You are on page 1of 3

Druk nr 236-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o pilnym rządowym projekcie ustawy o


zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk
nr 207)

Sejm na 9 posiedzeniu w dniu 27 lutego 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 w związku


z art. 76 ust 2 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr
236 do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych
w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Finansów Publicznych po


rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 r.

wnoszą:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:


„1) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie tymczasowego aresztowania lub wniesienia aktu oskarżenia w sprawie
o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, okres zawieszenia w
pełnieniu obowiązków służbowych przedłuża się do czasu zakończenia
postępowania karnego. W innych szczególnie uzasadnionych wypadkach okres
zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych można przedłużyć do czasu
zakończenia postępowania karnego.”;
- przewodniczący KP PiS
- odrzucić
2

2) w art. 1 dodać pkt 2a i 2b w brzmieniu:


„2a) w art. 26 uchyla się pkt 11 i 12;
2b) uchyla się art. 26a;”;
- przewodniczący KP LiD
- odrzucić
Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki 2 poprawka 4 staje się bezprzedmiotowa.

3) w art. 1 dodać pkt 2a w brzmieniu:


„2a) w art. 26 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych,
jeżeli nie ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia.””;
- przewodniczący KP PO
- przyjąć
4) w art. 1 dodać pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Zwolnienie funkcjonariusza celnego ze służby w wypadku określonym w ust. 1
pkt 12 wymaga pisemnego uzasadnienia.”;
- przewodniczący KP PiS
- odrzucić

Warszawa, dnia 28 lutego 2008 r.

Przewodniczący
Komisji Administracji Przewodniczący Komisji
i Spraw Wewnętrznych Finansów Publicznych

(-) Marek Biernacki (-) Zbigniew Chlebowski

Sprawozdawca

(-) Krystyna Skowrońska