You are on page 1of 28

Druk nr 412

Warszawa, 15 kwietnia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 111-69-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


uprzejmie zawiadamiam Pana Marsza!ka, "e Rada Ministrów zamierza
przedstawi# do ratyfikacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

- Umow! mi!dzy Rz"dem


Rzeczypospolitej Polskiej a Rz"dem
Federacji Rosyjskiej o wzajemnej
ochronie informacji niejawnych,
podpisan$ w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r.,
której ratyfikacja - zdaniem Rady Ministrów - nie wymaga uprzedniej zgody
wyra"onej w ustawie.
W za!$czeniu przekazuj% tekst wymienionego dokumentu wraz
z uzasadnieniem.
W razie niezg!oszenia, w terminie 30 dni - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy
o umowach mi%dzynarodowych - negatywnej opinii co do zasadno&ci wyboru
trybu ratyfikacji dokumentu, zostanie on przedstawiony Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji.

(-) Donald Tusk