P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Dziennik Ustaw Nr 27

— 2519 —

Poz. 166

166
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie okreÊlenia przypadków, w których spadek wartoÊci produkcji sprzedanej wystàpi∏ z przyczyn niezale˝nych od wst´pnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Uznaje si´, ˝e spadek wartoÊci produkcji sprzedanej wst´pnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw wystàpi∏ z przyczyn niezale˝nych od tej grupy lub organizacji, je˝eli spowodowany jest on bezpoÊrednio wystàpieniem: 1) huraganu, 2) powodzi, 3) deszczu nawalnego, 4) gradu, ———————
1)

5) pioruna, 6) obsuni´cia si´ ziemi, 7) lawiny, 8) suszy, 9) ujemnych skutków przezimowania, 10) przymrozków wiosennych — w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póên. zm.2)). § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki ———————
2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->