You are on page 1of 2

Druk nr 604

Warszawa, 29 maja 2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Kultury i !rodków Przekazu

Pan
Bronis"aw Komorowski
Marsza"ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Kultury i !rodków Przekazu po rozpatrzeniu na posiedzeniu w


dniu 29 maja 2008 r., skierowanego do niej- zgodnie z art. 125 ust. 4 regulaminu
Sejmu – w dniu 8 kwietnia 2008 r. przez Marsza"ka Sejmu, po zasi#gni#ciu opinii
Prezydium Sejmu – „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z
dzia"alno$ci w 2007 roku” wraz z „Informacj% o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2007 roku” (druk nr 376) przedstawia projekt uchwa"y
Sejmu RP:

- w sprawie Sprawozdania Krajowej


Rady Radiofonii i Telewizji z
dzia!alno"ci w 2007 roku.

Do przedstawienia projektu uchwa"y Komisja upowa&ni"a pos"a Marcina


Zawi"#.

Przewodnicz%ca Komisji

(-) Iwona !ledzi'ska-


Katarasi'ska
PROJEKT

UCHWA#A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ...................

w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


z dzia!alno"ci w 2007 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady


Radiofonii i Telewizji.