You are on page 1of 5

Elektronicznie

podpisany przez
Mariusz
Lachowski
Data: 2010.04.20
Dziennik Ustaw Nr 64 — 5546 — 11:07:36 +02'00' Poz. 401

401
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia b) występowania przedmiotów ochrony oraz


16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. ich stanu, zagrożeń, wymogów i możliwości
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, ochrony,
poz. 1664) zarządza się, co następuje: c) istniejących i projektowanych planów, studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
§ 1. Rozporządzenie określa dla obszaru Natura przestrzennego gmin, strategii i programów do-
2000, zwanego dalej „obszarem”: tyczących obszaru lub mogących mieć na niego
wpływ;
1) tryb sporządzania projektu planu ochrony;
3) wykonanie inwentaryzacji, badań i ekspertyz nie-
2) zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu zbędnych do uzyskania wiedzy o przedmiotach
planu ochrony; ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony, obejmu-
jące w szczególności:
3) tryb dokonywania zmian w planie ochrony. a) analizę i ocenę występujących w obszarze
przedmiotów ochrony i obszarów ważnych dla
§ 2. Tryb sporządzania projektu planu ochrony dla funkcjonowania oraz rozpoznanie czynników
obszaru obejmuje następujące czynności: istotnych dla przedmiotów ochrony,
1) ustalenie terenu objętego projektem planu ochro- b) analizę i zbadanie czynników i procesów wpły-
ny oraz przedmiotów ochrony obszaru; wających na integralność obszaru,
c) analizę roli obszaru w zapewnieniu spójności
2) sformułowanie założeń do projektu planu ochro- sieci Natura 2000 i zbadanie uwarunkowań tej
ny; roli, zwłaszcza powiązań obszaru z innymi ob-
szarami oraz wzajemnych oddziaływań z obsza-
3) identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów rami sąsiednimi;
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przy-
rodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochro- 4) łączną ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony
ny wyznaczono obszar; polegającą na:
a) w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych:
4) sformułowanie projektu planu ochrony; — ustaleniu parametru powierzchni i rozmiesz-
5) zaopiniowanie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 czenia siedliska przyrodniczego w obszarze,
uwzględniając jego fragmentację, trend za-
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
chodzących zmian oraz fragmentację po-
rody, zwanej dalej „ustawą”.
szczególnych wydzieleń siedliska przyrodni-
czego,
§ 3. 1. Zakres prac koniecznych dla sporządzania
projektu planu ochrony dla obszaru obejmuje: — ustaleniu parametru struktury poszczegól-
nych wydzieleń siedliska przyrodniczego,
1) opisanie granic obszaru w formie wektorowej war- uwzględniając stan ochrony jego typowych
stwy informacyjnej w układzie współrzędnych, gatunków, oraz procesów ekologicznych za-
o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady chodzących w tym wydzieleniu, w porówna-
Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie pań- niu z strukturą i procesami typowymi dla
stwowego systemu odniesień przestrzennych właściwego stanu ochrony siedliska,
(Dz. U. Nr 70, poz. 821); — ocenie parametru szans zachowania siedliska
przyrodniczego w przyszłości,
2) zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie in-
formacji o obszarze i przedmiotach ochrony istot- b) w odniesieniu do gatunków:
nych dla jego ochrony, w tym dotyczących: — ustaleniu parametru stanu populacji,
uwzględniając liczebność i rozmieszczenie
a) uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, gatunku w obszarze oraz trend zachodzących
społecznych, gospodarczych i kulturowych, kie- zmian liczebności, oszacowaniu, a także
runków rozwoju społecznego i gospodarczego, uwzględnieniu cech populacji gatunku, właś-
a także uwarunkowań wynikających z istnieją- ciwych dla danej populacji gatunku,
cych form ochrony przyrody innych niż obszar
— ustaleniu parametru siedliska gatunku,
i celów ich ochrony,
uwzględniając wielkość i jakość poszczegól-
nych wydzieleń siedliska gatunku w porów-
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo- naniu z cechami siedliska gatunku typowymi
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą- dla właściwego stanu ochrony,
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra — ocenie parametru szans zachowania gatunku
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). w przyszłości;
Dziennik Ustaw Nr 64 — 5547 — Poz. 401

5) ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowanie lub poprawienie integralności obsza-
utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ru i roli, jaką dany obszar pełni dla spójności sieci
przedmiotów ochrony, uwzględniając ocenę, Natura 2000, przez:
o której mowa w pkt 4, oraz ocenę prawdopodob- a) ustalenie działań ochrony czynnej, które powin-
nych kierunków zmian uwarunkowań przyrodni- ny być wykonane dla przedmiotów ochrony,
czych, społecznych, gospodarczych i ich możliwy
wpływ na parametry; b) ustalenie działań, które powinny być wykonane
w celu odtworzenia lub przywrócenia w obsza-
6) ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia rze gatunków lub siedlisk przyrodniczych mają-
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony cych znaczenie dla Wspólnoty,
obszaru, zachowania integralności obszaru oraz c) ustalenie działań, które są potrzebne dla utrzy-
spójności sieci Natura 2000 przez: mania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowa-
a) rozpoznanie lub zmianę celów ochrony w in- nia korytarzy ekologicznych łączących obszar
nych formach ochrony przyrody położonych z obszarami sąsiednimi,
w obszarze lub częściowo się z nim pokrywają- d) zaplanowanie rozmieszczenia obiektów i urzą-
cych, dzeń służących celom ochrony obszaru, z wska-
zaniem ich lokalizacji,
b) wskazanie terenów, na których sposoby zago-
spodarowania powodowałyby znaczące nega- e) ustalenie działań, które należy podjąć w ramach
tywne oddziaływanie na obszar, gospodarki prowadzonej w obszarze, zwłaszcza
z zakresu gospodarowania wodami, zachowa-
c) wskazanie terenów, na których sposoby zago- nia lub odtworzenia możliwości wędrówki orga-
spodarowania mogą powodować znaczące ne- nizmów wodnych, zalesiania, kształtowania
gatywne oddziaływanie na obszar, przestrzeni produkcyjnej gospodarki rolnej, leś-
nej i rybackiej,
d) wskazanie sposobów zagospodarowania akwe-
nów morskich, zwłaszcza prowadzenia rybo- f) ustalenie działań pożądanych dla zrównoważo-
łówstwa i żeglugi, pozyskania kopalin oraz loka- nego rozwoju obszaru bazujących na wykorzy-
lizacji obiektów na morzu, staniu zasobów krajobrazu i przyrody obszaru,
a nieprzeszkadzających osiąganiu, utrzymywa-
e) wskazanie sposobów gospodarowania woda- niu lub odtwarzaniu właściwego stanu przed-
mi, miotów ochrony, zwłaszcza działań dotyczących
zabudowy lub lokalizacji infrastruktury technicz-
f) wskazanie sposobów prowadzenia gospodarki nej, komunikacyjnej, turystycznej lub edukacyj-
rolnej, leśnej, rybackiej, nej;
g) wskazanie śródlądowych wód powierzchnio- 9) ustalenie sposobów monitoringu realizacji działań
wych płynących, w których powinna być zacho- ochronnych oraz ich skutków, przez wskazanie
wana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb sposobów, metod, częstotliwości, zakresu obser-
i innych organizmów wodnych, wacji i rejestracji danych umożliwiających:
h) wskazanie sprzyjających ochronie obszaru kie- a) weryfikację spełnienia warunków, o których
runków rozwoju społecznego, gospodarczego, mowa w pkt 6,
i) sformułowanie wskazań do planów zagospoda- b) weryfikację i pomiar stanu realizacji działań
rowania przestrzennego, planów urządzenia la- ochronnych, o których mowa w pkt 8;
su, uproszczonych planów urządzenia lasu, in-
wentaryzacji stanu lasu, operatów rybackich 10) ustalenie sposobów monitoringu stanu ochrony
i planów gospodarowania wodami, przedmiotów ochrony przez wskazanie sposobów,
metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i reje-
j) wstępne ustalenie dla przedsięwzięć, w zależnoś- stracji danych umożliwiających:
ci od ich charakterystyki i lokalizacji w obszarze, a) aktualizację łącznej oceny stanu ochrony przed-
ryzyka negatywnego oddziaływania na obszar; miotów ochrony, o której mowa w pkt 4,
7) ustalenie, w oparciu o analizę obowiązujących stu- b) porównanie różnic między aktualnymi parame-
diów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- trami stanu ochrony przedmiotów ochrony
nia przestrzennego gmin, miejscowych planów a parametrami właściwego stanu ochrony,
zagospodarowania przestrzennego, planów zago- c) ocenę zidentyfikowanych zagrożeń do ustalenia,
spodarowania przestrzennego województw oraz czy nastąpiło zmniejszenie zagrożeń;
planów zagospodarowania przestrzennego mor-
skich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 11) sporządzenie dokumentacji projektu planu ochro-
i wyłącznej strefy ekonomicznej, wskazań do zmia- ny w formie elektronicznej, opracowanej w formie
ny studiów lub planów, których realizacja naruszy opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych,
lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu, o którym przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym
mowa w art. 33 ustawy; cyfrowych warstw informacyjnych.
8) ustalenie działań ochronnych zapewniających utrzy- 2. Ustalając działania ochronne, o których mowa
manie lub odtworzenie właściwego stanu przed- w ust. 1 pkt 8, należy w szczególności wskazać:
miotów ochrony, likwidację, ograniczenie ziden-
tyfikowanych zagrożeń lub zapobieżenie im, oraz 1) obszar lub miejsce realizacji;
Dziennik Ustaw Nr 64 — 5548 — Poz. 401

