You are on page 1of 2

Druk nr 17

Warszawa, 16 listopada 2007 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu - po zasięgnięciu


opinii Konwentu Seniorów - przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej projekt
uchwały:

- w sprawie utworzenia Polskiej Grupy


Unii Międzyparlamentarnej.
Projekt przedstawia przedstawiciel Prezydium Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław Komorowski


Projekt

Uchwała
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia ........................ r.

w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

1. Popierając cele Unii Międzyparlamentarnej, organizacji


międzynarodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i
działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz
pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania
instytucji przedstawicielskich, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża
wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej
udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej.
2. Członkami Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej są wszyscy
posłowie VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.