You are on page 1of 5
Do druku nr 518 PREZES Warszawa, dniaZA maja 2008 r. NACZELNEJ RADY ADWOKACKIE] Joanna Agacka-Indecka Pan Lech Czapla Zastepea Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot, PS-123/08 D- Prcten ute Telus’ W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2008 r., dotyezace poselskiego projektu ustawy 0 zmianie ustawy 0 ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Pavistwa oraz jednostek samorzqdu terytorialnego uprzejmie informuje, 2e Naczelna Rada Adwokacka nie zgtasza uwag do projektu. NACZELNA RADA ADWOKACKA UL, SWIETOJERSKA 16, UW-eve sean 2.505 25 00, 022 505 25 01, FAX 022 505 25 08, e-MA! iRAQNRA.PL WHW.NRA.PL ‘THE POLISH BAR COUNCIL » CONSEIL NATIOMAL DES BARREAUX + POLNISCHE RECHTSANWALTSKAMMER + TRABHEIA COBET ANSOKATOD. REPRESENTATIVE OFrice, ‘RESIDENCE BELLIARD', RUE BELLIARD 208, ave &, 1040 BRuteete/ BeLciM, FELVFAK (+32 2) 280 31 30 PREZES ZARZADU Semrassrt WICEPREZESI ZARZADU ober Cotes rat S1Y2OWSKE Marve Kemps Powis Sateen sans Ponta FOWIAT BIELSR! way, SUAS Mare Trams rowiAT POLXOWICKT CZLONKOWIE ZARZADU Zbigniew Depee eon MAOH a0 Goons ous MOWOSADECKE ores, rowtet KOSCIANST Ug jer MIASTO NA PRAWAGH POWIATU inl: WARSZAWA yseana Kur pawn oO. sraysrot us rows SECzECINECK! ioyetot Madewice OMaT wancesxt 2ége! Marya WAT RAWSR Wioceiiere etrcauk SOWIAT HADMOWSI ae Rea Powikt WeHEROWSKI 00 Re PeWIAT OFOUSEI fa}, LUBELSKIE/ Slowomir Snare PoWrAT BIEUSET fo}, PODLASKIE Worlaw Strzewer win GavERE ark Szponat poWIAT OUAWEKI 2higrew Szyk PowIat SwICBODEINSKE KOMISIA REWIZYJNA pRaEWODNICZACY chal ars POWIAT FLESTrSK: CA PREEWODNICZACEGO ‘Serna Oldakowa POWIAT SuWAtSR) (cZLONKOWIE aos Besa Powna OELCTIATOWSK lowomie Jens POWUAT ELBLASKL Dezel seat PowIAT RzeSzawsxt Ryscard Oty PCWAT BRZESKI Twa) MAI OPOR SKIEZ ‘fae Smaccyne poiviat STAZELCOK! Zyanugl Worse oWiat SWMIDNICXL ‘Zhgnna hows OWT ALEKSANDROWSKL ‘SEKRETARZ GENERALNY Rudol Borusiewice ZWIAZEK POWIATOW POLSKICH ‘ASSOCIATION OF POLISH COUNTIES (meniber of Counc of European Municipalities andl Regions) Patac Kultury | Nauki, XVIII pigit0, 00-901 Warszavve 134, Plac Defilad 1, skr. pocztowa 7, tel. (0-22) 656 62 34, fax (0-22) 656 63 33, Adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sacz 1, skr. pocztowa 119, tel. (0-18) 477 86 00, fax. (0-18) 477 86 11, e-mail: zpp@zpp pl, biuro@powiatypolskie.pl, wren zpp.pl Warszawa, dn. 21 maja 2008 r Or. A. 0715/94/08 Szanowny Pon Lech Czapla Zostepca Szefo Kancelari Sejmu W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja br., ktére wptyneto do Zwigzku Powiatéw Polskich w dhiv 14 maja br.. w zataczeniv przesytam: = Stanewisko XI Zgromadzanie QgdInego Zwigzku Powiatow Polskich z.dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zmian ustawy z dnia 7 wreesnia 2007’. 