2) termin oraz częstotliwość realizacji; 2) ocenę potrzeby zmian planów, o których mowa
3) podmiot odpowiedzialny za wykonanie i monito- w pkt 1;
ring; 3) ustalenie obszaru lub części obszaru dla opraco-
4) obligatoryjność lub fakultatywność działania, wania projektu planu ochrony.
uwzględniając konieczność osiągnięcia celów 2. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru, o któ-
ochrony obszaru. rych mowa w § 2 pkt 1, obejmuje analizę danych o ob-
szarze przekazanych do Komisji Europejskiej,
§ 4. 1. Ustalenie terenu objętego projektem planu
z uwzględnieniem ich znaczenia dla zachowania lub
ochrony, o którym mowa w § 2 pkt 1, obejmuje:
odtworzenia zasobów siedlisk przyrodniczych lub ga-
1) sprawdzenie: tunków, dla których wyznaczono obszar.
a) ustanowionych planów ochrony dla części ob- § 5. W ocenie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,
szaru, stosuje się skalę oceny stanu ochrony określoną w za-
b) istnienia w granicach obszaru parków narodo- łączniku do rozporządzenia.
wych, rezerwatów przyrody lub parków krajo- § 6. Zmiany w planie ochrony przeprowadza się
brazowych, oraz ustanowionych planów ochro- w trybie, o którym mowa w § 2.
ny, porównując z zakresem, o którym mowa
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
w art. 29 ustawy, 14 dni od dnia ogłoszenia.
c) istnienia nadleśnictw położonych w granicach
obszaru, oraz planów urządzenia lasu, porów-
nując z zakresem, o którym mowa w art. 29
ustawy; Minister Środowiska: A. Kraszewski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska


z dnia 30 marca 2010 r. (poz. 401)

SKALA OCENY STANU OCHRONY

I. Stan ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 jest scharakteryzowany trzema podstawowy-
mi parametrami:
1) parametr 1: powierzchnia siedliska;
2) parametr 2: struktura i funkcja;
3) parametr 3: szanse zachowania siedliska.

Każdy z parametrów jest oceniany w skali: FV = właściwy, U1 = niezadowalający, U2 = zły. W przypadku braku
danych zapisuje się XX = nieznany.

Parametr 1: „powierzchnia siedliska” ocenia się wg następującej skali:

Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)


1. Powierzchnia Nie zmniejsza się, Wykazuje powolny Wykazuje szybki trend
siedliska nie jest antropogenicznie trend spadkowy lub spadkowy lub jest silnie
pofragmentowana jest antropogenicznie antropogenicznie
pofragmentowana pofragmentowana
Występowanie siedliska w formie rozproszonych wydzieleń uwarunkowanych warunkami siedliskowymi
(np. rzeźbą terenu) nie uznaje się za antropogeniczną fragmentację.

Parametr 2: „struktura i funkcja” ocenia się wg następującej skali:

Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)


2. Struktura W dobrym stanie, brak Niewielkie zaburzenia, Istotne, głębokie
i funkcja znaczących zaburzeń, np. nieoptymalne zaburzenia, np. brak
zachodzą typowe dla zagospodarowanie, właściwego
siedliska procesy niewielkie zubożenie zagospodarowania,
ekologiczne, stan strukturalne, zaburzenie zubożenie strukturalne,
typowych gatunków typowych dla siedliska brak typowych
właściwy, różnorodność procesów ekologicznych, dla siedliska procesów
biologiczna związana zubożenie różnorodności ekologicznych, głębokie
z siedliskiem biologicznej, zubożenie różnorodności
niezubożona upośledzenie funkcji, biologicznej, utrata
niezadowalający stan nie- funkcji, zły stan typowych
których typowych gatunków lub wyraźne
gatunków zubożenie ich zestawu
Dziennik Ustaw Nr 64 — 5549 — Poz. 401

Do oceny struktury i funkcji siedliska stosuje się odrębne dla każdego gatunku zestawy wskaźników, przyjęte na
podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, i raportów, o któ-
rych mowa w art. 38 ustawy.

