You are on page 1of 1

Druk nr 507

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPO!ECZNEJ I RODZINY ORAZ KOMISJI ZDROWIA

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy


o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy i ustawy o "wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze "rodków
publicznych (druk nr 163).
Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po
zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa! w dniu 22 stycznia 2008 r. powy#szy
projekt ustawy do Komisji Polityki Spo!ecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia do
pierwszego czytania.
Komisje: Polityki Spo!ecznej i Rodziny oraz Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego
czytania tego projektu na posiedzeniu w dniu 8 maja 2008 r.

wnosz$:

Wysoki Sejm odrzuci% raczy projekt ustawy z druku nr 163.

Warszawa, dnia 8 maja 2008 r.

Przewodnicz$cy Komisji Przewodnicz$cy Komisji


Polityki Spo!ecznej i Rodziny Zdrowia

/-/S!awomir Piechota /-/Boles!aw Piecha

Sprawozdawca

/-/Izabela Katarzyna Mrzyg!ocka