You are on page 1of 89

Druk nr 169

Warszawa, 21 stycznia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-111-337-07

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


uprzejmie zawiadamiam Pana Marsza!ka, "e Rada Ministrów zamierza
przedstawi# do ratyfikacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

- Umow! o transporcie lotniczym mi!dzy


Wspólnot" Europejsk" i jej pa#stwami
cz$onkowskim, z jednej strony,
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
z drugiej strony, podpisan" w Brukseli
dnia 25 kwietnia 2007 r. i w Wa-
szyngtonie dnia 30 kwietnia 2007 r.,
której ratyfikacja - zdaniem Rady Ministrów - nie wymaga uprzedniej zgody
wyra"onej w ustawie.
W za!$czeniu przekazuj% tekst wymienionego dokumentu wraz
z uzasadnieniem.
W razie niezg!oszenia, w terminie 30 dni - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy
o umowach mi%dzynarodowych - negatywnej opinii co do zasadno&ci wyboru
trybu ratyfikacji dokumentu, zostanie on przedstawiony Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji.

(-) Donald Tusk