You are on page 1of 2

SEJM Druk nr 414

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie


ustawy o post!powaniu w sprawach dotycz"cych
pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i
op#atach lokalnych (druk nr 408).
Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierowa! w dniu 14
kwietnia 2008 r. uchwa!" Senatu w powy#szej sprawie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
celu rozpatrzenia.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu powy#szej uchwa!y na posiedzeniu w
dniu 22 kwietnia 2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy poprawki zawarte w:

- pkt 1 dotycz$cym pkt 2 w art. 1 - przyj"$

- pkt 2 dotycz$cym art. 3 - przyj"$

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2008 r.

Sprawozdawca Zast"pca Przewodnicz$cego Komisji

( - ) Stanis!aw Stec ( - ) Józef Piotr Klim