You are on page 1of 1

Druk nr 423

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

o zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów o


zamiarze przed!o"enia Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez
zgody wyra"onej w ustawie: Umowy mi#dzy
Rz$dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz$dem
Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie
informacji niejawnych, podpisanej w Moskwie
dnia 8 lutego 2008 r. (druk nr 412)
Marsza!ek Sejmu – na podstawie art. 118 ust. 2 Regulaminu Sejmu - skierowa! w
dniu 15 kwietnia 2008 r. powy"sze zawiadomienie do Komisji Spraw Zagranicznych celem
zaj#cia stanowiska co do zasadno$ci wybranego przez Rad# Ministrów trybu ratyfikacji w/w
Umowy.
Komisja Spraw Zagranicznych – po rozpatrzeniu zawiadomienia na posiedzeniu w
dniu 23 kwietnia 2008 r.
wnosi:

W y s o k i S e j m przyj%& raczy zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów bez


zastrze"e'.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.

Przewodnicz%cy Komisji

/-/ Krzysztof Lisek