Parametr 3: „szanse zachowania siedliska” ocenia się wg następującej skali:

Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)


3. Szanse Brak zagrożeń Zachowanie siedliska Zachowanie siedliska
zachowania i negatywnych trendów. w stanie niepogorszonym w stanie niepogorszonym
siedliska Zachowanie siedliska w perspektywie 10—20 lat w perspektywie 10—20 lat
w stanie niepogorszonym nie jest pewne, ale jest będzie bardzo trudne:
w perspektywie 10—20 lat prawdopodobne, o ile zaawansowane procesy
jest niemal pewne uda się zapobiec recesji, silne negatywne
istniejącym zagrożeniom trendy lub znaczne
zagrożenia

Łączna ocena stanu ochrony jest ustalana na podstawie parametrów 1—3 wg następującego schematu wniosko-
wania:
1) jeżeli choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U2, to ocena globalna = U2;
2) jeżeli nie zachodzi powyższe, ale choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U1, to
ocena globalna = U1;
3) jeżeli nie zachodzi powyższe, ale dwa lub trzy parametry są ocenione jako XX, to ocena globalna = XX;
4) jeżeli nie zachodzi powyższe (tj. wszystkie trzy parametry są ocenione jako FV albo dwa parametry są oce-
nione jako FV, a jeden jako XX), to ocena globalna = FV.

II. Stan ochrony gatunku w obszarze Natura 2000 jest scharakteryzowany następującymi parametrami:
1) parametr 1: populacja;
2) parametr 2: siedlisko;
3) parametr 3: szanse zachowania gatunku.

Każdy z parametrów jest oceniany w skali: FV = właściwy, U1 = niezadowalający, U2 = zły. W przypadku bra-
ku danych zapisuje się XX = nieznany.

Parametr 1: „populacja” ocenia się wg następującej skali:

Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)


1. Populacja Liczebność jest stabilna Liczebność wykazuje Liczebność wykazuje
w dłuższym okresie powolny trend spadkowy silny trend spadkowy
(mogą występować lub jest lub struktura wiekowa,
naturalne fluktuacje) oraz znacznie niższa od rozrodczość
populacja wykorzystuje potencjalnych i śmiertelność
potencjalne możliwości możliwości obszaru są zaburzone w sposób
obszaru oraz struktura lub struktura, zagrażający powstaniem
wiekowa, rozrodczość rozrodczość albo takiego trendu
i śmiertelność śmiertelność są w najbliższej przyszłości
prawdopodobnie antropogenicznie
nie odbiegają od normy zaburzone

Do oceny naturalności lub zaburzenia cech populacji stosuje się specyficzne dla każdego gatunku zestawy
wskaźników, przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2
ustawy, i raportów, o których mowa w art. 38 ustawy.

Parametr 2: „siedlisko” ocenia się wg następującej skali:

Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)


2. Siedlisko Wielkość wystarczająco Wielkość i jakość Wielkość zdecydowanie
duża i jakość siedliska zbyt mała lub jakość
odpowiednio dobra antropogenicznie niewątpliwie
dla długoterminowego pogorszona tak, niezapewniająca
przetrwania gatunku że nie jest optymalna długoterminowego
dla gatunku przetrwania gatunku
Dziennik Ustaw Nr 64 — 5550 — Poz. 401

Do oceny wielkości i jakości siedliska stosuje się odrębne dla każdego gatunku zestawy wskaźników, przyjęte
na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, i raportów,
o których mowa w art. 38 ustawy.

Parametr 3: „szanse zachowania gatunku” ocenia się wg następującej skali:

Parametr FV (właściwy) U1 (niezadowalający) U2 (zły)


3. Szanse Brak istotnych Zachowanie gatunku Zachowanie gatunku
zachowania negatywnych oddziaływań w perspektywie 10—20 lat w perspektywie 10—20 lat
gatunku i nie przewiduje się nie jest pewne, ale jest będzie bardzo trudne,
większych zagrożeń prawdopodobne, o ile silne negatywne zmiany
w przyszłości, uda się zapobiec w populacji i siedlisku lub
nie obserwuje się istniejącym negatywnym przewidywane znaczne
negatywnych zmian oddziaływaniom zagrożenia w przyszłości
w populacji i siedlisku. i przewidywanym (praktycznie nie do
Zachowanie gatunku umiarkowanym wyeliminowania)
w perspektywie zagrożeniom
10—20 lat jest niemal
pewne

III. Łączna ocena stanu ochrony jest ustalana na podstawie parametrów wg następującego schematu wniosko-
wania:
1) jeżeli choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U2, to ocena globalna = U2;
2) jeżeli nie zachodzi powyższe, ale choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U1, to
ocena globalna = U1;
3) jeżeli nie zachodzi powyższe, ale dwa lub trzy parametry są ocenione jako XX, to ocena globalna = XX;
4) jeżeli nie zachodzi powyższe (tj. wszystkie trzy parametry są ocenione jako FV albo dwa parametry są oce-
nione jako FV, a jeden jako XX), to ocena globalna = FV.

Related Interests