0 ujownieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Paristwa oraz jednostek samorzadu terytoriainego, = Stanowiske Zwiqzku Powiatow Polskich z dhia 16 listopada 2007r, w sprawie zmian ustawy z dnia 7 wrzesnia 20071, 0 ujawnieniu w ksiggach wieczystych prawa wtosnesci nieruchomoici Skarbu Paristwo ofaz jednostek samorzqdu terytoriainego Prredstawione stanowiska zawierajq fowniez propozycje zmian w predmiotowel ustawie, Z powazaniem Prezes Zarqdu wigzku Po iggow Polskich L wimi¢rZ Kotows D 'Biuro ZPP STANOWISKO Zwigzku Powiatéw Polskich Warsawa, 16 listopada 2007 r. Ww sprawie realizacji ustawy z dnia 7 wrzeinia 2007 r. 0 ujawnieniu w ksiggach wieezystych prawa wlasnuici nieruchomosci Skarbu Pafistwa oraz. jednostck samor7adu terytorialnego Zwigzek Powialdw Polskich po szczegofowym przeanalizowaniu przepisow ustawy z dnia 7 wreesnia 2007 r. w sprawic ujawnienia w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci Skarbu Paristwa oraz po zapoznaniu sig z projekiom = aktéw — wykonawezych {zalyzonych zalgeznikow do przedmiotowej ustawy wyraza nastepujace stanowisko: 1, Powiaty Polskie uznaja i w pelni akceptujg potrzebe wegulowania standw prawnych nieruchomosci Skarbu Paristwa, pafstwowych jednostck organizacyjnych, jednostck. samorzadu terytorialnego, zwiqekow wyznaniowych, organizacji spolceznych, osb prawnych i exbb fizyeznych. Ostatecznym efektem takich dzialah winno byt uujawnienie prawa wlasnosei w ksiggach wicczystych. 2. Bazujye na doswiadezeniach z prowadzonych prac zmierzajacych do komunatizacji micnia Skarbu Paristwa w roku 1990 i latach nastepnych, Zwigzek Powiatow Polskich nie widzi moiliwosei dotrzymania przez. starostiw i podlegle im sluzby termindw realizacji zadad okrestonych ustawy, Nalozone obowiazki sq 0 wiele wigksze niz mialo (0 miejsce przy komunalizacji mienia paistwowego u progu dziatalnosci samorzqdéw terytorialnych iw zwigeku @ tym obowiwki te sq praktyeznie niewykonalne, 3, Zwiseck Powiatow Polskich stoi na stanowisku, 2e sankeje finansowe nalozone na starostéw artykulem 8 ust. 1 tamig konstytucyjny zasadg sumodziclnoset Jednostek samorzgdu terytorialnego okreslony Konstytucjy Rzeczypospolite] Polskiej w art. 165 ust 2 Administracja radowa przez ponad 50) lat wykonujac uprawnienia wlascicielskie w stosunku do gruntéw Skarbu Pafistwa i wladajge nieruchomosciami_ przejetymi x imnych tytutéw, nie podjela skutecznych dziatai dla uregulowania prawa wlasnosei tych nieruchomosei a od starostow oczekuje sig skutecznego uregulowania tych probleméw zaledwie w terminie szeéciu miesigey! Zastosowanie sankcji finansowych przez wojewodiw w stosunku do starostow moze w praysclosei byé prayezyna konlliktsw i napi¢é pomiedzy organami administracji rzadowe) i administracji samorzadowe} 4. W awiazku z powyzszym Zwiazek Powlatéw Polskich zwraca sig 7 wnioskiem o pilny nowelizacje ustawy 2 dnia 7 wzeSnia 2007 r. 0 ujawnienin w ksiggach wieczystych prawa wlasnoéci nieruchomosci Skarbu Paistwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego.