You are on page 1of 40

Druk nr 519

Warszawa, 15 maja 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 111-95-08
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


uprzejmie zawiadamiam Pana Marszałka, że Rada Ministrów zamierza
przedstawić do ratyfikacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

- Umowę między Rzecząpospolitą Polską a


Republiką Federalną Niemiec o budowie i
utrzymaniu granicznych obiektów
mostowych w ciągu linii kolejowych o
znaczeniu państwowym w
Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu
federalnych linii kolejowych w Republice
Federalnej Niemiec, sporządzoną we
Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008
r.,
której ratyfikacja - zdaniem Rady Ministrów - nie wymaga uprzedniej zgody
wyrażonej w ustawie.
W załączeniu przekazuję tekst wymienionego dokumentu wraz z
uzasadnieniem.
W razie niezgłoszenia, w terminie 30 dni - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy
o umowach międzynarodowych - negatywnej opinii co do zasadności wyboru
trybu ratyfikacji dokumentu, zostanie on przedstawiony Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji.

Prezes Rady Ministrów


wz. Wiceprezes Rady Ministrów
(-) Grzegorz Schetyna