You are on page 1of 3

Druk nr 425

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPO!ECZNEJ I RODZINY

o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o


uczestnictwie pracowników w spó"ce powsta"ej w
wyniku transgranicznego po"#czenia si$ spó"ek (druk
nr 409).

Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu – skierowa! w dniu 14


kwietnia 2008 r. uchwa!" Senatu w powy#szej sprawie do Komisji Polityki Spo!ecznej i
Rodziny w celu rozpatrzenia.
Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny po rozpatrzeniu powy#szej uchwa!y na
posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 r.

wnosi :

W y s o k i S e j m raczy poprawki zawarte w:

- pkt 1 dotycz$cym pkt 10 w art. 2 - przyj#%

- pkt 2 dotycz$cym ust. 3 w art. 10 - przyj#%

- pkt 3 dotycz$cym skre%lenia ust. 5-7 w art. 10 - przyj#%


Uwaga: poprawk$ nr 3 nale&y g"osowa% "#cznie z poprawkami nr 4, 5 i 8.

- pkt 4 dotycz$cym ust. 1 w art. 11 - przyj#%


- pkt 5 dotycz$cym skre%lenia ust. 2 w art. 14 - przyj#%

- pkt 6 dotycz$cym pkt 1 i 2 w ust. 1 w art. 28 - przyj#%

- pkt 7 dotycz$cym art. 29 - przyj#%

- pkt 8 dotycz$cym ust. 1 w art. 33 - przyj#%

- pkt 9 dotycz$cym art. 35 - przyj#%

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz$cy Komisji

/-/ Izabela Katarzyna Mrzyg!ocka /-/ S!awomir Piechota