Th o lu n nhóm: Đ o hàm và ng d ng c a đ o hàm

L N 1/GI I TÍCH 1

Đ O HÀM VÀ

NG D NG C A Đ O HÀM

Câu 1: Nêu đ nh nghĩa đ o hàm c a y = f (x) t i x0 ? V i đi u ki n nào thì hàm s y = f (x) có đ o hàm t i x0 . Xét hàm s y = x|x| có đ o hàm t i x = 0 hay không? Ch ng minh? Câu 2: Dùng đ nh nghĩa tính đ o hàm 1. y = √ x t i x = 3.

2. y = x3 − x t i x = −1. Câu 3: Nêu các quy t c tính đ o hàm, m i quy t c cho m t ví d c th . Câu 4: Nêu hai ng d ng c a đ o hàm mà em bi t, m i ng d ng cho m t ví d c th . Câu 5: Nêu các đ nh lý giá tr trung bình, m i đ nh lý v hình minh h a.

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Khoa Xây d ng - ĐH Ki n trúc ĐN

===Th o lu n nhóm: Đ o hàm và ng d ng c a đ o hàm | L n 1/Gi i tích 1=== Đ O HÀM VÀ NG D NG C A Đ O HÀM

Câu 1: Nêu đ nh nghĩa đ o hàm c a y = f (x) t i x0 ? V i đi u ki n nào thì hàm s y = f (x) có đ o hàm t i x0 . Xét hàm s y = |x − 2| có đ o hàm t i x = 3 hay không? Ch ng minh? Câu 2: Dùng đ nh nghĩa tính đ o hàm 1. y = √ x t i x = 2.

2. y = x3 − x t i x = −2. Câu 3: Nêu các quy t c tính đ o hàm, m i quy t c cho m t ví d c th . Câu 4: Nêu hai ng d ng c a đ o hàm mà em bi t, m i ng d ng cho m t ví d c th . Câu 5: Nêu các đ nh lý giá tr trung bình, m i đ nh lý v hình minh h a.

ThS. Nguy n Văn Hoàng - Khoa Xây d ng - ĐH Ki n trúc ĐN

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful