You are on page 1of 1

Druk nr 619

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

OPINIA
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

w sprawie wniosku o wyra!enie wotum


nieufno"ci wobec Ministra Finansów Jana
Vincenta-Rostowskiego (druk nr 583)
Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 116 ust. 2 regulaminu Sejmu -
skierowa! w dniu 6 czerwca 2008 r. powy"szy wniosek do Komisji Finansów
Publicznych w celu zaopiniowania.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego wniosku na


posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 r. oraz przeprowadzonej dyskusji
postanowi!a wobec przed!o"onego wniosku wyda# opini$ negatywn%.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r.

Przewodnicz%cy Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Bo"ena Szyd!owska (-) Zbigniew Chlebowski