You are on page 1of 2
1 SEKRETARIAT POSIEDZEN SEIMU NR FAKSU 1 +49 22 6942498 28 LUT, 2006 11:07 Do druku or 239 ~ URZAD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIES SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Mikotaj Dowgielewicz Min.Mpr 42 (08/DP/ndew ‘Warszawa, dniad} lutego 2008 r. Pant Iwona Sledzifiska-Katarasiieke Pracwodniczgea Komisji Kaltury | Srodkéw Przekaru Sejm RP Opinia o zgodnosel z prawem Unii Europejskie) sprawordania Komisjt Kultury i Srodkéw Prrekaiu oraz Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustany 0 radlofonil i telewiz}i I innych ustaw (druk nr 151), wyrakona na podstawie art, 9 pkt 3 w zwigzk z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy 2 dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integrae|{ Europejskle) (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z péén. zm.) w rwiazkn 2 art. 42 ust. 4 Regutaminu Sejma przez Sekretarza Komiteta Intogracji Europejstde] Mikolaja Dowgielewicza Szanowna Pani Preewodnlezgca, W zwigzku 2 przediozonym sprawozdanlem Komisti Kultury 1 Srodkéw Preekagu oraz Komisjt Infeastruktury o poselskim projekcie ustawy 0 zmianie ustawy o radiofonil i telewigi! 1 innych ustaw (druk nr 151) (druk nr 239; pismo nr INF-0150-16-2008 z dn. 26 lutego br.) pragne uprzejmie praedstawié nastepujaca opinig: 1. Projektowana ustawa nowelizuje w art. 2 ustawe 2 dia 16 lipca 2004 r. - Prawo ‘elekomunikacyine (dalej PT)', proponujae zmieny zwickszajqce niezalesnose Presta UKE. Praywrécona ma bowiem zostaé kadencyjnos¢ regulatora (2godnie 2 nowym bratnieniem art. 190 ust. 4 PT aed Prevesa UKE ma wynosé § lt), kiéry mote zostaé odwolany przed up! ye aes tylko i wylgemle w przypadku zajécia Jednej 2 obiektywnych przestanck, taksitywnie wymienionych w nowym art. 190 ust. 4a PT. Projektowane zmiany zapewnia pelna zgodnosé preapiséw prawa polskiego egulujacych status regulatora z praweiil wspSlnotowym, a w szczngélnodci 2 art. 3 = Dz. U. 22004 r. Nr 171, poz. 1800, 2 p6z zn, STR OD : SEKRETARIAT POSIEDZEN SEM NR FRKSU : +08 22 69a24s8 28 LUT, 2008 11:09 STR.1 dyrektywy 2002/21/WE? (dyrektywy ramowej). Nalezy pray tym 7auwagyé, 20 Komisja Europejska wszezela przeciwko Polsce postepowanie 7 art, 226 TWE (naruszenie nr 2006/2505), dotyceace niespelnionia wymogu nicaaleznosei krajowych ‘organéw regulacyjnych oraz bezstronnego i jawnego wykonywania przez nie swoich uprawnien ~ art, 3 ust. 3, w powiazaniu z art 3 ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE. II. Zmiany zaproponowane w ustawie 2 dnia 29 grudnia 1992 r. 0 radiofonii i telewizji* maja praede wszystkim charakter kompetencyjny — dokonuje sig przcniesienia czgéei Kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz{i na Prezesa UKE. W éwietle wyze} wspomniane} zmiany w PT nie aa one spraeczne z prawem UE, W konkluxji prague stwierdzit, i przedlotone sprawordanie Konlsji Kultury i Srodkéw Proekacu oraz Komisfit Infrastrukeury 0 poselskim projekcie ustawy © zmianie tstawy 0 radiofonit i telewii | innyeh | ustaw (druk nr 151) jest zgodne z prawem Unti Europejskie}. i ‘Tloczono z polecenia Marszaika Sejmu P ‘Skierowano do druku: Iutego 2008 r. Cena O.OG zt+22% VAT nepeh * Dyrskiywa 2002/21/WE Parlameatu Buropejakiogo oraz Rady z cia 7 marce 2002 rw sorawis waptinych ram regulacyjnych siecl i ushug taemosci elelaroaicane) (dyrektya ramowa) (DzUrz. WE L 108 2 24.6.2002, str. 38; Da.Urz, UE Polskie wydanie specialne, roadz. 13, 29, tr. 349), *DaU. 22004 r. Nr 283, por. 2531, x poén, om.