You are on page 1of 13

Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
DSPA–140 –66(3)/08
DSPA–140 –73(3)/08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"te przez Rad! Ministrów stanowisko wobec poselskich


projektów ustaw:

- o zak"adach opieki zdrowotnej (druk nr


284),
oraz

- Przepisy wprowadzaj#ce ustawy z


zakresu ochrony zdrowia (druk nr 294).
Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra Zdrowia
do reprezentowania Rz%du w tych sprawach w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk