You are on page 1of 1

Druk nr 191

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPO!ECZNEJ I RODZINY

o rz"dowym dokumencie: Sprawozdanie z


realizacji Krajowego Programu
Przeciwdzia#ania Przemocy w Rodzinie w
okresie od 25 wrze$nia 2006 roku do 31 grudnia
2006 roku (druk nr 77).

Marsza!ek Sejmu – po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu – skierowa! w dniu 20


grudnia 2007 r. powy#szy dokument do Komisji Polityki Spo!ecznej i Rodziny w celu
rozpatrzenia.
Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego dokumentu na posiedzeniu
w dniu 5 lutego 2008 r.

wnosi:

Wysoki Sejm przyj$% raczy sprawozdanie z druku nr 77.

Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r.

Sprawozdawca Zast"pca Przewodnicz$cego Komisji

/-/ Magdalena Kochan /-/ Stanis!aw Szwed