You are on page 1of 3

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Druk nr 237
VI Kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY

o stanowisku Senatu RP w sprawie


ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (druk nr
214).
Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierował w dniu
11 lutego 2008r. uchwałę Senatu RP w powyższej sprawie do Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży w celu rozpatrzenia.
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu powyższej uchwały na
posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008r.

wnosi :

W y s o k i S e j m raczy poprawki zawarte w :

pkt 1 dotyczącym pkt 19 w ust. 1 w art. 2


- przyjąć
pkt 2 dotyczącym ust. 2 w art. 7
- przyjąć
pkt 3 dotyczącym ust. 2 w art. 9
- przyjąć
pkt 4 dotyczącym ust. 6 w art. 12
- przyjąć
pkt 5 dotyczącym ust. 5 w art. 19
- przyjąć
pkt 6 dotyczącym ust. 1 w art. 25
- przyjąć
pkt 7 dotyczącym pkt 3 w ust. 3 w art. 30
- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 4, 5 i 7 należy głosować łącznie.

Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/Teresa Wargocka /-/Andrzej Smirnow