You are on page 1of 2

Druk nr 233

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ZDROWIA

o stanowisku Senatu w sprawie ustawy


o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (druk nr 210).
Marsza!ek Sejmu - zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierowa! w dniu
11 lutego 2008 r. uchwa!" Senatu w powy#szej sprawie do Komisji Zdrowia w celu
rozpatrzenia.
Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu powy#szej uchwa!y na posiedzeniu w dniu
27 lutego 2008 r.

wnosi:

Wysoki S e j m raczy poprawki zawarte w:

pkt 1 dotycz$cym lit. b w pkt 6 w art. 1 - odrzuci!

pkt 2 dotycz$cym lit. a w pkt 11 w art. 1: - przyj"!

pkt 3 dotycz$cym lit. b w pkt 11 w art. 1:


a) odnosz$c$ si" do pkt 5 w ust. 2
b) polegaj$c$ na dodaniu pkt 5a w ust. 2
- przyj"!

U w a g a: poprawki zawarte w pkt 2 i 3 nale#y g$osowa! $"cznie.

Warszawa, dnia 27 lutego 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz$cy Komisji


/-/Maciej Orzechowski /-/Boles!aw Piecha