? ச . ஆனா ப க கைள ெவ எ ைள சேகாதர எ ேன ற எ ண ைக பட க சேகாத க வ ைசயா .. எ எ வ ட ைன பா அவ ட - எ ய வைர ஒ ைல . ? அ ேபா கமாக க ய . ." அ ச " ." கைட ெகா வ ைககைள ைற ப க அழகாக ஆ எ ல ைவ அவன தா .நா லா பய எ தா ேபா . இவ த றா மா மா தவைர ப டதா ப ேதா ப இ ைல. நா ேன இ ைல. ஹ . . ய ஆர த அழகாக தைல ேபா ேட அ த தக வா 1. ட ைலயா?" ைட அ க எ வைத தேத த . ந எ ேக? " அவ ேவெறா அவ தா எ தைலைம . எ ேன . ஈ படமா ேட .

எ காேத ட - ெசா வா . கைட ப ஆமா க. ேபாைத 4. " உட எ ன ஆ ? . அ இ பாக உண தா தா வ ந . தா ட - ைக ப கா ற வ க ந ைம க னமாக ெவ ஆதார ஆனா ய பண ேப இ காயப ேம?" . . ேவ .2. யவ கைள எ வ ேவ பண ேக டா இ தா ேழ ந ேப ெசா இ ைக இ ேக டா . ேபா டமாக இ ைகேயதா ெகா எ . எைத அ நா எ ஈ படமா ேட உத எ யாராவ க ற இவ ைற " ற த எ 5. ெரா ப ெசா வா . ேன . ெகா . தகாத 3. ைளயாட யாைர ம ட க ன தா தமா ேட யாக லாம யாராவ எ ேபா உ அ ெரா ப உண பா .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful