You are on page 1of 1

Druk nr 185

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ZDROWIA

o rz!dowym dokumencie „Informacja o


przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak"adów opieki zdrowotnej (druk
nr 146).
Marsza!ek Sejmu - po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa! w dniu
11 stycznia 2008 r. powy#szy dokument do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia.

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu tego dokumentu na posiedzeniu w dniu 5 lutego


2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m przyj$% raczy informacj" z druku nr 146.

Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz$cy Komisji

/-/Damian Raczkowski /-/Boles!aw Piecha