You are on page 1of 1

Druk nr 442

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPO!ECZNEJ I RODZINY

o Krajowym Planie Dzia"a# na rzecz


Zatrudnienia na 2008 rok (druk nr 327).

Marsza!ek Sejmu po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu skierowa! w dniu 18 marca


2008 r. powy#szy dokument do Komisji Polityki Spo!ecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego dokumentu na posiedzeniu


w dniu 23 kwietnia 2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m przyj$% raczy dokument z druku nr 327.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz$cy Komisji

/-/ Izabela Katarzyna Mrzyg!ocka /-/ S!awomir Piechota