You are on page 1of 1

Druk nr 504

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PA!STWA

w sprawie Sprawozdania z dzia"alno#ci


Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa$stwa
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2007 r. (druk nr 382)

Marsza!ek Sejmu skierowa! w dniu 9 kwietnia 2008 r. powy"szy dokument do Komisji


Skarbu Pa#stwa.

Komisja Skarbu Pa#stwa po rozpatrzeniu tego sprawozdania na posiedzeniu w dniu


7 maja 2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m p r z y j $ % raczy dokument z druku nr 382 do wiadomo&ci.

Warszawa, dnia 7 maja 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz$cy Komisji


Skarbu Pa#stwa

/-/ W!odzimierz Karpi#ski /-/ Tadeusz Aziewicz