You are on page 1of 3

SEJM Druk nr 231

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie


ustawy o uruchamianiu !rodków pochodz"cych z
bud#etu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk nr
211).
Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierowa! w dniu 11
lutego 2008 r. uchwa!" Senatu w powy#szej sprawie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
celu rozpatrzenia.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu powy#szej uchwa!y na posiedzeniu
w dniu 26 lutego 2008 r.

wnosi:

Wysoki Sejm raczy poprawki zawarte w:

pkt 1 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10a ust. 1 i 2


oraz art. 10b ust. 1 i 2 - przyj"$

pkt 2 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10a ust. 1 - przyj"$

pkt 3 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10a ust. 2 - przyj"$

pkt 4 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10a ust. 3 - przyj"$

pkt 5 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10a ust. 4 i 5


oraz dodania w art. 10a ust. 4a-4c - przyj"$

pkt 6 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10a ust. 5 - przyj"$

pkt 7 odnosz$c$ si" do art. 1 pkt 4 dotycz$c$ art. 10e ust. 2 - przyj"$

U w a g a: poprawki nale#y g%osowa$ %"cznie.

Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.

Sprawozdawca Zast"pca Przewodnicz$cego Komisji

(-) Wojciech Pomajda (-) Miros!aw Maliszewski