You are on page 1of 3
ues L Do druku nr 292 Lewiatan memberof BUSINESSEUROPE — PKPP/139/MK/2008 ‘Warszawa, 26 marea 2008 r, Pan Lech Czapla Zastepca Szefa Kancelarii Sejmu fo, (as Lb he, ‘W odpowiedzi na pismo PS - 45 / 08, ktore wplyneto do Polskie] Konfederacji Pracodawcow Prywatnych-Lewiatan preesylamy w zataczeniu opinig do poselskiego projektu_ustawy 0 zmianie ustawy 0 zakladach opieki zdrowotne| oraz 0 zmianie niektérych innych ustaw. ____=[=[_=_—_cae ->->>_~——rer— EwalKopacz ~ Minister Zdrowia Boni ~ Sokrotarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministr6WV YDZIAE PREZYDIALNY. LR, sa Data wptywa Polak Pricedawedw Prywa Lowiatan, ul. Kianown 6, 00.501 Waarccawa, tol. (+48 22) O48 08 50, fax (+48 22) 845 06 54 oan ii hin i a a ens 8 Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych Lewiatan do poselskiego projektu ustawy 0 zmianle ustawy 0 zakladach opieki zdrowotne} oraz 0 zmianie niektérych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawcéw: Poset Marek Balicki, druk nr 292) Opiniowany projekt ustawy zawiera przede wezystkim propozyce zasad dobrowoinego praeksztalcania samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotne} w spoki prawa, handlowego (spélkt akeyjne i spélki z 0.0.) nazywane spélkami uzytecznoéci publiczne), z cokresieniem zasad funkejonowania tych spélek i szczegéinego trybu upadiogciowego; zasady dotyezace zdoinogel uktadowe] | upadioéciowe] zgodnie z tym projektem mialyby objaé rownlez samodzicine publiczne zakiady opieki zdrawotne. Polska Konfederacia Pracodawotw Prywatnych Lewiatan pozytywnie ovenia rozwiazania przedstawione w ww. projekcie. Naszym zdaniem pozwolg one usprawni¢ proces podejmowania decyzii w zaktadach opleki zdrowotnel. Spowoduja one, ze wzrosnie odpowiedziaino&é za zarzadzanie majatkiem a jednoczesnie dzieki szczegélnemu irybowi upadiotciowemu zabezpieczony bedzie interes publicany. Wart, 1 zmieniajacym artykut 35 b ustawy 0 zaktadach proponuie sig, aby spétka uzytecznosci Publicznej, dia ktére] w art, 2 tej ustawy ustala sig szczegoiny try upadiogc! byla spétka kapitatowa, w ktérej co najmnie) 75% akeii lub udzialbw nalezato do Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytoriainego lub wskazanych instytugji prowadzacych jednoczeénie dzialalnosé ‘edukacyjng lub badawcza. Oznacza to, Ze ewentualny udzia! kapltalu prywatnego w tego rodzaju ‘spétkach nie bylby duzy, a i wplyw innych niz publicznych wspélnik6w (udziafowcow) na dziatanie spéiki bylby'moiliwy jedynie wtedy, gdy jednoczesnie posiadaliby oni co nejmniej 20% kapitalu /yzakladowego. To rozwiazanie ma sprzyjaé sprawnosci zarzadzania ale jednoczesnie chronié ‘interes publiczny.w proponawanych spdtkach, co wydaje sig rozwiazaniem zasadnym z uwagi na af koniacznoéé-zabezpieczenia mozliwoécl realizacji zadan pafistwa z zakresu ochrony zdrowia. “Tivle przewiduje’ sig’ nieodplatnaga nabywania udziekéw przez pracownikéw co uwazamy 2a «| rozwiaganié ‘zaéaiine. Stosunek pracy datychozasowych pracownikéw przeksztalcanego zakladu ma uplywaé! po: 14 dniach od zarejestrowania spdiki, Uwatamy, 2e dla ochrony interes6w pracowiiczych,;ktéra to ochrana moze byé warunkiem akceptacji proponowanych rozwiazaf ten ‘powifin byé nieco dluzezy. PP; LéWiatan uwaza tet, ze rozwigzanie dotyczgce zasiadania w radzie nadzoreze| spdki ubytécznoéc! pubiiztie| preedetawiciela os6b korzystalacych ze éwiadezer danego zakladu moze blemy (deters 2definiowania, ito Jest takim przedstawicielem), Diatego «atnych Lewitan loos 00-291 Warszawa (48 22) 245 85 5, fx (048 22} 848 95 81 ‘or, alana Wa weal 1 uwazamy, Ze nalezaloby zastanowié sie, jakie podmioty bytyby uprawnione do delegowania ‘swojego przedstawiciela do rad nadzorezych spélek utytecznoécl publiczne| | po takie| analizie ‘odpowiednie doprecyzowanie zapisu. Zasadne sq rozwigzania wskazane w art. 3 dotyczace zmiany prawa upadiogciowego i Naprawczego, & szczegdinie objecie tymi przopisami Wszystkich spolek kapitalowych majacych status spotek uzytecznodei publicznej, czyli rownied tych, dla ktérych organem zafozycielskim sa, Jednostki samorzadu terylorialnego (w innym projekcie poselskim nie obejmuje sig takimi regutacjami szpitall powiatowych czy ‘wojewédzkich, co krytykowaliémy W opinii PKPP Lewiatan przestanej do Sejmu). PKPP Lewiatan uwaza, ze proces przeksztatcefi powinien by¢ dobrowolny, czyli taki, jak preewiduje ten projekt ustawy, ale jednoczesnie uwatamy, 26 powinna byé jakas motywacja dla tego typu preeksztalcenh, po2adanych dla zwigkszenia finansowe] odpowiedzialnosel za zarzadzanie publicenym majatkiem i wekazanych w celu dokapitalizowania zaktadow. Wydele sig, ze taka motywacja mogloby byt prawo do sprzedawanla na prywatnie oplacenym rynku $wiadczer: zdrowotnych jedynie przez te zakiady, ktére sq spdlkami uzytecznogci publiczne|, ‘Obecnie proponuje sie, aby takie prawo miaty | samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnaj i spdiki uzytecznase! publicane}. PKPP/{3/MK/2008 Warszawa, 25 marca 2008 r_ 2